McNealy của Sun thúc giục Obama về nguồn mở

Thứ ba - 03/03/2009 06:40
Sun's McNealy urges Obama on open source

Claims federal government fears open source as anti-capitalist

February 27, 2009

By Patrick Thibodeau, Computerworld

Theo: http://www.computerworlduk.com/toolbox/open-source/open-source-business/news/...

Bài được đưa lên Internet ngày: 27/02/2009

Chủ tịch của Sun Microsystems là Scott McNealy muốn chính quyền của Tổng thống Barack Obama làm những gì mà nước Anh, Đan Mạch và các quốc gia khác đã làm: Khuyến khích, như một vấn đề chính sách, việc áp dụng các phần mềm nguồn mở.

Dù các nền tảng nguồn mở được sử dụng một cách rộng rãi ngày nay trong chính phủ liên bang – đặc biệt các sản phẩm Linux và của riêng Sun, Solaris và Java – McNealy tin tưởng nhiều quan chức chính phủ không hiểu nó, sợ nó và ngay cả chống đối lại nó vì những lý do về tư tưởng.

McNealy đã trích dẫn một dự án phát triển nguồn mở mà Sun đã làm việc với Bộ Y tế và các Dịch vụ Công chúng, mà trong thời gian đó một quan chức liên bang nói “rằn nguồn mở là chống lại nhà tư bản”. Ý kiến này, McNealy lo sợ, không phải là khong thông thường hoặc bị cô lập.

“Nếu bạn nghĩ về nó, phần mềm sở hữu độc quyền là phần mềm tương đương của một nền kinh tế theo kế hoạch được dẫn dắt bởi một nhà độc tài, trong khi nguồn mở tất cả là về sự lựa chọn, kinh tế thị trường và sự cạnh tranh của nhiều người chơi”, McNealy nói.

Đó là thông điệp mà McNealy và Bill Vass, chủ tịch và là người đứng đầu điều hành bộ phận liên bang của Sun, hiện đang đưa ra. Họ đã gặp các quan chức của chính quyền Obama để đưa ra một tài liệu về nguồn mở mà đã từng nảy sinh trong một thảo luận về những giá trị của việc có một giám đốc thông tin CIO của liên bang.

“Không có một tập đoàn, một công ty Fortune 1000, mà không có một CIO”, McNealy nói. “Vâng, chính phủ liên bang làm nhỏ lại tất cả các tổ chức này và họ thực sự có một dạng vị trí được trao quyền như vậy”.

Sun Microsystems Chairman Scott McNealy wants President Barack Obama's administration do what the United Kingdom, Denmark and other countries have done: Encourage, as a matter of policy, open-source software adoption.

Although open-source platforms are widely used today in the federal government - particularly Linux and Sun's own products, Solaris and Java - McNealy believes many government officials don't understand it, fear it and even oppose it for ideological reasons.

McNealy cited an open-source development project Sun worked on with Health and Human Services Department, during which a federal official said "that open source was anti-capitalist." That sentiment, McNealy fears, is not unusual or isolated.

"If you think about it, proprietary software is the software equivalent of a planned economy led by a dictators, whe-reas open source is all about choice, the market economy and multiple competitive players," said McNealy.

That's the message McNealy and Bill Vass, the president and chief operating officer of Sun's federal division, are now delivering. They have already met with Obama Administration officials to offer a paper on open source that has since grown into a discussion about the merits of having a federal CIO. The new administration has plans to appoint a chief technology officer, but not a CIO.

"There is not a corporation, a Fortune 1000 company, around that doesn't have a CIO," said McNealy. "Yet, the federal government dwarfs all those organisations and they really have an empowered, cabinet kind of position."

Chính quyền của Obama còn chưa đưa ra kế hoạch về công nghệ của liên bang cũng như bổ nhiệm tất cả những người chủ chốt mà chính quyền cần để chạy nó. Trong khi chờ đợi, những quan sát viên bên ngoài cố lượm lặt xem những đường hướng chính sách rộng lớn từ những động thái mang tính chiến thuật, như việc sử dụng hệ quản trị nội dung nguồn mở Drupal cho website Recovery.gov.

Ngân sách năm tài chính 2010 đã được đưa ra hôm thứ năm khẳng định lại các kế hoạch để chỉ định “Giám đốc Công nghệ (CTO) đầu tiên của quốc gia để đảm bảo rằng Chính phủ của chúng ta và tất cả các cơ quan có được hạ tầng, các chính sách và các dịch vụ đúng đắn cho thế kỷ thứ 21. CTO sẽ làm việc với từng cơ quan liên bang để đảm bảo rằng họ sử dụng các công nghệ theo cấp độ tốt nhất và chia sẻ những thực tiễn tốt nhất”.

Điều đó là khác biệt một chút so với những gì mà tổng thống đã nói trong quá trình của chiến dịch tranh cử năm 2008, và nó không đưa ra những thứ cụ thể về những gì có thể là những thực tế tốt nhất. Nhưng chính quyền của Obama đã và đang khẩn khoản sự tư vấn – và những lý lẽ của McNealy có thể đặc biệt hợp thời.

Sự thúc đẩy của nguồn mở đang gia tăng. Chỉ trong tuần này, người đứng đầu hội đồng thông tin của Anh đã cập nhật chính sách của nước này về các phần mềm nguồn mở. Chính phủ đó một thời gian dài đã khuyến khích việc sử dụng nó, và đã lưu ý rằng trong 5 năm vừa qua “nhiều cơ quan chính phủ đã chỉ ra rằng nguồn mở có thể là tốt nhất cho người đóng thuế”. Chính sách này cũng đã nói các cơ quan chính phủ cần nhanh chóng áp dụng nguồn mở và xem xét để sử dụng lại các phần mềm khi có thể.

Một người bảo vệ cho nguồn mở là Rick Dietz, giám đốc công nghệ thông tin cho Bloomington, bang Indiana. Trên website của mình, thành phố này đã nói lên quan điểm một cách rõ ràng. “Thành phố được cam kết sử dụng và tạo ra các phần mềm nguồn mở ở bất cứ đâu có thể”.

Tuy nhiên, Dietz thấy được các hạn chế, đặc biệt cho những ứng dụng đặc biệt nơi mà những giải pháp thay thế nguồn mở không tồn tại. Nhưng ông tin tưởng chính quyền Obama có thể đóng một vai trò lớn bằng việc khuyến khích sử dụng nó.

“Có thể là một dự án thú vị để xem những gì là những nhu cầu của phần mềm trong toàn bộ các cơ quan chính phủ này và sau đó làm việc về một vài giải pháp hợp tác, thống nhất”, Dietz nói. “Vì thế các chính phủ sẽ không chi hàng chục ngàn đô la để hỗ trợ vô số các hệ thống, tất cả những thứ đó về cơ bản làm cùng một thứ y như nhau”.

Quan điểm của chính phủ Anh có thể dấy lên sự quan tâm hơn đối với Mỹ, đặc biệt khi thiếu hụt tài chính đang bay cao.

The Obama administration has not yet spelled out its federal technology plan nor has it appointed all the key people it needs to run it. Meanwhile, outside observers are trying to glean broad policy directions f-rom tactical moves, such as the use of the open-source content management system Drupal for the Recovery.gov website.

The Fiscal Year 2010 budget released Thursday reaffirms plans to appoint "the nation's first [CTO] to ensure that our Government and all its agencies have the right infrastructure, policies and services for the 21st Century. The CTO will work with each of the federal agencies to ensure that they use best-in-class technologies and share best practices."

That's little different f-rom what the president said during the 2008 campaign, and it doesn't provide specifics about what those best practices may be. But the Obama Administration has been soliciting advice - and McNealy's arguments may be particularly well timed.

The open-source push is growing. Just this week, the UK's chief information council up-dated its policy on open-source software. That government has long encouraged its use, and noted that during the last five years "many government departments have shown that open source can be the best for the taxpayer." The policy also said government agencies need to speed up open-source adoption and look to re-use software when possible.

One advocate of open source is Rick Dietz, director of IT for Bloomington, Indiana. On its website, the city spells out its views clearly. "The city is committed to using and creating open-source software whenever possible."

Dietz sees limits, however, particularly for specialised applications whe-re open-source al-ternatives don't exist. But he believes the Obama Administration could play a big role by encouraging its use.
"It would be an interesting project to look at what are the software needs across these government entities and then work on some uniformed, collaborative solutions," said Dietz. "So that governments aren't spending tens of thousands of dollars to support a myriad of systems, all of which are essentially doing the same thing."

The UK government's position may grow more appealing to the US, especially as the deficit soars.

Theo Vass, nguồn mở đã chiến thắng sự áp dụng giữa các cơ quan mật vụ Mỹ vì họ tin tưởng nó vốn là an ninh hơn trong quá trình phát triển. Ngay cả như vậy, ông nói, một trong những lý lẽ được sử dụng bởi các cơ quan liên bang khác trong việc từ chối nó liên quan tới các vấn đề an ninh.

McNealy nói: “Bạn có thể sẽ sửng sốt để biết có bao nhiêu người sợ chết (vì nguồn mở) hoặc bắt buộc bỏ nguồn mở ra”.

Và McNealy tin tường một CIO của liên bang, với sức mạnh ngân sách tương tự một CIO của một tập đoàn, sẽ cần thiết để mang tới những thay đổi cần thiết để tiến lên trong việc xây dựng phần mềm theo sự hợp tác và sử dụng lại.

Một danh sách dài các nhà cung cấp đã cãi lý cho nguồn mở, và có lẽ đúng sự tấn công chống đối lại của các nhà cung cấp sở hữu độc quyền đã tập hợp lại vào tuần trước trong một nghiên cứu về làm thế nào sự ảo hoá, máy tính đám mây và nguồn mở có thể tiết kiệm đống tiến lớn cho chính phủ. Để trả lời, Susie Adams, giám đốc công nghệ CTO của Microsoft cho liên bang, đã nói rằng nguồn mở “chỉ là một mô hình kinh doanh khác”.

Nhưng nó là một mô hình kinh doanh mà đã chiến thắng giành được những sự phê chuẩn đặc biệt từ các quốc gia khác và những nơi như Bloomington, và nó là một mô hình kinh doanh mà McNealy dự kiến tiếp tục thúc đẩy trong chính quyền Obama.

According to Vass, open source has won adoption among US intelligence agencies because they believe it is inherently more secure in the development process. Even so, he said, one of the arguments used by other federal agencies in rejecting it concerns security issues.

Said McNealy: "You would be astounded to know how many people are scared to death (of open source) or have mandated out open source."

And McNealy believes a federal CIO, with budget power similar to a corporate CIO, will be needed to bring about the changes needed to move toward software built on collaboration and re-use.

A long list of vendors have argued for open source, and the likely counter-attack by proprietary vendors was summed up last week in a study about how virtualisation, cloud computing and open source could save governments big money. In response, Susie Adams, the CTO of Microsoft Federal, said that open source is "just another business model."

But it is a business model that has won specific endorsements f-rom other nations and places such as Bloomington, and it's a business model McNealy intends to keep pushing at the Obama Administration.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay12,678
  • Tháng hiện tại222,350
  • Tổng lượt truy cập18,018,115
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây