Thị trường cao cấp tìm kiếm các tiêu chuẩn mở (Phần 2 và hết)

Thứ tư - 29/10/2008 06:50
A Vertical Market Seeks Open Standards

October 15, 2008

By Bruce Peren

Theo: http://itmanagement.earthweb.com/osrc/article.php/3778376/Bruce+Perens:+A+Ver...

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/10/2008

1. Tính sẵn sàng: Các tiêu chuẩn mở là sẵn sàng cho tất cả để đọc và triển khai. Vậy thì:

A. Thực tiễn tốt nhất là văn bản và triển khai tham chiếu của các tiêu chuẩn sẽ là sẵn sàng để tải về một cách tự do thông qua Internet.

B. Bất kỳ dự án phần mềm nào cũng phải có khả năng cho phép một bản sao không khó khăn quá mức. Giá thành phải không vượt quá giá thành của một cuốn sách ở trường cao đẳng.

C. Các giấy phép gắn với tài liệu của tiêu chuẩn phải không hạn chế bất kỳ bên nào trong việc triển khai tiêu chuẩn này bằng việc sử dụng bất kỳ dạng giấy phép phần mềm nào.

D. Thực tiễn tốt nhất là các nền tảng tham chiếu của phần mềm sẽ được cấp phép theo một cách mà nó là tương thích với tất cả mọi dạng giấy phép phần mềm, cả các phần mềm tự do (nguồn mở) và sở hữu độc quyền. Tuy nhiên, xem phần thực tế phá giá liên quan tới những hạn chế giấy phép mà chúng có thể sẽ phù hợp cho một nền tảng tham chiếu của một phần mềm.

1. Availability

Open Standards are available for all to read and implement. Thus:

A. The best practice is for the standards text and reference implementation to be available for free download via the Internet.

B. Any software project should be able to afford a copy without undue hardship. The cost should not far exceed the cost of a college textbook.

C. Licenses attached to the standards documentation must not restrict any party f-rom implementing the standard using any form of software license.

D. The best practice is for software reference platforms to be licensed in a way that is compatible with all forms of software licensing, both Free Software (Open Source) and proprietary. However, see Predatory Practices regarding license restrictions that may be appropriate for a software reference platform.

2. Sự lựa chọn của người sử dụng đầu cuối là tối đa: Các tiêu chuẩn mở tạo ra một thị trường cạnh tranh công bằng cho các triển khai của tiêu chuẩn này. Vậy thì:

A. Chúng phải cho phép một dãy rộng lớn các triển khai cài đặt, của các doanh nghiệp, viện hàn lâm, và các dứ án công cộng.

B. Chúng phải hỗ trợ một dãy việc định giá từ rất đắt tới giá bằng 0.

3. Không có phí bản quyền: Các tiêu chuẩn mở là tự do cho tất cả để triển khai, không có phí bản quyền. Việc chứng nhận sự tuân thủ bởi tổ chức tiêu chuẩn có thể liên quan tới phí. Vậy thì:

A. Các bằng sáng chế được nhúng trong các tiêu chuẩn phải được cấp phép tự do về phí bản quyền mà không có các điều khoản phân biệt nào.

B. Các chương trình chứng nhận phải bao gồm một bản tự chứng thực giá thấp hoặc bằng 0, nhưng có thể bao gồm các chương trình giá cao hơn với việc gắn nhãn cao cấp.

2. Maximize End-User Choice

Open Standards cre-ate a fair, competitive market for implementations of the standard. Thus:

A. They must allow a wide range of implementations, by businesses, academia, and public projects.

B. They must support a range of pricing f-rom very expensive to zero-price.

3. No Royalty

Open Standards are free for all to implement, with no royalty or fee. Certification of compliance by the standards organization may have a fee. Thus:

A. Patents embedded in standards must be licensed royalty-free, with non-discriminatory terms.

B. Certification programs should include a low or zero cost self-certification, but may include higher-cost programs with enhanced branding.

4. Không phân biệt: Các tiêu chuẩn mở và các tổ chức mà quản lý chúng không vì lợi ích của một nhà triển khai nào so với nhà triển khai khác vì bất kỳ lý do gì khác ngoài sự tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của một triển khai của một nhà cung cấp. Các tổ chức chứng nhận phải cung cấp một con đường cho những triển khai giá thành thấp và bằng 0 trở nên có hiệu lực, những cũng có thể cung cấp những dịch vụ chứng nhận cao cấp. Vậy thì:

A. Một tổ chức tiêu chuẩn mà mong muốn tự hỗ trợ thông qua việc đóng nhãn chứng thực phải thiết lập một kênh giá cao, giá thấp và giá bằng 0. Nói chung, kênh giá cao sẽ cung cấp một phòng thí nghiệm chứng thực bên ngoài phương tiện của nhà cung cấp để chứng minh sự triển khai của một nhà cung cấp và nâng cao việc gắn nhãn: một dấu chứng thực mà chỉ ra một điều chắc chắn lớn hơn của sự xác minh và hỗ trợ tài chính của tiêu chuẩn này. Kênh giá bằng 0 có thể cung cấp sự tự chứng thực của nhà cung cấp và việc gắn nhãn cơ bản.

5. Mở rộng hoặc tập con: Những triển khai cài đặt của các tiêu chuẩn mở có thể được mở rộng, hoặc được đưa ra ở dạng các tập con. Tuy nhiên, các tổ chức chứng nhận có thể từ chối xác thực những triển khai của tập con, và có thể đưa ra các yêu cầu về những mở rộng (xem Thực tế phá giá).

4. No Discrimination

Open Standards and the organizations that administer them do not favor one implementor over another for any reason other than the technical standards compliance of a vendor's implementation. Certification organizations must provide a path for low and zero-cost implementations to be validated, but may also provide enhanced certification services. Thus:

A. A standards organization that wishes to support itself through certification branding should establish a premium track and a low-cost or zero-cost track. Generally, the premium track will provide a certification lab outside of the vendor's facility to verify a vendor's implementation and enhanced branding: a certification mark that indicates a greater certainty of verification and financial support of the standard. The low or zero-cost track would provide self-certification by the vendor and baseline branding.

5. Extension or Subset

Implementations of Open Standards may be extended, or offered in subset form. However, certification organizations may decline to certify subset implementations, and may place requirements upon extensions (see Predatory Practices).

6. Thực tế phá giá: Các tiêu chuẩn mở có thể sử dụng những điều khoản của giấy phép mà nó bảo vệ chống lại sự đổ vỡ của tiêu chuẩn bằng những chiến thuật ôm lấy – và – mở rộng. Các giấy phép được gắn vào tiêu chuẩn có thể đòi hỏi xuất bản các thông tin tham khảo cho các mở rộng, và một giấy phép cho tất cả những người khác để tạo, phân phối, và bán phần mềm mà nó là tương thích với những mở rộng này. Vì thế, một tiêu chuẩn mở có thể không cấm các mở rộng.

A. Tổ chức của tiêu chuẩn có thể mong muốn áp dụng một thoả thuận tương tự như Giấy phép nguồn của các tiêu chuẩn công nghiệp của Sun cho tài liệu của tiêu chuẩn này và triển khai cài đặt tham chiếu đi kèm của nó. Thoả thuận này của Sun đòi hỏi sự xuất bản của một triển khai cài đặc tham chiếu (không phải là triển khai cài đặt thương mại thực tế) cho bất kỳ mở rộng nào cho tiêu chuẩn này. Điều này làm cho nó có khả năng đối với một tổ chức tiêu chuẩn để gìn giữ một cách tích cực tính tương hợp mà không cần bóp nghẹt sự sáng tạo.

6. Predatory Practices

Open Standards may employ license terms that protect against subversion of the standard by embrace-and-extend tactics. The license may require the publication of reference information and an license to cre-ate and redistribute software compatible with the extensions. It may not prohibit the implementation of extensions.

A. The standards organization may wish to apply an agreement similar to the Sun Industry Standards Source License to the standard documentation and its accompanying reference implementation. The Sun agreement requires publication of a reference implementation (not the actual commercial implementation) for any extensions to the standard. This makes it possible for a standards organization to actively preserve interoperability without stifling innovation.

Trong khu vực công nghệ thông tin rộng lớn, phí bản quyền đã là cần thiết để kích thích các doanh nghiệp phần mềm sở hữu độc quyền và nguồn mở vừa và nhỏ. Nếu phí bản quyền được thực hiện, thì các nhà cung cấp lớn nhất sẽ thường tránh việc trả tiền cho họ thông qua việc cấp phép chéo, để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trả thuế mà các hãng lớn hơn tránh được.

Nguồn mở, mà nó được phân phối miễn phí, không thể nuôi dòng phí bản quyền. Vì thế, sự hạn chế của phí bản quyền là cần thiết để tạo ra một sân chơi công bằng cho tất cả những ai muốn triển khai tiêu chuẩn này. Nó có thể sẽ là phí bản quyền chấp nhận được và không phân biệt là có thể chịu được trong thị trường cao cấp (tạm dịch) của các hệ thống trò chơi casino, nhưng chưa nghe đủ từ những bên có liên quan để biết chắc điều này.

Trò chơi casino không chỉ là thị trường cao cấp mà sẽ đi qua sự phát triển của bản thân tiêu chuẩn mở của nó. Tôi muốn nghe từ những thị trường cao cấp khác mà chúng đang làm y hệt vậy. Có thể tôi sẽ có khả năng giúp một vài tróng số họ.

In the broader IT sector, royalty-free was necessary in order to enable small-to-medium sized proprietary software businesses and Open Source. If royalties are c-harged, the largest vendors will generally avoid paying them through cross-licensing, leaving the small- and medium-sized businesses to pay a toll that the larger ones avoid.

Open Source, which is distributed without c-harge, can't feed a royalty stream. So, elimination of royalties is necessary to produce a level playing field for all who would implement the standard. It may be that reasonable and non-discriminatory royalties are tolerable within the vertical market of casino gaming systems, but I've not heard enough f-rom the involved parties to know for sure yet.

Casino gaming isn't the only vertical market that will go through the development of its own Open Standards. I'd like to hear f-rom other verticals that are doing the same. Perhaps I'll be able to help some of them.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay7,891
  • Tháng hiện tại105,446
  • Tổng lượt truy cập17,381,433
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây