Dừng Bằng sáng chế phần mềm tại châu Âu [Cập nhật]

Thứ năm - 05/07/2012 07:00
StopSoftware Patents in Europe [Up-dated]

Published 14:33, 27 June12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/06/stop-software-patents-in-europe-1/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 27/06/2012

Lờingười dịch: Chưa hết ACTA, nay người dân châu Âu sẽlại đối mặt với một thách thức khác: Bằng sáng chếNguyên khối về phần mềm. Biết rằng, trong năm 2005,Nghị viện châu Âu đã từ chối cho tồn tại bằng sángchế phần mềm tại EU. Nay thì Văn phòng Bằng sángchế châu Âu EPO, một thực thể không phải của EU, cơquan trong nhiều năm đã phát hành tới 10.000 bằng sángchế phần mềm, khi “sử dụng một khái niệm gọilà những Phát mình Được máy tính Triển khai (CII- Computer Implemented Inventions), nó cho phép EPO dùng mẹođể lừa sự cấm về bằng sáng chế phần mềm. Vìchúng từng không được tự động thừa nhận tại cácquốc gia châu Âu, và có thể bị thách thức tị các tòaán quốc gia, nên các tác động của các bằng sáng chếCII là bị hạn chế”. Chúng ta hãy chờ xem quyết địnhlần này của Nghị viện châu Âu sẽ như thế nào trongvấn đề này.

Như tôi đã viếtngày hôm qua, một trong những vấn đề mà cộng đồngnguồn mở đối mặt trong tương lai gần là đề xuấtBằng sáng chế Nguyên khối (Unitary Patent), mà có khảnăng mang các bằng sáng chế phần mềm vào châu Âu. Đâylà cơ sở, và những gì chúng ta có thể làm về nó.

Ngược về năm 2005,một ý đồ hợp pháp hóa các bằng sáng chế phần mềmtại châu Âu đã bị Nghị viện châu Âu vứt đi. Thậmchí dù Ủy ban châu Âu đã công bố nó có thể không đệtrình bất kỳ đề xuất nào nữa về dạng này, thì điềuđó không có nghĩa là vấn đề đó đã được khép lạirồi.

Để bắt đầu, Vănphòng Bằng sáng chế châu Âu (EPO) - mà không phải là cơquan của EU - đã vui vẻ đưa ra các bằng sáng chế phầnmềm. Nếu bạn nghi ngờ điều đó, hãy nhìn vào trang gâychán nản này từ FFII mà chỉ ra một thiết kế Web khôngít hơn 20 thành phần được đề cập tới bằng các bằngsáng chế phần mềm do EPO phát hành.

Tất cả các thànhphần và qui trình đó được chỉ ra trong đồ họa bêntrên được đề cập tới bởi các bằng sáng chế củachâu Âu trao (không chỉ được yêu cầu). Những bằngsáng chế đó có thể được hoàn trả lại một cách hợppháp có khả năng ép tuân thủ bởi chỉ thị bằng sángchế phần mềm mà Nghị viện châu Âu đã xoay sở từchối vào năm 2005, như là kết quả của nhận thức giatăng từ Eurolinux, FFII và những người chuyên nghiệp vềphần mềm có quan tâm từ khắp châu Âu. Tuy nhiên, vẫncó sự không chắc chắn về pháp lý còn chưa được giảiquyết gần đây đã cho phép một số công ty ép tuân thủcác bằng sáng chế phần mềm tại châu Âu. Những dự ánmới của các viện trường của châu Âu đagn diễn ra đểtạo ra một tòa án bằng sáng chế trung ương mà có thểquyết định các vụ kiện pháp lý có lợi cho khả năngtrao bằng sáng chế phần mềm.

Đây là cách mà EPOgiải thích về ý tưởng Bằng sáng chế Nguyên khối:

Hiện hành, một khimột bằng sáng chế của châu Âu được EPO trao, thì cóphải được kiểm tra tính hợp lệ trong từng quốc giathành viên của EPO mà người sở hữu bằng sáng chế tìmsự bảo vệ cho bằng sáng chế đó. Vì mục đích này,đa số các quốc gia yêu cầu một sự dịch đầy đủbằng sáng chế đó trong ngôn ngữ chính thức của họ.Bằng sáng chế nguyên khối trong tương lai sẽ tự độnghợp lệ khắp các lãnh thổ của các nước thành viên EUtham gia trong mô hình hợp tác được cải tiến theo ngônngữ của EPO theo đó nó được trao.

AsI wrote yesterday, one of the most pressing problems the open sourcecommunity faces in the near future is the Unitary Patent proposal,which is likely to bring in software patents to Europe. Here's thebackground, and what we can do about it.

Backin 2005, an attempt to legalise software patents in Europe was thrownout by the European Parliament. Even though the EuropeanCommission announced that it would not be submitting any moreproposals of this kind, that does not mean that the matter wasclosed.

Fora start, the European Patent Office (EPO) - which is not an EU body -has been merrily issuing software patents anyway. If you doubt that,take a look at this depressing pagef-rom the FFII that shows a Web design with no less than 20 elementscovered by EPO-issued software patents:

Allof the elements and processes indicated in the graphic above arecovered by granted (not just requested) European Patents.These patents would have been rendered legally enforceable by thesoft patent directive which the European Parliament managed toreject in 2005, as a result of the awareness raising f-rom Eurolinux,the FFII and concerned software professionals f-rom all over Europe.However, the still unresolved legal uncertainty has recently allowedsome companies to enforce soft patents in Europe. New projects ofEuropean institutions are underway to cre-ate a centralized patentcourt that would decide case law favorable to soft patentability.

Here'show the EPO explainsthe Unitary Patent idea:

Currently,once a European patent is granted by the EPO, it has to be validatedin each EPO member state for which the patent proprietor seeks patentprotection. For this purpose, the majority of states require a fulltranslation of the patent in their official language(s). The futureunitary patent will be automatically valid throughout theterritory of the EU member states participating in the enhancedco-operation scheme in the EPO language in which it was granted.

Vì thế sự khác biệtsống còn là các bằng sáng chế của EPO hiện vẫn phảiđược kiểm tra hợp lệ trong từng quốc gia thành viêncủa EU, và có thể vẫn bị thách thức tại các tòa ánđịa phương. Một khi Bằng sáng chế Nguyên khối tới,thì các bằng sáng chế của EPO sẽ tự động hợp lệtại tất cả các quốc gia mà đã tham gia vào sơ đò này(Ý và Tây Ban Nha không tham gia). Câu hỏi rồi sẽ trởthành: thế thì ở đâu các bằng sáng chế của EPO cóthể bị thách thức? Trong một bài báo xuất sắc vềBằng sáng chế Nguyên khối, Ric-hard Stallman đưa ra chochúng ta với câu trả lời:

Một chi tiết nhỏnhưng sống còn trong kế hoạch [Bằng sáng chế Nguyênkhối] là kháng cáo chống lại các quyết định của EPOcó thể được quyết định dựa vào các qui định củariêng EPO. EPO có thể vì thế trói các doanh nghiệp châuÂu và những người sử dụng máy tính vào nội dung ởtrong tim của nó.

Nhưchúng ta thấy, EPO đã và đang trao các bằng sáng chếphần mềm (10.000 chiếc theo Stallman) bất chấp quyết địnhcủa Nghị viện châu Âu không chấp nhận chúng; hiệnhành, những bằng sáng chế đó có thể bị tranh cãi tạicác tòa án quốc gia. Nhưng khi Bằng sáng chế Nguyên khốitới, thì sẽ không có khả năng làm thế; thay vào đó,tính hợp lệ của các bằng sáng chế của EPO sẽ đượcquyết định theo các qui định của EPO. Dễ thấy rằngđiều này sẽ dẫn tới một cơn lũ các bằng sáng chếphần mềm đang được kiểm tra hợp lệ khắp châu Âu,mang theo sự cuồng trí, các vụ kiện hủy diệt mà hiệnđang xé vụn thế giới máy tính của Mỹ ra thành từngmảnh. Không cần thiết phải nói, những tác độnglàm thất bại đối với nguồn mở có thể là khủngkhiếp nếu điều đó xảy ra.

Vì lý do này, chúngta cần yêu cầu các nghị sỹ quốc hội châu âu (MEP) củachúng ta đặt càng nhiều càng tốt sự an toàn tại chỗđể ngăn chặn EPO có khả năng đặt ra quan điểm củariêng mình về các bằng sáng chế phần mềm chống lạiý chí của Nghị viện châu Âu. Đây là một lĩnh vựcphức tạp khổng lồ, mà tôi không vờ hiểu sâu sắc,nhưng may thay hiệp hội phần mềm tự do Pháp - April đãlàm tất cả công việc nặng nhọc cho tôi/chúng ta. Đâylà sự giới thiệu tới trang chính với thông tin vềnhững gì phải làm:

Nghị viện châu Âusẽ biểu quyết vào 04/07/2012 một nghị quyết về bằngsáng chế nguyên khối.

Sothe crucial difference is that EPO patents currently still have to bevalidated in each EU member state, and can still be challenged inlocal courts. Once the Unitary Patent comes in, EPO patents willautomatically be valid in all countries that have joined the scheme(Italy and Spain haven't.) The question then becomes: so whe-re canthe EPO's patents be challenged? In an excellent article on theUnitary Patent, Ric-hard Stallman providesus with the answer:

Asmall but crucial detail in the [Unitary Patent] plan is that appealsagainst the EPO's decisions would be decided based on the EPO's ownrules. The EPO could thus tie European business and computer users inknots to its heart's content.

Aswe've seen, the EPO has already been granting software patents (tensof thousands of them according to Stallman) despite the EuropeanParliament decision not to accept them; currently, those patents canbe contested in national courts. But come the Unitary Patent, itwon't be possible to do that; instead, the validity of the EPOpatents will be decided according to the EPO's rules. It's easy tosee that this will lead to a flood of software patents beingvalidated across Europe, bringing with them the insane, destructivelawsuits that are currently tearing the US computer world to pieces.Needless to say, the knock-on effects for open source would beterrible if that happened.

Forthis reason, we need to ask our MEPs to put as many safeguards inplace as possible to prevent the EPO being able to impose its ownview on software patents against the will of the European Parliament.This is a hugely complex area, which I don't pretend to understand indepth, but fortunately the French free software association April hasdone all the hard work for me/us. Here's the introduction to the mainpage with information about what to do:

TheEuropean Parliament will vote on July 4th 2012 for a regulation onthe unitary patent.

Văn bản hiện hành,như được Ủy ban đồng ý vào tháng 12/2011, Hội đồngvà Ủy ban về Pháp lý (JURI) của Nghị viện châu Âu,tính cho EU để từ bỏ quyền lực của mình để xácđịnh một chính sách bằng sáng chế có lợi cho Vănphòng Bằng sáng chế châu Âu (EPO), mà nó không phải làmột cơ quan của EU và sự điều hành của nó từng bịchỉ trích cao độ, đặc biệt về thực tiễn của nótrong việc trao các bằng sáng chế phần mềm, chống lạivăn bản và ý nguyện của luật bằng sáng chế châu Âu.

Hơn nữa, sự triểnkhai dịch chuyển quyền lực này là dựa vào một kiếntrúc pháp lý làm phát sinh những nghi ngờ lớn về sựtuân thủ của nó với các hiệp định của châu Âu. Vìthế, đề xuất đó, nếu được biểu quyết mà không cónhững thay đổi đáng kể thì có khả năng sẽ bị vôhiệu hóa bởi Tòa án Tối cao của Ủy ban châu Âu (CJEU).

Chúng ta đang đềxuất một tập hợp những bổ sung sửa đổi nhằm manglại một sự chắc chắn về pháp lý cho nghị định vàđể sửa vấn đề điều hành chính sách của hệ thốngbằng sáng chế châu Âu.

Tài liệu đó là khádài, nhưng rõ ràng. Về cơ bản, April muốn mọi ngườiyêu cầu các MEP của họ biểu quyết cho một loạt nhữngsửa đổi bổ sung đối với qui định về Bằng sáng chếNguyên khối. Điều này có nghĩa là tất cả các bạnthực sự cần phải làm nó để cùng nhau đặt một bứcthư bao trùm, gắn tệp PDF, và sau đó gửi chúng tới cácMEP của các bạn, tên của họ bạn có thể thấy ởđây.

Tôi hiểu rằng đâylà lưu ý ngắn cho một lĩnh vực quan trọng như vậy,nhưng tôi nghĩ đáng gửi đi những sửa đổi bổ sung đóvì các MEP có lẽ như nhau thiếu các thông tin chi tiết vềcác vấn đề và giải pháp có khả năng đối với Bằngsáng chế Nguyên khối. Tôi đã gắn vào thư của tôi bêndưới:

Như ông biết, vàonăm 2005 Nghị viện châu Âu đã biểu quyết hoàn toànchống lại sự giới thiệu các bằng sáng chế phần mềmtại châu Âu (http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4655955.stm).Điều này đã khẳng định Công ước Bằng sáng chếchâu Âu, mà cũng loại trừ “các chương trình máy tính”khỏi khả năng trao bằng sáng chế (Điều 52 –http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar52.html).

Thecurrent text, as agreed in December 2011 by the Commission, theCouncil and the Committee on Legal Affairs (JURI) of the EuropeanParliament, amounts for the European Uni-on (EU) to waive its powersto define a patent policy for the benefit of the European PatentOffice (EPO), which is not an EU body and whose governance has beenhighly criticised, specially with regard to its practice of grantingsoftware patents, against the letter and the spirit of Europeanpatent law.

Moreover,the implementation of this shift of powers is based on a legalarchitecture which raises strong doubts about its compliance with theEU treaties. Therefore, the proposal, if voted without substantialchanges is likely to be nullified by the Court of Justice of theEuropean Uni-on (CJEU).

Weare proposing a set of amendments aiming to bring a legal certaintyto the regulation and to fix the political issue of the governance ofthe European patent system.

Thedocument is quite long, but clear. Essentially, April would likepeople to ask their MEPs to vote for a series of amendments (.pdf)to the Unitary Patent regulation. This means that all you really needto do it to put together a covering letter, attach the PDF, and thensend them to your MEPs, whose names you can find here.

I'mconscious that this is short notice for such an important area, but Ithink it's worth sending off these amendments because MEPs areprobably equally lacking in detailed information about the UnitaryPatent's problems and possible solutions. I've attached my letterbelow.

Asyou know, in 2005 the European Parliament voted definitively againstthe introduction of software patents in Europe(http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4655955.stm).This confirmed the European Patent Convention, which also excludes"programs for computers" f-rom patentability (Article 52 -http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar52.html).

Các bằng sáng chếvề kỹ thuật phần mềm đang làm hại cho điện toán khimà các bằng sáng chế vừa nói có thể là cho văn học,vì chúng đặt ra một thuế lên các yếu tố không thểthiếu. Hậu quả của việc cho phép một thứ thuế nhưvậy lên đổi mới có thể thấy rõ tại Mỹ, mà đã chophép các bằng sáng chế phần mềm trong vòng 2 thập kỷ.

Trong cuốn sách củahọ, “Sự thất bại của Bằng sáng chế”(http://researchoninnovation.org/dopatentswork/),cáchọc giả về pháp lý Bessen và Meurer ước tính rằng đốivới nước Mỹ tổng lợi nhuận và chi phí hàng năm vềbằng sáng chế từ 1996 tới 1999 từng là 100 triệu USD và3.88 tỷ USD một cách tương ứng, nó có nghĩa rằng trungbình trong khoảng thời gian đó các bằng sáng chế phầnmềm lấy đi của nền kinh tế Mỹ khoảng 3.78 tỷ USD.Tình hình kể từ đó đã xấu hơn đi, đáng lưu ý tronglĩnh vực điện thoại thông minh, nơi mà hàng tá các côngty đang kiện lẫn nhau về vi phạm các bằng sáng chế củahọ (xem trình bày bằng biểu đồ ở đây:http://www.flickr.com/photos/floorsixtyfour/5061246255/).

Nhờ có hành độngcủa Nghị viện châu Âu trong năm 2005, EU đã bị ảnhhưởng tồi tệ nhất vì những thái cực đó. Nhưng đềxuất về Bằng sáng chế Nguyên khối của EU, mà ông đangbiểu quyết vào tuần sau, có thẻ có tác động cho phépcác bằng sáng chế phần mềm tại châu Âu, và vì thếmở ra các cửa lũ của sự kiện tụng đắt giá vào thờiđiểm khi mà các công ty châu Âu đã nằm trong sức éptài chính cùng cực vì khủng hoảng kinh tế hiện hành.

Bằng sáng chếNguyên khối sẽ được Văn phòng Bằng sáng chế châu Âuđiều hành. Đây là cách mà cơ quan đó mô tả sự thayđổi mà nó sẽ mang lại(http://www.epo.org/news-issues/issues/eu-patent.html):

“Hiện hành, mộtkhi một bằng sáng chế của châu Âu được EPO trao, thìnó phải được kiểm tra hợp lệ trong từng EPO của cácquốc gia thành viên mà người sở hữu bằng sáng chế đótìm cách bảo vệ bằng sáng chế. Vì lý do này, đã sốcác quốc gia đòi hỏi một bản dịch đầy đủ củabằng sáng chế đó trong ngôn ngữ chính thức của họ.Bằng sáng chế nguyên khối trong tương lai sẽ tự độngcó giá trị trên khắp lãnh thổ các quốc gia thành viêncủa EU tham gia trong sơ đồ hợp tác cải tiến này theongôn ngữ của EPO trong đó nó đã được trao”.

Đó là, hiện hànhcác bằng sáng chế được EPO trao không nhất thiết cógiá trị tại riêng rẽ từng quốc gia thành viên châu Âu,và có thể bị thách thức tại các tòa án quốc gia.Nhưng một khi Bằng sáng chế Nguyên khối được mang tới,thì nó sẽ tự động hợp lệ khắp các quốc gia thamgia.

Patentson software techniques are as damaging for computing as patents onwords would be for literature, because they place a tax onindispensable elements. The consequences of allowing such a tax oninnovation can be clearly seen in the US, which has allowed softwarepatents for two decades.

Intheir book, "Patent Failure"(http://researchoninnovation.org/dopatentswork/),the legal scholars Bessen and Meurer estimate that for the US theaggregate annual patent profits and costs f-rom 1996 to 1999 wererespectively $100 million and $3.88 billion, which means that onaverage during this period software patents cost the US economyaround $3.78 billion. The situation since then has deteriorated,notably in the field of smartphones, whe-re dozens of companies aresuing each other over alleged infringement of their software patents(see the diagrammatic representation here:http://www.flickr.com/photos/floorsixtyfour/5061246255/)

Thanksto the European Parliament's action in 2005, the EU has been sparedthe worst of these excesses. But the proposal for a Unitary or EUpatent, which you are voting on next week, could have the effect ofallowing software patents into Europe, and thus opening thefloodgates of costly litigation at a time when European companies arealready under extreme financial pressure because of the currenteconomic crisis.

TheUnitary Patent will be administered by the European Patent Office.Here's how the latter describes the change it will bring(http://www.epo.org/news-issues/issues/eu-patent.html):

"Currently,once a European patent is granted by the EPO, it has to be validatedin each EPO member state for which the patent proprietor seeks patentprotection. For this purpose, the majority of states require a fulltranslation of the patent in their official language(s). The futureunitary patent will be automatically valid throughout the territoryof the EU member states participating in the enhanced co-operationscheme in the EPO language in which it was granted."

Thatis, currently the patents awarded by the EPO are not necessarilyvalid in individual European countries, and can be challenged innational courts. But once the Unitary Patent is brought in, it willautomatically be valid throughout the participating nations.

Đây là một vấn đềvì EPO đã và đang phát hành các bằng sáng chế phần mềmvới số lượng ngày một gia tăng, sửdụng một khái niệm gọi là những Phát mình Được máytính Triển khai (CII - Computer Implemented Inventions), nó chophép EPO dùng mẹo để lừa sự cấm về bằng sáng chếphần mềm. Vì chúng từng không được tự động thừanhận tại các quốc gia châu Âu, và có thể bị tháchthức tị các tòa án quốc gia, nên các tác động củacác bằng sáng chế CII là bị hạn chế.

Nhưng một khi Bằngsáng chế Nguyên khối tới có hiệu lực, thì tất cảcác bằng sáng chế phần mềm như vậy sẽ là hợp lệ,và chỉ có thể bị thách thức tại một tòa án trungương theo các qui định của EPO. Điều này sẽ cho phépcác công ty phần mềm Mỹ, họ có nhiều tiền và nhiềuchục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đệ trình sốlượng khổng lồ các bằng sáng ché mà là hợp lệ khắpchâu Âu, và cho phép họ nắm giữ các công ty của châuÂu để đòi tiền chuộc: hoặc cái sau phải trả tiềnphí cấp phép cao tùy ý để tiếp tục sử dụng các ýtưởng lập trình cơ bản mà đã từng là những phần cơbản của các bộ công cụ của họ nhiều năm qua, hoặchọ sẽ bị kiện vì những thiệt hại khổng lồ tiềmtàng.

Để tránh mối đedọa này tôi thúc giục bạn áp dụng một loạt các sửađổi bổ sung, được gắn tới thư điện tử này nhưmột tệp PDF (april's amendments to unitary patent.pdf). Chúng đãđược April thiết kế ra, một hiệp hội bảo vệ củaPháp thúc đẩy và bảo vệ phần mềm nguồn mở. Bằngsáng chế phần mềm đặc biệt có vấn đề đối vớinguồn mở, khi việc chia sẻ của nó là không tương thíchvới việc cấp phép theo bản sao như thường được yêucầu đối với bằng sáng chế phần mềm. Cho phép cácbằng sáng chế phần mềm tại châu Âu có thể gây nguyhiểm cho nhiều công ty ở đó mà đã đặt nguồn mở vàotrong tim của các công việc kinh doanh của họ.

Đây là tóm tắt ngắngọn của April về những sửa đổi bổ sung có thể giảiquyết vấn đề chính với Bằng sáng chế Nguyên khối:sự việc EPO đã và đang phát hành các bằng sáng chếphần mềm nhiều năm nay.

“Để mang lại sựđiều hành của hệ thống bằng sáng chế của châu Âuvào trong tay của EU, chúng tôi đã đề xuất một sửađổi bổ sung (#4) được viết xuống trong luật của EU,những điều khoản gắn với luật trọng yếu về bằngsáng chế, nghĩa là những gì có thể được trao bằngsáng chế hay không, và theo những yêu cầu nào, và sửađổi bổ sung khác (#5) để nhắc nhở những loại trừkhỏi khả năng trao bằng sáng chế. Đặc biệt hơn, chúngtôi đã đề cập tới vấn đề các bằng sáng chế hiệnđang được trao của EPO về những ý tưởng phần mềm,chống lại văn bản và tinh thần của luật về bằngsáng chế của châu Âu, với một sửa đổi bổ sung (#6)mà xác định rõ các giới hạn của khả năng đượctrao bằng sáng chế”.

Thisis a problem because the EPO has been issuing software patents inincreasing numbers, using a concept called Computer-ImplementedInventions (CII), which allows it to circumvent the ban on softwarepatents. Because these were not automatically recognised in EUcountries, and could be challenged in national courts, the effects ofthese CII patents were limited.

Butonce the Unitary Patent comes into force, all such software patentswill be valid, and can only be challenged in a central courtfollowing EPO rules. This will permit US software companies, whichhave deep pockets and decades of experience in this area, to filehuge numbers of patents that are valid Europe wide, and enable themto hold European companies to ransom: either the latter must payarbitrarily-high licensing fees to continue to use basic programmingideas that have been standard parts of their toolkits for years, orthey will be sued for potentially huge damages.

Toavoid this threat I urge you to adopt a series of amendments,attached to this email as a PDF (april's amendments to unitarypatent.pdf). These have been drawn up by April, a French advocacyassociation promoting and protecting open source software. Softwarepatents are particularly problematic for open source, whose freesharing is not compatible with per-copy licensing as usually requiredby software patents. To allow software patents in Europe would be toendanger the many companies there that have placed open source at theheart of their businesses.

Hereis April's brief summary of the amendments that would address themain problem with the Unitary Patent: the fact that the EPO has beenissuing software patents for many years.

"Inorder to bring back the governance of the European patent system inthe hands of the EU, we have proposed an amendment (#4) to write downin EU law, provisions pertaining to substantive patent law, i.e. whatcan be patented or not, and under which requirements, and another one( #5) to recall exclusions f-rom patentability. More specifically, wehave addressed the issue of the EPO currently granting patents onsoftware ideas, against the letter and the spirit of European patentlaw, with an amendment ( #6) which clearly defines boundaries ofpatentability."

Nhóm các sửa đổibổ sung khác làm việc với sự việc rằng quyết địnhcủa EPO có thể không tuân thủ các tòa án quốc gia:

“Chúng tôi đã đềxuất một sửa đổi bổ sung (#10) nói rõ ràng rằng mộtsự cầu tới chống lại bất kỳ quyết định hành chínhnào của EPO là sẵn sàng trước một tòa án độc lậpquốc gia. Còn 3 sửa đổi bổ sung khác (#9, #11 và #13) đảmbảo rằng Nghị viện châu Âu, như là người đồng lậppháp của EU, sẽ được ngụ ý trong việc xác địnhchính sách bằng sáng chế, thay vì để cho một mình cácQuốc gia Thành viên ủy nhiệm nhiệm vụ này cho nhữngngười đứng đầu các văn phòng bằng sáng chế quốcgia của họ”.

Trang web chi tiếthóa các lý lẽ của April có thể thấy tạihttp://call.unitary-patent.eu/campaign/go/unitary-patent-table-plenary-ams?setlang=en;cũng có một sự rà soát lại đầy đủ Bằng sáng chếNguyên khối và những vấn đề của nó từ những nhàhàn lâm đáng kính tạihttps://www.unitary-patent.eu/content/academics-confirm-flaws-unitary-patent.

Tôihy vọng rằng bạn sẽ có khả năng hỗ trợ cho nhữngsửa đổi bổ sung và để bảo vệ nền công nghiệp máytính của EU khỏi các bằng sáng chế phần mềm chỉ nhưNghị viện châu Âu đã làm vào năm 2005.

Cậpnhật: Những sửa đổi bổ sung được thảo luận ởtrên đã được nhóm Xanh/EFA đệ trình trong Nghị việnchâu Âu như những sửa đổi bổ sung 52-67; điều này cónghĩa là chúng ta bây giờ có thể yêu cầu các MEP củachúng ta ủng hộ những người đó. Bổ sung thêm, April đãcùng đặt ra một tập hợp toàn diện các khuyến cáo vềcách mà MEP nên biểu quyết về tất cả các sửa đổibổ sung, cũng như một số giải thích bổ sung của nhữnggì các sửa đổi bổ sung làm và vì sao chúng ta cầnchúng.

Tôivì thế đã bổ sung thêm đoạn sau đây vào bức thư tôiđã gửi cho các MEP của tôi đêm qua:

Nhữngsửa đổi bổ sung đó bây giờ đã được đảng Xanh/EFAđệ trình như những bổ sung sửa đổi 52-67, nên tôimong muốn thúc giục ông ủng hộ những thứ đó trongcuộc biểu quyết phiên toàn thể. April đã cùng đưa rabình luận chi tiết về tất cả những bổ sung sửa đổiđược đề xuất mà bạn có thể thấy hữu dụng tại:https://www.unitary-patent.eu/content/voting-recommendations-plenary-amendments.

Anothergroup of amendments deals with the fact that the EPO's decision wouldnot be subject to national courts:

"Wehave proposed an amendment (#10) stating explicitly that a recourseagainst any administrative decision of the EPO is available before anational independent court. Also three other amendments (#9, #11, and#13) ensure that the European Parliament, as EU co-legislator, willbe implied in defining patent policy, instead of leaving MemberStates alone delegating this task to the heads of their nationalpatent office."

TheWeb page detailing April's arguments can be found athttp://call.unitary-patent.eu/campaign/go/unitary-patent-table-plenary-ams?setlang=en;there is also a full review of the Unitary Patent and its problems bydistinguished academics athttps://www.unitary-patent.eu/content/academics-confirm-flaws-unitary-patent.

Ihope that you will be able to support amendments and to protect theEU computer industry f-rom software patents just as the EuropeanParliament did in 2005.

Up-date:The amendments discussed above have been filed by the Greens/EFAgroup in the European Parliament as Amendments 52-67; this means wecan now ask our MEPs to support those. In addition, April has puttogether a comprehensive set of recommendationson how MEPs should vote on all the proposed amendments, as well assome supplementary explanation of what the amendments do and why weneed them.

Itherefore have added the following paragraph to the letter I sent tomy MEPs last night:

Theseamendments have now been filed by the Greens/EFA as Amendments52-67, so I would urge you to support those in the plenary vote.April has put together a detailed commentary on all the proposedamendments which you may find useful:https://www.unitary-patent.eu/content/voting-recommendations-plenary-amendments.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay7,089
  • Tháng hiện tại299,890
  • Tổng lượt truy cập18,095,655
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây