11 dự báo cho phần mềm tự do năm 2008 (Phần 1)

Thứ sáu - 18/01/2008 06:53

11 Predictions for Free Software in 2008

Predictions One Through Six

Các dự báo từ 1 đến 6

Theo: http://linuxplanet.com/linuxplanet/opinions/6448/1/

Bài được đưa lên Internet ngày: 31/12/2008

Bruce Byfield

Monday, December 31, 2007 09:44:51 AM

“Bạn sẽ bị điên”, Gary Trudeau nói trong một cuộc tự phỏng vấn của một trong các bộ sưu tập Doonesbury của mình, khi ông ta đưa ra chủ đề về dự báo chính trị. “Tôi sẽ chỉ làm sau khi chết”.

Như một phóng viên, nếu một dạng rất khác Trudear, tôi đã đánh giá cao tình cảm này. Nhìn lại năm 2007, ai có thể dự báo rằng, sau tất cả việc làm dáng của các nhà biện hộ cho nguồn mở, thì phiên bản mới của GPL lại có thể đã gây ra ít sự phân rã đến thế? Hoặc Linspire và Xandros lại tiếp theo Novell và thực hiện các vụ làm ăn của riêng họ với Microsoft được? Hoặc sự ảo hoá, mà nó là một chủ đề nóng như vậy vào năm 2006, lại có thể chìm sau một công nghệ khác?

Mặc cho mối nguy hiểm về dự báo, và gần như chắc chắn rằng tôi sẽ quên ít nhất một vài câu chuyện lớn, thì đây là danh sách của tôi về những điểm nóng và cao mà chúng ta có thể thấy trong các phần mềm nguồn mở vào năm sau (2008).

"You must be mad," Gary Trudeau says in a self-interview in one of his Doonesbury collections, when he raises the subject of political predictions. "I only do post-mortems."

As a journalist, if a very different kind f-rom Trudeau, I appreciate the sentiment. Looking back at 2007, who could have predicted that, after all the posturing by open source advocates, that the new version of the GNU General Public License would have caused so little division? Or that Linspire and Xandros would have followed Novell and made their own deals with Microsoft? Or that virtualization, which was such a hot topic in 2006, would have settled down to just another technology?

Still, despite the dangers of prediction, and the near certainty that I'll miss at least some of the big stories, here's my list of the high and hot spots we're likely to see in free software next year.

KDE 4 Launches

1. KDE 4 sẽ được tung ra

Năm 2008 sẽ bắt đầu vwosi phiên bản được chờ đợi từ lâu của KDE 4 vào ngày 11/01. Theo truyền thống, số của phiên bản chính chỉ ra những thay đổi chủ yếu, và KDE 4 sẽ không phải là một ngoại lệ. Tốc độ thực thi, sắp xếp và bề ngoài là tất cả những gì được nghĩ lại một cách triệt để. Bạn có thể mong đợi một vài tranh luận và khiếu nại, nhưng cũng có cả sự nhiệt thành đáng kể cho phiên bản cuối này.

2008 will kick off with the long-awaited release of KDE 4 on January 11. Traditionally, a major version number indicates major changes, and KDE 4 will be no exception. Performance, look and layout are all being radically rethought. You can expect some controversy and complaints, but also considerable enthusiasm for the final release.

The End Software Patents Coalition Swings Into Action

2. Liên minh Chấm dứt Bằng sáng chế Phần mềm sẽ hoạt động

Một vài ngày sau khi KDE 4 được tung ra, Liên minh Chấm dứt Bằng sáng chế Phần mềm – ESP (The End Software Patents Coalition) sẽ ra công khai. Đưa ra cùng cả Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation) và một số các công ty tư nhân chưa được tiết lộ, ESP được tài trợ tốt, và sẽ giăng lưới đối với một trường hợp thử nghiệm cho mục tiêu của nó về thủ tiêu các bằng sáng chế phần mềm tại Mỹ. Bạn sẽ không thấy nhiều người bảo vệ cho các bằng sáng chế phần mềm trong cộng đồng phần mềm tự do, nên ESP sẽ không tạo ra nhiều tranh cãi, nhưng bạn có thể chờ đón nhiều bài viết và blog về liên minh này và các vấn đề liên quan của nó.

A few days after KDE 4 is out the door, the End Software Patent Coalition (ESP) should come out of stealth mode. Bringing together both the Free Software Foundation and a number of undisclosed private companies, ESP is well-funded, and will be trawling for a test case for its goal of abolishing software patents in the United States. You won't find many people defending software patents in the free software community, so ESP won't cre-ate much controversy, but you can expect a lot of blogging and news articles about the coalition and the issues it�s tackling.

The OOXML Controversy Continues

3. Tranh cãi về OOXML sẽ tiếp tục

OOXML là tiêu chuẩn được cho là mở của Microsoft cho các ứng dụng văn phòng, được đưa ra một cách rộng rãi để đánh trả sự hỗ trợ đang gia tăng cho định dạng tài liệu mở ODF, một tiêu chuẩn thực sự mở. OOXML vì vậy cho tới nay đã thất bại trong việc trở thành một tiêu chuẩn của ECMA hoặc ISO, nhưng cơ sở cho việc tranh luận và những điều kiện sau này của cuộc biểu quyết cuối cùng đối với ECMA được lên kế hoạch vào tháng 02.

Trong một ý nghĩa lớn hơn, sự biểu quyết là vô nghĩa – Microsoft sẽ sử dụng OOXML bằng mọi cách, và sẽ không gắn với tiêu chuẩn của bản thân hãng, nếu sự thực hiện trong quá khứ là bất kỳ dấu hiệu nào – nhưng những cảm xúc sẽ dâng cao trong cả 2 phe. Dự đoán cả những nhà phân tích điểm tĩnh và những nhà lý luận có âm mưu đều sẽ bị ép ra rìa.

Bất kể là cuộc biểu quyết sẽ như thế nào, nó sẽ được tiếp tục bằng một tranh cãi si mê ngang ngửa về việc liệu phần mềm tự do sẽ có hỗ trợ OOXML hay không. GNOME thì đã sẵn sàng để hỗ trợ nó, trong khi KDE nói rằng nó không muốn làm như vậy. Về lâu dài, tính tương thích chéo với Microsoft Office là đủ quan trọng cho các ứng dụng như OpenOffice.org mà OOXML hỗ trợ dường như là khó tránh khỏi được, nhưng tranh cãi là đã đáng sợ rồi, và sẽ chỉ tồi tệ hơn trước khi vấn đề này được giải quyết.

OOXML is Microsoft's alleged open standard for office applications, released largely to counter the growing support for Open Document Format, a true open standard. OOXML has thus far failed to become an ECMA or ISO standard, but the groundwork for further discussion and the conditions of the final vote for the EMCA is scheduled for February.

In a larger sense, the vote is meaningless--Microsoft will use OOXML anyway, and won't adhere to its own standard, if past performance is any indication--but emotions run high on both sides. Expect both the sober analysts and conspiracy theorists to be out in force.

No matter how the vote turns out, it will be followed by an equally impassioned debate about whether free software should support OOXML. GNOME is already trying to support it--and receiving flack--while KDE says that it has no intention of doing so. In the long run, cross-compatibility with Microsoft Office is important enough for applications like OpenOffice.org that OOXML support seems hard to avoid, but the discussion is already ugly, and will only worsen before the issue is resolved.

DRM Flares Up Again

4. DRM loé sáng lên một lần nữa

Cái gọi là quản lý các quyền điện tử DRM (Digital Rights Management) là một vấn đề im hơi lặng tiếng trong năm 2007, và mùa xuân vừa qua, đã có những tín hiệu rằng các nhà sản xuất phần cứng và những nhà bán lẻ đã quay lưng lại ý tưởng về các công nghệ bị khoá. Tuy nhiên, xuất bản phẩm của độc giả Kindle của Amazon, những nỗ lực đổi mới về bản quyền tại Canada, và sự gia tăng một cách vững chắc trên cơ sở của những người sử dụng đối với Windows Vista (mà nó không nghi ngờ gì sẽ trở thành ví dụ đồng loạt khắp nơi nhất của DRM trong đời sống của hầu hết tất cả mọi người) tất cả chỉ rằng chủ đề này là chín muồi cho việc nổi lên lại một lần nữa.

Trên thực tế, ngay khi tôi gõ đoạn trên này, tôi đã nhận được một thư điện tử từ cuộc vận động Defective By Design (Khiếm khuyết trong thiết kế), mà nó đã dẫn tới việc rất nhiều sự đối lập của DRM trong 2 năm gần đây. Cuộc vận động này rõ ràng là sự chuẩn bị cho một năm bận rộn.

So-called Digital Rights Management (DRM) quieted as an issue in 2007, and, last summer, there were indications that hardware manufacturers and retailers was turning away f-rom the idea of lock-down technologies. However, the release of Amazon's Kindle reader, the efforts at copyright reform in Canada, and the steady rise in the user-base for Windows Vista (which will undoubtedly becomes the most ubiquitous example of DRM in most people's lives) all indicate that the subject is ripe for re-emergence.

In fact, just as I was typing the above paragraph, I received an email f-rom the Defective By Designcampaign, which has led so much of the DRM-opposition in the past two years. The campaign is obviously preparing for a busy year.

The First Complete Free Video Drivers Appear

5. Trình điều khiển Video Tự do hoàn chỉnh đầu tiên sẽ xuất hiện

Các trình điều khiển video tự do có khả năng gia tốc 3-D đã đứng đầu trong danh sách ưu tiên cao của Tổ chức Phần mềm Tự do vài năm nay. Năm 2008 có thể là rất tốt là năm mà mục tiêu này sẽ đạt được. Dự án Nouveau đang làm việc cật lực để cung cấp các trình điều khiển 3-D cho card Nvidia, trong khi dự án Avivo và AMD/ATI đang làm cùng việc như nhau cho card ATI. Sự khai thông có lẽ sẽ xảy ra đâu đó qua điểm giữa năm.

Free video drivers capable of 3-D acceleration have been at the top of the Free Software Foundation's high priority list for several years. 2008 may very well be the year in which this goal is achieved. The Nouveau project is working hard to provide free 3-D drivers for NVidia cards, while the Avivo project and AMD/ATI are doing the same for ATI cards. The breakthrough will likely occur somewhe-re past the halfway point in the year.

3-D Desktops Become the Default in Some Distributions

6. Các máy tính để bàn 3-D sẽ trở thành ngầm định trong một số phát tán

Trong một số phạm vi, xu hướng này phụ thuộc vào sự đến của các trình điều khiển video tự do, nhưng, nếu chúng không cụ thể hoá, thì những người sử dụng máy tính để bàn 3-D như Beryl/Compiz sẽ đơn giản là sử dụng các trình điều khiển sở hữu độc quyền để thay vào đó. Các máy tính để bàn 3-D sẽ không giúp bạn hoàn thành công việc của mình hiệu quả hơn, nhưng yếu tố Wow đơn giản là quá tuyệt vời đối với nhiều người sử dụng và không thể đừng sử dụng chúng được. Nhiều người đã sẵn sàng đưa các máy tính để bàn 3-D vào như một lựa chọn, nhưng để trở thành người đầu tiên sử dụng một chiếc máy như vậy một cách ngầm định sẽ gây lợi cho vài phát tán vinh dự một khoảnh khắc của một bề trên.

Tuy nhiên, trở ngại chính đối với các máy tính để bàn 3-D tiếp tục sẽ là những máy tính cũ hơn không thể điều khiển được chúng. Vì lý do này, trong khi chúng có thể trở thành phổ biến hơn vào năm sau, chúng sẽ chưa đe doạ các máy tính để bàn truyền thống được.

To some extent, this trend depends on the arrival of free video drivers, but, if they don't materialize, users of 3-D desktops like Beryl/Compiz will simply use proprietary drivers instead. 3-D desktops don't help you get your work done any more efficiently, but the Wow factor is simply too great for many users to resist them. Many already include 3-D desktops as an option, but being the first to use one as the default will gain some lucky distribution a moment of one-upmanship.

However, the main drawback to 3-D desktops continues to be that older machines can't handle them. For this reason, while they are likely to become more common in the coming year, they aren't going to threaten the traditional desktops just yet.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,454
  • Tháng hiện tại43,670
  • Tổng lượt truy cập17,105,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây