Rick Jelliffe hỏi “đám người chống OOXML”

Thứ ba - 18/03/2008 08:06
Rick Jelliffe questions the "anti-OOXML mob"

Theo: http://www.noooxml.org/forum/t-46838/rick-jelliffe-questions-the-anti-ooxml-mob

Bài được đưa lên Internet ngày: 14/03/2008

Tóm lược: Người tham gia chiến dịch xem xét lại việc chống lại ISO hỏi đám người này 3 câu hỏi hoa mỹ. Những gì ông ta nhận được là quan điểm cá nhân của tôi.

Summary: The anti-ISO review campaigner asks the mob three rhetorical questions. What he gets in return are my personal views.

Rick Jelliffe người bảo vệ OOXML đáng ngạc nhiên từ trước tới giờ hỏi 3 câu hỏi trên blog R'Reilly của ông ta cho “đám người chống OOXML”

Có 3 câu hỏi ở đây: chúng không y hệt nhau:

Liệu là người ủng hộ ODF có đòi hỏi bạn phải là người chống lại OOXML hay không?

Liệu là người ủng hộ ODF có đòi hỏi bạn là người chống lại DIS29500 dấu II được chấp thuận như một tiêu chuẩn ISO/IEC hay không?

Liệu là người chống Microsoft có đòi hỏi bạn là một người chống DIS29500 hay không?

Rất nhiều sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) trong năm qua dựa trên ý tưởng rằng nếu bạn là người chống Microsoft thì bạn phải là người ủng hộ ODF và nếu bạn là người ủng hộ ODF thì bạn phải là người chống OOXML và nếu bạn là người chống OOXML thì bạn phải là người chống sự chấp thuận của DIS29500 dấu II. Đây là sự đơn giản hoá kiểu như của George Bush Hoặc là bạn cùng với chúng tôi, hoặc bạn cùng với những tên khủng bố và cố loại trừ phần trung gian.

Rick Jelliffe the ever surprising OOXML advocate asks three questions in his O'Reilly Blog to the "anti-OOXML mob"

Here are three questions: they are not the same:

Does being pro-ODF require you to be anti-OOXML?

Does being pro-ODF require you to be against DIS29500 mark II being accepted as an ISO/IEC standard?
Does being anti-Microsoft require you to be anti-DIS29500?

A lot of the FUD over the last year has based on the idea that if you are anti-Microsoft you must be pro-ODF and if you are pro-ODF you must be anti-OOXML and if you are anti-OOXML you must be against the acceptance of DIS29500 mark II. It is George Bush-like simplification Either you are with us, or you are with the terrorists that tries to excluded any middle ground.

Khó mà nói nhân danh của một đám người (không biết có bao nhiêu người ký kết của chúng ta cảm nhận đám đông này) nhưng tôi sẽ cố giải thích tốt nhất có thể:

1. Liệu là người ủng hộ ODF có đòi hỏi bạn phải là người chống lại OOXML hay không?

Không, thưa ngài. Bản thân tôi không thực ủng hộ ODF vì định dạng này cũng có những vấn đề. Tuy nhiên, ODF hay ISO 26300:2006 là một tiêu chuẩn quốc tế ISO cho các định dạng tài liệu, và nó đã được phát triển theo thủ tục thông thường của ISO và đã nhận được sự xem xét cẩn trọng. Tôi tin tưởng rằng định dạng này là siêu việt hơn về mặt kỹ thuật và là một nền tảng kiến trúc vững chắc cho tương lai. OOXML lại làm những thứ khác không cần thiết, kiến trúc của nó là không tương thích.

Động thái này của Microsoft để chuyển một đặc tả kỹ thuật không chín muồi của định dạng sở hữu độc quyền của riêng hãng thông qua ISO bằng việc sử dụng quá trình nhanh là một trò chơi đuổi bắt với ODF. Việc tiêu chuẩn hoá OOXML của ISO hoặc DIS29500 có mục đích để xói mòn tiêu chuẩn quốc tế hiện đang tồn tại, ODF và sự áp dụng của nó bởi các chính phủ. DIS29500 là một khẩu súng tăng chống lại ISO 26300. Ở đây Microsoft hiểu rất rõ nguyên tắc đó của Dân cao nguyên: Lý lẽ về đa tiêu chuẩn đối nghịch lại với ý nghĩa chung của việc tiêu chuẩn hoá quốc tế. Lãnh tụ truyền bá OOXML Doug Mahugh đã rất cùn và chúng tôi không có lý lẽ nào để diễn giải sự khờ khạo này:

“Khi ODF được thông qua như một tiêu chuẩn ISO, Microsoft đã phản ứng nhanh chóng khi những chính phủ nào đó có các chính sách mua sắm mà chúng ưu tiên các tiêu chuẩn ISO. Hiệp hội các nhà sản xuất máy tính châu Âu ECMA (European Computer Manufacturer Association) và OASIS là “các tiêu chuẩn quốc tế”, nhưng ISO là “Tiêu chuẩn Vàng” quốc tế. Vì thế Microsoft đã phải vội vã đẩy tiêu chuẩn này thông qua. Đây đơn giản là vì những lợi ích thương mại!”.

It is difficult to speak on behalf of a mob (don't know how many of our signatories feel mobby) but I will try my best to explain:

1. Does being pro-ODF require you to be anti-OOXML?

Nay, Sir. I am personally not too supportive of ODF as the format has issues as well. However, ODF aka ISO 26300:2006 is the international ISO standard for document formats, and it was developed under the usual ISO procedure and received thoughtful review. I do believe that the format is technically superior and a solid architectural foundation for the future. Open XML makes things unnecessarily different, its architecture is incompatible.

The move of Microsoft to channel an immature specification of its own proprietary format through ISO using the fast-track was a catch-up game with ODF. The ISO standardisation of OOXML aka DIS 29500 has the aim to undermine the existing international standard, ODF and its adoption by governments. DIS29500 is an anti-ISO 26300 tank gun. Here Microsoft knows very well that the Highlander principle applies: The argument for multiple standards contradicts common sense of international standardization. OOXML Chief evangelist Doug Mahugh was very blunt and we have no reason to buy into naive al-ternative interpretations:

When ODF was made an ISO standard, Microsoft had to react quickly as certain governments have procurement policies which prefer ISO standards. Ecma and OASIS are "international standards", but ISO is the international "Gold Standard". Microsoft therefore had to rush this standard through. Its a simple matter of commercial interests!"

Chính những điểm yếu của định dạng OOXML, các điều kiện về bằng sáng chế, những ảnh hưởng lên khả năng của thị trường để triển khai nó – tất cả những điểm yếu về kỹ thuật đã không được phát minh ra bởi cộng đồng nhưng đã được phơi bày ra.

Vì thế câu trả lời là: mỗi chuyên gia kỹ thuật biết suy luận sẽ phải chống lại sự tiêu chuẩn hoá của ISO đối với OOXML vì nó chưa sẵn sàng. Mọi người được tự do để sử dụng đặc tả kỹ thuật của ECMA 376 và tuyệt đối không có ưu điểm nào khi nó được nâng cấp như một tiêu chuẩn ISO/IEC. Đó đơn giản chỉ là một trò chơi, quid pro quo. Không bên nào ngoài Microsoft có lợi khi OOXML có được cái triện của ISO. Đó hoàn toàn vô lý để trở thành một người ủng hộ OOXML mà không có những khích lệ nào.

Đặc biệt không ai phải cảm thấy quý trọng một bên mà nó có thể không tôn trọng sự cho tặng. Bên này rất không có trách nhiệm đối với kết quả đầu ra của công chúng, nó thương lượng cật lực và khi bạn muốn những cải tiến cho OOXML bạn cần phải thương lượng ít nhất cũng cật lực như vậy. Quá trình thương lượng này sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi quá trình của DIS29500 và có thể thoả hiệp các vấn đề như sự ủng hộ một cách tự nhiên của Office cho ODF, cơ cấu phí cấp phép của Office, các đặc tả kỹ thuật, các điều kiện về bằng sáng chế, các cam kết về tiêu chuẩn mở, triển khai phù hợp với tiêu chuẩn và nhiều thứ khác. Quá trình thương thảo này sẽ không kết thúc sau một sự chấp thuận tiềm tàng của OOXML mà tất nhiên thị trường có sức mạnh ở đây đối với bên này và cần phải thực hiện nó.

It's the weaknesses of the OOXML format, the patent conditions, the implications on the market's ability to implement it - all these technical weaknesses were not invented by the community but rather exposed.

So the answer is: every reasonable technical expert should be against OOXML ISO standardisation because it is not ready. Everyone else is free to use the ECMA 376 specification and gets absolutely no advantage when it would be upgraded as an ISO/IEC standard. It is a simply game, quid pro quo. No party except Microsoft gains when OOXML gets its ISO stamp. It is completely irrational to be pro-OOXML without incentives.

In particular no one should feel to do a favour to a party that would not respect donations. The party is not very responsive to public input, it negotiates very hard and when you want improvements to OOXML you need to negotiate as least as hard. That negotiation process extends beyond the DIS29500 process and may comprise issues like Office native support for ODF, Office licensing fee schemes, specifications, patent conditions, open standard commitments, standard compliant implementation and so on. This negotiation process will not terminate after a potential adoption of OOXML but of course the market has some powers here over the party and needs to exercise it.

2. Liệu là người ủng hộ ODF có đòi hỏi bạn là người chống lại DIS29500 dấu II được chấp thuận như một tiêu chuẩn ISO/IEC hay không?

Không, chắc chắn rồi. Sự ủng hộ các nhân của bạn cho ODF hoàn toàn không phù hợp ở đây. DIS29500 đạt được sự ủng hộ cho tự bản thân nó để làm cho nó không chấp nhận được vì các lý do và những thiếu sót kỹ thuật đơn giản của thủ tục xem xét lại.

Patrick Durusau đã viết:

OOXML có những vấn đề trong phiên bản mới nhất nhưng chiến lược có lợi là giúp cô lập những vấn đề này và sửa chúng.

Tôi cho rằng chiến lược này, có lợi cho những người như Rick Jelliffe, được xúc tiến bởi sự đối lập lại định dạng này. Sự kháng cự để áp dụng những thay đổi vẫn còn rất mạnh và thủ tục này không thể đảm bảo cho việc sửa các lỗi kỹ thuật một cách hợp lý. Kết quả của cuộc họp BRM vẫn không giải quyết được tất cả các vấn đề khách quan theo một cách thoả mãn. Lý lẽ của Durusau là đúng nhưng những kết luận của ông ta như một sự ủng hộ cho phiên bản được BRM sửa là sai.

2. Does being pro-ODF require you to be against DIS29500 mark II being accepted as an ISO/IEC standard?

No, for sure. Your personal support of ODF is totally irrelevant here. DIS29500 achieves it on its own to make it unacceptable for simple technical reasons and flaws of the review procedure.

Patrick Durusau wrote:

OpenXML (OOXML) has issues in its latest version but the profitable strategy is to help isolate those problems and fix them.

I guess this strategy, profitable for persons as Rick Jelliffe, was furthered by the opposition to the format. Still the resistance to apply changes was very strong and the procedure unable to ensure reasonable technical fixes. The BRM result does still not resolve all objective issues in a satisfactory manner. Durusau's argument is right but his conclusions as of a support for the BRM mended version are wrong.

Vì OOXML có những vấn đề trong phiên bản mới nhất của nó nên chưa sẵn sàng để trở thành một tiêu chuẩn quốc tế bây giờ và ISO/IEC không cần phải vội vã. Như ISO đã thông báo:

[Sự không chấp thuận quy trình nhanh của OOXML] không ngăn trở việc đề xuất lại theo các luật lệ thông thường về phát triển các tiêu chuẩn của ISO và IEC.

Trên thực tế sự kéo dài của quá trình này có thể:

 • có lợi cho các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và các chuyên gia mà họ muốn OOXML

 • làm cho định dạng này xem lại chín chắn hơn để sửa tất cả các vấn đề kỹ thuật được xác định trong quá trình của BRM

 • làm cho quá trình này ít ầm ĩ hơn

 • giúp hài hoà với ODF và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khác, như đề xuất của Pháp.

 • có thể đảm bảo rằng Microsoft đưa ra cho thị trường nhiều hơn và mở hơn

  • đặc biệt cung cấp các điều kiện về bằng sáng chế tốt hơn và đầu tư thực sự vào những triển khai của bên thứ ba

  • và đảm bảo triển khai tương thích tiêu chuẩn ISO của chính hãng

Khi bạn không còn những hạn chế chúng nào chống lại một tiêu chuẩn ISO kép và ủng hộ ý tưởng của OOXML như một tiêu chuẩn khác thì bạn phải chống lại sự áp dụng của phiên bản được BRM sửa. Chiến lược của bạn là để giúp cô lập các vấn đề này và sửa chúng. Sự áp dụng này sẽ dừng quá trình xem xét lại của những người ủng hộ OOXML một nửa. Sự áp dụng bây giờ chứa đựng rủi ro mà Microsoft sẽ không tìm tiếp đầu vào, làm hỏng khi triển khai nó và bỏ qua dự án này của ISO, bạn biết họ muốn cái triện của ISO như một tính năng bán hàng cho khu vực nhà nước. Tất cả những người tham gia đã thoả mãn với phiên bản của ECMA 376 của tiêu chuẩn này có thể triển khai phiên bản của ECMA mà hy vọng sẽ nhanh chóng áp dụng kết quả có ích của BRM.

As OpenXML (OOXML) has issues in its latest version it is not ready for becoming an international standard now and ISO/IEC has no need to hurry. As ISO announced:

[fastrack disapproval of OOXML] would not preclude subsequent re-submission under the normal IEC and ISO standards development rules.

In fact a prolongation of the process would be:

 • profitable for NB and experts that want OOXML

 • give the format more thoughtful review as to fix all the technical issues identified in the BRM process

 • make the process less noisy

 • help harmonization with ODF and conformance to other international standards, cmp. French proposal

 • would ensure that Microsoft offers more to the market and opens up,

  • in particular provides better patent conditions and invests in real third party implementations.

  • and ensures compliant implementation of its own ISO standard

When you have no general reservations against a double ISO standard and support the idea of OOXML as another standard you should oppose the adoption of the BRM mended version. Your strategy is to help isolate those problems and fix them. Adoption stops that review process of the half-baked OOXML. Adoption now bears the risk that Microsoft will not seek further input, fail to implement it and abandon the ISO project, you know they just want the ISO stamp as a sales feature for the public sector. All participants satisfied with the ECMA-376 version of the standard can implement the ECMA version that will hopefully quickly adopt the useful input of the BRM.

3. Liệu là người chống Microsoft có đòi hỏi bạn là một người chống DIS29500 hay không?

Câu hỏi này được đặt ra theo một hướng sai. Liệu tuân theo quá trình của DIS29500 có làm cho bạn trở thành người chống Microsoft hay không? Cá nhân tôi không chống Microsoft mà tất nhiên tôi chán ngấy với sự bào chữa cho các bằng sáng chế phần mềm trên đất của người khác. Sức mạnh của chỉ trích đối với DIS29500 là sự phản ánh những thói quen xấu trong quá khứ của hãng này, và nó làm cho dễ dàng chỉ trích định dạng này vì những yếu kém khách quan và thủ tục không hoàn thiện mà người đệ trình đã phản ứng bằng việc sử dụng một chiến dịch hung hăng mà không có bất kỳ sự thoả hiệp chấp nhận được nào. Liệu một bên có trả lời cho áp lực và chỉ cho áp lực bạn cần để quên đi những ý tưởng có tính sư phạm và áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp.

Tốc độ mà với nó mọi ý kiến khác chobeen đó về OOXML được dán nhãn hối lộ thì phải rung chuông báo động. Như người cha già đáng kính của tôi thường nói về những bài nói chuyện chính trị: “Lý lẽ yếu: hét toáng lên như qủi!” Một số người này sẽ nói bất kỳ thứ gì.

Đúng vậy. Tuy nhiên, sự phân tích có lý sẽ biểu lộ ra rằng không có tay chơi nào trên thị trường ngoại trừ Microsoft thu lợi được từ sự tiêu chuẩn hoá của ISO/IEC cho ECMA 376. Toàn bộ cộng đồng ủng hộ OOXML bao gồm những khách hàng mà họ triển khai các mẫu OOXML cho họ, tiến hành các nghiên cứu về OOXML, viết các bài báo trên Wikipedia. Đây không phải là sự thối nát theo nghĩa hẹp mà là làm thối nát các thủ tục của ISO. Và bây giờ lấy thực tế việc kinh doanh thông thường của việc thuê những viên chức cũ. Đây không phải là sự thối nát theo nghĩa hẹp mà là sự kinh tởm.

Không có tác dụng “chỉ trích” bọn Mafia vì việc giết chết các đối thủ kinh doanh. Đó là kinh nghiệm thường xuyên của họ. Nhưng theo luật hình sự thì kẻ giết người sẽ bị khởi tố khi kẻ giết người và một tổ chức mà nó áp dụng những thực tế như vậy được xem là phạm tội có tổ chức.

3. Does being anti-Microsoft require you to be anti-DIS29500?

The question is posed in the wrong direction. Does following the DIS29500 process make you anti-Microsoft? I am personally not anti-Microsoft but of course I am fed up with its advocacy for software patents on foreign soil. The strength of criticism to DIS29500 is the reflection of the past bad habits of the company, and it made it easy to criticize the format because of the objective weaknesses and flawed procedure to which the submitter reacted using an aggressive campaign without any reasonable compromise. If a party responds to pressure and only to pressure you need to forget your Summerhill pedagogical ideals and apply appropriate teaching methods.

The speed with which any differing opinions to the party line on OOXML are labeled corrupt should ring alarm bells. As my dear old Dad used to say about political speeches: “Argument weak: shout like hell!” Some of these guys will say anything.

True. However, rational analysis will reveal that no market player except Microsoft gains f-rom ISO/IEC standardisation of ECMA 376. The whole OOXML support community consists of clients that implement OOXML prototypes for them, conduct OOXML studies, write Wikipedia articles. This is not corruption in the narrow sense but it corrupts ISO procedures. And now take the usual business practice of hiring former officials. This is not corruption in the narrow sense but it stinks.

It is of no use to "criticize" the Mafia of killing business partners. It's their usual practice. But according to the penal code it's murder and will be prosecuted as murder and an organization that applies such practices is considered organized crime.

Dog bites man vs. man bites dog

Chó cắn người với việc người cắn chó

Microsoft thường chơi cật lực mà không có bất kỳ sự bảo thủ nào về danh tiếng. Các hãng khác mà họ ở vị thế yếu hơn trên thị trường chấp nhận việc thay đổi môi trường của thị trường và họ đáp lại cho công chúng. Sự thiếu mối quan tâm về danh tiếng rõ ràng là chơi trong lòng bàn tay của mỗi người vận động chiến dịch. Đó chính là đối thủ ưa thích của bạn vì họ sẽ đưa ra cho bạn hành động gây chết người mà bạn cần phải thết đãi cộng động của bạn. Trong một tiểu thuyết tội phạm về Mafia không ai bị sốc bởi việc giết người của họ vì bạn dự kiến nó là điều tự nhiên. Trong trường hợp của Microsoft điều này sẽ dẫn tới quan điểm của một số người viết blog hét to hơn về trò chơi bẩn thỉu này. Tôi không nghĩ đây là một cách tiếp cận đúng nhưng các nhà kinh tế học có thể hiểu rõ hơn.

Ví dụ: Việc bắn chết những nhân viên của chính bạn nếu họ không đưa ra một câu CÓ của quốc gia.

Rick Jelliffe:

Nếu bạn hạnh phúc để thấy những sự nghiệp của mọi người bị huỷ hoại vì những khác biệt về ý kiến đối với một định dạng tệp, thì bạn đang đi tới đâu vậy?

Microsoft is used to play hard without any conservatism in terms of reputation. Other companies that were in a weaker market position adapted to a changing market environment and they are responsive to the public. The lack of care for reputation clearly plays in the hands of every campaigner. It's your favourite opponent because they will deliver you the lethal action you need to entertain your community. In a crime fiction about the Mafia no one is shocked by their killings because you expect it as natural. In the case of Microsoft this may result in the attitude of some bloggers to cry louder about foul play. I don't think this is the right approach but the economics of it is well understood.

For instance: Firing your own employees if they don't deliver a national YES.

Rick Jelliffe:

If you are happy to see people’s careers ruined due to differences of opinion on a file format, whe-re are your heads at?

Biết rằng những nhân viên nào đó đã bị bắn vì họ đã không đạt được một phiếu CÓ. Điều này chứng tỏ toàn bộ sự đồi bại đằng sau quá trình tiêu chuẩn này và tính không thiên vị của các chuyên gia. Vấn đề này nằm ở hãng mà áp dụng những thực tế này. Nếu việc có một đặc tả kỹ thuật thông qua sự tiêu chuẩn hoá của ISO được tiếp cận như những vụ mua bán, với mục đích, thì không ngạc nhiên gì rằng những gã CÓ đã làm lụt các uỷ ban và chấp thuận một đặc tả kỹ thuật không chín muồi này như thế nào. Trong bất kỳ trường hợp khác nào bên thứ 3 phải quan tâm để tìm ra các lỗi, và để cho mọi người tham gia để cải thiện văn bản này và giải quyết các lo ngại của những chỉ trích theo một cách văn minh.

Không có quyền cho “sự hối lộ công bằng” mà đối với hầu hết những người ủng hộ định dạng mà hỗ trợ của họ lại có lợi một cách cá nhân. Sẽ là khó khăn để tìm ra một người có nhiệt tình của OOXML mà không có một tờ séc. Và khi bạn đã thực sự 'là bị hối lộ' thì bạn phải để cho tiêu chuẩn OOXML nhiều thời gian hơn vì nhiều thời gian hơn đồng nghĩa với nhiều tiền mặt hơn.

Tôi thấy rằng cơ quan tiêu chuẩn Nauy đã ra khỏi việc điều tra của Liên minh châu Âu và nói Chúng tôi không biết gì về bất kỳ hành vi không đúng luật nào mà chúng thoả hiệp quá trình này hay việc bỏ phiếu.

Người Nauy là một dân tộc lạnh với một dân số rất nhỏ và xa xỉ với 2 hệ thống chữ viết, không có chỗ để dấu đi sự thật, mà bổ sung thêm là nó không phải là một phần của Liên minh châu Âu. Vì sao không lấy thư của một người bạn khác từ Fiji nhỉ?

It is known that certain employees were fired because they didn't achieve a Yes-vote. This demonstrates the whole perversion behind the standard process and impartiality of experts. The problem lies here among the company that applies these practices. If getting an specification through ISO standardisation is approached like sales, with targets, then its no wonder that YES-men flood the committees and approve an immature spec. In any other case the party should be interested to find the bugs, and get everyone involved to improve the text and address concerns of critics in a civilized manner.

No right of "fair bribe" but for most supporters of the format their support was personally profitable. It will be difficult to find a OOXML enthusiast who doesn't get a cheque. And when you were really 'just corrupt' you should give the OOXML standard more time because more time translates into more cash.

I see that the Norwegian standards body has come out to the European Uni-on investigation and said We have not experienced any irregular behaviour that has compromised the process or the voting.

Norwegian is a cold nation with a very small population and the luxury of two writing systems, no place to hide the truth, but additionally it is not part of the European Uni-on. Why not get another amicus letter f-rom Fiji?

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay5,313
 • Tháng hiện tại138,797
 • Tổng lượt truy cập17,724,127
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây