Phần mềm tự do trong các trường học của Balan (Phần 1)

Thứ ba - 15/01/2008 06:53

Free software in Polish schools

Theo: http://polishlinux.org/linux/free-software-in-polish-schools/

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/12/2007

Lời người dịch: Liệu chúng ta có thể học được gì từ những kinh nghiệm của Balan trong việc truyền bá việc sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở trong các trường phổ thông? Câu chuyện dưới đây sẽ gợi mở hướng đi cho chúng ta về việc này?

Thousands of Polish high school students now have a chance to learn about GNU/Linux and the benefits of using free software as Polish FLOSS foundation together with school headmasters, supported by local authorities organize a series of lectures on free software in education. PolishLinux.org has a report — summary of the first 3 months of the campaign.

How all of this has started?

Hàng ngàn học sinh các trường cao học của Balan bây giờ có sự lựa chọn học về GNU/Linux và những lợi ích của việc sử dụng phần mềm tự do như tổ chức Polish FLOSS cùng với các hiệu trưởng các trường, được hỗ trợ bởi các cơ quan hành chính bản địa tổ chức hàng loạt các lớp giảng về phần mềm tự do trong giáo dục. Polishlinux.org có một bản báo cáo – tổng kết 3 tháng đầu của chiến dịch này.

Tất cả mọi thứ này đã được bắt đầu như thế nào?

Tất cả những thứ này đã bắt đầu vào đầu năm 2007 khi Wojciech Ploszaj, 15 tuổi, một học sinh trung học ở Malopolska, phía Nam Balan, đến cùng với ý tưởng làm lan truyền phần mềm tự do trong các trường học địa phương. Tự bản thân em đã tổ chức một số buổi mít tinh tại các trường tiểu học và trung học nơi mà em đã trình bày những lợi ích của việc sử dụng Linux như là hệ điều hành đầu tiên cũng như các phần mềm tự do như một giải pháp thay thế cho các ứng dụng sở hữu độc quyền.

All this began at the beginning of 2007 when Wojciech Płoszaj, 15, a junior high student f-rom Małopolska, South Poland, came up with the idea to spread free software in local schools. Alone he organized a few meetings in local primary and secondary schools whe-re he presented the benefits of using Linux as the primary operating system as well as free software as an al-ternative to proprietary applications.

Ý tưởng này là vĩ đại nhưng gặp phải thực tế (em còn nhỏ tuổi và không đủ tài nguyên), nó chỉ là hành động nhất thời của chỉ một người. Điều đó là đúng, cho tới khi Tổ chức vừa được thành lập cách đây không lâu có cơ sở tại Poznan là Tổ chức vì Phần mềm Tự do Nguồn mở (FWIOO) cùng với cổng điện tử Linux Jakilinux.org tới giải cứu. Hai tổ chức này, đã tổ chức một trang wiki giải thích các ý tưởng về các hoạt động được lên kế hoạch và khuyến khích những người trẻ tuổi tình nguyện như những người diễn thuyết về những sự kiện tương tự trên phạm vi toàn quốc. Mối quan tâm trở nên vô cùng lớn và đáng ngạc nhiên cả đối với Wojciech và các tổ chức trên. Hơn 200 tình nguyện viên đã đăng ký vào chương trình này chỉ trong tuần đầu tiên. Số lượng này được nhân đôi trong một vài tuần sau đó làm cho tất cả chúng tôi ngạc nhiên há hốc mồm.

The idea was great but facing the reality (his young age and not enough resources), it was just a one-time, one-man action. That was true, until the recently-founded Poznań-based Foundation for Free and Open-Source Software (FWIOO) together with Linux vortal Jakilinux.org came to the rescue. The two bodies, organized a wiki page explaining the ideas of planned activities and encouraging young people to volunteer as speakers on similar events nationwide. The interest turned out to be enormous and surprised both Wojciech and the founding bodies. Over 200 volunteers signed up for the program during the first week. The number doubled during the next couple of weeks leaving us all with open mouths.

The need for organization

Nhu cầu đối với tổ chức

Đó là vào tháng 06/2007. Cùng với Rafal Brychcy từ FWIOO chúng tôi bắt đầu kế hoạch các hoạt động nghiêm túc hơn. Chúng tôi không có tiền để hỗ trợ trường hợp này, chúng tôi không có các mối liên kết với các nhà chức trách địa phương và quốc gia, cũng không có nhiều mối liên hệ với bản thân các trường học. Chúng tôi không có đồ dùng để trình diễn, không có website chính thức về dự án này (ngoại trừ site wiki, được lưu trên wikidot.com) và không có ý tưởng làm thế nào để xử lý. Thế - chúng tôi đã bắt đầu công việc...

This was June 2007. Together with Rafał Brzychcy f-rom FWIOO we started to plan the activities more seriously. We had no money to support the case, we had no connections with local or national authorities, neither too many contacts with schools themselves. We had no materials to present, no official website of the project (except for the wiki, kindly hosted on wikidot.com) and no idea how to proceed. So — we started the work…

Việc đầu tiên phải làm là phác thảo một cách rõ ràng các lĩnh vực năng lực. Tôi bắt đầu tổ chức cộng đồng. Rafal cầm điện thoại di động của mình và bắt đầu gọi các “công ty lớn” và các trường học. Cộng đồng, cộng đồng, cộng đồng, cộng đồng!!!

Tôi phải nói một điều: Không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của cộng đồng! Đặc biệt khi trường hợp của bạn là một trường hợp tốt. Trên trang wiki của dự án, chúng tôi đưa lên tất cả danh sách các công việc phải làm mà chúng phải được làm xong trước khi hoạt động chính thức được bắt đầu. Chúng tôi cần một website tươm tất với giao diện dễ coi ban đầu và một diễn đàn, chúng tôi cần một danh sách các trường có mong muốn tham gia, một trình chiếu được chuẩn bị tốt cho mỗi người trong các nhóm tuổi, một logo, một banner và - điều quan trọng nhất - cho mọi người biết tới. Trong 3 tháng, chỉ một tuần trước khi hoạt động này được lên lịch, chúng tôi hầu như đã đạt được tất cả các mục tiêu. Và những gì làm ngạc nhiên chúng tôi là tất cả, rất, rất nhiều!

First thing to do was to clearly draw out the areas of competence. I started to organize the community, Rafał took his mobile and started calling the “big business” and the schools.

Community, community, community, community!!!

I have to say one thing: never underestimate the power of community! Especially when your case is a good one. On the project’s wiki, we put all the TODOs — stuff that had to be done before the action officially started. We needed a decent website with original look and a forum, we needed a list of schools willing to participate, a well-prepared presentation for each of the age groups, a logo, a banner and — which is the most important — the publicity. In 3 months, just a week before the action was scheduled, we managed to achieve all that goals. And what surprised us all, much, much more!

Hiệu quả nhìn thấy đầu tiên của việc hợp tác với cộng đồng là sự xuất hiện của logo, được chuẩn bị bởi Adam Mrowczynski, một nhà thiết kế trẻ. Logo này được chọn theo bầu phiếu công khai, được thực hiện trên website jakilinux.org. Nó trở thành phổ biến hơn nhiều dự án khác, chiếm tới hơn 500 phiếu bầu.

Website này được tạo ra, như một nỗ lực chung của Michal Srodek (nhà thiết kế), Niedźwiedź, Hilsim và Pawelbial.

Muaarthinos đã chuẩn bị một tá các banner tuyệt với và một trong số đó đã được chọn (lần này là ngẫu nhiên, vì thời gian còn lại là ít) như là banner chính thức. Chúng tôi cũng nhận được một vài tờ giấy dán tường, tờ rơi để trình bày ở các trường học trước các trình chiếu và một vài áp phích quảng cáo!

The first visible effect of the cooperation with community was the appearance of the logo, prepared by Adam Mrówczyński, a junior designer. The logo was se-lected in public vote, performed on jakilinux.org website. It turned out to be more popular than many other projects, gaining more than 500 votes.

The website was cre-ated, as a common effort of Michał Środek (the design), Niedźwiedź, Hilsim and pawelbial.

Muaarthinos prepared dozens of wonderful banners and one of them was se-lected (this time arbitrarily, due to limited amount of time left) as the official one. We also received a couple of wallpapers, a leaflet to be displayed at schools before the presentations and some posters!

Business and authorities

Doanh nghiệp và các nhà chức trách

Rafal có một công việc khó khăn phải hoàn thành. Nó phải thuyết phục các doanh nghiệp và các nhà chức trách địa phương rằng dự án này là đáng được hỗ trợ. Thật khó khăn lúc ban đầu vì mức độ rất cao về hiểu nhầm, đặc biệt đối với những tổ chức phi lợi nhuận, không tên tuổi như FWIOO lúc bấy giờ. Điểm mấu chốt là quyết định của thị trưởng - Tadeusz Dziuba - ủng hộ hoạt động này. Tiếp sau quyết định dũng cảm này, các nhà tài trợ bắt đầu xuất hiện từng người một. Rafal, cùng với Lukasz Nowicki, một tình nguyện viên, một nhân công không ăn lương của tổ chức và một thành viên ban điều hành, đã hầu như thuyết phục được 20 quan chức (các chủ tịch và thị trưởng) trên toàn Balan ủng hộ một cách chính thức hoạt động này, điều mang lại cho các trường học một màu xanh để tập hợp các tình nguyện viên diễn thuyết về phần mềm tự do.

Rafał had a tougher task to accomplish. He had to convince the business and the local authorities that the project is worth supporting. It was very hard at the beginning due to very high level of mistrust, especially towards the unknown, non-profit organization, which FWIOO was at that time. The turning-point was the decision of state governor — Tadeusz Dziuba — to support the action. Following this brave decision, the sponsors started to appear one by one. Rafał, together with Łukasz Nowicki, a volunteer, non-paid employee of the foundation and a board member, managed to convince over 20 officials (presidents and governors) all over Poland to officially embrace the action, thus giving schools a green light to host the volunteer free software speakers.

Giám đốc điều hành của FWIOO, Rafal Brzychcy, nói với Polishlinux.org:

Thường thì các trường học rất dè dặt về dự án này, đặc biệt trong thời gian của hợp đồng đầu tiên với tổ chức. Tuy nhiên chúng tôi quá mừng rằng hầu hết các trường mà chúng tôi lên kế hoạch thăm viếng, cuối cùng đều đồng ý tiếp chúng tôi. Từ các khảo sát được thực hiện bởi các cán bộ của trường và của bản thân chiến dịch là rất tích cực. Họ cũng - đa phần - công bố rằng họ đang sử dụng những tài liệu nhận được từ những nhà tài trợ cho các mục đích giáo dục trong các giờ học về máy tính. Một vài trong số họ đã làm xong nó! Cũng như thế, những gì rất hứa hẹn, ngày càng nhiều trường học liên hệ trước với chúng tôi và hỏi Tổ chức để gửi một tình nguyện viên để trình chiếu. Chúng tôi cũng nhận được từ các học sinh, những người đã quyết định sử dụng các đĩa CD Linux được phát ra trong các sự kiện này. Nhiều người trong số họ đã sử dụng 2 hệ điều hành trên các máy tính của họ: Windows và Ubuntu. Chúng tôi chắc việc này là một bước đi đúng hướng.

FWIOO’s CEO, Rafał Brzychcy, told PolishLinux.org:

Often the schools were very reserved about the project, especially during the first contact with the foundation. However we are extremely happy that most of those schools that we planned to visit, finally agreed to host us. F-rom the surveys filled by the school officials after the presentations it seems that most of them rated both: the events in their schools and the campaign itself very positive. They also — in majority — declared that they are going to use the materials received by the sponsors for educational purposes during the computer science classes. Some of them have already done it! Also, what is very promising, more and more schools contact us first and ask the Foundation to send a volunteer for presentation. We are also receiving messages f-rom the pupils who decided to make use of the Linux CDs given away during the events. Many of them already use two operating systems on their computers: Windows and Ubuntu. We are sure this is a step in the right direction.

Bạn nghĩ các nhà chức trách có gặp khó khăn không? Chắc chắn rồi. Nhưng các công ty thì gần như là không thể chấp nhận được. Thay vì gây sức ep thường xuyên, chúng tôi đã không nhận được tài trợ nào và Rafal đã phải ra một quyết định rất khó khăn để tài trợ cho toàn bộ sự kiện với tiền cá nhân của anh ta. Cuối cùng cũng không đến nỗi tồi lắm vì một số ít các công ty như: Novell, Mandriva (được giới thiệu bởi amazis.net), Oracle và UX Systems (nhà cung cấp OpenOffice bản địa) đã chào các sản phẩm của họ để được phân phối một cách tự do trong các trường học được lựa chọn. Điều tuyệt vời là nó chắc chắn đã không giúp trả tiền cho các biên lai điện thoại.

Cũng vậy, cộng đồng Ubuntu bản địa (Ubuntu.pl) và LinuxEduCD - một dự án xây dựng đĩa LiveCD dựa trên Debian, một dự án về giáo dục của Balan, đã chào các đĩa CD tự do để đưa tới các trường học.

You think the authorities are tough? Sure they are. But companies are near to impossible. In spite of constant pressure, we received no donations whatsoever and Rafał had to make a very tough decision to sponsor the whole event with his private money. In the end it was not all that bad since a few companies, namely: Novell, Mandriva (represented by amazis.net), Oracle and UX Systems (local Open Office vendor) offered their products to be distributed for free in the se-lected schools. Being a great thing it surely didn’t help to pay the phone bills.

Also, local Ubuntu community (Ubuntu.pl) and LinuxEduCD — a Polish educational, Debian-based LiveCD project, offered free CDs to be given away in the schools.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay5,142
  • Tháng hiện tại342,783
  • Tổng lượt truy cập18,138,548
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây