Liệu Microsoft có đe doạ việc triển khai C# cho nguồn mở hay không?

Chủ nhật - 19/07/2009 08:07

WillMicrosoft threaten open source C# implementation?

Date:June 29th, 2009

Author:Jack Wallen

Theo:http://blogs.techrepublic.com.com/opensource/?p=716

Bài được đưa lênInternet ngày: 29/06/2009

Gần đây Ric-hard M.Stallman (RMS) đã nêu lên mối lo lắng của ông qua việcđưa vào của Debian bản Mono trong phiên bản mới nhấtcủa mình. (Đọc bài báo đó theo đường link bên dưới).Lý do mà RMS nói là việc cộng đồng Linux cần phải đểý vì việc đưa sự triển khai cài đặt tự do của ngônngữ C# có thể có một sự phản xung khi Microsoft ép taycủa họ với các bằng sáng chế của C#. Sau tất cả,Microsoft đã tạo ra ngôn ngữ C# cho khung công việc .NET.Và chúng ta tất cả cùng biết rằng khi MS tạo ra thứ gìđó mà họ xem là sở hữu nó và mọi thứ xung quanh nó.Một cách tự nhiên, điều này dẫn tôi tới sự nghingờ... cách mà cộng đồng các lập trình viên Linux cóthể phản ứng đối với kết luận có thể này?

Hãy nghĩ về điềunày với sự tôn trọng các ngôn ngữ và các hệ điềuhành. Giai đoạn chủ chốt mà tôi muốn chỉ ra là1969-1973. Trong giai đoạn đó ngôn ngữ C đã được tạora tại các phòng thí nghiệm của Bell, nơi mà cùng lúcđó, UNIX đã và đang được phát triển. Cả 2 thứ nàyđi song hành với nhau. Và rồi, trong năm 1983, BjarneStroustrup đã phát triển C++ cho hệ điều hành UNIX. Nhiềungàn ứng dụng Windows ngày hôm nay vẫn còn được viếtvới sự giúp đỡ hoặc của C hoặc C++. Lưu ý rằngMicrosoft đã không phải làm gì với sự phát triển củacả 2 ngôn ngữ đó cả. Tôi nghĩ các bạn có thể thấytôi đang đi đâu ở đây.

Chúng ta có thể nhìnvề còn sớm hơn, 1964 cho chính xác, vào ngôn ngữ BASIC.Ngôn ngữ này được tạo ra bởi John George Kemeny vàThomas Eugene Kutz tại Đại học Dartmouth. Ngôn ngữ nàycuối cùng có thể đã trở thành một phần của ngôn ngữVisual Basic của Microsoft trong đó 59% tất cả các lậptrình viên .NET sử dụng như là ngôn ngữ duy nhất củahọ.

RecentlyRMS (Ric-hard M Stallman) came out of his man-cave to voice hisconcern over Debian’s inclusion of Mono in its latest release.(Read the article here.)The gist of what RMS is saying is that the Linux community needs tobe concerned because including this free implementation of the C#language could have a backlash when Microsoft forces their hand withC# patents. Microsoft, after all, did cre-ate the C# language for the.NET framework. And we all know that when MS cre-ates something theyseem to own it and everything surrounding it. This, naturally, leadsme to wonder…how can the Linux developer community react to thispossible conclusion?

Let’sthink about this with respect to languages and operating systems. Thekey period I want to point out is 1969-1973. During that period the Clanguage was cre-ated at the Bell labs whe-re, at the same time, UNIXwas being developed. These two went hand in hand. And then, in 1983,Bjarne Stroustrup developed C++ for the UNIX operating system. Manythousands of Windows applications today are still written with thehelp of either C or C++. Note that Microsoft had nothing to do withthe development of either one of these languages. I think you can seewhe-re I am going here.

Wecan look even earlier,1964 to be exact, at the BASIC language. Thiswas cre-ated by John George Kemeny and Thomas Eugene Kutz at DartmouthUniversity. This language would eventually become part of Microsoft’sVisual Basic language of which 59% of all .NET developers use astheir only language.

Microsoft sử dụng,mượn, ăn cắp, và sau đó thành các bằng sáng chế.Nhiều thứ mà họ có được dựa trên vài thứ nữa.Nhưng bây giờ một trong những cái mồm to nhất cho phầnmềm nguồn mở đang nói rằng Linux phải tránh đưa vàomột ngôn ngữ mà nó dựa trên thứ gì đó mà Microsoft cóthể đưa thành bằng sáng chế ư? Điều này không cónghĩa đối với tôi. Nhưng cuối cùng những gì không cóý nghĩa với tôi là việc một toà án có thể trao thưởngmột bằng sáng chế cho Microsoft vì một ngôn ngữ mà nócó thể đã không được tạo ra để rồi những ngôn ngữkhác mà chúng, tới lượt mình, đã được mượn. Nhưngnếu, cuối cùng, một toà án trao bằng sáng chế này, thìvì sao cộng đồng nguồn mở, tới lượt mình, sẽ lôira sự quảng cáo y hệt này? Vì sao không trao bằng sángchế cho Perl? Nó đã được tạo ra cho UNIX và là nguồnmở sau tất cả. Hoặc còn về PHP? Một lần nữa... nguồnmở.

Nhưng có một hạtgiống tinh khôn đối với những gì mà RMS đang nói. Lýdo mà Mono đang được đưa vào với Debian là vì Tomboy.Tomboy là gì vậy? Một ứng dụng ghi chú nhanh đơn giảnđược sử dụng trong máy tính để bàn GNOME. Đây là mộtsuy nghĩ – ai đó tới với ứng dụng ghi chú đơn giảnkhác mà cộng đồng Linux có thể tránh được nó. Chắcchắn rằng có thể làm, nhưng nó tránh cho vấn đề lớnhơn. Mono là một tập hợp nguồn mở của các công cụtương thích với .NET. Nếu Linux muốn tiếp tục giao tiếpvới Windows, thì các công cụ tương thích với .NET đangtrở nên là cần thiết....

Ah, có chìa khoá chovấn đề này. Bạn không nhìn thấy nó sao? Microsoft cuốicùng đang chơi bàn tay của họ để giữ cho Linux giao tiếpđược với Windows chăng? Liệu điều đó sẽ có là việchọ sẽ quay trở lại với các chiến thuật cũ kỹ củahọ không? Khi nào thì Linux thực hiện được bước tiếndài hướng về các môi trường hỗn hợp trong suốt, màMicrosoft ngắt dòng chảy của các giao tiếp.

Microsoftuses, borrows, steals, and then patents. Much of everything they haveis based on something else. But now one of the loudest mouths for theopen source software is saying that Linux should avoid including alanguage that is based on something Microsoft might patent? Thisdoesn’t make sense to me. But ultimately what doesn’t make senseto me is that a judge would award a patent to Microsoft for alanguage that could not have been cre-ated had it not been for otherlanguages that they, in turned, borrowed f-rom. But if, ultimately, ajudge does grant this patent, then why shouldn’t the open sourcecommunity, in turn, pull the same stunt? Why not patent Perl? It wascre-ated for UNIX and is open source after all. Or what about PHP?Again…open source.

Butthere is a grain of wisdom to what RMS is saying. The reason Mono isbeing included with Debian is because of Tomboy. What is Tomboy? Asimple note-taking application used in the GNOME desktop. Here’s athought - someone come up with another simple note-taking applicationso the Linux community can avoid this. Sure that would work, but itavoids the bigger problem. Mono is an open source set of.NET-compatible tools. If Linux wants to continue to communicate withWindows, .NET-compatible tools are going to be necessary…

Ah,there’s the key to this issue. Can’t you see it? Microsoftfinally playing their hand to keep Linux f-rom communicating withWindows? Could it be they are back to their tactics of old? WhenLinux makes a stride towards seamless heterogeneous environments,Microsoft breaks the flow of communications.

Có nhiều lời nói ranói vào, khi tạo ra Mono, rằng Microsoft muốn phá huỷ dựán Mono thông qua các bằng sáng chế. Mono được pháttriển bởi Novell. Trong năm 2006 Novell và Microsoft đã côngbố bất kỳ triển khai cài đặt nào cảu Mono trong mộtmôi trường của Novell và/hoặc khách hàng của Novell. Mặcdù đa số đông của cộng đồng Linux đã kêu về thoảthuận này, tôi vẫn có một cảm giác nó là cách duy nhấtđể Novell có thể tiếp tục làm việc trong dự án Monovà giữ cho Microsoft khỏi phá huỷ nó.

Nếu Microsoft đang đedoạ các bằng sáng chế chống lại .NET, thì nó dườngnhư đối với tôi rằng mối quan hệ Novell/Microsoft đãkhông thực sự làm việc được tất cả tốt như thế.Và bây giờ Microsoft lại quay lại với những thủ đoạncũ của họ. Và những gì Linux và cộng đồng nguồn mởphải làm đối với điều này được nhỉ? Liệu có vụlàm ăn nào khác với Microsoft sẽ được thực hiệnkhông? Liệu sự giao tiếp trong suốt giữa Linux và Windowscó đáng giá làm một vụ với một đối tác mà chỉtrực quay đầu và đâm bạn sau lưng hết lần này tớilần khác được không?

Therehas been plenty of talk, since the creation of Mono, that Microsoftwants to destroy the Mono project through patents. Mono is developedby Novell. In 2006 Novell and Microsoft announced an agreement thatsent the Linux community reeling. This agreement extended to Mono andany implementation of Mono in a Novell environment and/or Novellcustomer. Although the vast majority of the Linux communitycomplained about this agreement, I have a feeling it was the only wayNovell could continue to work on the Mono project and keep Microsoftf-rom destroying it.

IfMicrosoft is threatening patents against .NET, it would seem to methat the Novell/Microsoft relationship didn’t really work out allthat well. And now Microsoft is back to their old tricks. And whatshould the Linux and open source community do about this? Shouldanother deal with Microsoft be made? Is the seamless communicationbetween Linux and Windows worth making a deal with a partner that isonly going to turn around and stab you in the back again and againand again?

Toàn bộ vấn đềnày thực sự mang lại cho tôi nghĩ về một câu hỏi: Vìsao Microsoft không muốn tạo ra một môi trường nơi màmọi người đều thắng? Vì sao họ không muốn giúp cộngđồng nguồn mở mà cộng đồng này đã giúp họ quánhiều trong nhiều năm. Không có sự trợ giúp của BASIC,C, C++, Perl, và quá nhiều ngôn ngữ nữa, Microsoft có lẽsẽ không ở đâu cả. Microsoft từng được gọi bằngnhiều cái tên qua nhiều năm. Nhưng với những gì RMS đangkêu thì họ có thể làm, tôi phải bổ sung thêm cái tên“Kẻ ăn bám” tới bản danh sách dài các tên đượcgắn cho hãng này bên ngoài Redmond. Họ sử dụng và sửdụng và hiếm khi, nếu thực sự, đóng góp trở lại.

Bạn nghĩ thế nào?Liệu Linux và cộng đồng nguồn mở sẽ làm gì với côngbố này của Ric-hard Stallman? Liệu họ có chú ý và loạibỏ Mono hay không? Hay sẽ có giải pháp khác? Hãy cho chúngtôi các ý nghĩ của các bạn.

Bạn có nghĩ Microsoftsẽ ép Mono (và các dự án giống C# khác xuống đất haykhông?

(Tại thời điểm bàinày được dịch, các con số thống kê là như bên dưới)

Có (35%)

Không (29%)

Hãy để họ thử(16%)

Ai quan tâm? 9%

Tổng số phiếu bầu:360

Cảm ơn anh NguyễnHồng Quang đã chỉ tới đường liên kết này!

Thiswhole issue really brings me to one question though: Why doesn’tMicrosoft want to cre-ate an environment whe-re everyone wins? Whywouldn’t they want to help the open source community who has helpedthem out so much over the years. Without the help of BASIC, C, C++,Perl, and so many more languages, Microsoft would be nowhe-re.Microsoft has been called many names over the years. But with whatRMS is claiming they might do, I have to add the title of “Parasite”to the long list of names attached to the company out of Redmond.They use and use and rarely, if truly, give back.

Whatdo you think? What should Linux and the open source community do withthis proclamation of Ric-hard Stallman? Should they cave and removeMono? Or is there another solution? Give us your thoughts.

Doyou think Microsoft will force Mono (and other C#-like projects)underground?

Yes(35%)

No(29%)

Letthem try (16%)

Ihave no idea (11%)

Whocares? (9%)

TotalVotes: 360

Vềtác giả bài viết: Jack Wallen từng là một người chơichính trong việc giới thiệu Linux cho Techrepublic ban đầu.Bắt đầu với Red Hat 4.2 và một hộp xà phòng hùng mạnh,Jack đã tìm được lối thoát khỏi Windows của mình. Nóvào khoảng Red Hat 6.0 khi Jack đã hạ cánh vào đại sảnhcủa Techrepublic. Hãy đọc tiểu sử đầy đủ của Jacktheo đường dẫn bên dưới.

JackWallen was akey player in the introduction of Linux to the original Techrepublic.Beginning with Red Hat 4.2 and a mighty soap box, Jack had found hisescape f-rom Windows. It was around Red Hat 6.0 that Jack landed inthe hallowed halls of Techrepublic. Read his fullbio and profile.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay5,498
  • Tháng hiện tại5,498
  • Tổng lượt truy cập22,262,256
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây