Bỏ phiếu cho các ứng cử viên về các vấn đề công nghệ

Thứ sáu - 31/10/2008 08:08
Voting Candidates On Technology Issues

By Pavs on October 19th, 2008

Theo: http://www.linuxhaxor.net/2008/10/19/voting-candidates-on-technology-issues/

Bài được đưa lên Internet ngày: 19/10/2008

Đây có thể là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ quan trọng nhất duy nhất trong cuộc đời của chúng ta. Trong khi có những vấn đề rất thúc bách và quan trọng hơn khác để giúp bạn ra một quyết định chọn một ứng viên; tôi nghĩ là quan trọng xem quan điểm của mỗi ứng viên về công nghệ là như thế nào, điều mà hầu hết độc giả trên site này háo hức. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể có được quan điểm của họ về nguồn mở một cách đặc biệt hơn, tiếc thay không tồn tại những thông tin như vậy theo những gì mà tôi được biết một cách tốt nhất.

John McCain về công nghệ:

 • Cấm đánh thuế Internet: “Chúng ta phải cam kết nhìn xa, khuyến khích, và nhiệt thành đối với sự đổi mới và các công nghệ mới để trụ vững được tính cạnh tranh toàn cầu của chúng ta, đáp ứng được những thách thức về an ninh quốc gia của chúng ta”.

 • Việc hỏi một câu hỏi về liệu ông có thể “kiểm soát Internet một cách có văn hoá, như đối với thú ăn thịt sống và phim ảnh khiêu dâm”. Câu trả lời của ông ta là: “Tuyệt đối không, nhưng tôi cũng muốn chỉ ra rằng phim ảnh khiêu dâm trẻ em trên Internet này là một điều xấu xa khủng khiếp. Nó phải được đề cập tới. Và mỗi người biết cách mà bạn dừng nó là đi sau đồng tiền”.

 • Trả lời câu hỏi về liệu ông “sử dụng Internet để đọc tin tức và nhận tài trợ”. Câu trả lời của ông ta là: “Gần như tôi cũng sẽ không. Vợ tôi Cindy là một người rất nhanh. Và khi tôi muốn tìm ra những gì trên CNN, hoặc Thời báo New York, hoặc các chu kỳ cộng sản khác, tôi luôn lên đó. Nhưng điều kỳ lạ về Internet [là] chúng tôi có được khoảng 7 triệu USD đóng góp qua Internet. Đây là điều tuyệt vời. 7 triệu USD, vì họ muốn sự cải cách, họ muốn chính phủ ủng hộ”.

 • Liệu chúng ta sẽ tiêu tiền của chính phủ để giải quyết “sự cách biệt số hay không?”, câu trả lời của ông ta là: “Không, tôi muốn làm điều này một cách trực tiếp, nhưng có nhiều cách mà bạn có thể khuyến khích các hãng mà họ, trong lợi ích của bản thân họ, có thể muốn cung cấp – có thể nhận những lợi ích về thuế, có thể nhận tín dụng, và nhiều cách khác để tham gia vào các trường học và nâng cấp chất lượng thiết bị mà họ có, chất lượng của sinh viên, và vì thế cung cấp một lực lượng lao động được đào tạo tốt và rất cần thiết”.

 • Bộ luật được giới thiệu về “Không có kiểm soát của chính phủ với việc mã hoá máy tính” vào năm 1999:

 • Hợp pháp hoá sự phát triển, bán và sử dụng mã hoá.

 • Cấm chính phủ yêu cầu một khoá (giải pháp) mã hoá hoặc sự truy cập máy tính khác.

 • Cấm chính phủ chấp thuận bất kỳ tiêu chuẩn nào mà thiết lập nên một tiêu chuẩn mã hoá cho việc sử dụng của các doanh nghiệp hơn là cho các hệ thống máy tính của liên bang.

 • Cấm hạn chế việc xuất khẩu các sản phẩm mã hoá.

Để nhấn mạnh chiến dịch của John McCain hứa hẹn về công nghệ:

 • Khuyến khích đầu tư vào đổi mới

 • Phát triển một lực lượng lao động có kỹ năng

 • Khuyến khích thương mại mở và công bằng

 • Đổi mới bảo vệ sở hữu trí tuệ

 • Giữ cho Internet và các doanh nhân tự do khỏi các qui định không cần thiết

 • Đảm bảo đầy đủ quyền được kết nối của công dân

This may be the single most important US Presidential election in our lifetime. While there are other very pressing and more important issues to help you make a decision in choosing a candidate; I think it is important to look at whe-re each candidate stands in terms of technology, which most of the readers in this site is passionate about. It would be better if we could have their views on open source more specifically, unfortunately no such information exists to the best of my knowledge.

John McCain on Technology:

- Ban Internet Taxes: “We must make a farsighted, robust, and fervent commitment to innovation and new technologies to sustain our global competitiveness, meet our national security challenges.

- Answering a question on whether he would “police the Internet culturally, such as for predators & pornography”. His answer: “Absolutely not, but I also want to point out this Internet child pornography is a terrible evil. It’s got to be addressed. And everybody knows the way you stop it is go after the money.

- Answering a question on whether he “Uses Internet to read news & to get donations”. His Answer was: “Not nearly as well as I should. My wife Cindy is a whiz. And when I want to find out what’s on CNN, or The NY Times, or other communist periodicals, I always go to it. But the phenomenal thing about the Internet [is that] we’ve gotten like $7 million in contributions over the Internet. It’s been marvelous. $7 million, because they want reform, they want the government back.

- Should we spend government funds to address the “digital divide?” His answer: “No, I wouldn’t do it directly, but there’s lots of ways that you can encourage corporations who, in their own self-interest, would want to provide — would receive tax benefits, would receive credit, and many other ways for being involved in the schools and upgrading the quality of the equipment that they have, the quality of the students, and thereby providing a much-needed, well-trained work force.

- Introduced bill for “No government control over computer encryption” in 1999:

   • Legalize development, sale, and use of encryption.

   • Prohibits government f-rom requiring an encryption key (solution) or other computer access.

   • Prohibits the government f-rom adopting any standard that establishes an encryption standard for use by businesses other than for federal computer systems.

   • Prohibits restricting the export of encryption products.

To highlight John McCain’s campaign promises on technology:

   • Encourage investment in innovation

   • Develop a skilled work force

   • Champion open and fair trade

   • Reform intellectual property protection

   • Keep the Internet and entrepreneurs free of unnecessary regulation

   • Ensure a fully connected citizenry

Sources: 1 -2

Quan điểm của Barack Obama về công nghệ:

 • Về việc đầu tư cho nghiên cứu về công nghệ: “Chúng ta không thể chỉ tập trung vào gìn giữ các nền công nghiệp hiện hành. Chúng ta phải có mặt trong việc khuyến khích những ngành công nghiệp mới – và điều đó có nghĩa là khoa học, nghiên cứu và công nghệ. Trong 2 thế kỷ, nước Mỹ đã dẫn dắt thế giới trong sự đổi mới. Nhưng thái độ thù địch này của nền hành chính đối với khoa học đã lấy đi một phần. Tại thời điểm khi mà công nghệ đang định hình cho tương lai của chúng ta, chung ta hiến dâng một phần nhỏ hơn và nhỏ hơn những tài nguyên quốc gia cho nghiên cứu và phát triển. Tôi sẽ nhân đôi ngân sách liên bang cho nghiên cứu cơ bản, và làm cho lòng tin vào thuế dành cho nghiên cứu phát triển là lâu dài”.

 • Nói về băng thông trong trái tim của các thành phố và các vùng hẻo lánh, “Hãy để chúng ta thành thế hệ mà định hình lại nền kinh tế của chúng ta để cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Hãy thiết lập các tiêu chuẩn cao cho các trường học và trao cho chúng những tài nguyên mà họ cần có để thành công. Hãy tuyển mộ một đội quân mới các giáo viên, và trao cho họ tiền lương tốt hơn và nhiều hỗ trợ hơn trong trao đổi vì sự tin cậy hơn. Hãy làm cho các trường cao đẳng trở nên dễ kham nổi hơn, và hãy đầu tư vào nghiên cứu khoa học, và hãy hãy đặt những đường băng thông qua trái tim của các thành phố và vùng hẻo lánh tất cả khắp nước Mỹ”.

Obama đồng tài trợ cho việc đảm bảo tính trung lập của mạng: Internet không bị trói vào hãng nào (09/01/2007).

 • Các nhà cung cấp dịch vụ băng thông sẽ không can thiệp bằng khả năng của bất kỳ cá nhân nào để sử dụng một dịch vụ băng thông để truy cập hoặc đưa ra bất kỳ nội dung hợp pháp nào thông qua Internet.

 • Chỉ những nội dung hoặc dịch vụ được ưu tiên dựa trên dạng nội dung hoặc dịch vụ và mức độ dịch vụ được mua bởi người sử dụng, không lấy tiền vì sự ưu tiên như vậy.

Obama đã tài trợ website về phần thưởng cạnh tranh của liên bang: một bộ luật để tăng cường tính minh bạch và sự tin cậy trong việc chi tiêu của liên bang. Các yếu tố chủ chốt của bộ luật này bao gồm:

 • Sự minh bạch về trình bày cho người nhận

 • Một người xác định phần thưởng độc nhất sẽ xác định từng phương tiện cho phần thưởng của từng cá nhân.

 • Ngày mà giải thưởng về tài chính được thực hiện.

 • Cơ quan và bộ cũng như đơn vị trực thuộc và các văn phòng trực thuộc mà đã xác chực giải thưởng này của liên bang.

Về việc tạo “Google cho chính phủ”, ông ta nói, “Tôi đã làm việc với Tom Coburn, một trong những đảng viên cộng hoà bảo thủ nhất, người mà John đã nhắc tới, để thiết lập những gì chúng tôi gọi là Google cho chính phủ, mà nó nói rằng chúng ta sẽ liệt kê từng đô la chi tiêu của liên bang để đảm bảo rằng những người đóng thuế có thể xem được và thấy ai, trên thực tế, đang khuyến khích một vài dự án chi tiêu này mà John đang mắng nhiếc”.

Để nhấn mạnh chiến dịch của Barack Obama hứa về công nghệ:

 • Đảm bảo một Internet mở.

 • Tạo ra một nền dân chủ minh bạch và được kết nối

 • Khuyến khích một hạ tầng truyền thông hiện đại

 • Chuẩn bị tất cả cho trẻ em cho nền kinh tế của thế kỷ 21.

 • Cải thiện tính cạnh tranh của nước Mỹ.

 • Sử dụng khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia chúng ta.

Barack Obama on Technology:

- On research funding in technology, “We can’t just focus on preserving existing industries. We have to be in the business of encouraging new ones–and that means science, research and technology. For two centuries, America led the world in innovation. But this Administration’s hostility to science has taken a toll. At a time when technology is shaping our future, we devote a smaller and smaller share of our national resources to Research and Development. I’ll double federal funding for basic research, and make the R&D tax credit permanent.

- Talking on Broadband in heart of inner cities and rural towns, “Let us be the generation that reshapes our economy to compete in the digital age. Let’s set high standards for our schools and give them the resources they need to succeed. Let’s recruit a new army of teachers, and give them better pay and more support in exchange for more accountability. Let’s make college more affordable, and let’s invest in scientific research, and let’s lay down broadband lines through the heart of inner cities and rural towns all across America.

- Obama co-sponsored ensuring net neutrality: No corporate-tiered Internet (Jan 9, 2007).

   • Broadband service providers shall not interfere with the ability of any person to use a broadband service to access or offer any lawful content via the Internet;

   • Only prioritize content or services based on the type of content or services and the level of service purchased by the user, without c-harge for such prioritization.

- Obama sponsored website for competitive federal awards: A bill to strengthen transparency and accountability in Federal spending. Key elements of the bill includes:

   • Recipient performance transparency.

   • A unique award identifier that identifies each individual award vehicle.

   • The date that the financial award was made.

   • The agency and department as well as subagencies and suboffices that have authorized the Federal award.

- On creating “Google for government“, he said, “I worked with Tom Coburn, one of the most conservative Republicans, who John already mentioned, to set up what we call Google for Government, which says that we are going to list every dollar of federal spending to make sure that the taxpayer can take a look and see who, in fact, is promoting some of these spending projects that John’s been railing about.

To highlight Barack Obama’s campaign promises on technology:

   • Ensure an open Internet.

   • Cre-ate a transparent and connected democracy.

   • Encourage a modern communications infrastructure.

   • Prepare all of our children for a 21st century economy.

   • Improve America’s competitiveness.

   • Employ science and technology to solve our nation’s most pressing problems.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' - Khóa 4 - Ngày 1

  Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 4, ngày đầu tiên, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức đã diễn ra, gồm: Khóa học có sự tham gia của các giáo...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập55
 • Hôm nay2,727
 • Tháng hiện tại131,929
 • Tổng lượt truy cập14,811,351
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây