Nghiên cứu về ăn cắp của BSA: Chỉ là Đấm bốc với cái bóng?

Thứ tư - 30/05/2012 06:53
BSAPiracy Study: Mere Shadow Boxing?

Published 14:34, 21 May12, by GlynMoody

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/05/bsa-piracy-study-shadow-market-or-shadow-boxing/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 21/05/2012

Lờingười dịch: Mấy hôm nay trên diễn đàn lại rộ lênchuyện về báo cáo khảo sát của Liên minh Phần mềmDoanh nghiệp về những mất mát của các công ty phần mềmphương Tây vì sự ăn cắp phần mềm không phép từ nhữngngười sử dụng. Bạn hãy đọc kỹ bài viết này, đểthấy được những phân tích chỉ rõ những lập luậnkhông đáng tin cậy của BSA về những con số khủng longgây sợ hãi nhưng chẳng có ý nghĩa gì và chẳng có căncứ. Một điều thấy rõ, là nếu các công ty phầnmềm phương Tây cứ tiếp tục đặt giá phần mềm ởtrên cung trăng tại các quốc gia như Việt Nam, thì họsẽ luôn lĩnh về sự mất mát “giàu trí tưởng tượng”đó. Thứ rung cây dọa khỉ đó hết thiêng rồi. Xem thêm:Hànhtrình dẫn tới sự hết thiêng.

Thế là, một lầnnữa, Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) lại đưa rabáo cáo thường niên về ăn cắp phần mềm trên thếgiới, đầu đề “Thị trường cái bóng” [.pdf].Và, một lần nữa, nó tiến hành tất cả những sai lầmy hệt về phương pháp luận - hầu như dường như BSA đãkhông đọc các chỉ trích của tôi nămngoáinămtrước đó nữa...

Lỗi cơ bản đượcthực hiện trong khảo sát mới nhất này là lỗi thôngthường:

Giá trị thương mạicủa thị trường bóng này của các phần mềm ăn cắp đãleo từ 58.8 tỷ USD năm 2010 tới 63.4 tỷ USD năm 2011, mộtkỷ lục mới, được đẩy tới bằng việc xuất xưởngcác máy tính để bàn tới các nền kinh tế đang nổi lênnơi mà tỷ lệ ăn cắp là cao nhất.

Lưu ý các từ cho cóchuyện ngay từ đầu là: “giá trị thương mại”. Mộtphần sau đó giải thích lựa chọn này như sau:

Giátrị thương mại của phần mềm ăn cắp là giá trị phầnmềm không có giấy phép được cài đặt trong một nămđược đưa ra, dường như nó đã được bán trong thịtrường. Nó đưa ra sự đo đếm khác về phạm vi ăn cắpphần mềm và cho phép những so sánh thay đổi qua từngnăm trong bức tranh ăn cắp phần mềm. Vâng, điều đó làđúng - đây là một đo đếm cách mà mức độ ăn cắpphần mềm được yêu sách đang thay đổi. Nhưng khi mọingười mà đặt báo cáo này cùng chắc chắn biết, đâykhông phải là một đo đếm đúng các mất mát đượcgây ra cho các công ty phần mềm từ việc ăn cắp, vì lýdo đơn giản là không phải từng bản sao bị ăn cắptương ứng với một sự mất mát bán hàng. Thường thì,mọi người sử dụng các phần mềm ăn cắp vì họ khôngkham nổi giá bán lẻ của các bản sao có phép - không cócách nào chúng có thể được chuyển đổi thành cáckhách hàng trả tiền được. Vì thế một tỷ lệ cácbản sao bị ăn cắp hoàn toàn không phải là sự mất mátbán hàng, chỉ đơn giản là một phản ánh của các vấnđề giá cả.

Khi nó xảy ra, vấnđề đó thậm chí còn là trọng tâm hơn đối với báocáo năm nay, vì lý do sau:

Các nền kinh tế đangnổi lên, mà những năm gần đây đã và đang là độnglực dẫn dắt đằng sau sự ăn cắp phần mềm máy tínhcá nhân, bây giờ dứt khoát đang vượt qua các thịtrường chín muồi theo tỷ lệ tăng trưởng của họ.Chúng chiếm tới 56% xuất xưởng trong năm 2011 các máytính cá nhân mới của thế giới, và bây giờ là hơn mộtnửa tất cả các máy tính được sử dụng.

So,once again, the Business Software Alliance (BSA) has come out withits annual report on software piracy around the world, entitled"Shadow Market" [.pdf].And, once again, it makes all the same methodological mistakes - it'salmost as if the BSA hasn't been reading my critiques of lastyear and the yearbefore....

Thefundamental error made in this latest survey is the usual one:

Thecommercial value of this shadow market of pirated software climbedf-rom $58.8 billion in 2010 to $63.4 billion in 2011, a new record,propelled by PC shipments to emerging economies whe-re piracy ratesare highest.

Noticethe tell-tale words right at the start of that: "commercialvalue". A later section explains this choice as follows:

Thecommercial value of pirated software is the value of unlicensedsoftware installed in a given year, as if it had been sold in themarket. It provides another measure of the scale of software piracyand allows for important year-over-year comparisons of changes in thesoftware piracy landscape.

Well,that's true - it is one measure of how the claimed level of softwarepiracy is changing. But as the people who put this report togethersurely know, it is not a true measure of the losses caused tosoftware companies by piracy, for the simple reason that not everypirated copy corresponds to a lost sale. Often, people use piratedsoftware because they cannot afford the retail price of authorisedcopies - there is no way that they could be converted to payingcustomers. So a proportion of pirated copies are not lost sales atall, simply a reflection of pricing problems.

Asit happens, that issue is even more central for this year's report,for the following reason:

Emergingeconomies, which in recent years have been the driving force behindPC software piracy, are now decisively outpacing mature markets intheir rate of growth. They took in 56 percent of the world’s new PCshipments in 2011, and they now account for more than half of all PCsin use.

Hơn nữa:

Ăn cắp thường xuyêntại các nền kinh tế đang nổi lên cài đặt gần nhưnhiều hơn 4 lần nhiều chương trình của tất cả cácdạng cho một máy PC mới như các vụ ăn cắp thường làmtrong các thị trường chín muồi. Trong số những ăn cắpkhông thường xuyên - những người nói họ hiếm khi cóđược các phần mềm không được cấp phép - có mộtkhe hở lớn hơn tỷ lệ 2:1 trong tổng số các chươngtrình họ cài đặt.

Điều đó có nghĩalà ăn cắp trong các nước đang nổi lên đang trở thànhmột tỷ lệ thậm chí còn lớn hơn của toàn bộ ăn cắpphần mềm:

Tỷ lệ ăn cắp phầnmềm trong các thị trường đang nổi lên trong khi vượtqua tỷ lệ đó tại các thị trường chín muồi: 68%,trung bình, so với 24%. Các nền kinh tế đang nổi lên vìthế tiếp tục tính cho đa số áp đảo sự gia tăng toàncầu trong giá trị thương mại của phần mềm bị ăncắp.

Nhưng điều đó chínhxác tại những quốc gia mà sự ăn cắp được dẫn dắtbằng các vấn đề giá cả, như đã được phát hiệntrong báo cáo hội thảo “Ăncắp phương tiện tại các nền kinh tế đang nổi lên”:

Dựavào 3 năm làm việc của 35 nhà nghiên cứu, ăn cắp phươngtiện tại các nền kinh tế đang nổi lên nói về 2 câuchuyện tổng quát: một là việc theo dõi sự gia tăng bùngnổ của săn cắp khi các công nghệ số đã trở nên rẻvà có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, và 2 là đitheo sự tăng trưởng của những vận động hành lang củagiới công nghiệp mà đã tái tạo lại các luật và sựép tuân thủ luật xung quanh sự bảo vệ bản quyền. Báocáo viện lý rằng những nỗ lực đó phần lớn đã thấtbại, và rằng vấn đề ăn cắp được nhận thức tốthơn như là một sự thất bại của sự truy cập có khảnăng kham được tới phương tiện trong các thị trườngpháp lý.

Điều này có nghĩalà những kết luận của BSA về tác động thực tiễncủa ăn cắp phần mềm thậm chí là ít có giá trị hơnbình thường: thậm chí ít hơn những bản sao không phépđại diện cho sự mất mát bán hàng, ít nhất ở các giáthị trường hiện đang được tính. Trong thực tế, nhữngcon số mới nhất của BSA khẳng định một cách đơngiản sự thất bại tiếp tục của các công ty phần mềm- hầu hết các công ty phần mềm phương Tây - đặt giácho các hàng hóa của họ phù hợp cho các thị trườngđang nổi lên.

Moreover:

Frequentpirates in emerging economies install nearly four times as manyprograms of all sorts per new PC as do frequent pirates in maturemarkets. Among infrequent pirates - those who say they rarely acquireunlicensed software - there is a greater than two-to-one gap in thetotal number of programs they install.

Whatthat means is that the piracy in emerging countries is becoming aneven greater proportion of the overall software piracy:

Softwarepiracy rates in emerging markets meanwhile towered over those inmature markets: 68 percent, on average, compared to 24 percent.Emerging economies thus continue to account for an overwhelmingmajority of the global increase in the commercial value of piratedsoftware.

Butit is precisely in those countries that piracy is driven by pricingissues, as was revealed in the seminal report "MediaPiracy in Emerging Economies":

Basedon three years of work by some thirty-five researchers, Media Piracyin Emerging Economies tells two overarching stories: one tracing theexplosive growth of piracy as digital technologies became cheap andubiquitous around the world, and another following the growth ofindustry lobbies that have reshaped laws and law enforcement aroundcopyright protection. The report argues that these efforts havelargely failed, and that the problem of piracy is better conceived asa failure of affordable access to media in legal markets.

Thismeans that the BSA's conclusions about the real impact of softwarepiracy are even less valid than usual: even fewer of thoseunauthorised copies represent lost sales, at least at the marketprices currently being c-harged. In fact, the latest BSA figuressimply confirm the continuing failure of software companies - mostlyWestern software companies - to price their goods appropriately foremerging markets.

BSA'sown figures suggest that software piracy is already relativelyunimportant in "mature" economies - undermining calls forharsher copyright enforcement measures in things like ACTA or IPRED.As for emerging economies, it wouldn't be such an issue there if morerealistic pricing were adopted. The real problem is Western softwarehouses' attempt to c-harge Western prices that in real terms representvast swathes of individuals' earnings, or of companies' IT budgets.

It'sparticularly unreasonable since the actual marginal cost of softwareis close to zero, unlike hardware, say - so there are no goodeconomic reasons why differential pricing couldn't be adopted.Apparently, Western software houses would rather sell a few copies athigh prices than many copies at much lower prices more appropriatefor emerging economies.

Các con số của bảnthân BSA gợi ý rằng ăn cắp phần mềm khá là không quantrọng trong các nền kinh tế “chín muồi” - làm xói mònnhững lời kêu gọi về những biện pháp ép tuân thủbản quyền khắc nghiệt hơn trong những thứ như ACTA hoặcIPRED. Còn đối với các nền kinh tế đang nổi lên, cólẽ có một vấn đề như vậy ở đó nếu việc đặtgiá thực tế hơn đã được áp dụng. Vấn đề thực làý định của các nhà hàng phần mềm phương Tây lấy cácgiá phương Tây mà trong thực tế đại diện cho sự hẻocủa số đông về thu nhập cá nhân, hoặc của các ngânsách CNTT các công ty.

Đặcbiệt không hợp lý khi chi phí cận biên thực tế củaphần mềm là gần bằng 0, không giống như phần cứng,mà - vì thế không có lý do kinh tế tốt nào giải thíchvì sao giá chênh lệch không thể áp dụng được. Hìnhnhư, các nhà phần mềm phương Tây thà bán vài bản sao ởgiá cao còn hơn là nhiều bản sao ở giá thấp hơn nhiềunhưng phù hợp hơn cho các nền kinh tế đang nổi lên.

Tôi đã nói rằng báocáo đó là thứ vớ vẩn cũ y hệt những năm trước,nhưng trong thực tế có một cái mới: chúng ta đã tìm racâu hỏi thực tế được đặt ra cho những ai tham gia vàotrong khảo sát:

Bạnthường có phần mềm ăn cắp hay phần mềm mà không đượccấp phép đầy đủ?”

Bây giờ, tôi chấpnhận đầy đủ rằng mọi người hình như chưa báo cáohết cách mà họ thường có được các phần mềm ăncắp, mà sẽ có xu hướng sản sinnh ra một sự đánh giákhông đúng mức mức độ sự thật. Nhưng đó là mệnhđề thứ 2 làm hấp dẫn tôi: cái gì chính xác “khôngđược cấp phép đầy đủ” truyền đạt tới bạn?

Ví dụ, phần mềm tựdo có “được cấp phép đầy đủ”? Dù tôi biết rằngnó được cấp phép cho bạn miễn là bạn tuân thủ vớicác điều khoản của nó, thì tôi nghi ngờ cách mà nhiềungười sử dụng Firefox hoặc LibreOffice thực sự hiểuđiều đó. Nó có thể không là trường hợp họ nghĩ họđược phép sử dụng phần mềm tự do mà không cómột giấy phép chăng? Có thể là một sự diễn đạt tựnhiên của những gì phần mềm tự do nguồn mở có nghĩa- ý tưởng rằng bạn có thể chỉ sử dụng nó, và khôngphải lo lắng về các giấy phép.

Nên điều đó dẫntôi tới sự nghi ngờ cách mà nhiều người được hỏitrong khảo sát cả trong các nền kinh tế đang nổi lên vàchín muồi “đã thừa nhận” rằng họ đã có đượccác phần mềm “không được cấp phép đầy đủ” khinhững điều họ ngụ ý lại không phải là những thứkhông sở hữu độc quyền như phần mềm tự do chăng?Điều đó quan trọng, vì có thể cónghĩa rừng các con số mà nghiên cứu của BSA yêu sách cólẽ là thổi phồng sự ăn cắp. Hơn nữa, khi nguồn mởtrở nên được sử dụng rộng rãi hơn, thì có thể điềuđó sẽ trở thành yếu tố bóp méo đáng kể hơn.

Isaid that the report was the same old nonsense as previous years, butin fact there is one novelty: we get to find out the actual questionposed to those taking part in the survey:

Howoften do you acquire pirated software or software that is not fullylicensed?”

Now,I fully accept that people are likely to under-report how often theyacquire pirated software, which will tend to produce anunder-estimate of the true level. But it's that second phrase thatintrigues me: what exactly does "not fully licensed" conveyto you?

Forexample, is free software "fully licensed"? Although I knowthat it is licensed to you provided you comply with its terms, Iwonder how many people using Firefox or LibreOffice really get that.Might it not be the case that they think they are allowed to use freesoftware withouta licence? It would be a natural interpretation of what open sourceand free software meant - the idea that you can just use it, anddon't have to worry about licences.

Sothat leads me to wonder how many survey respondents in both matureand emerging economies "admitted" that they acquired "notfully licensed" software when what they meant wasnon-proprietary stuff like free software? That's important, becauseit would mean that the figures claimed by the BSA study would beover-estimates of piracy. Moreover, as open source becomes morewidely used, it might be that this will become a more significantdistorting factor.

Finally,it's worth noting that the BSA is up to its old tricks when it comesto trying to "prove" that people just love the chains ofintellectual monopolies. This year it has some new phrasing, but thesame misleading dichotomy:

Bya wide 71-percent to 29-percent margin, respondents alignedthemselves with the
idea that “it is important for people whocre-ate new products or technologies to be paid for them, because itprovides an incentive to produce more innovations. That is good forsociety because it drives technological progress and economicgrowth.”

Computerusers around the world rejected the al-ternative proposition: “Nocompany or individual should be allowed to control a product ortechnology that could benefit the rest of society. Laws like thatlimit the free flow of ideas, stifle innovation, and give too muchpower to too few people.”

Theseare completely separate questions: one is whether people should berewarded for creating new software, and the other is about control. Idoubt whether anyone would be againstrewarding coders for the work they do, although that's notnecessarily a question of money. Some programmers want to get paidfor their programming, and they often join companies to do that.Others might be horrified at the idea that people would try to payfor what is gift- but wouldn't mind having some recognition instead.

Cuối cùng, đáng lưuý là BSA tùy vào những mưu mẹo cũ của mình khi nói vềviệc cố gắng “chúng minh” rằng mọi người chỉ yêucác chuỗi độc quyền trí tuệ. Năm nay nó có vài ngôntừ mới, nhưng sự lưỡng phân lạc lối là y hệt:

Bằng một biên rộng71% tới 29%, những người được hỏi tự dóng hàng chomình với ý tưởng rằng “điều quan trọng đối vớimọi người mà tạo ra những sản phẩm hoặc công nghệmới sẽ được trả tiền cho chúng, vì nó cung cấp mộtđộng lực để sản xuất nhiều đổi mới sáng tạo hơnnữa. Điều đó là tốt cho xã hội vì nó dẫn dắt quátrình công nghệ và tăng trưởng kinh tế”.

Những người sửdụng máy tính trên khắp thế giới đã từ chối lời đềnghị có lựa chọn: “Không công ty hay cá nhân nào đượcphép kiểm soát một sản phẩm hoặc công nghệ mà có thểcó lợi cho phần còn lại của xã hội. Các luật như vậyhạn chế dòng chảy các ý tưởng một cách tự do, bópnghẹt đổi mới và trao quá nhiều quyền lực cho quá ítngười”.

Đó là những câu hỏihoàn toàn tách biệt: một câu hỏi là liệu mọi ngườicó nên được tưởng thưởng vì việc tạo ra những phầnmềm mới, và câu hỏi kia là về sự kiemer soát. Tôi ghingờ liệu có bất kỳ ai muốn chống lại sự tưởngthưởng cho những lập trình viên vì công việc họlàm, dù điều đó không nhất thiết là một câu hỏi vềtiền. Một số lập trình viên muốn được trả cho việclập trình của họ, và họ thường tham gia vào các côngty để làm thế. Những người khác có thể kinh sợ ýtưởng rằng mọi người có thể cố gắng trả tiền vìnhững gì là quà tặng - nhưng sẽ không để tâm cómột vài sự thừa nhận thay vào đó.

Tương tự, tôi nghingờ liệu có bất kỳ ai trong thế giới phần mềm tựdo nghĩ rằng không ai nên được phép kiểm soát một côngnghệ - điều đó chắc chắn không đúng cho các dự ánnhư Linux. Có tất cả các dạng lợi ích trong việc cóngười lãnh đạo các dự án và kiểm soát đường hướngcủa sự phát triển. Nhưng câu hỏi chìa khóa không phảilà về sự kiểm soát, mà là về quyền sở hữu: vấn đềlà không khi mọi người định hướng các dự án phầnmềm, đó là khi họ yêu sách quyền sở hữu đối vớicác ý tưởng - các bằng sáng chế phần mềm, ví dụthế.

Vìthế, một lần nữa, khảo sát của BSA mang lại rất ítgiá trị thực tế cho cuộc tranh luận về các bản saokhông được phép của phần mềm. Thay vào đó, nó rõràng được thiết kế để sản xuất ra các đầu đềvề sự ăn cắp phần mềm “lấy đi” 63.4 tỷ USD trongnăm 2011 - thậm chí dù báo cáo thận trọng không bao giờnói điều đó. Tuy nhiên, trang Web chính của khảo sát năm2011 yêu sách “Thị trường Bóng của Phần mềm Ăn cắpTăng tới 63 tỷ USD”, mà là lạc lối cao độ, vì bằngsự thừa nhận của riêng báo cáo đó đây chỉ đơn giảnlà một sự đo đếm mà đã tăng tới 63 tỷ USD, không cóbất kỳ có số có nghĩa nào.

Nhưtôi đã chỉ ra, thực tế là các bản sao không đượcphép không chỉ “lấy đi” của các công ty phần mềmphương Tây ít hơn nhiều so với điều đó, mà sự mấtmát đó hầu hết toàn bộ là sự tự trừng phạt vì cácchiến lược đặt giá không phù hợp tại các nền kinhtế đang nổi lên. Các thành viên của BSA có thể biếnmột vấn đề thành một cơ hội chỉ qua một đêm nếuhọ thực sự có mong muốn, nhưng họ chọn không làm thế- đó là câu chuyện thật, chứ không phải các con sốlớn, gây sợ hãi mà được khuấy tung lên mỗi năm màthực sự chẳng có ý nghĩa gì.

Similarly,I doubt whether anyone in the free software world thinks that nobodyshould be allowed to control a technology - that's certainly not truefor projects like Linux. There are all kinds of benefits in havingpeople who lead projects and control the direction of development.But the key question isn't about control, it's about ownership: theproblem is not when people direct software projects, it's when theyclaim ownership over ideas - software patents, for example.

So,once again, the BSA survey brings very little real value to thedebate about unauthorised copies of software. Instead, it's clearlydesigned to produce headlines about software piracy "costing"$63.4 billion in 2011 - even though the report is careful never tosay that. However, the 2011 survey's mainWeb page does claim "Shadow Market of Pirated Software Growsto $63 Billion", which is highly misleading, since by thereport's own admission it is simply one measurethat has grown to $63 billion, not any meaningful figure.

AsI've indicated, the reality is that unauthorised copies are not only"costing" Western software companies far less than that,but that this loss is almost entirely self-inflicted because ofinappropriate pricing strategies in the emerging economies. BSAmembers could turn a problem into an opportunity overnight if they sowished, but they choose not to - that's the real story, not the big,scary numbers that are churned out each year but that actually meannothing.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay6,675
  • Tháng hiện tại256,067
  • Tổng lượt truy cập16,691,212
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây