Từ của năm: Mở

Thứ hai - 14/01/2008 07:00

Word of the Year: Open

Theo: http://www.linuxjournal.com/node/1005962

Bài được đưa lên Internet ngày: 01/01/2008

Bắt đầu một năm là thời gian theo truyền thống để nhìn lại, và, với sự cản đảm của trái tim, làm một vài dự báo nhìn về tương lai. Thiếu sự can đảm cần thiết, tôi sẽ chỉ trích dẫn một vài thứ mà tờ Nhà kinh tế học – Economist đã viết gần đây:

Hoan hỉ: Sự đi theo 'tính mở' của các công ty mà họ đã trở thành ú mập trên công nghệ đóng, sở hữu độc quyền là thứ gì đó chúng ta sẽ thấy nhiều hơn vào năm 2008.

Bây giờ, khi đã có được "dự báo bạo dạn" này rồi từ một năm trước, tôi có thể bị ấn tượng, vì năm 2007 đã trở thành năm khi mà mọi người, dường như vậy, muốn trở thành mở.

Ví dụ, khó có thể tin rằng, Microsoft thực sự đã trở thành một công ty nguồn mở vào tháng 10 năm ngoái, khi 2 trong số các giấy phep đã được chấp nhận bởi tổ chức sáng kiến nguồn mở OSI khi đáp ứng được các tiêu chí cần thiết để được thông qua. Nhưng công ty kỹ thuật cao này đã nện vào cái trống 'mở' nhiều hơn bất kỳ ai của Google. Không ngạc nhiên ở đó: khi tôi khai phá ở đâu đó, nguồn mở nằm trong tim của chiến lược cạnh tranh của Google.

The beginning of the year is traditionally a time to look back, and, for the brave of heart, to make a few predictions looking forward. Lacking the requisite bravery, I'll just quote something that the Economist wrote recently:

Rejoice: the embrace of 'openness' by firms that have grown fat on closed, proprietary technology is something we’ll see more of in 2008.

Now, had this "fearless prediction" been made a year ago, I would have been impressed, because 2007 has turned out to be the year when everyone, it seems, wants to be open.

For example, hard as it might be to believe, Microsoft actually became an open source company in October last year, when two of its licences were accepted by the OSI as meeting the necessary criteria to be blessed with its approval. But the high-tech company that has beaten the 'openness' drum more than any has been Google. No surprise there: as I've explored elsewhe-re, open source lies at the heart of Google's competitive strategy.

Trước tiên chúng ta có Xã hội mở:

Một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng chung cho việc xây dựng ứng dụng xã hội qua web – cho các nhà lập trình phát triển của các ứng dụng xã hội và cho các website mà chúng muốn bổ sung các tính năng xã hội. Xã hội mở – OpenSocial sẽ mở ra nhiều khả năng xã hội mạnh mẽ và lan toả đối với web, tăng sức mạnh cho các nhà lập trình phát triển để xây dựng nên các ứng dụng xa tầm với mà những người sử dụng có thể thưởng thức bất kể là họ sử dụng các website, các ứng dụng web hay các mạng xã hội nào. Sự ra đời của Xã hội mở OpenSocial đánh dấu lần đầu tiên các mạng xã hội đa thành phần đã được tạo ra có thể truy cập được theo một giao diện lập trình ứng dụng chung để làm cho việc phát triển và phân phối được dễ dàng hơn và hiệu quả hơn đối với các nhà lập trình phát triển.

Tất nhiên, đây không phải là việc thực hiện của chủ nghĩa vị tha, mà là một câu trả lời cho việc ra đời của nền tảng Facebook (tạm dịch là sách mở) – một dạng khác của 'mở', mặc dù khó có ý nghĩa nào đối với nguồn mở.

Sau đó chúng ta đã có Google Android: 'nền tảng mở và toàn diện thực sự đầu tiên cho các thiết bị di động', 'được làm cho sẵn có theo một trong các giấy phep nguồn mở tiến bộ và thân thiện nhất với các nhà lập trình phát triển'. Và theo giám đốc điều hành của Google, Eric Schmidt nói với chúng tôi, thì đây là còn hơn cả các phần mềm nguồn mở:

First we had Open Social:

a set of common APIs for building social applications across the web -- for developers of social applications and for websites that want to add social features. OpenSocial will unleash more powerful and pervasive social capabilities for the web, empowering developers to build far-reaching applications that users can enjoy regardless of the websites, web applications, or social networks they use. The release of OpenSocial marks the first time that multiple social networks have been made accessible under a common API to make development and distribution easier and more efficient for developers.

This was not an altruistic exercise, of course, but a response to the launch of Facebook's platform – another 'opening up' of sorts, although hardly in the open source sense.

Then we had Google's Android: 'the first truly open and comprehensive platform for mobile devices', 'made available under one of the most progressive, developer-friendly open-source licenses'. And as Google's CEO, Eric Schmidt told us, this was more than just open software:

Open Software, Open Device, Open Ecosystem

Phần mềm mở, thiết bị mở, hệ thống hợp tác tương trợ mở

"Sự hợp tác này sẽ giúp tạo ra tiềm năng cho công nghệ di động đối với hàng triệu người sử dụng trên thế giới. Một tiếp cận tưoi rói cho việc thúc đẩy sự đổi mới trong nền công nghiệp di động sẽ giúp hình thành một môi trường máy tính mới mà nó sẽ thay đổi cách mà con người truy cạp và chia sẻ thông tin trong tương lai", Chủ tịch và Giám đốc điều hành của hãng Google, Eric Schmidt nói". "Tuyên bố ngày hôm nay "là tham vọng hơn so với bất kỳ 'Điện thoại Google' đơn lẻ nào mà giới báo chí truyền thông suy đoán về náo từ vài tuần nay. Tầm nhìn của chúng tôi là rằng nền tảng mạnh mẽ này mà chúng tôi đưa ra sẽ là động lực cho hàng ngàn các mô hình điện thoại khác nhau".

This partnership will help unleash the potential of mobile technology for billions of users around the world. A fresh approach to fostering innovation in the mobile industry will help shape a new computing environment that will change the way people access and share information in the future," said Google Chairman and CEO Eric Schmidt. "Today's announcement is more ambitious than any single 'Google Phone' that the press has been speculating about over the past few weeks. Our vision is that the powerful platform we're unveiling will power thousands of different phone models."

Bỏ ra ngoài sự thổi phồng về marketing, Schmidt đã đưa ra một điểm quan trọng. Việc chạy các máy di động trên các phần mềm nguồn mở là không đủ đối với bản thân nó; bạn cần có một 'tiếp cận tươi mới' theo con đường mà các máy điện thoại di động sẽ được bán và được sử dụng – thứ gì đó hiện nay được bao trùm bởi khái niệm 'tính truy cập mở', mà nó bao gồm cả một số ít các thứ 'mở' khác nữa, theo Google thì:

Google hôm nay đã thông báo rằng Uỷ ban Truyền thông Liên bang (FCC) sẽ áp dụng một khung công việc đòi hỏi tính cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng lớn hơn, Google dự kiến sẽ tham dự trong cuộc đấu giá sắp tới của chính phủ liên bang về phổ không giây ở dải tần 700 MHz.

Trong một hồ sơ với FCC ngày 09/07, Google đã thúc dục Uỷ ban này áp dụng các điều luật cho việc đấu thầu mà đảm bảo được rằng, bất kể là ai sẽ thắng trong vụ đấu thầu này, thì quyền lợi của người tiêu dùng phải được đảm bảo. Đặc biệt, Google đã khuyến khích FCC yêu cầu việc áp dụng 4 dạng nền tảng 'mở' như một phần của các điều kiện của giấy phep:

Marketing hype aside, Schmidt was making an important point. Running mobiles on open source software is not enough on its own: you need to have a 'fresh approach' to the way mobile phones are sold and used – something now covered by the umbrella term 'open access', which included quite a few other 'opens', according to Google:

Google announced today that should the Federal Communications Commission adopt a framework requiring greater competition and consumer choice, Google intends to participate in the federal government’s upcoming auction of wireless spectrum in the 700 megahertz (MHz) band.

In a filing with the FCC on July 9, Google urged the Commission to adopt rules for the auction that ensure that, regardless of who wins the spectrum at auction, consumers' interests are served. Specifically, Google encouraged the FCC to require the adoption of four types of "open" platforms as part of the license conditions:

Các ứng dụng mở: Người tiêu dùng phải có khả năng tải về và sử dụng bất kỳ ứng dụng phần mềm, nội dung hoặc dịch vụ nào mà họ mong muốn;

Các thiết bị mở: Người tiêu dùng phải có khả năng sử dụng một thiết bị truyền thông cầm tay với bất kỳ mạng không giây nào mà họ ưa thích;

Các dịch vụ mở: Các bên thứ 3 (các công ty bán lẻ) phải có khả năng có được các dịch cụ không dây từ một giấy phep 700MHz trên cơ sở bán buôn, dựa trên những điều khoản thương mại không phân biệt đối xử chấp nhận được; và

Các mạng mở: Các bên thứ ba (như các nhà cung cấp dịch vụ Internet) phải có khả năng kết nối nội bộ tại bất kỳ điểm khả thi nào về kỹ thuật trong một mạng không dây theo giấy phep 700MHz.

Open applications: Consumers should be able to download and utilize any software applications, content, or services they desire;

Open devices: Consumers should be able to utilize a handheld communications device with whatever wireless network they prefer;

Open services: Third parties (resellers) should be able to acquire wireless services f-rom a 700 MHz licensee on a wholesale basis, based on reasonably nondiscriminatory commercial terms; and

Open networks: Third parties (like internet service providers) should be able to interconnect at any technically feasible point in a 700 MHz licensee's wireless network.

Nhà quai búa về từ 'mở' này đã đặt mục tiêu rất nhiều vào việc phá bỏ các bức tường xung quanh các mạng di động đóng truyền thống, một trong những người cảm thấy bị buộc phải trả lời về 'Sáng kiến phát triển mở' của bản thân mình:

Verizon Wireless hôm nay đã thông báo rằng hãng sẽ cung cấp cho người tiêu dùng sự lựa chọn để sử dụng trên toàn quốc, dựa trên mạng không dây, các thiết bị không dây, các ứng dụng và phần mềm mà công ty không chào.

Một số người đã tranh luận rằng sự chuyển đổi một cách ro ràng của Verizon sang truy cập mở không dây là thực tế hiển nhiên, nhưng chỉ có thời gian sẽ nói lên được. Thật hạnh phúc, thứ y như vậy không thể được nói về một trong những điều sau chót – và hành động quan trọng nhất của tính mở là năm 2007 đã mang lại cho chúng ta: thông tin rằng tất cả nghiên cứu được tài trợ bởi các trường đại học quốc gia Mỹ về Y tế có thể cuối cùng sẽ được làm cho sẵn sàng như việc truy cập mở thực sự:

That hammering home of the word 'open' was aimed very much at breaking down the walls surrounding the traditional closed mobile networks, one of whom felt compelled to reply with its own 'Open Development Initiative':

Verizon Wireless today announced that it will provide customers the option to use, on its nationwide wireless network, wireless devices, software and applications not offered by the company.

Some have argued that Verizon's apparent conversion to wireless open access is more apparent than real, but only time will tell. Happily, the same cannot be said about one of the last – and most important – acts of openness that 2007 brought us: news that all research funded by the US National Institutes of Health would finally be made available as real open access:

Giám đốc của Đại học quốc gia về Y tế sẽ yêu cầu rằng tất cả các nhà nghiên cứu được tài trợ bởi trường sẽ đệ trình hoặc đã đệ trình cho họ tới Thư viện Quốc gia của Trung tâm Y tế công cộng một phiên bản điện tử của bản thảo cuối cùng nhận được theo điểm dựa trên sự chấp thuận cho việc xuất bản sẽ được sẵn sàng một cách công khai không muộn hơn 12 tháng sau ngày xuất bản chính thức: miễn là, Đại học quốc gia về Y tế sẽ triển khai chính sách truy cập công cộng theo cách phù hợp với luật về bản quyền.

The Director of the National Institutes of Health shall require that all investigators funded by the NIH submit or have submitted for them to the National Library of Medicine's PubMed Central an electronic version of their final, peer-reviewed manuscripts upon acceptance for publication to be made publicly available no later than 12 months after the official date of publication: Provided, That the NIH shall implement the public access policy in a manner consistent with copyright law.

Mặc dù cuộc chiến về tính mở cho việc nghiên cứu này của Mỹ có sơ lược tiểu sử tương đối thấp trong thế giới nguồn mở, thì việc ban hành luật mới bắt buộc nó là quan trọng đối với bản thân lĩnh vực của nó – một lĩnh vực, được lưu ý, là sẽ đầy cảm hứng đối với nguồn mở – như bất kỳ thứ gì mà nó đã xảy ra trong phần mềm tự do năm nay.

Đưa ra đỉnh cao của tính mở trong năm 2007, tôi nghĩ rằng dự đoán của tờ Nhà kinh tế học rằng chúng ta sẽ thấy một sự 'đi theo' của nó trong năm 2008 không nhiều hơn sự dự đoán bạo gan như một cái chết chắc chắn.

Glyn Moody viết về tính mở tại opendotdotdot.

Although the battle for open access to this US research has had a rather low profile in the world of open source, this new legislation mandating it is as important to its own field – one, be it noted, hugely inspired by open source - as anything that's happened in free software this year.

Given this crescendo of openness during 2007, I think that the Economist's expectation that we will see a further 'embrace' of it in 2008 is not so much a daring prediction as a dead certainty.

Glyn Moody writes about openness at opendotdotdot

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay6,029
  • Tháng hiện tại40,189
  • Tổng lượt truy cập17,102,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây