Becta tư vấn về Microsoft Vista và Office 2007 cho các trường phổ thông và cao đẳng (Phần 1)

Thứ ba - 22/01/2008 07:22

Becta advises on Microsoft Vista & Office 2007 for schools & colleges

Theo: http://www.publictechnology.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article...

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/01/2008

BECTA, cơ quan công nghệ về giáo dục, đã xuất bản một báo cáo đinh về Microsoft Vista và Office 2007 và về tính tương hợp của tài liệu mà nó phân tích khả năng chịu đựng được của cả 2 gói phần mềm đối với việc áp dụng của các trường phổ thông và cao đẳng.

BECTA khuyến cáo rằng các trường phổ thông và cao đẳng hãy xem xét lại những thứ đã tìm thấy của báo cáo này trước khi xem xét bất kỳ một đầu tư hoặc triển khai diện rộng nào.

Becta, the education technology agency, has published a key report on Microsoft Vista and Office 2007 and on document interoperability which analyses the suitability of both software packages for adoption by schools and colleges.

Becta recommends that schools and colleges review the findings of the report before considering any large-scale investment or deployment.

The key recommendations f-rom Becta's report are:

Những khuyến cáo chính từ báo cáo của BECTA là:

l Việc nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông hiện hành lên Microsoft Vista hoặc Office 2007 không được khuyến cáo và môi trường hệ điều hành dựa trên Windows pha trộn phải được ngăn ngừa. Tuy nhiên, Vista phải được xem xét ở những nơi mà việc cung cấp ICT một cách rộng rãi trong các cơ quan mới đang được lên kế hoạch.

l Việc triển khai lan rộng Office 2007 phải không được thực hiện cho tới khi các trường phổ thông và cao đẳng chắc chắn rằng họ có trong tay các cơ chế làm việc với tính tương hợp và các vấn đề về phân cách số tiềm tàng được đưa ra trong báo cáo.

l Để đảm bảo tính tương thích rộng rãi nhất của các tệp giữa các ứng dụng khác nhau, người sử dụng Office 2007 phải không lưu ở định dạng Office mới của Microsoft (OOXML).

l Do những hạn chế trong việc triển khai tiêu chuẩn quốc tế của định dạng tài liệu mở ODF, người sử dụng phải tiếp tục trong ngắn hạn lưu các tệp ở các định dạng đã được áp dụng một cách rộng rãi như .doc, .xls và .ppt.

l Các học sinh, giáo viên và phụ huynh cũng phải nhận thức được về hàng loạt các sản phẩm sử dụng tự do được hiện có sẵn và về cách sử dụng và truy cập tới chúng được.

l Nền công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông phải tạo điều kiện thuận lợi truy cập một cách dễ dàng hơn tới các phần mềm sản xuất văn phòng 'sử dụng tự do' được.

· Upgrading existing ICT systems to Microsoft Vista or Office 2007 is not recommended and mixed Windows-based operating environments should be avoided. However, Vista should be considered whe-re new institution-wide ICT provision is being planned.

· No widespread deployment of Office 2007 should take place until schools and colleges are sure that they have in place mechanisms to deal with interoperability and potential digital divide issues set out in the report.

· To ensure widest compatibility of files between different applications, users of Office 2007 should not save in Microsoft's new Office format (OOXML).

· Due to limitations in Microsoft's implementation of the Open Document Format (ODF) international standard, users should in the short term continue to save files in the more widely adopted .doc, .xls and .ppt formats.

· Pupils, teachers and parents should also be made aware of the wide range of free-to-use products currently available and on how to use and access them.

· The ICT industry should be facilitating easier access to 'free-to-use' office productivity software.


Dr Stephen Lucey, Becta's Executive Director of Strategic Technologies, says:

Giáo sư Stephen Lucey, Giám đốc điều hành của BECTA về công nghệ chiến lược, nói:
“Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo cho các trường phổ thông và cao đẳng có được giá trị tốt nhất có thể về tiền. Tư vấn của chúng tôi là để đảm bảo có được một trường hợp kinh doanh điển hình mạnh trước khi nâng cấp lên các sản phẩm đó khi giá thành là đáng kể và những lợi ích thì còn chưa rõ ràng”.

“Chúng tôi cũng muốn xem xét tới sự truy cập dễ dàng hơn tới các sản phẩm cạnh tranh nhằm cải thiện sự đổi mới và sự lựa chọn”. Báo cáo của BECTA tiếp sau báo cáo tạm thời của nó được xuất bản vào tháng 01/2007, mà nó kết luận những tính năng mới của sản phẩm Microsoft Vista đã gia tăng giá trị nhưng không khẳng định việc triển khai sớm trong khu vực giáo dục. Nó cũng công bố rằng Office 2007 chứa những tình năng “không bắt buộc phải có” đối với các trường phổ thông và cao đẳng và Microsoft phải phát triển một trường hợp kinh doanh chắc chắn để khẳng định cho sự triển khai trong khu vực giáo dục. Việc xem xét lại một cách toàn diện Microsoft Vista và Office 2007 được tiến hành bởi BECTA trong sự hợp tác với công ty tư vấn Oakleigh Consulting Ltd.

Để có thêm thông tin và tải về toàn bộ báo cáo vê Microsoft Vista và Office 2007, hãy thăm vùng xuất bản của BECTA theo đường liên kết bên dưới.

"Our objective is to make sure schools and colleges get the best possible value for money. Our advice is to be sure there is a strong business case before upgrading to these products as the costs are significant and the benefits remain unclear."

"We also want to see easier access to competitor products enhancing innovation and choice."
Becta's report follows its interim report published in January 2007, which concluded the new features of Microsoft's Vista product added value but did not justify early deployment in the education sector. It also stated that Office 2007 contained no 'must have' features for schools and colleges and
Microsoft should develop an underpinning business case to justify deployment in the education sector.
The comprehensive review of Microsoft Vista and Office 2007 was carried out by Becta in collaboration with Oakleigh Consulting Ltd.

For further information and to download the Microsoft Vista and Office 2007: full report visit the Becta publications area.

Notes:
Vista and Office 2007 - Final Report with recommendations on interoperability.
Background

Những lưu ý:

Vista và Office 2007 – Báo cáo cuối cùng với những khuyến cáo về tính tương hợp.

Cơ sở

1. BECAT đã xuất bản 2 báo cáo tạm thời tại BETT năm ngoái. Báo cáo đầu tiên đã xem xét các chương trình cấp phép hàn lâm của Microsoft (Microsoft Academic Licensing Programmes) và là tạm thời vì nó phụ thuộc vào những đàm phán với Microsoft. Báo cáo thứ 2 liên quan tới Vista và Office 2007 và là tạm thời khi nó dựa trên các sản phẩm beta.

2. Báo cáo cuối cùng về việc cấp phép nay đã bị hoãn lại vì nội dung của nó liên quan tới chi tiết của khiếu nại mà chúng tôi đã thực hiện đối với Văn phòng Thương mại Công bằng về thực hành chống cạnh tranh đối với một trong những chương trình cấp phép giáo dục của Microsoft và tính tương hợp của Office 2007.

3. Báo cáo cuối cùng về Vista và Office 2007 và các vấn đề về tính tương hợp nay được xuất bản ở BETT 2008. Nó được xuất bản theo những nghiên cứu tiếp tục được tiến hành bởi BECTA và công ty tư vấn Oakleigh Consulting Ltd. trên các phiên bản được xuất bản toàn phần của các gói phần mềm này. Việc này bao gồm một loạt các đánh giá thực tiễn của nâng cấp Vista trong các môi trường trương phổ thông thông thường và sự trao đổi các tài liệu giữa nhà trường và gia đình.

1. Becta published two interim reports at BETT last year. The first report was concerning Microsoft's Academic Licensing Programmes and was interim as it was subject to ongoing negotiations with Microsoft. The second report concerned Vista and Office 2007 and was interim as it was based on beta products.

2. The final report on licensing has now been deferred as its content relates in detail to a complaint we have made to the Office of Fair Trading for alleged anti-competitive practise for one of Microsoft's educational licensing programmes and the interoperability of Office 2007.

3. The final report on Vista and Office 2007 and interoperability issues is now published at BETT 2008. It is produced following further research conducted by Becta and Oakleigh Consulting Ltd on the fully released versions of the packages. This included a series of practical assessments of Vista upgrades in typical school environments and the exchange of documents between school and home.

l Chúng tôi tư vấn rằng việc nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông hiện hành lên Vista là không được khuyến cáo và rằng các môi trường hệ điều hành pha trộn của Microsoft phải được ngăn ngừa.

l Chúng tôi tin tưởng rằng Vista có thể được xem xét ở những nơi mà sự cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông rộng rãi cho các cơ quan mới đang được lên kế hoạch khi nó phải được đánh giá về khả năng đáp ứng các yêu cầu chức năng và kỹ thuật thích đáng theo một cách có hiệu quả về giá thành.

l Việc thừa nhận những hạn chế về triển khai của Microsoft đối với tiêu chuẩn tài liệu ODF, và sự nhận biết hạn chế của định dạng tệp mới của Microsoft Office 2007 (OOXML) chúng tôi khuyến cáo rằng trước mắt người sử dụng phải tiếp tục sử dụng các định dạng nhị phân cũ của Microsoft. (như .doc chẳng hạn).

l Microsoft phải cung cấp hỗ trợ 'bẩm sinh' cho định dạng tệp ODF đang được sử dụng ngày một gia tăng trong các sản phẩm cạnh tranh bao gồm những thứ là 'tự do sử dụng'.

l Chúng tôi bảo lưu về việc thiết lập 2 tiêu chuẩn định dạng tài liệu không tương hợp.

l Các trường phổ thông và cao đẳng phải làm cho các học sinh, giáo viên và phụ huynh nhận thức được hàng loạt các sản phẩm 'tự do sử dụng' (như các bộ phần mềm sản xuất văn phòng) mà chúng sẵn có, và cách truy cập và sử dụng chúng.

l Khi chỉ định các hệ thống mới, các trường phổ thông và cao đẳng phải nhất quyết một cách bình thường về việc có được truy cập từ các máy tính để bàn tới các phần mềm sản xuất văn phòng mà chúng có khả năng mở các tài liệu soạn thảo và lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế ODF, và thiết lập nó như định dạng tệp ngầm định. Các sản phẩm như vậy phải được mua sắm trên cơ sở rằng chúng có thể được làm cho có sẵn cho các học sinh, giáo viên và phụ huynh để sử dụng ở nhà mà không phải quan tâm tới giá thành giấy phép bổ sung.

l Nền công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông phải đi tiên phong trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập dễ dàng hơn tới các phần mềm sản xuất văn phòng 'tự do sử dụng'.

l Xin hãy lấy một bản sao của báo cáo và tổng kết cuối cùng này và lên trực tuyến để tải nó về tại khu vực các xuất bản phẩm của BECTA (xem đường liên kết bên dưới).

· We advise that upgrading existing ICT systems to Vista is not recommended and that mixed Windows based operating system environments should be avoided.

· We believe that Vista can be considered whe-re new institution wide ICT provision is being planned when it should be evaluated on its ability to meet the relevant technical and functional requirements in a cost effective manner.

· Recognising the limitations regarding Microsoft's implementation of the ODF document standard, and the limited uptake of Microsoft's new Office 2007 file format (OOXML) we recommend that in the short term users should continue to use the older Microsoft binary formats (such as .doc).

· Microsoft should provide 'native' support for the ODF file format increasingly used in competitor products including those that are 'free-to-use'.

· We remain concerned about the establishment of two incompatible document format standards.

· Schools and colleges should make pupils, teachers and parents aware of the range of 'free-to-use' products (such as office productivity suites) that are available, and how to access and use them.

· When specifying new systems, schools and colleges should normally insist on the desktop having access to office productivity software that is capable of opening editing and saving documents in the international standard ODF, and setting it as the default file format. Such products should be procured on the basis that they can be made available to students, teachers and parents for home use without attracting additional licensing costs.

· The ICT industry should be pro-active in facilitating easier access to 'free-to-use' office productivity software.

· Please take a copy of the full report and summary or go online to download it at the becta publications area.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay4,838
  • Tháng hiện tại342,479
  • Tổng lượt truy cập18,138,244
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây