50 phần mềm web để quản lý tiền của bạn

Thứ tư - 12/03/2008 07:29
Hướng dẫn về tài chính trực tuyến nguồn mở: Hơn 50 công cụ trực tuyến phần mềm tự do để quản lý tiền của bạn

The Open Source Online Finance Guide: 50+ Freeware Online Tools to Manage Your Money

Theo: http://www.smartcreditshopper.com/articles/the-open-source-online-finance-gui...

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/02/2008

Blog Category : Articles - Blogged By : Brian on February 26th, 2008

Lời người dịch: Đây không chỉ là những phần mềm tự do nguồn mở về tài chính chạy trên các máy tính cá nhân để bàn, mà còn ở mức độ cao hơn – chạy trực tuyến trên Internet, và người sử dụng máy tính cá nhân cần duy nhất một công cụ là trình duyệt web để làm việc với chúng!

Dù những gì một số nhà sản xuất phần mềm có thể muốn bạn tin tưởng, nằm lại trên đỉnh các công việc về tài chính của bạn là sẽ không cao giá lắm. Trên thực tế, nó không phải trả giá một xu nào. Và với những công cụ tự do và dễ dàng này, bạn có thể quản lý tài chính của bạn ngay từ sự tiện lợi của trình duyệt web.

Despite what some software manufacturers might want you to believe, staying on top of your finances doesn’t have to cost a lot. In fact, it doesn’t have to cost you a dime. And with these free and easy tools, you can manage your finances right f-rom the comfort of your Internet browser.

Finance Managers

Quản lý tài chính

Các công cụ này sẽ nhìn vào tổng thể, đưa ra cho bạn một cách để kiểm soát toàn bộ bức tranh tài chính của bạn.

 1. Mint: Xem tiền của bạn đi vào đâu với trình quản lý tiền trực tuyến tự động này.

 2. Wesabe: Tham gia vào cộng đồng tài chính xã hội này để theo dõi tiền và các mục tiêu của bạn với một chút trợ giúp từ những người cùng như bạn.

 3. ClearCheckbook: Nằm ở đỉnh của việc chi, tài khoản ngân hàng của bạn, và hơn thế nữa với ClearCheckbook.

 4. MoneyTrackin: Với công cụ kế toán này, bạn có thể theo dõi tiền, nhận boa, và hơn thế nữa.

 5. NetWorthIQ: Tìm ra làm thế nào tình trạng tài chính của bạn đánh đồng với những người cùng cảnh với trình quản lý tài chính xã hội này.

These tools look at the big picture, offering you a way to take control of your entire financial picture.

   1. Mint: See whe-re your money goes with this automated online money manager.

   2. Wesabe: Join this social finance community to track your money and goals with a bit of help f-rom your peers.

   3. ClearCheckbook: Stay on top of your spending, bank account, and more with ClearCheckbook.

   4. MoneyTrackin: With this accounting tool, you can track your money, get tips, and more.

   5. NetWorthIQ: Find out how your financial status stacks up against your peers with this social finance manager.

Taxes

Thuế

Thuế có thể không thú vị lắm để làm, nhưng chúng sẽ dễ đàng với các công cụ này.

 1. H&B Block Deduction Finder: Sử dụng công cụ này để nhận diện ra tất cả các khấu trừ mà bạn có thể làm về hoàn thuế.

 2. TaxACT: công cụ tự do này sẽ giúp bạn lập hồ sơ cho một vụ hoàn thuế đơn giản.

 3. H&R Block Tax Estimator: Trả lời các câu hỏi đơn giản về cuộc sống và thu nhập của bạn, và bạn sẽ có khả năng đánh giá các chi phí thuế của bạn.

Taxes may not be fun to do, but they’ll be easy with these tools.

   1. H&R Block Deduction Finder: Use this tool to identify all of the deductions you can make on your tax return.

   2. TaxACT: This free tool will help you file a simple tax return.

   3. EFTPS: With this tax tool, you can make free estimated tax payments.

   4. H&R Block Tax Estimator: Answer simple questions about your life and income, and you’ll be able to estimate your taxes.

Savings & Investment

Tiết kiệm và đầu tư

Các công cụ này sẽ giúp bạn quản lý và tìm ra cách thức tốt nhất để làm cho đồng tiền của bạn sinh nở.

 1. Saving Calculator: Tìm ra mất bao nhiêu thời gian bạn cần để đạt được mục tiêu tiết kiệm với tính toán này.

 2. The Prioritize: Sử dụng công cụ của Money CNN để xếp hạng các mục tiêu tài chính.

 3. Prosper: Sử dụng Prosper, bạn có thể cho hoặc nhận tiền vay với những người khác.

 4. Tuition Savings Calculator: Tìm ra bạn sẽ phải tiết kiệm bao nhiêu tiền để tới trường học khi sử dụng công cụ này.

 5. Investment Spreadsheet: Tìm ra điểm xuyên chéo về tài chính của bạn với bảng tính này.

 6. Millionaire Calculator: Xem khi bạn ổ trứng của bạn sẽ đạt 1 triệu bằng việc sử dụng công cụ này.

 7. Zopa: Một site về tín dụng xã hội, Zopa làm cho nó dễ dàng và thú vị để vay hoặc cho vay tiền trực tiếp với những người cùng cảnh ngộ.

 8. Retirement Planner: Sử dụng máy tính này để chỉ ra bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để tiết kiệm cho tuổi hưu trí.

These tools will help you manage and discover the best ways to make your money grow.

   1. Savings Calculator: Find out how long it will take you to reach your savings goal with this calculator.

   2. The Prioritizer: Use CNN Money’s tool to rank your financial goals.

   3. Prosper: Using Prosper, you can give or get loans with other people.

   4. Tuition Savings Calculator: Find out how much you’ll have to save to go to college using this calculator.

   5. Investment Spreadsheet: Find out what your financial crossover point is with this spreadsheet.

   6. Millionaire Calculator: See when your nest egg will hit a million using this calculator.

   7. Zopa: Another social credit site, Zopa makes it fun and easy to get or loan money directly with peers.

   8. Retirement Planner: Use this calculator to figure out just how much you’ll need to save for retirement.

Credit & Debt

Tín dụng và vay nợ

 1. Accelerated Debt Payoff Calculator: Xem cái gì sẽ xảy ra nếu bạn tăng nhanh các khoản thanh toán.

 2. Debt Reductioon Planner: Tìm ra cần bao lâu để bạn tiêu hết nợ thẻ tín dụng của bạn với máy tính này.

 3. Debt Consolidation Calculator: Máy tính này sẽ giúp bạn quyết định liệu một khoản tiền vay nợ tăng cường có đúng với bạn hay không.

 4. Loan Comparison Calculator: Sử dụng máy tính này để so sánh 3 khoản vay khác nhau nằm kề nhau.

 5. Mortgage Calculator: Tìm ra cần bao nhiêu tiền để bạn chi trả hàng tháng về thế chấp với máy tính này mà nó có cả thuế bất động sản, bảo hiểm, và định giá.

 6. Al-ternative Payment Frequencies: Tìm ra làm thế nào để khoản vay của bạn sẽ thay đổi với các tần suất chi trả khác nhau.

 7. Credit Assessment Calculator: Có một cái nhìn rộng hơn tới tình trạng tín dụng của bạn với máy tính này.

   1. Accelerated Debt Payoff Calculator: See what will happen if you make accelerated payments.

   2. Debt Reduction Planner: Find out how long it will take you to pay off your credit card debt with this calculator.

   3. Debt Consolidation Calculator: This calculator will help you decide if a debt consolidation loan is right for you.

   4. Loan Comparison Calculator: Use this calculator to compare up to three different loans side by side.

   5. Mortgage Calculator: Find out how much you’ll pay per month on your mortgage with this calculator that includes property tax, insuance, and appraised value.

   6. Al-ternative Payment Frequencies: Find out how your loan will change with different payment frequencies.

   7. Credit Assessment Calculator: Get a broad look at your credit situation with this calculator.

Group Money

Nhóm tiền tệ

Nằm trên đỉnh những chi phí được chia sẻ chung bằng việc sử dụng các công cụ nhóm tiền tệ này.

 1. Billshare: Chỉ ra làm cách nào để chia các hoá đơn công bằng đối với các khoản chi phí chung với Billshare.

 2. Buxfer: Quản lý chi phí nhóm với SMS và hơn nữa bằng việc sử dụng Buxfer.

 3. iOWEYOU: Chia sẻ chi phí, tạo các báo cáo, và hơn thế nữa với iOWEYOU.

 4. BillMonk: BillMonk sẽ giúp bạn nhớ tiền được vay, chia chi phí và theo dõi nợ.

Stay on top of shared expenses using these group money tools.

   1. Billshare: Figure out how to split bills fairly on shared expenses with Billshare.

   2. Buxfer: Manage group expenses with SMS and more using Buxfer.

   3. iOWEYOU: Share expenses, get reports, and more with iOWEYOU.

   4. BillMonk: BillMonk will help you remember borrowed money, split expenses, and track debts.

Income

Thu nhập

Các công cụ này sẽ giúp bạn tăng thu nhập của mình và làm cho nó làm việc.

 1. PayScale: Tìm ra liệu bạn có bị trả thiếu với công cụ tính lương này không.

 2. Stay-at-Home Calculator: Xem xét liệu có ý nghĩa về tài chính hay không đối với một phụ huynh sống ở nhà và sử dụng máy tính này.

 3. Missing Money: Tìm các khoản không bị đòi với công cụ tìm kiếm tiền này.

 4. Salary.com: So sánh lương với những người khác trong lĩnh vực của bạn để xem làm thế nào bạn gom được và có được lý do đưa ra yêu cầu.

 5. Second Rotation: Vứt bỏ đồ cũ bằng việc bán chúng với Second Rotation.

 6. Cost-of-Living Calculator: So sánh giá thành sinh hoạt tại 5 thành phố khác nhau ở Mỹ với máy tính này.

These tools will help you grow your income and put it to work.

   1. PayScale: Find out if you’re being underpaid with this salary tool.

   2. Stay-at-Home Calculator: Consider whether or not it makes financial sense for one parent to stay at home using this calculator.

   3. Missing Money: Find unclaimed funds with this money search.

   4. Salary.com: Compare your salary to others in your area to see how you stack up and get ammunition for your raise request.

   5. Second Rotation: Get rid of old gadgets by selling them with Second Rotation.

   6. Cost-of-Living Calculator: Compare the cost of living in different US cities with this calculator.

Expenses

Chi phí

Từ ngân sách tới các biên lai, các công cụ này sẽ nằm trên đỉnh của các khoản chi phí của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.

 1. billQ: Theo dõi các biên lai của bạn và ghi nhớ với billQ.

 2. Budginator: Dành ưu tiên cho các biên lai, đồ ăn, giải trí, và hơn thế nữa, và công cụ này sẽ gợi ý cần bao nhiêu bạn phải chi trả cho từng thứ trên.

 3. Equipment Buy vs. Lease: Tìm ra liệu việc mua toàn bộ là đúng với bạn hay không với máy tính này.

 4. Xpenser: Với Xpenser, bạn có thể theo dõi việc chi của bạn từ gần như bất kỳ nơi nào với SMS, IM, các đầu vào của âm thanh và thư điện tử.

 5. Escrow: Sử dụng công cụ này để tránh những phiền toái khi làm việc với các khoản thanh toán có hạn về thời gian.

 6. Edmund's True Cost to Own Calculator: Sử dụng các nhân tố như xăng dầu, sửa chữa, và sụt giảm giá để tìm ra chính xác ô tô của bạn thực sự làm bạn tốn bao nhiêu tiền.

 7. WhatBills? Lưu trên đỉnh các biên lai của bạn bằng việc sử dụng dịch vụ này.

 8. Home Energy Analyzer: Tìm ra liệu bạn có đang trả quá nhiều tiền điện, và học bạn có thể làm gì về nó với công cụ này.

 9. PayPal: Với hệ thống thanh toán trực tuyến này, bạn có thể trả tiền cho các vụ mua sắm, các biên lai và hơn thế nữa.

F-rom budgeting to bills, these tools make staying on top of your expenses easier than ever.

   1. billQ: Track your bills and get reminders with billQ.

   2. Budginator: Prioritize your bills, food, entertainment, and more, and this tool will suggest how much you should pay for each.

   3. Equipment Buy vs. Lease: Find our if an outright purchase is right for you or not with this calculator.

   4. Xpenser: With Xpenser, you can track your spending f-rom nearly anywhe-re with SMS, IM, voice or email inputs.

   5. Escrow: Use this tool to avoid scams when dealing with timed payments.

   6. Edmund’s True Cost to Own Calculator: Use factors like gas, repairs, and depreciation to find out exactly how much your car costs you.

   7. WhatBills?: Stay on top of your bills using this cool service.

   8. Home Energy Analyzer: Find out if you’re paying too much for energy, and learn what you can do about it with this quiz.

   9. PayPal: With this online payment system, you can pay for purchases, bills, and more.

Bargain Hunting

Săn lùng mặc cả

Sử dụng các công cụ này để tiết kiệm tiền và tìm ra các vụ làm ăn tốt nhất.

 1. MapQuest Gas Prices: MapQuest sẽ giúp bạn tìm xăng dầu giá rẻ, và cho phép bạn tìm kiếm cả những chất đốt thay thế khác.

 2. Rentometer: So sánh các giá thành thuê của bạn với những người khác trong lĩnh vực của bạn với việc sử dụng Rentometer.

 3. Cellfire: Nhận các phiếu (khuyến mãi) về điện thoại di động với công cụ cầm tay này.

 4. WhiteFence: Với dịch vụ WhiteFence, bạn có thể so sánh các nhà cung cấp tiện ích mặt đối mặt.

 5. PriceProtectr: Tận dụng ưu thế đối với các chính sách bảo hộ giá với công cụ cầm tay này để theo dõi các vụ mua sắm của bạn.

 6. Priceheat: So sánh giá của Amazon với đánh dấu này.

 7. MyRatePlan: So sánh kế hoạch về tỷ lệ với các ngành khác để tìm ra liệu bạn có được phi vụ tốt nhất hay không.

 8. Frucall: Với Frucall, bạn có thể so sánh giá thành ngay từ điện thoại cầm tay của bạn, có sẵn thông qua cuộc gọi, SMS hoặc web di động.

Use these tools to save money and find the best deals out there.

   1. MapQuest Gas Prices: MapQuest will help you find cheap gas, and even lets you look for al-ternative fuels.

   2. Rentometer: Compare your rent prices with others in your area using Rentometer.

   3. Cellfire: Get coupons on your mobile phone with this handy tool.

   4. WhiteFence: With WhiteFence’s service, you can compare utility providers head-to-head.

   5. PriceProtectr: Take advantage of price protection policies with this handy tool that tracks these purchases for you.

   6. Priceheat: Compare Amazon prices with this bookmarklet.

   7. MyRatePlan: Compare your rate plan with other carriers to find out if you’re getting the best deal or not.

   8. Frucall: With Frucall, you can compare prices right f-rom your cell phone, available via call, SMS, or mobile web.

Other

Những thứ khác

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy nhiều công cụ trực tuyến hữu dụng liên quan tới tiền hơn nữa.

 1. ATM Locator: Tìm một máy ATM ở bất cứ đâu trên thế giới với công cụ bản đồ này.

 2. InstaCalc: Máy tính trực tuyến này đưa ra các tính toán, chia sẻ, và các máy tính đã được cài đặt từ trước.

 3. StuffSave: Tạo ra một kiểm kê trực tuyến đối với các tài sản có giá trị của bạn trong trường hợp có kẻ trộm hoặc thảm hoạ.

 4. Payjr: Sử dụng công việc vặt và hệ thống cấp phát này để giúp cho lũ trẻ của bạn sự giáo dục về tài chính.

 5. XE: Sử dụng máy tính tỷ giá đổi tiền để lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ, đầu tư và quản lý.

Here you’ll find even more useful online money tools.

   1. ATM Locator: Find an ATM anywhe-re in the world with this mapping tool.

   2. InstaCalc: This online calculator offers calculations, sharing, and pre-loaded calculators.

   3. StuffSafe: Cre-ate an online inventory of your valuable possessions in case of theft or disaster.

   4. Payjr: Use this chore and allowance system to help give your kids a financial education.

   5. XE: Use this exchange rate calculator to plan vacations, investment and management.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập71
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm61
 • Hôm nay10,405
 • Tháng hiện tại151,879
 • Tổng lượt truy cập17,427,866
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây