Những câu hỏi của OOXML mà Microsoft không thể trả lời ở Geneva (Phần 2 và hết)

Thứ ba - 22/01/2008 07:24

OOXML Questions Microsoft Cannot Answer in Geneva

Theo: http://www.fanaticattack.com/2008/ooxml-questions-microsoft-cannot-answer-in-...

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/01/2008

l Cái tên “Office Open XML” thường được gọi một cách sai lầm là “Open Office XML” ám chỉ một sự liên hệ không tồn tại tới dự án OpenOffice.org. Việc lẫn lộn trong đặt tên này đã được dựng thành tài liệu và nhắc tới vô số lần, kể cả bởi những nhà phân tích và ngay cả các thông cáo báo chí và blog của Microsoft. Vì “OpenOffice.org” là tên tồn tại trước đó, những 6 năm, ECMA phải chọn một tên mới, để sự lẫn lộn này ít khả năng xảy ra hơn. Liệu Microsoft có làm thay đổi này không như một điều kiện có được địa vị của ISO cho OOXML? Đừng có ôm ngực mình.

l Ước hẹn đặc tả kỹ thuật mở mà nó bao trùm OOXML chỉ bao trùm một cách chính xác phiên bản của “ECMA 376” của tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, hàng ngàn thay đổi đang được thực hiện cho OOXML như một phần của quá trình giải quyết các bình luận của JTC1. Liệu các thay đổi này cũng có được bao trùm không?

1. The name “Office Open XML” is often mistakenly called “Open Office XML” implying a non-existent connection to the OpenOffice.org project. This naming confusion has been documented and has occurred numerous times, including by analysts and even in Microsoft press releases and blogs. Since “OpenOffice.org ” is the pre-existing name, by 6 years, Ecma should choose a new name, less apt to continue this confusion. Will Microsoft make this change as a condition of gaining ISO status for OOXML? Don’t hold your breath.

2. The Open Specification Promise that covers OOXML explicitly covers only the “Ecma 376″ version of the standard. However, thousands of changes are being made to OOXML as part of the JTC1 comment resolution process. Are these changes covered as well?

l Trong khi Microsoft ban đầu đã đảm bảo rằng ISO sẽ kiểm soát tiêu chuẩn này nếu nó được thông qua, thì Microsoft nay đã đảo ngược vị trí đó và sẽ tiếp tục giữ kiểm soát gần như hoàn toàn đối với OOXML bên trong ECMA [PDF], một nhóm các nhà công nghiệp mà họ tồn tại để biện hộ cho những lợi ích của các thành viên của mình. Khi mà sự phát triển và tiêu chuẩn hoá của OOXML đã bị mờ đục, làm sao Microsoft sẽ đảm bảo cho các hoạt động này sẽ được thực hiện trong một thiết lập mở trong tương lai, bao gồm cả những thay đổi cho MS Office như họ đã làm mà nó có ảnh hưởng trực tiếp tới định dạng này? Liệu Microsoft sẽ hoàn thành lời hứa chuyển giao địa vị quản lý, kiểm soát và sở hữu của OOXML qua cho ISO hay không, một lời hứa mà họ đã nói công khai và lặp đi lặp lại?

l Có một hạn chế theo đó bạn có thể làm với siêu dữ liệu metadata. Làm việc với RDF là tốt, nhưng sơ đồ XML tuỳ biến là hoàn toàn ngược lại với tính tương hợp. Sơ đồ tuỳ biến sẽ bẻ gẫy tính tương hợp như chúng là vậy bằng định nghĩa không được chia sẻ bởi bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào. Nó vì thế lên án các tài liệu chứa các sơ đồ XML tùy biến sẽ được điều khiển và chia sẻ chỉ bởi những người sử dụng mà họ có sự truy cập tới các sơ đồ XML tuỳ biến đó (thường thì bên trong một tổ chức, gây ra các vấn đề về bảo trì trong tương lai). Làm thế nào cộng đồng ISO có thể bao giờ đó được đảm bảo rằng OOXML sẽ tương hợp được với tiêu chuẩn ISO đã được thiết lập?

3. While Microsoft originally made assurances that the ISO would take control of the standard if it were approved, Microsoft has now reversed that position and will keep near-full control over OOXML within ECMA [PDF], an industry group that exists to advocate its members interests. Since the development and standardization of OOXML has been opaque, what guarantee will MS make to assure those activities will be done in an open setting in the future, including changes to MS Office as they are made which have direct effect on the format? Will Microsoft fulfill their promise to transfer stewardship, control and ownership of OOXML over to ISO, a promise made they made publicly and repeatedly?

4. There’s a limit to what you can do with metadata. Working with RDF is nice, but custom XML schemas are the complete opposite of interoperability. Custom schemas break interoperability as they are by definition not shared by everybody or every organization. It thus condemns documents containing custom XML schemas to be manipulated and shared only by the users who have access to those custom XML schemas (typically inside one organization, generating maintenance problems for the future). How can the ISO community ever be assured that OOXML will interoperate with the established ISO standard?

l Nhiều quốc gia, bao gồm Thái Lan, đã bày tỏ rằng họ không có thời gian để xem lại đặc tả kỹ thuật OOXML của Microsoft trong quá trình thủ tục nhanh (Fast Track). Các quốc gia khác đã kết hợp đệ trình hàng ngàn và hàng ngàn bình luận. Chỉ có một tỷ lệ phần trăm nhỏ các bình luận đó sẽ được đề cập tới tại BRM, và tất cả những bình luận sẽ được đề cập đó sẽ chỉ là những bình luận kỹ thuật. Khi nào những bình luận về IPR, chính sách/mục đích của ISO và những “mâu thuẫn” của JTC1 sẽ được giải quyết nếu không phải là tại BRM? Các quốc gia này xứng đáng có một nghị quyết. Liệu chúng có được giải quyết theo một cách mở và minh bạch hay không?

l Microsoft nói rằng MS Office có thể hỗ trợ mô hình XML được người sử dụng cung cấp một cách tuỳ ý. Nếu điều đó thực sự đúng, thì mô hình của tiêu chuẩn ISO đã được thiết lập ODF có thể tải được vào trong Office 2007 và các phiên bản trong tương lai một cách bẩm sinh, với một lựa chọn ODF như ngầm định hay việc choàng lên của OOXML như một tiêu chuẩn bị bỏ rơi? Vì sao không?

5. Many countries, including Thailand, expressed that they had no time to review the MS OOXML Spec during the Fast Track process. Other countries combined submitted thousands and thousands of comments. Yet only a small percentage of those comments will be addressed at the BRM, and all of those comments to be addressed will be technical comments only. When will comments on IPR, ISO policies/goals and JTC1 “contradiction” be resolved if not at the BRM? These countries deserve a resolution. Will they be resolved in an open and transparent fashion?

6. MS claims that MS Office can support arbitrary user-supplied XML schemas. If that is really true, then the established ISO standard ODF’s schema could be loaded into Office 2007 and future versions natively, with an ODF option as default and the cloaking of OOXML as a standard d-ropped? Why not?

Các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông ICT là có khả năng trao đổi thông tin chỉ nếu chúng gắn tới các giao thức truyền thông, các giao diện kỹ thuật, và các định dạng thông tin chung. Chúng ta tất cả đều mong muốn sự tự do và khả năng phát triển, và triển khai các công nghệ này. Chúng ta tất cả đều cảm thấy nhu cầu cho ICT bên trong cùng lĩnh vực có khả năng trao đổi các dữ liệu với nhau một cách có hiệu quả.

OOXML thể hiện một “tiêu chuẩn” mà Microsoft đã vội vã thông qua ECMA và dường như không có gì hơn ngoài một con dấu cao su của một đặc tả kỹ thuật của sản phẩm của một nhà cung cấp. OOXML của Microsoft là không gì cả ngoài một định dạng mà Microsoft đã tạo ra bằng việc chạy một chương trình mà nó khạc ra khỏi ruột của MS Office trong một dạng của XML. Bây giờ Microsoft dường như nhận thức được điều này và đã biểu lộ “Ý định” không tán thành các tính năng trong tương lai. Microsoft dường như nghĩ đó là cách tốt nhất để tống khứ về các tham chiếu tới các định dạng cũ và công nghệ sở hữu độc quyền khác trong Phiên bản thử nghiệm 1.

Xu hướng này là việc Microsoft đang mở ra những bits cũ chán ngấy của OOXML, làm cách u mê đần độn chi tiết, trong khi thờ ơ xây dựng tài liệu những mẩu thực sự cần thiết cho tính tương hợp ở mức cạnh tranh, như các macro, scripting, mã hoá, .v.v. Về bản chất, Microsoft đang mở ra và tung ra các thông tin định dạng tệp mà các đối thủ cạnh tranh như OpenOffice.org bản thân nó đã chỉ ra, trong khi vẫn trong cùng thời gian hạn chế việc truy cập tới các thông tin cần thiết để cạnh tranh. Và Microsoft càng nhận thức được là nó đã mở ra một đặc tả kỹ thuật, không tán thành và hiện đại hoá OOXML, bạn có thể đoán được xem sẽ có được cái gì? Bạn sẽ đoán là XML. XML là XML. Bỏ ra những thứ rác rưởi không phải XML từ OOXML và bạn sẽ có định dạng tài liệu mở ODF (OpenDocument Format).

Information and communication technology (ICT) devices are able to exchange information only if they adhere to common communication protocols, technical interfaces, and information formats. We all desire the freedom and ability to develop, and implement these ICT’s. We all feel the need for ICT within the same field to be able to interchange data efficiently.

OOXML demonstrates a “standard” Microsoft hurried through ECMA and appears to be nothing more than a rubber-stamp of one vendor’s product specification. Microsoft’s OOXML is nothing more than a format Microsoft cre-ated by running a program that spits out the guts of MS Office in an XML form. Now MS appears to have realized this and expressed the “Intent” to deprecate features in the future. Microsoft appears to think it is best to get rid of references to legacy formats and other proprietary technology in experimental Version 1.

The trend is that Microsoft is opening up the boring legacy bits of OOXML, in stupefying detail, while neglecting to document the pieces actually needed for interoperability at a competitive level, like macros, scripting, encryption, etc. In essence, Microsoft is opening up and releasing the file format information that competitors like OpenOffice.org have already figured out on their own, while still at the same time restricting access to the information needed to compete. And the more MS realizes it has to open up the specification, deprecate and modernize OOXML, what do you get? You get XML. XML is XML. Strip out the non-XML garbage f-rom OOXML and you will have the OpenDocument Format.

Chúng ta cần MICROSOFT TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI NÀY. Thà rằng dấu đi tất cả các thông tin chúng ta cần và cố lột mặt nạ OOXML như ODF, chúng ta yêu cầu Microsoft xin hãy rời khỏi con tàu đang bị chìm, hãy hợp tác với cộng đồng thế giới (mà cộng đồng sẽ chào đón Microsoft) và giúp phát triển một định dạng tệp tài liệu chung cho tất cả. Về lâu dài, Microsoft chỉ có thể có lợi từ việc hợp tác với thị trường này!

Đối với các độc giả của chúng tôi bên ngoài các bức tường Microsoft, chúng tôi xin đề nghị bạn xem xét việc liên hệ với Cơ quan (tiêu chuẩn) Quốc gia tại nước bạn, và yêu cầu nghị quyết hoàn chính về tất cả các vấn đề được đưa ra bằng những bình luận cho việc ứng dụng Microsoft OOXML của ISO. Xin hãy chắc chắn nhấn đi nhấn lại rằng cả các vấn đề kỹ thuật và không kỹ thuật phải được giải quyết một cách triệt để như một điều kiện tiên quyết trước khi OOXML được công nhận địa vị của ISO. Bạn có thể tìm các đoàn đại biểu của bạn ở địa chỉ: http://www.noooxml.org/delegations

Một cuộc bỏ phiếu tiêu chuẩn ISO là một quá trình mở. Bạn có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Hãy nhớ là một phiếu CÓ cho OOXML là một phiếu chống lại sự dân chủ và tự do lựa chọn.

We need for MICROSOFT TO ANSWER THESE QUESTIONS. Rather than hiding all the information we need and trying to cloak OOXML as ODF, we ask Microsoft to please get off the sinking ship, collaborate with the global community (which will welcome Microsoft) and help develop one universal file format for all. Long term, Microsoft can only benefit f-rom cooperating with the market!

To our readers outside Microsoft’s walls, we ask that you please consider contacting the National Board in your country, and request complete resolution for all issues raised by the comments to Microsoft’s OOXML ISO application. Please be sure to insist that both the technical and non-technical issues be completely resolved as a pre-condition before OOXML is granted ISO status. You can find your delegates here: http://www.noooxml.org/delegations

An ISO standards vote is an open process. You are entitled to express your opinion. Remember a YES vote for OOXML is a vote against democracy and the freedom of choice.

By Russell, C-harles-H Schulz of http://standardsandfreedom.net/ and Lars Nooden

Download this article as a PDF.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay5,627
  • Tháng hiện tại187,933
  • Tổng lượt truy cập17,773,263
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây