Becta tư vấn về Microsoft Vista và Office 2007 cho trường phổ thông và cao đẳng (Phần 2 & hết)

Thứ tư - 23/01/2008 07:12

Becta advises on Microsoft Vista & Office 2007 for schools & colleges

Theo: http://www.publictechnology.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article...

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/01/2008

I need to extend my Windows network – what does Becta recommend I do if they do not recommend Vista?

Tôi cần mở rộng mạng Windows của tôi – BECTA khuyến cáo tôi phải làm gì nếu họ không khuyến cáo Vista?

Về bản chất chúng tôi khuyến cáo bạn thực hiện quyền hạ cấp của bạn và tiếp tục sử dụng Windows XP. Nhiều nhà cung cấp cho các trường phổ thông và cao đẳng sẽ cung cấp cho bạn XP được cài đặt trên các hệ thống và hệ điều hành này được hỗ trợ cho tới năm 2011. Hơn nữa, bạn phải đọc báo cáo này khi nó triển khai một số nâng cấp thực tế về các mạng và có một vài tư vấn tốt về cách làm thế nào để truy cập nâng cấp của bạn và một vài cái bẫy kỹ thuật phải tránh.

In essence we recommend you exercise your downgrade rights and continue using Windows XP. Many suppliers to schools and colleges will supply you XP installed on systems and this operating system is supported until 2011. In addition, you should read the report as it carried out some practical upgrades of networks and there is some good advice about how to assess your upgrade and some technical pitfalls to avoid.

Why is interoperability important?

Vì sao tính tương hợp lại quan trọng?

Chúng ta phải chắc chắn một cách sắc sảo là phải không có trở ngại nào để khuyến khích việc học tập ở nhà. Một trong những trở ngại đó là tính tương hợp, nghĩa là việc đảm bảo rằng các phần mềm có sẵn ở nhà có thể được sử dụng để truy cập tới các khoá học hoặc các nguồn (tài liệu) để cho việc học tập. Công việc của chúng ta chỉ ra rằng tính tương hợp được cải thiện giữa các ứng dụng phần mềm và sự truy cập các phần mềm sản xuất văn phòng một cách có thể chấp nhận được bởi các học sinh và phụ huynh của họ, sẽ giúp cải thiện việc học ở nhà.

We are keen to ensure there are no obstacles to encouraging learning in the home. One such obstacle is interoperability, i.e ensuring that the software available in the home can be used to access coursework or resources for learning. Our work indicates that improved interoperability between software applications and access to affordable office productivity software by pupils and their parents, will help promote home learning.

What is ODF?

ODF là gì?

Định dạng tài liệu mở ODF (Open Document Format) là một tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cho các định dạng tài liệu cho phép các tài liệu được mở, đọc, soạn thảo và lưu lại tỏng một định dạng chung của các ứng dụng phần mềm từ các nhà cung cấp khác nhau.

The Open Document Format (ODF) is an international (ISO) standard for document formats allowing documents to be opened, read, edited and resaved in a common format by software applications f-rom different providers.

How can I get hold of free-to-use office productivity software?

Làm thế nào tôi có thể có được các phần mềm sản xuất văn phòng tự do sử dụng?

Nhiều sản phẩm là có sẵn trực tuyến phụ thuộc vào việc bạn yêu cầu cái gì. Một nơi tốt lành để bắt đầu là tại http://www.oss-watch.ac.uk/resources/ hoặc tại http://www.theopendisk.com/ .

Many products are available online depending on what you require. A good place to start is at OSSWatch or at OpenDisc.

Can I get free to use software pre-installed?

Tôi có thể có các phần mềm tự do sử dụng được cài đặt sẵn từ trước?

Chúng tôi hiện đang vận động hành lang để nền công nghiệp cung cấp sự lựa chọn của các sản phẩm này trên máy tính để bàn cho các trường phổ thông và cao đẳng. Ở thời điểm hiện tại chưa có tập hợp các nhà cung cấp nào đồng ý, tuy nhiên nếu bạn yêu cầu các sản phẩm này được cài đặt sẵn từ trước khi đặt đơn hàng thì nó sẽ giúp tăng cường cho trường hợp của chúng ta.

We are currently lobbying industry to provide the choice of these products on the desktop for schools and colleges. At the moment there is no agreed set of providers, however if you ask for these products to be installed when placing orders it will help strengthen our case.

When will the final licensing report be published?

Khi nào báo cáo về cấp phép cuối cùng sẽ được xuất bản?

Vì OFT hiện đang xem xét khiếu nại của chúng tôi nên chúng tôi đã treo việc xuất bản của báo cáo cuối cùng này. Chúng tôi hiện không có thời gian biểu đối với sự tiến triển của khiếu nại này nhưng những điều tra về bản chất việc này có thể kéo dài nhiều tháng.

As the OFT are currently considering our complaint we have suspended publication of the final report. We do not currently have a timeline for the progression of the complaint but investigations of this nature can take many months.

Why has it taken Becta so long to refer Microsoft to the OFT?

Vì sao BECTA đã quá lâu trong việc tham chiếu Microsoft cho Văn phòng Thương mại Công bằng OFT (Office of Fair Trading)?

BECTA đã xuất bản các báo cáo tạm thời của mình vào tháng 01/2007 và trong thời gian 9 tháng xen vào đó đã cho Microsoft cơ hội giải quyết những điều tìm thấy và thay đổi các chương trình cấp phép toàn cầu của hãng. Khi nó trở nên rõ ràng rằng phạm vi của sự thay đổi là không đủ để giải quyết những điều chúng ta tìm thấy thì chúng tôi đã quyết định tham chiếu tới.

Becta published its interim reports in January 2007 and in the intervening nine month period has given Microsoft the opportunity to address the findings and change its global license programmes. When it became apparent that the scale of change was insufficient to address our findings then we took the decision to refer.

Why has Becta agreed to an extension of the MoU with Microsoft, when its own report criticises MS licensing arrangements and says schools should wait for the outcome of the OFT complaint?

Vì sao BECTA đồng ý đối với một mở rộng của biên bản ghi nhớ với Microsoft, khi những chỉ trích trong báo cáo của chính mình về sự sắp đặt của việc cấp phép của Microsoft nói các trường phổ thông phải chờ đợi cho tới khi ra đời về khiếu nại của OFT?

Sự mở rộng biên bản ghi nhớ sẽ cho phép các trường phổ thông tiếp tục hưởng lợi từ sự giảm giá đối với những gì họ đã được cấp. Sự giảm giá này được giới thiệu như một sự thừa nhận về số lượng chung đáng kể của thương vụ mà các trường phổ thông của nước Anh đã thực hiện với Microsoft. Khiếu nại của chúng tôi tới OFT liên quan với các vấn đề khác – các điều khoản và điều kiện mà Microsoft đã áp đặt có liên quan tới mô hình cấp phép của thoả thuận của các trường của hãng và có liên quan tới những trở ngại ban đầu về tính tương hợp xung quanh sản phẩm Office 2007.

The extension of the MoU will allow schools to continue to benefit f-rom the pricing discounts to which they are entitled. These discounts were introduced as a recognition of the significant overall volume of business which UK schools place with Microsoft. Our complaint to the OFT relates to other issues – the terms and conditions Microsoft imposes in relation to its School Agreement licensing model and in relation to interoperability impediments primarily around Office 2007.

What is Becta's advice to schools and local authorities regarding the purchase of IT software/licensing until this investigation is resolved?

BECTA sẽ tư vấn gì cho các trường phổ thông và các nhà chức trách địa phương về việc mua phần mềm/giây phép công nghệ thông tin cho tới khi việc điều tra này được giải quyết?

Các trường phổ thông trước tiên và cao nhất phải đảm bảo họ được cấp phép một cách hợp pháp để sử dụng các sản phẩm phần mềm và tiếp tục có giấy phép phủ được quá trình tham vấn này. Chúng tôi khuyến cáo rằng nếu họ không sẵn sàng sử dụng mô hình cấp phép Thoả thuận của Trường phổ thông thì họ phải không chuyển ở giai đoạn này sang tiếp cận cấp phép đó. Nếu họ đã là một thuê bao của Thoả thuận của Trường phổ thông và cần thay mới trước một nghị quyết của quá trình tham chiếu thì chúng tôi có thể khuyến cáo rằng họ yêu cầu một đánh giá chính thức về giá thành mua đứt của họ (mà phải có giảm theo các điều khoản của biên bản ghi nhớ của BECTA từ việc nhân lên 3.2 lần phí thuê bao hàng năm tới 1.75 lần). Một khi quyền sở hữu của giá thành hiện hành và giá thành thay mới hàng năm thì họ phải xem xét nếu nhu cầu của họ là tốt nhất phục vụ cho những phần còn lại của thoả thuận hoặc chuyển sang các giấy phép vĩnh viễn trả mua đứt. Họ phải đọc báo cáo tạm thời của BECTA về việc Cấp phép Hàn lâm để đảm bảo họ hiểu bản chất liên quan tới Thoả thuận của Trường phổ thông.

Schools should first and foremost ensure they are legally licensed to use the software products and continue to have license coverage through the referral process. We recommend that if they are not already using the School Agreement licensing model they should not at this stage move to that licensing approach. If they are already a School Agreement subscriber and need to renew prior to a resolution of the referral process we would recommend that they ask for a formal estimate of their buyout costs (which should have reduced under the terms of the Becta MOU f-rom a multiple of 3.2 times their annual subscription to a multiple of 1.75). Once in possession of the exit costs and the annual renewal costs they should consider if their needs are best served by remaining in the agreement or converting to perpetual licences vial the buyout. They should read Becta's interim report on Academic Licensing to ensure they understand the nature of Becta's concerns regarding School Agreement.
So what are the actual concerns regarding school agreement?

Vậy đâu là các mối liên quan thực sự đối với thoả thuận của các trường phổ thông?

Mối quan tâm ban đầu của BECTA về mô hình cấp phép Thoả thuận của các Trường phổ thông của Microsoft liên quan tới 'tất cả hoặc không có gì' về bản chất của bản báo cáo tình hình rằng các trường phổ thông muốn chuyển sang việc cấp phép thuê bao sẽ phải trả tiền. Điều này có một số vấn đề không thể chấp nhận được bao gồm gia tăng giá thành, và làm vho nó gia tăng khó khăn cho các nhà cung cấp các sản phẩm của các giải pháp thay thế để có được một chỗ đứng trong thị trường các trường phổ thông. Ví dụ:

l Nếu một trường phổ thông đang sử dụng một vài máy tình Apple mà chúng đang không chạy bất kỳ phần mềm Microsoft nào thì chúng vẫn phải trả tiền phí giấy phép hàng năm cho Microsoft đối với những máy tính này, ngay cả khi chúng đang chạy các phần mềm được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh của Microsoft.

l Nếu một trường phổ thông muốn Vista trên một số máy tính theo hợp đồng thuê bao nhưng quyết định thiết lập một phòng thí nghiệm truy cập Internet có sử dụng các máy tính mà chúng đã được mua (ví dụ nói) năm 2002 và chúng không chạy Vista, thì trường này vẫn phải trả tiền cho Microsoft hàng năm như thể nó thực sự đang chạy Vista trên các máy tính cũ hơn này.

l Nếu một trường phổ thông thiết lập một mạng nhỏ trong phòng khoa học máy tính của nó chạy một hệ điều hành nguồn mở như Linux chẳng hạn, để đảm bảo rằng các học sinh có một loạt các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông rộng mở một cách có thể, nó sẽ phải trả chi phí giấy phép hàng năm cho Microsoft cho mỗi máy tính các nhân Linux trong trường.

Becta's primary concern regarding Microsoft's School Agreement licensing model relate to the 'all or nothing' nature of the coverage that schools who want to move to subscription licensing must pay for. This has a number of unacceptable implications including driving up costs, and making it increasing difficult for suppliers of al-ternative products to get a foothold in the schools marketplace. For example:

· If a school is using some Apple computers that are not running any Microsoft software they must still pay Microsoft annual licence fees for those computers, even thought they are running software supplied by Microsoft's competitor.

· If a school wants Vista on some computers under its subscription agreement but decides to set up an internet access lab using computers that were purchased in (say) 2002 and that cannot run Vista, the school must still pay Microsoft annually as if it was actually running Vista on those older computers.

· If a school sets up a small network in its computer science department running an open source operating system such as Linux, to ensure that pupils have as wide a range of ICT skills as possible, it will have to pay Microsoft annual licence fees for each of the Linux PCs in the school.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay13,132
  • Tháng hiện tại222,804
  • Tổng lượt truy cập18,018,569
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây