BECTA hứa hẹn sẽ làm nhiều hơn để thúc đẩy nguồn mở trong các trường học của Anh

Thứ năm - 24/01/2008 08:28
Becta promises to do more to promote open source in UK schools

Theo: http://blogs.the451group.com/opensource/2008/01/10/becta-promises-to-do-more-...

Bài được đưa lên Internet ngày: 10/01/2008

Matthew Aslett, January 10, 2008 @ 10:40 am ET

Lời người dịch: Tiếp theo bài về kinh nghiệm trong việc triển khai các phần mêm tự do nguồn mở trong các trường học của Balan (Xem http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=834), bài viết này sẽ cho chúng ta thêm một số kinh nghiệm để thúc đẩy sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở trong các trường phổ thông và cao đẳng tại nước Anh và những đánh giá quan trọng của Cơ quan của chính phủ Anh chịu trách nhiệm về công nghệ và truyền thông trong khu vực giáo dục – BECTA (British Education Communications and Technology Association) về những sản phẩm mới của Microsoft như Windows Vista và Office 2007 rất đáng để chúng ta quan tâm.

BECTA, cơ quan của chính phủ Anh chịu trách nhiệm về công nghệ trong khu vực giáo dục đã hứa làm nhiều hơn để thúc đẩy việc sử dụng phần mềm nguồn mở trong các trường phổ thông và cao đẳng và đã cảnh báo các cơ quan giáo dục ở Anh chống lại việc nâng cấp lên Windows Vista và Microsoft Office.

BECTA hôm thứ tư đã xuất bản báo cáo toàn phần của mình về Vista và Office 2007 và đã đưa ra quan điểm tạm thời của mình rằng việc chuyển đổi sang các phiên bản mới là không được khuyến cáo vì “các tính năng mới của Vista bổ sung một số giá trị nhưng, tính về giá thành phát triển và những lợi ích tiềm năng, thì sự nâng cấp rộng rãi của các tài sản công nghệ thông tin và truyền thông ICT trong các trường phổ thông và cao đẳng là không được khuyến cáo”, trong khi “không triển khai Office 2007 rộng rãi nào được thực hiện cho tới khi các trường phổ thông và cao đẳng chắc chắn rằng chúng sẽ có trong tay các cơ chế để làm việc đuợc với các vấn đề về phân cách số tiềm tàng và tính tương hợp”.

Becta, the UK government agency responsible for technology in the education sector has promised to do more to promote the use of open source software within schools and colleges and has warned educational institutions in the UK against upgrading to Windows Vista and Microsoft Office.

Becta on Wednesday published its full report in to Vista and Office 2007 and has stuck to its interim view that migration to the new versions is not recommended as “the new features of Vista add some value but, taking account of the deployment costs and potential benefits, widespread upgrade of the ICT estate in schools and colleges is not recommended.” while “no widespread deployment of Office 2007 should take place until schools and colleges are sure that they have in place mechanisms to deal with the interoperability and potential digital divide issues”.

BECTA và Microsoft đã có một mối quan hệ đối đầu trong quá khứ, mặc dù cả 2 đều đã mở rộng một biên bản ghi nhớ vào đầu năm 2007 bất chấp việc nghi ngại của BECTA về các chính sách cấp giấy phép của Microsoft. BECTA vừa rồi cũng đã gửi báo cáo cho Văn phòng Hội chợ Thương mại của Microsoft, khiếu nại rằng các chính sách cấp giấy phép của hãng trong khu vực giáo dục là chống lại sự cạnh tranh.

Đặc biệt, BECTA lo lắng rằng theo các chương trình cấp phép hàn lâm của Microsoft thì các trường phổ thông bị ép phải trả tiền các giấy phép cho Vista và Office cho những máy tính mà chúng không chạy, hoặc không có khả năng chạy các phần mềm đó – bao gồm cả các máy Macs của Apple. BECTA cũng lo ngại rằng việc sử dụng các bộ chuyển đổi của Microsoft để hỗ trợ sử dụng định dạng tài liệu mở ODF làm cách ly một cách có hiệu quả định dạng tài liệu này và làm nản lòng việc áp dụng các giải pháp thay thế phần mềm văn phòng.

Becta and Microsoft have had a confrontational relationship in the past, although the two also extended a memorandum of understanding in early 2007 despite Becta’s misgivings about Microsoft’s licensing policies. Becta also recently reported Microsoft to the Office of Fair Trading, complaining that its licensing policies in the education sector are anti-competitive.

Specifically, Becta is concerned that under Microsoft’s academic licensing programs schools are forced to pay for Vista and Office licenses for machines that are do not run, or are not capable of running, the software - including Apple Macs. Becta is also concerned that Microsoft’s use of converters to support the use of the OpenDocument Format effectively marginalizes the document format and discourages the adoption of office software al-ternatives.

Báo cáo cuối cùng của BECTA về các giấy phép hàn lâm của Microsoft, ban đầu dự kiến được xuất bản tuần này, đã bị trì hoãn cho tới khi hoàn tất điều tra của OFT. Tôi đã lên tiếng trước đó hoài nghi về việc liệu khiếu nại của OFT có đáng giá gì hơn nữa không so với công cụ đàm phán về những điều khoản tốt hơn từ Microsoft, lưu ý rằng các phê bình theo tiếp cận của BECTA đã chỉ ra rằng nó cũng có thể làm nhiều hơn để thúc đẩy việc sử dụng các phần mềm nguồn mở.

Trong khi báo cáo của BECTA từ tháng 05/2005 đã chỉ ra rằng các phần mềm nguồn mở có thể tiết kiệm được giá thành một cách đáng kể, thì Nghiệp đoàn Nguồn Mở – Open Source Consortium đã chỉ ra rằng khung công việc của các nhà cung cấp của bản thân BECTA làm cho nó khó khăn hơn cho các trường phổ thông để áp dụng các phần mềm nguồn mở.

Becta’s final report on Microsoft’s academic licenses, originally also due to be published this week, has been postponed until the completion of the OFT’s investigation. I had previously voiced skepticism about whether that OFT complaint would amount to anything more than a negotiation tool for better terms f-rom Microsoft, noting that critics of Becta’s approach had pointed out that it could also be doing more to encourage the use of open source software.

While a Becta report f-rom May 2005 had indicated that open source software could produce considerable cost savings, the Open Source Consortium had pointed out that Becta’s own supplier frameworks made it more difficult for schools to adopt open source software.

Tuy nhiên, dường như là BECTA đang nghe ngóng, tuân theo sự tư vấn với các đối tác tham gia về giáo dục và công nghệ thông tin. “Trong thời gian 12 tháng tới BECTA sẽ thực hiện một số bước để khuyến khích những lựa chọn hiệu quả hơn cho những người sử dụng trong khu vực giáo dục. Công việc này sẽ liên quan tới việc phân phát một chương trình công việc”, nó nói trong một bản báo cáo mới nhất.

It appears that Becta is listening, however, following consultation with education and IT industry stakeholders. “During the next twelve months Becta will take a number of steps to encourage more effective choices for educational users. The work will involve delivering a programme of work,” it says in its latest report.

“The work is designed to:

“Công việc này được thiết kế để:

 • Cải thiện các thông tin trên website của BECTA về phần mềm nguồn mở là gì và những lợi ích của nó đối với nền giáo dục của Anh

 • Xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu hiện hành trong mối liên quan tới việc sử dụng các giải pháp nguồn mở trong khu vực giáo dục và xác định các triển khai ví dụ về nguồn mở. Điều này có thể bao gồm cả việc phát triển một hình ảnh quốc gia về sử dụng các phần mềm nguồn mở hiện hành trong các trường phổ thông và cao đẳng.

 • Làm việc với cộng đồng nguồn mở để phát triển một catalogue trực tuyến các phần mềm nguồn mở phù hợp để sử dụng trong các trường học của Anh. Các thông tin có sẵn bao gồm việc làm thế nào để có được trợ giúp cho các sản phẩm nguồn mở và làm cách nào để đóng góp vào sự phát triển trong tương lai. Catalogue này phải được xuất bản theo một giấy phép công cộng sáng tạo sao cho các nhà cung cấp có thể định lại mục đích của nó đối với việc sử dụng của riêng họ.

 • Đưa ra hướng dẫn về làm thế nào các công ty nguồn mở có thể tham gia một cách hiệu quả trong khung công việc mới về cạnh tranh và làm thế nào họ có thể cung cấp các giải pháp nguồn mở thông qua khung công việc của BECTA đối với các nhà cung cấp.

 • Làm việc với tổ chức Quan hệ đối tác vì các Trường phổ thông (Partnership to Schools) để chỉ ra bất kỳ những trở ngại nào liên quan tới việc sử dụng một cách càng rộng rãi bao nhiêu có thể càng tốt các công nghệ trong BSF (Xây dựng các trường phổ thông cho tương lai – Building Schools for the Future), và khuyến khích việc truy cập dễ dàng hơn của những người học, giáo viên và các phụ huynh tới một dãy rộng lớn các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông tự do để sử dụng trong giáo dục thông qua BSF.

 • improve the information on Becta’s website about what open-source software is and its benefits to UK education

 • build on the existing research base in relation to the use of open-source solutions in the education sector and identify exemplar deployments of open source. This would include developing a national picture of the current use of open-source software in schools and colleges

 • work with the open-source community to develop an online catalogue of open-source software suitable for use in UK schools. The information available would include how to get support for open-source products and how to contribute to their future development. The catalogue would be published under a creative commons licence so that suppliers could repurpose it for their own use

 • give guidance on how open-source companies can effectively participate in new framework competitions and how they can provide open-source solutions via Becta’s existing framework suppliers

 • work with Partnership for Schools to address any impediments in relation to the use of as wide a range of technologies as possible in BSF (Building Schools for the Future), and to encourage easier access by learners, teachers and parents to a wide range of free-to-use educational ICT products via BSF”

Như một người đóng thuế cho nước Anh, tôi phải thú nhận đang bị chệch hướng một chút về việc này. Việc bỏ qua những liên quan của nguồn mở trong chốc lát, bất kỳ thứ gì khuyến khích sự lựa chọn và cạnh tranh giữa các nhà cung cấp cho giáo dục đều sẽ là một thứ tốt, và thật tốt khi thấy BECTA đang rất tích cực nhìn nhận việc này. Tôi thấy thực tế là Microsoft (hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào theo cách này) hiện đang tạo ra doanh số từ các giấy phép phần mềm cho các phần cứng mà chúng không chạy được các phần mềm đó sẽ đặc biệt là ghê tởm.

Về nguồn mở và các tiêu chuẩn mở, một lần nữa là tốt khi thấy sự thúc đẩy lựa chọn và quan điểm của BECTA về OOXML và ODF là đặc biệt thú vị. Đáng giá đọc báo cáo này để có được bức tranh hoàn chính, nhưng được tóm gọn như sau:

Chúng tôi bảo lưu quan tâm về tiếp cận đưa ra cho việc hỗ trợ ODF trong Office 2007. Trong khi sản phẩm này (Office 2007) bao gồm chức năng đó một cách ảo bất kỳ định dạng tệp thích hợp nào khác “bên ngoài cái hộp”, thì các quá trình để làm việc với các tệp ODF lại rất nặng nề. Chúng tôi đã xác định được 10 bước mà người sử dụng cần thực hiện để định vị và cài đặt trình chuyển đổi mà nó đưa ra cho Office 2007 khả năng truy cập được các tệp ODF và lưu ý rằng sự sắp đặt này cho việc mở và lưu các tệp ODF trong Microsoft Office 2007 là không trực giác theo đó chúng đi trệch hướng khỏi tiếp cận thông thường quen thuộc với người sử dụng. Chúng tôi tin tưởng rằng những sắp đặt này bộc lộ những khó khăn kỹ thuật đủ đối với đa số người sử dụng làm cho họ không thích sử dụng các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và điều này có thể làm suy yếu sự cạnh tranh”.

As a UK tax-payer I have to admit to being a bit biased on this one. Ignoring the open source implications for a moment, anything that encourages choice and competition amongst suppliers to education has got to be a good thing, and it’s good to see Becta being more pro-active in that regard. I find the fact that Microsoft (or any supplier for that matter) is currently generating revenue f-rom software licenses for hardware that does not run that software to be particularly distasteful.

In terms of open source and open standards, it is again good to see the promotion of choice, and Becta’s views on OOXML and ODF are particularly interesting. It is well worth reading the report to get the complete picture, but the position in a nutshell is as follows:

“We remain concerned about the approach taken to supporting ODF in Office 2007. While the product includes the functionality to read virtually every other relevant file format ‘out of the box’, the processes for dealing with ODF files are very cumbersome. We identified ten steps that users would need to take in order to locate and install the converter that gives Office 2007 the ability to access ODF files and note that the arrangements for opening and saving ODF files in Microsoft Office 2007 are not intuitive in that they deviate f-rom the normal approach familiar to users. We believe that these arrangements present sufficient technical difficulties for the majority of users to make them disinclined to use competitor products and this may weaken competition.”

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập52
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm51
 • Hôm nay5,928
 • Tháng hiện tại254,117
 • Tổng lượt truy cập18,049,882
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây