Những phiền muộn về tính tương hợp với MS-OOXML

Thứ hai - 10/03/2008 08:09
Interoperability woes with MS-OOXM

Theo: http://fsfeurope.org/documents/msooxml-interoperability

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/03/2008

Lời người dịch: Liệu tính tương hợp có được đảm bảo khi sử dụng MS-OOXML trong MS Office 2007 hay không? Câu trả lời là dành cho bạn!

Đặc tả kỹ thuật MS-OOXML/DIS29500 được đệ trình làm dấy lên những lo lắng nghiêm trọng về kỹ thuật và pháp lý. Tóm tắt ngữ cảnh này nhấn mạnh vào 3 ví dụ về cách mà đặc tả kỹ thuật được đệ trình và triển khai thực tế của nó trong MS Office 2007 gây trở ngại cho tính tương hợp, nuôi dưỡng sự phụ thuộc vào nhà cung cấp và kết quả là sự méo mó thị trường.

Nó không làm giảm bớt những lo lắng rằng tại cuộc họp quyết định có biểu quyết BRM của ISO cho đặc tả kỹ thuật được đệ trình này hơn 1,000 sắp xếp được đệ trình và có liên quan tới kỹ thuật đòi hỏi phải thảo luận. Những người tham dự đã chỉ có khả năng thảo luận khoảng từ 20-30 sắp xếp và chấp thuận khoảng 200 sửa lỗi soạn thảo nhỏ trong thời gian được phân bổ. Khoảng 900 sắp xếp đã không được thảo luận đến.

The proposed MS-OOXML/DIS29500 specification raises serious technical and legal concerns. 1 This context briefing highlights three examples of how the proposed specification and its practical implementation in MS Office 2007 hinders interoperability, fosters vendor dependence and results in market distortion.

It does not alleviate concerns that at the ISO Ballot Resolution Meeting for the proposed specification more than 1,000 technical concerns and proposed dispositions required discussion. Participants were only able to discuss between 20 to 30 dispositions and to accept approximately 200 minor editorial corrections in the allocated time. Around 900 dispositions were not discussed. 2

Ví dụ #1: Nội dung nhị phân không được chỉ định trong MS Office 2007 đã tạo ra các tệp MS-OOXML gây khó khăn cho tính tương hợp.

Phân tích cho thấy rằng các tài liệu XLSX được tạo ra bởi MS Office 2007 có nội dung nhị phân bổ sung cho nội dung được mô tả trong đặc tả kỹ thuật của OOXML được đệ trình. Điều này cản trở tính tương hợp và có khả năng tiềm tàng trong việc làm giảm đi tính trung thực của tài liệu. Phân tích được thực hiện bằng việc tải về một tài liệu XLSX từ microsoft.com và giải nén các nội dung được nén để cho phép xem cấu trúc bên trong tệp.

Nội dung nhị phân này chứa 3 tệp triển khai được xác định được gọi là printerSettings1.bin, printerSettings2.bin và printerSettings3.bin. Chúng sẽ tạo ra từ Microsoft và nội dung của chúng không được mô tả trong đặc tả kỹ thuật được đệ trình. Việc xem xét các tệp nhị phân này trong trình soạn thảo HEX cho thấy những tham chiếu tới 'Microsoft OneNote Import' và 'Letter'. 'Letter' dường như là một tham chiếu tới kích thước trang.

Việc tham chiếu tới kích thước trang trong một tệp nhị phân được triển khai cố định là một vấn đề. Thông tin về kích thước trang là sống còn cho việc đảm bảo trình bày đúng của một tài liệu. Các ứng dụng của châu Âu không có sự truy cập tới các thông tin nhị phân có thể sử dụng kích thước trang A4 thay vì trang Letter cho việc hiển thị tài liệu, điều này cho phép nhiều nội dung hơn trên mỗi trang. Hai người sử dụng khác nhau có thể có cảm tưởng họ đang thảo luận rất nhiều tài liệu khác nhau khi các số trang của họ không khớp nhau.

Example #1: Unspecified binary content in MS Office 2007 generated MS-OOXML files hinders interoperability

Analysis has shown that XLSX documents cre-ated by MS Office 2007 have binary content in addition to content described in the proposed MS-OOXML specification. This hinders interoperability and has the potential to reduce document fidelity. The analysis was conducted by downloading a XLSX document f-rom microsoft.com and unpacking the zipped contents to allow review of the internal file structure. 3 4

The binary content consists of three implementation defined files called printerSettings1.bin, printerSettings2.bin and printerSettings3.bin. They originate f-rom Microsoft and their content is not described in the proposed specification. Examining the binary files in a HEX editor reveals references to 'Microsoft OneNote Import' and 'Letter'. 'Letter' appears to be a reference to page size.

Referencing page size in a implementation defined binary file is a problematic. Page size information is critical for ensuring the correct layout of a document. European applications without access to the binary information may use A4 page size instead of Letter for displaying the document, thus allowing for more content on each page. Two different users could get the impression they are discussing very different documents when their page numbers do not match.

Ví dụ #2: Mệnh đề tuân thủ là không có ý nghĩa

Đặc tả kỹ thuật được đệ trình có một mệnh đề được phát biểu lòng vòng để xác định tính tuân thủ của ứng dụng. Nó nói rằng việc tuân thủ các nhu cầu của khách hàng để mở ra một tài liệu tuân thủ mà không tạo ra một lỗi mà nhà sản xuất tuân thủ phải có khả năng tạo ra một tài liệu tuân thủ duy nhất. Bất kỳ tính năng nào của đặc tả kỹ thuật được triển khai bởi các ứng dụng cần bám vào những định nghĩa này trong đặc tả kỹ thuật được đệ trình. Những điều này cho phép các ứng dụng mà chúng không sử dụng các tài liệu có thể được xem xét là tuân thủ.

Một ví dụ về một ứng dụng mà bám vào mệnh đề tuân thủ của đặc tả kỹ thuật được đệ trình này nhưng sẽ không được xem là tuân thủ là GNU 'cp', một lệnh được sử dụng để sao chép các tệp. 'cp' là một người tiêu dùng tuân thủ về mặt kỹ thuật của đặc tả kỹ thuật được đệ trình vì nó không từ chối một tài liệu tuân thủ và bất kỳ tính năng nào của đặc tả kỹ thuật này được triển khai trong ứng dụng đó (không) trung thành với đặc tả kỹ thuật đó.

Mệnh đề tuân thủ đối với đặc tả kỹ thuật được đệ trình này là mệnh đề hầu như không đầy đủ mà mọi ứng dụng mà nó mỏ hoặc lưu các tệp có thể được xem là tuân thủ. Mức độ đối với các ứng dụng sử dụng tài liệu là không được đánh giá và điều này cho phép làm cho lạc lối những khiếu nại về hỗ trợ của đặc tả kỹ thuật này. Một mệnh đề tuân thủ là một trong những phần quan trọng nhất của một tiêu chuẩn và văn bản được sử dụng trong DIS29500 là thực sự vô nghĩa.

Example #2: The conformance clause is meaningless

The proposed specification has a loosely worded clause to determine application conformance. It states that a conforming consumer needs to open a conforming document without generating an error and that a conforming producer must be able to cre-ate a single conforming document. Any features of the specification implemented by the applications need to adhere to the definitions in the proposed specification. 5 These terms allow applications that do not even utilise documents to be considered conforming.

An example of an application that adheres to the proposed specification's conformance clause but should not be regarded as conforming is GNU 'cp', a command used to copy files. 6 'cp' is a technically conforming consumer of the proposed specification because it does not reject a conforming document and any features of the specification implemented in the application (none) are faithful to the specification. 'cp' is also a conforming producer of proposed specification because it can cre-ate a conforming document and any features of the specification implemented in the application (none) are faithful to the specification.

The conformance clause for the proposed specification is insufficient because virtually any application that opens or saves files can be considered conforming. The degree to which applications utilise documents is not judged and this allows for misleading claims of specification support. 7 A conformance clause is one of the most important parts of a standard and the text used in DIS29500 is effectively meaningless.

Ví dụ #3: Lời hứa về đặc tả kỹ thuật mở OSP của Microsoft là không tin cậy và bao quát về pháp lý được cho tính tương hợp toàn phần.

Các tệp của MS-OOXML được tạo ra bởi MS Office 2007 chứa các nội dung mà chúng là triển khai cố định. Đây là lý do cho những lo lắng vì nội dung không được mô tả trong đặc tả kỹ thuật được đệ trình có một tình trạng không rõ ràng liên quan tới sự phạm vi theo OSP của Microsoft. Phạm vi của OSP là hạn chế đối với các bằng sáng chế mà nó cần thiết để triển khai chỉ những phần được yêu cầu của đặc tả kỹ thuật mà nó được mô tả chi tiết và đơn thuần là không được tham chiếu trong đặc tả kỹ thuật như vậy.

Trạng thái của OSP ở câu cuối cùng của đoạn 2 rằng “Không có quyền khác nào ngoài những quyền được đưa ra riêng trong lời hứa này sẽ được cho rằng đảm bảo, bị khước từ hoặc được chấp nhận bởi sự liên quan, sự vắt kiệt, sự ngăn cản không cho nhận hoặc khác”. Dường như là hợp lý khi không tin cậy vào OSP đối với sự cần thiết về nội dung để cho phép tính tương hợp mà nó không được mô tả chi tiết hoặc được tham chiếu tới trong đặc tả kỹ thuật được đệ trình.

Lo lắng này trở nên sâu sắc hơn nếu tài liệu được lưu theo những biến thể khác của định dạng của đặc tả kỹ thuật được đệ trình. Ví dụn, các tài liệu XLSM chứa các nội dung không được xác định cũng như các nội dung nhị phân. Các tài liệu XLSB chứa các nội dụng được lưu trữ có sử dụng một phương pháp hình như không được mô tả trong đặc tả kỹ thuật được đệ trình. Các tài liệu XSLX với một mật khẩu cũng được lưu trữ bằng việc sử dụng một kho tài liệu dường như không được bao trùm bởi đặc tả kỹ thuật được đề xuất này.

Example #3: Microsoft's Open Specification Promise is not reliable legal coverage for complete interoperability

MS-OOXML files generated by MS Office 2007 contain content that is implementation defined. This is a cause for concern because content not described in the proposed specification has an unclear status regarding coverage under the Microsoft Open Specification Promised (OSP). OSP coverage is limited to patents "that are necessary to implement only the required portions of the Covered Specification that are described in detail and not merely referenced in such Specification." 8

The OSP states in the final sentence of paragraph two that "No other rights except those expressly stated in this promise shall be deemed granted, waived or received by implication, exhaustion, estoppel, or otherwise". 9 It appears reasonable to not rely on the OSP for content necessary to allow interoperability that is not described in detail or referenced in the proposed specification.

This concern becomes more acute if the document is saved in other variations of the proposed specification format. For example, XLSM documents contain unspecified content as well as binary content. XLSB documents contain content stored using a method apparently not described in the proposed specification. XSLX documents with a password are also stored using a document container apparently not covered by the proposed specification.

Conclusion

Kết luận

Các nội dung nhị phân, thiếu mệnh đề tuân thủ hữu hiệu và tính không chắc chắn về pháp lý chỉ là một ví dụ của những lo lắng có liên quan tới đặc tả kỹ thuật MS-OOXML được đệ trình.

Biết rằng quá trình của ISO có khoảng 900 bình luận kỹ thuật chưa được giải quyết và sẽ không thảo luận những quan tâm về pháp lý, tính phù hợp của đặc tả kỹ thuật được đệ trình này là cần được đánh dấu hỏi nhiều hơn nữa. Chỉ có kết quả của đặc tả kỹ thuật này và triển khai thực tế của nó trong MS Office 2007 là gây cản trở cho tính tương hợp, phụ thuộc vào nhà cung cấp và tiếp tục bóp méo thị trường.

Trong quan điểm của chúng tôi chỉ có một câu trả lời hợp lý của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia: hãy bỏ DIS29500 ra khỏi quá trình nhanh bằng việc bỏ phiếu “KHÔNG CHẤP NHẬN, với các bình luận” và gợi ý các phương pháp quản lý đặc tả kỹ thuật được đệ trình thông qua quá trình thông thường của ISO, lý tưởng là bằng sự hội tụ trong định dạng tài liệu mở ODF của ISO/IEC 26300.

Binary content, lack of effective conformance clause and legal uncertainty are only a sample of the concerns associated with the proposed MS-OOXML specification.

Given that the ISO process has around 900 unresolved technical comments and will not discuss legal considerations, the suitability of the proposed specification is more than questionable. The only outcome of the proposed specification and its practical implementation in MS Office 2007 is hindered interoperability, vendor dependence and continued market distortion.

In our view there is only one reasonable response by national bodies: move DIS29500 out of the FastTrack process by voting “DISAPPROVE, with comments” and suggest methods of handling the proposed specification through the normal ISO process, ideally by convergence into ISO/IEC 26300, the Open Document Format (ODF).

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,645
  • Tháng hiện tại62,335
  • Tổng lượt truy cập17,124,655
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây