Nguồn mở tại Ấn Độ ngày nay

Thứ bảy - 21/02/2009 08:04
Open Source in India Today

Posted February 11th, 2009 by Alolita Sharma

Theo: https://fossbazaar.org/content/open-source-india-today

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/02/2009

Lời người dịch: Ngày nay Ấn Độ không chỉ là trung tâm outsource của thế giới, mà nó còn là một trong những trung tâm ứng dụng và đóng góp cho phần mềm tự do nguồn mở toàn cầu, dù tại thời điểm hiện tại, sự đóng góp này còn chưa bùng nổ.

Qua một thập kỷ vừa qua phần mềm nguồn mở đã trở nên phổ biến với những người sử dụng công nghệ tại Ấn Độ. Những lợi ích của nguồn mỏ – khả năng có thể kham được, tính sẵn sàng về mã nguồn và sự tự do lựa chọn – đã làm cho nguồn mở thành một nền tảng ưa chuộng hơn cho nhiều tổ chức và cá nhân sáng tạo của Ấn Độ, những người muốn khai thác sức mạnh của các phần mềm chất lượng cao mà có thể được áp dụng một cách tự do cho những yêu cầu của riêng họ.

Những gì đang xảy ra ngày nay

Ấn Độ có nhiều nhóm lợi ích rất đa dạng đang khuyến khích việc áp dụng phần mềm nguồn mở. Những người có động cơ chính đối với những nhóm này bao gồm cả các chính trị gia và những người có những quan tâm đặc biệt, các chương trình của chính phủ, các yêu cầu dịch vụ outsourcing, và giáo dục cũng như đào tạo kỹ năng. Các vấn đề toàn cầu như bằng sáng chế phần mềm với sự tự do về tri thức và việc áp dụng các tiêu chuẩn mở cũng đã trở thành những trụ cột quanh đó các tổ chức và các nhà hoạt động chính trị xã hội bản địa khuyến khích phần mềm tự do nguồn mở.

Một ví dụ nơi mà chính phủ quốc gia đã hành động như một người khuyến khích là sáng kiến của họ để thiết lập một Trung tâm Tài nguyên Quốc gia về phần mềm tự do nguồn mở (NRCFOSS) vào tháng 04/2005. NRCFOSS là một liên doanh giữa một phòng thí nghiệm nghiên cứu của đại học (Trung tâm AU-DBC) và Trung tâm vì sự phát triển máy tính cao cấp (C-DAC). Bước này ghi nhận thực tế rằng phần mềm tự do nguồn mở ở đây đang hiện diện và nó đại diện cho một sự chuyển dịch trong máy tính mà nó là sẵn sàng đối với sự thay đổi nền công nghiệp công nghệ thông tin của Ấn Độ.

Over the past decade open source software has become popular with technology users in India. The benefits of open source - affordability, availability of source code and freedom of choice - have made open source a preferred platform for many innovative Indian organizations and individuals who want to harness the power of high quality software which can be freely adapted to their own requirements.

What's Happening Today

India has a diverse range of interest groups promoting the adoption of open source software. Major motivators for these groups include politics and special interests, government programs, outsourcing service requirements, and education as well as skills training. Global issues such as software patents vs. freedom of knowledge and adoption of open standards have also become pivots around which local organizations and activists promote free and open source software.

An example whe-re the national government has acted as a key motivator is its initiative to setup a National Resource Centre for Free and Open Source Software (NRCFOSS)[1] in April 2005. NRCFOSS is a joint venture between an university-based research lab (AU-KBC Centre) and the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). This step recognizes the fact that free and open source software is here to stay and it represents a paradigm shift in computing that is poised to change the Indian IT industry.

Một ví dụ khác về sáng kiến của chính phủ là sự thành lập vào năm 2007 Đại học về các ứng dụng và công nghệ mở (IOTA) như một liên doanh giữa Đại học Jadavpur ở Tây Bengal của nhà nước và những tay chơi của nền công nghiệp nguồn mở (Sun Microsystems và Red Hat). Sự uỷ thác của IOTA là để khuyến khích phần mềm nguồn mở và các tiêu chuẩn mở đối với các tổ chức đang mong muốn hiểu biết làm thế nào nguồn mở có thể phù hợp được trong hạ tầng công nghệ thông tin của họ. IOTA cũng đào tạo về Linux và OpenOffice.

Năng động

Công nghệ thông tin đã cung cấp cho nền kinh tế của Ấn độ bằng một sự bùng nổ chưa từng có bằng việc tạo ra việc làm, mở rộng sức mạnh mua sắm và mang lại một làn sóng độc lập về tài chính cho tầng lớp trung gian. Theo báo cáo của NASSCOM, nền công nghiệp phần mềm Ấn Độ có độ lớn khoảng 52 tỷ USD trong xuất khẩu năm 2007-2008. Với sức mạnh được cộng dồn qua vài thập kỷ trước đó từ các dự án outsource và làm bên ngoài, các công ty công nghệ thông tin của Ấn Độ đã xây dựng được các cửa hàng lớn với sự tinh thông sâu sắc về phần mềm mà họ cần phải hỗ trợ – từ các sản phẩm của COBOL trong thời kỳ Y2K tới SAP, Oracle và Microsoft ngày nay.

Ngày một gia tăng, các dự án quốc tế cũng đòi hỏi sự tinh thông trong các công nghệ nguồn mở. Những yêu cầu của dự án bao gồm Linux, MySQL, Apache và nhiều kho công nghệ mở khác. Những yêu cầu như vậy đã hướng các nhóm này tạo ra và đào tạo hàng ngàn kỹ sư, ví dụ, để hiểu biết sâu về LAMP. Wipro, một hãng outsource phạm vi rộng là một đại diện, coi Linux như một lĩnh vực tập trung mạnh mẽ với việc đóng góp của các đội của hãng cho một loạt các nhóm thảo luận Linux thông qua những cải tiến cho 64 bit và sửa lỗi của nhân [Linux]. Wipro đã phát triển những kiến thức tinh thông phức tạp về Linux nhúng thông qua nhiều dự án. Một ví dụ là việc đưa một nền tảng tham chiếu số nhúng của hộp set-top sang Linux nhúng để hỗ trợ sự phát triển của các hộp số set-top và các đầu ghi video cá nhân.

Another example of government initiative is the formation in 2007 of the Institute for Open Technologies and Applications (IOTA)[2] as a joint venture between the state of West Bengal, Jadavpur University and open source industry players (Sun Microsystems and Red Hat). IOTA's mandate is to promote open source software in government and academia. IOTA provides information on open source software and open standards to organizations looking to understand how open source can fit into their IT infrastructure. IOTA also offers training on Linux and Open Office.

Dynamics

Information Technology has provided India's economy with an unprecedented boom by creating jobs, expanding purchasing power and bringing in a wave of financial independence to the middle class. According to a NASSCOM report[3], the Indian software industry grossed about US$52 billion in exports in 2007-2008. With wealth accumulated over the past several decades f-rom outsourced and off-shored projects, India's IT companies have built large shops with deep expertise about the software they need to support - f-rom COBOL during Y2K to SAP, Oracle and Microsoft products today.

Increasingly, international projects demand expertise in open source technologies as well. Project requirements include Linux, MySQL, Apache and many other open technology stacks. Such requirements have driven these groups to cre-ate and train thousands of engineers with, for example, in-depth LAMP expertise. Wipro, a representative large-scale outsourcing firm, claims Linux as a strong focus area with its teams contributing to various Linux forums through 64-bit enhancements and kernel bug-fixes. Wipro has developed sophisticated embedded Linux expertise through many projects. An example is porting an embedded digital set-top-box reference platform to embedded Linux to support development of digital set-top boxes and personal video recorders.

Các tổ chức chính phủ, ở các mức độ quốc gia và nhà nước, đã và đang sử dụng phần mềm nguồn mở để tạo ra các ứng dụng nội bộ. Gần đây, những mua sắm của chính phủ điện tử đã bắt đầu cho phép phần mềm nguồn mở trở thành một phần của các giải pháp được cung cấp của các nhà cung cấp. Điều này tới lượt nó đã là động lực cho các công ty đa quốc gia như IBM, HP, Novll và Red Hat đấu thầu phần mềm nguồn mở trong các dự án chính phủ điện tử lớn để đáp ứng các yêu cầu về tính có thể kham được, bản địa hoá và sự tự do từ việc khoá trói của các nhà cung cấp.

Để đáp ứng, giới hàn lâmđã bắt đầu đào tạo theo các công nghệ LAMP để cung cấp nhân lực có kỹ năng cho những công ty làm outsource và đa quốc gia.

Sự năng động quan trọng khác trong việc dẫn hướng cho sự áp dụng nguồn mở tại Ấn Độ liên quan tới những nỗ lực của các nhóm phần mềm tự do, các thành viên cộng đồng nguồn mở và các nhóm lợi ích đặc biệt. Các nhóm này tham gia trong việc bảo vệ cũng như đào tạo và hỗ trợ ở mức thường dân cho tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tới các sinh viên và những người mới sử dụng.

Bức tranh công nghệ thông tin Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi các nhóm lợi ích đặc biệt nơi mà một số nhóm là ủng hộ và một số khác chống nguồn mở. Các cơ quan chính phủ thường chơi cả 2 phía và vì thế hầu hết các quyết định được đưa ra trên cơ sở từng dự án một và không là một phần của một chương trình nghị sự quốc gia khuyến khích nguồn mở. Nền công nghiệp công nghệ thông tin đã có được kinh nghiệm kỹ thuật về nguồn mở chất lượng cao nhưng sự tinh thông của nó được áp dụng hầu hết cho các dự án xuất khẩu phần mềm được thuê làm.

Việc đóng góp cho nguồn mở

Các cộng đồng nguồn mở tích cực tại Ấn Độ bao gồm IndLinux (bản địa hoá), Anjuta (IDE), OpenOffice (bản địa hoá và các tính năng) và Fedora (bản địa hoá). Google Summer of Code cũng tham gia tích cực trong một số dự án như BlueZ, Boost C++, CodeHaus, CCAN, CopperMine, Drupal, Etherboot, Fedora, FFmpeg, FreeBSD, Geeklog, Gentoo, GNOME, GNU Hurd, Joomla, KDE, OpenPrinting, Mono, Mozilla, MySQL, NUIG, OAR, OLPC, OpenAFS, OpenMoko, OpenMRS, OpenStreetMap, OpenSUSE, OSGeo, Perl, Python, Zope vân vân. Trong năm 2008, Ấn Độ đã đứng thứ 2 sau Mỹ về số lượng sinh viên tham gia trong chương trình này.

Government organizations, at the national and state levels, have been using open source software to produce internal applications. Recently, e-government procurements have begun to allow open source software to be part of vendor provided solutions. This in turn has fueled multinationals, such as IBM, HP, Novell and Red Hat, to bid open source software on large e-government projects in order to meet requirements for affordability, localization and freedom f-rom vendor lock-in.

In response, academia has started training in LAMP technologies to provide skilled labor for outsourcers and multinationals.

Another important dynamic in driving open source adoption in India involves the efforts of free software groups, open source community members and special interest groups. These groups engage in advocacy as well as offer training and support at the grassroots level to small and medium businesses and to students and new users.

India's IT landscape is influenced by special interest groups whe-re some groups are pro- and some are anti- open source. Government agencies frequently play both sides and hence most decisions are taken on a project by project basis and not as part of a national agenda promoting open source. The IT industry has acquired high quality open source engineering experience but its expertise is applied mostly to for-hire software export projects.

Contributing to Open Source

Active open source communities in India include IndLinux[4] (localization), Anjuta[5] (IDE), OpenOffice (localization and features) and Fedora (localization). Google's Summer of Code[6] has also spurred active participation in dozens of projects such as BlueZ, Boost C++, CodeHaus, CCAN, CopperMine, Drupal, Etherboot, Fedora, FFmpeg, FreeBSD, Geeklog, Gentoo, GNOME, GNU Hurd, Joomla, KDE, OpenPrinting, Mono, Mozilla, MySQL, NUIG, OAR, OLPC, OpenAFS, OpenMoko, OpenMRS, OpenStreetMap, OpenSUSE, OSGeo, Perl, Python, Zope etc. In 2008, India was second to the US in number of students participating in the program.

Tuy nhiên, số lượng đóng góp vẫn còn tương đối là thấp từ Ấn Độ. Với hàng ngàn kỹ sư và người sử dụng từ các công ty làm outsource, các cơ quan chính phủ, các nhóm bản địa hoá, các công ty đa quốc gia và các trường đại học làm việc về các ứng dụng và dự án nguồn mở, những đóng góp bao gồm sửa lỗi, các bản vá, các phần mềm bản địa hoá, các cài cắm, các phần bổ sung đã được đệ trình ngược lại cho các dự án toàn cầu. Tuy nhiên những đóng goáp thương được làm một cách nặc danh vì các nhà outsource của Ấn Độ thương theo các thoả thuận mà chúng ngăn cấm sự thừa nhận và quyền sở hữu của bất kỳ phần mềm nào được phát triển theo hợp đồng.

Kết luận

Nguồn mở đang trở nên chính thống hơn trong nền kinh tế của Ấn Độ. Nhiều lợi ích trong các phần của chính phủ, giới công nghiệp và hàn lâm đang khuyến khích áp dụng phần mềm nguồn mở tại Ấn Độ.

Đòi hỏi về nguồn mở đã đi theo cùng sự gia tăng trong đòi hỏi về công nghệ thông tin trong tất cả các khu vực. Sự giải phóng trong chính sách mua sắm cũng đã đóng góp cho việc đòi hỏi các giải pháp nguồn mở. Giới công nghiệp, hàn lâm và các nhóm cộng đồng đang cung cấp việc đào tạo các kỹ năng về phần mềm nguồn mở. Tất cả những xu thế này chỉ ra rằng Ấn Độ sẵn sàng để bắt đầu thúc đẩy phần mềm nguồn mở theo một cách lớn hơn.

Trong khi hầu hết phần mềm nguồn mở vẫn còn được sử dụng một cách nội bộ trong các tổ chức của Ấn Độ, thì tiềm năng cho những đóng góp đáng kể trở ngược lại cho các dự án nguồn mở toàn cầu đang gia tăng. Sự tăng trưởng trong những đóng góp có thể đẩy nhanh khi nhu cầu xoay sở để hỗ trợ các nhu cầu bản địa gia tăng. Khi sự tự động hoá có thể mở rộng và có thể kham được bằng việc sử dụng các công nghệ mở trở thành nhúng được trong các qui trình quản lý và hỗ trợ các nhu cầu của hơn 1 tỷ người, thì sự đóng góp hữu ích và đáng kể từ Ấn Độ sẽ bắt đầu đổ vào cái chung của phần mềm nguồn mở trên toàn cầu.

Nonetheless, the number of contributions is still relatively low f-rom India. With thousands of engineers and users f-rom outsourcing companies, government agencies, localization groups, multinationals and universities working on open source applications and projects, contributions including bug fixes, patches, localized software, plug-ins, add-ons do get submitted upstream to the global projects. However contributions are often made anonymously since Indian outsourcers are usually under client agreements which inhibit acknowledgement or ownership of any software developed under contract.

Conclusion

Open source is becoming more mainstream in the Indian economy. A variety of interests on the part of government, industry and academia are encouraging adoption of open source software in India. Demand for open source has followed the increase in demand for information technologies in all sectors. Liberalization in procurement policy has also contributed to the demand for open source solutions. Industry, academia and community groups are providing training for open source software skills. All of these trends indicate that India is poised to begin to leverage open source software in a bigger way.

While most open source software is still used internally in Indian organizations, the potential for significant contributions back to global open source projects is increasing. Growth in contributions may accelerate when the need to scratch an itch (or many itches) to support local needs grows. As scalable and affordable automation using open technologies becomes embedded in the processes of managing and supporting the needs of more than a billion people, useful and significant contributions f-rom India will begin to pour into the global commons of open source software.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay13,411
  • Tháng hiện tại154,885
  • Tổng lượt truy cập17,430,872
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây