Thị trường cao cấp tìm kiếm các tiêu chuẩn mở (Phần 1)

Thứ ba - 28/10/2008 07:00
A Vertical Market Seeks Open Standards

October 15, 2008

By Bruce Peren

Theo: http://itmanagement.earthweb.com/osrc/article.php/3778376/Bruce+Perens:+A+Ver...

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/10/2008

Về tác giả: Bruce Perens là người sáng tạo ra định nghĩa về nguồn mở, bản tuyên ngôn của nguồn mở và các tiêu chí cho việc cấp phép phần mềm nguồn mở. Perens đại diện cho nguồn mở ở Hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Xã hội thông tin, theo yêu cầu của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc.

About the Author Bruce Perens is the creator of the Open Source Definition, the manifesto of Open Source and the criterion for Open Source software licensing. Perens represented Open Source at the United Nations World Summit on the Information Society, at the request of the United Nations Development Program.

Đám người công nghệ thông tin hầu hết nghĩ các cuộc chiến về tiêu chuẩn mở trong trong những năm 80 và 90. Quay lại thời kỳ đó, mối quan tâm của họ là các hệ thống máy chủ và máy trạm khác nhau đã có 70% số dư lợi nhuận, mà chúng đã khoá trói thông qua việc sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng API sở hữu độc quyền. Điều này là quá đắt đỏ để chuyển một phần mềm của người sử dụng sang một thương hiệu khác, và vì thế các nhà cung cấp máy trạm đã có thể giữ được khách hàng đó.

Cuối cùng, khách hàng đã nổi loạn, yêu cầu những hệ thống mà chúng triển khai được các tiêu chuẩn mở, sao cho khách hàng có thể không đếm xỉa tới thương hiệu và đối xử với các máy tính như là một hàng hoá vậy.

Cuộc chiến về các tiêu chuẩn mở vẫn diễn ra ngày nay. Bằng chứng là về định dạng tài liệu mở với OOXML của Microsoft trong vòng 2 năm qua.

IT folks mostly fought the Open Standards wars in the 80's and 90's. Back then, their concern was that the various workstation and server systems had 70 percent profit margins, which they locked in through the use of proprietary APIs. It was too expensive to port a customer's software to another brand, and thus the workstation vendors were able to hold on to that customer.

Eventually, the customers rebelled, asking for systems that implemented Open Standards, so that the customer could disregard the brand and treat computers as more of a commodity.

The Open Standards battle is still fought today. Witness OpenDocument vs. Microsoft Office Open XML over the past two years.

Lịch sử lặp lại bản thân nó theo cách thú vị. Các thị trường cao cấp (tạm dịch) ngày nay đang móc néo với nhu cầu của riêng nó vì các tiêu chuẩn mở thực sự, đi qua tất cả nỗi đau mà nền công nghiệp công nghệ thông tin theo nghĩa rộng lớn hơn phải chịu trong 2 thập niên đã qua. May thay, các thị trường cao cấp có thể học được từ kinh nghiệm của nền công nghiệp công nghệ thông tin rằng đã chiến đấu với các trận chiến này.

Vì thế, trong tất cả các nền công nghiệp mang tính sống còn gào thét vì các tiêu chuẩn mở, những ai đang thực hiện chiến dịch vì chúng trong nền công nghiệp của riêng họ này nay? Đó là các nhà sản xuất các máy bầu cử, những người phải thiết lập các tiêu chuẩn cao để bảo vệ nền dân chủ ư? Hay là các nhà cung cấp các hệ thống hồ sơ y tế?

Không, đó là những người tạo ra các máy của sòng bạc casino.

Một cách ngạc nhiên, số lượng lớn các máy này chạy hệ điều hành Linux và GNU, sử dụng các bo mạch chủ và các card video máy tính cá nhân, bên trong của các tủ rất đặc chủng. Ví dụ, hãy xem nền tảng của trò chơi WMS. Và giống như thị trường công nghệ thông tin rộng lớn, mong muốn của nền công nghiệp trò chơi vì các tiêu chuẩn mở tạo ra các yếu tố kinh tế.

History repeats itself in interesting ways. Vertical markets are today grappling with their own need for truly Open Standards, going through all of the pain that the broader IT industry suffered two decades ago. Fortunately, the verticals can learn f-rom the experience of the broader IT industry that has already fought these battles.

So, of all the critical industries crying out for Open Standards, who is campaigning for them in their own industry today? Is it the manufacturers of voting machines, who must establish high standards to safeguard democracy? Or the medical records system vendors?

Nope, it's the makers of casino slot machines.

Surprisingly, a large number of slot machines run Linux and the GNU system, using off-the-shelf PC motherboards and video cards, inside of very specialized cabinets. For example, see WMS Gaming's platform. And like the broader IT market, the gaming industry's desire for Open Standards comes out of economic factors.

Mặc dù Las Vegas là một pháo đài của trò chơi casino, ngày nay việc chơi là sẵn sàng ở một dạng này hoặc khác tại hầu hết các bang. Vì thế, các casino phải cạnh tranh rất khốc liệt để giành được sự tin cậy của khách hàng. Và không giống như quá khứ, ít hơn 50% doanh số của các casino ngày nay có thể tới từ việc chơi. Các khách sạn để nghỉ, vui chơi và các nhà hàng là có trách nhiệm đối với những thứ còn lại.

Điều này đã làm nảy sinh ra một nhu cầu cho các casino áp dụng một cách ứng xử “lịch sự” đối với khách hàng, giám sát họ ở cả trong và ngoài sàn chơi, trình bày trên dãy máy khi không có xếp hàng ở quán ăn – vì casino sẽ không làm gì trong khi khách hàng thì chờ xếp hàng – và ngay cả việc phân phát quà của một bữa ăn miễn phí hoặc một cuộc trình diễn nếu khách hàng có một ngày không may ở dãy máy chơi. Casino đã có có tiền của khách hàng đó, và tặng vài thứ là để casino kiếm được nhiều tiền hơn nếu nó giữ được sự tin cậy của khách hàng.

Một vài dãy máy đã bắt đầu đi cùng với các ứng dụng mạng như một tính năng tiêu chuẩn. Nhưng giống như những nhà sản xuất máy chủ lớn mainframe của những năm 70, các nhà sản xuất dãy máy đã phát triển các giao thức quản lý sở hữu độc quyền của riêng họ. Những người vận hành casino để lại với sự lựa chọn sử dụng các máy của chỉ một nhà sản xuất, hoặc có những vấn đề quản lý tất cả bọn chúng.

Although Las Vegas was once the bastion of casino gaming, today gaming is available in one form or another in most states. So, casinos have to compete much harder for customer loyalty. And unlike the past, less than 50 percent of today's casino income may come f-rom gaming. Their resort hotels, entertainment and restaurants are responsible for the rest.

This has spawned a need for the casino to adopt a “holistic” treatment of the customer, tracking them both on and off the gaming floor, displaying on the slot machine when there's no line at the buffet – because the casino makes nothing while the customer waits on line – and even dispensing the gift of a free dinner or a show if the customer's having a bad day at the slots. The casino already has that customer's money, and giving something away is going to make the casino more money if it keeps the customer loyal.

So slot machines have started to come with networking applications as a standard feature. But like the mainframe manufacturers of the '70's, slot-machine manufacturers developed their own, proprietary, management protocols. Casino operators were left with the choice of using one manufacturer's machines exclusively, or having problems managing them all together.

Họ cần bỏ thời gian của họ sáng tạo những dạng mới về quản lý giao tiếp khách hàng, thay vì thời gian của họ bị bỏ phí trong việc cố thử gắn tất cả các hệ thống các nhà cung cấp của họ cùng với nhau.

Nghe có vẻ quen thuộc phải không? Đó là cuộc chiến tranh của các tiêu chuẩn mở của công nghệ thông tin trở lại một lần nữa – và 2 thập kỷ sau đó. Còn có cả một nhà cung cấp áp đảo người đã nói “MỞ” trong khi việc thiết kế kỹ thuật tiếp tục khoá trói các khách hàng của họ.

Vì thế WMS Gaming đã yêu cầu tôi giúp đỡ, trong việc cải thiện ý tưởng về các tiêu chuẩn mở thực sự cho những người vận hành casino, giải thích những gì là ưu điểm đối với họ, và giúp nền công nghiệp này đạt được các tiêu chuẩn mới. Họ đã tạo ra một website giải trí định hướng vào những người vận hành casino, và sẽ nhờ tôi tiếp xúc với họ trong tháng này, và nói chuyện và hội thảo tại hội nghị về nền công nghiệp của họ vào tháng sau.

Về lâu dài tôi sẽ tiếp tục khuyến khích vấn đề này trong nền công nghiệp của họ và làm việc với tất cả các bên để giúp đưa ra được các tiêu chuẩn mở mà họ cần.

Định nghĩa này về các tiêu chuẩn thực sự mở được rút ra từ tài liệu ngắn của tôi Các tiêu chuẩn mở: các nguyên lý và thực tiễn. Nó là tài liệu mà đã lôi cuốn WMS vào kinh nghiệm của tôi:

Một tiêu chuẩn mở là hơn cả chỉ một đặc tả kỹ thuật. Các nguyên lý đằng sau tiêu chuẩn này, và thực tế đưa ra và vận hành tiêu chuẩn này, là những gì làm cho tiêu chuẩn này MỞ.

They need to spend their time innovating new forms of managing the customer interaction, and instead their time is wasted in trying to glue all of their various vendors’ systems together.

Sounds familiar? It's IT's Open Standards wars all over again – and two decades later. There's even a dominant vendor who talks “Open” while engineering continuing lock-in of their customers.

So, WMS Gaming asked me for help, in promoting the idea of truly Open Standards to the casino operators, explaining what the advantages will be for them, and helping the industry come up with new standards. They've cre-ated an entertaining web site directed at casino operators, and will have me interact with them this month, and give a talk and a panel at their industry conference next month.

Over the longer term I will continue to promote this issue in their industry and work with all parties to help drive the Open Standards they need.

This definition of truly Open Standards is taken f-rom my short paper Open Standards: Principles and Practice. It was this document that attracted WMS to my practice:

An Open Standard is more than just a specification. The principles behind the standard, and the practice of offering and operating the standard, are what make the standard Open.

Các nguyên tắc

1. Tính sẵn sàng: Các tiêu chuẩn mở là sẵn sàng cho tất cả để đọc và triển khai.

2. Sự lựa chọn của người sử dụng đầu cuối là tối đa: Các tiêu chuẩn mở tạo ra một thị trường cạnh tranh công bằng cho các triển khai của tiêu chuẩn này. Chúng không khoá trói khách hàng vào một nhà cung cấp hoặc một nhóm cụ thể nào.

3. Không có phí bản quyền: Các tiêu chuẩn mở là tự do cho tất cả để triển khai, không có phí bản quyền. Việc chứng nhận sự tuân thủ bởi tổ chức tiêu chuẩn có thể liên quan tới phí.

4. Không phân biệt: Các tiêu chuẩn mở và các tổ chức mà quản lý chúng không vì lợi ích của một nhà triển khai nào so với nhà triển khai khác vì bất kỳ lý do gì khác ngoài sự tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của một triển khai của một nhà cung cấp. Các tổ chức chứng nhận phải cung cấp một con đường cho những triển khai giá thành thấp và bằng 0 trở nên có hiệu lực, những cũng có thể cung cấp những dịch vụ chứng nhận cao cấp.

5. Mở rộng hoặc tập con: Những triển khai cài đặt của các tiêu chuẩn mở có thể được mở rộng, hoặc được đưa ra ở dạng các tập con. Tuy nhiên, các tổ chức chứng nhận có thể từ chối xác thực những triển khai của tập con, và có thể đưa ra các yêu cầu về những mở rộng (xem Thực tế phá giá).

6. Thực tế phá giá: Các tiêu chuẩn mở có thể sử dụng những điều khoản của giấy phép mà nó bảo vệ chống lại sự đổ vỡ của tiêu chuẩn bằng những chiến thuật ôm lấy – và – mở rộng. Các giấy phép được gắn vào tiêu chuẩn có thể đòi hỏi xuất bản các thông tin tham khảo cho các mở rộng, và một giấy phép cho tất cả những người khác để tạo, phân phối, và bán phần mềm mà nó là tương thích với những mở rộng này. Vì thế, một tiêu chuẩn mở có thể không cấm các mở rộng.

Principles

1. Availability

Open Standards are available for all to read and implement.

2. Maximize End-User Choice

Open Standards cre-ate a fair, competitive market for implementations of the standard. They do not lock the customer in to a particular vendor or group.

3. No Royalty

Open Standards are free for all to implement, with no royalty or fee. Certification of compliance by the standards organization may involve a fee.

4. No Discrimination

Open Standards and the organizations that administer them do not favor one implementor over another for any reason other than the technical standards compliance of a vendor's implementation. Certification organizations must provide a path for low and zero-cost implementations to be validated, but may also provide enhanced certification services.

5. Extension or Subset

Implementations of Open Standards may be extended, or offered in subset form. However, certification organizations may decline to certify subset implementations, and may place requirements upon extensions (see Predatory Practices).

6. Predatory Practices

Open Standards may employ license terms that protect against subversion of the standard by embrace-and-extend tactics. The licenses attached to the standard may require the publication of reference information for extensions, and a license for all others to cre-ate, distribute, and sell software that is compatible with the extensions. An Open Standard may not otherwise prohibit extensions.

Practice

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay2,027
  • Tháng hiện tại141,390
  • Tổng lượt truy cập15,415,876
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây