Bảy lý do để chuyển sang Linux (Phần 2 và hết)

Thứ tư - 09/07/2008 06:13
Seven Reasons to Move to Linux

By Drew Robb

June 30, 2008

Theo: http://www.smallbusinesscomputing.com/testdrive/article.php/3756141

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/06/2008

Lời người dịch: Khi nói về các phần mềm tự do nguồn mở trên máy trạm, người ta cho rằng: “Chúng thường là nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, tin cậy hơn, không có phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại và virus, thân thiện với Internet hơn và thể hiện tốt hơn”. Không rõ những người phải trả tiền bản quyền phần mềm cho Microsoft có nổi các tính năng trên không? Nghe nói, tại nhiều cơ quan nhà nước, nhiệm vụ “chính” thường ngày của nhiều cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin là đi diệt virus. Lời khuyên đối với những người này là hãy chuyển sang sử dụng hệ điều hành GNU/Linux và khuyên mọi người chuyển theo để khỏi phải làm một công việc vô bổ, chán ngấy và không đáng với những gì đã được học về công nghệ thông tin trong các trường đại học.

Nội dung bài:

Desktop Linux

Máy tính để bàn Linux

Rất nhiều tiến bộ cũng đã được thực hiện trên phía máy tính để bàn. Cả Novell và Ubuntu đều là những ví dụ tốt. Một lần nữa, Ubuntu là sẵn sàng để tải về một cách tự do (250 USD cho việc hỗ trợ trong một năm). SuSE Linux cho máy tính để bàn có giá 50 USD cho một máy trạm (không bao gồm hỗ trợ). Sẽ có những vụ làm văn sẵn sàng cho những vụ mua lớn.

Nhưng không chỉ các nhà cung cấp Linux mà họ nhảy lên toa xe diễu hành này. Các nhà sản xuất máy tính cá nhân PC đang bắt đầu hỗ trợ Linux rộng hơn nhiều. Các công ty như Dell, HP và Lenovo đang cài đặt sẵn các máy tính để bàn Linux trên một số mẫu máy tính.

“[Các nhà sản xuất máy tính cá nhân PC] đang chứng thực cho nhiều phát tán Linux, từ Novell tới Red Hat và Ubuntu, trong một danh sách gia tăng các máy chủ, máy tính xách tay và để bàn”, Grant Ho, giám đốc cao cấp về sản phẩm cho các giải pháp nền tàng mở của Novell, nói. “Cuối ngày, điều này cuối cùng sẽ cho phép các tổ chức truy cập Linux dễ dàng hơn nhiều và tận hưởng những lợi ích bên ngoài cái hộp”.

Plenty of progress has also been made on the desktop side of the ledger. Both Novell and Ubuntu serve as good examples. Once again, Ubuntu is available for free download ($250 for support per year). SUSE Linux for the desktop costs $50 per desktop (support not included). There are deals available for bulk purchases.

But it isn’t just the Linux vendors that are jumping on the bandwagon. PC makers are starting to support Linux much more broadly. Companies such as Dell, HP and Lenovo are pre-loading desktop Linux on certain computer models.

“[PC makers] are certifying many Linux distributions, f-rom Novell to Red Hat and Ubuntu, on a growing list of servers, notebooks and desktops,” said Grant Ho, senior product manager for Linux and open platform solutions at Novell. “At the end of the day, this is ultimately allowing organizations to access Linux much more easily and to enjoy its benefits out of the box.”

Software

Phần mềm

Bất kỳ ai nghĩ chúng ta muốn sống để thấy ngày mà Microsoft có thể thực sự ôm lấy nguồn mở. Vâng Microsoft có một mối quan hệ tích cực với Novell SuSE Linux để tạo ra các sản phẩm tương thích như các định dạng tài liệu của Office và các nền tảng quản trị mà chúng tương thích với cả Linux và Windows.

Ngoài những thứ đó, các ứng dụng Linux đang nhân rộng nhanh chóng và sẵn sàng hiện nay trong hầu hết các lĩnh vực của thế giới các doanh nghiệp. Bạn có thể thay thế Microsoft Office bằng OpenOffice.org, sử dụng Firefox cho việc duyệt Web, Evolution cho thư điện tử, Pidgin cho thông điệp tức thời và Banshee cho quản lý âm nhạc, chỉ để gọi tên một ít đồ.

“Các phần mềm mà các doanh nghiệp cần để chạy là sẵn sàng cho Linux bây giờ, và nhiều trong số đó là tự do”, Carr nói. “Chúng ta cũng sẽ thấy các ứng dụng như IBM Lotuss Notes và Domino Server sẵn sàng cho Ubuntu vào cuối năm mà chúng là một sự thay thế cho Outlook một cách trực tiếp, mà nó là một trong những thứ phần mềm mà chúng giữ rất nhiều các doanh nghiệp trong thế giới của Microsoft”.

Whoever thought we’d live to see the day when Microsoft would actually embrace open source. Yet Microsoft has an active partnership with Novell SUSE Linux to cre-ate compatible products such as Office document formats and management platforms that are compatible both Linux and Windows.

Beyond that, Linux applications are multiplying rapidly and are available now in most areas of the business world. You can replace Microsoft Office with OpenOffice.org, use Firefox for Web browsing, Evolution for e-mail, Pidgin for instant messaging and Banshee for music management, just to name a few.

“The software that businesses need to run is available for Linux now, and many of them are free,” said Carr. “We will also see applications like IBM Lotus Notes and Domino Server available for Ubuntu by the year's end that is a direct Outlook replacement, which is the one piece of software that keeps many businesses in the Microsoft world.”

Tuy vậy, không phải bất kỳ thứ gì cũng được bao trùm. Sẽ có thể có một vài sản phẩm sở hữu độc quyền mà bạn cần có mà chúng chỉ không có một thứ tương tự như vậy của Linux. Ví dụ, phòng tài chính, có thể có một ứng dụng mà nó có thể khó mà thay thế. Nhưng ngay cả ở đây, giải pháp cho những ai muốn chuyển sang Linux có thể giữ lại một ít giấy phép cho đám người ở khu vực tài chính, và thay đổi phần còn lại sang Linux.

Đối với các ứng dụng Windows mà không có giải pháp Linux thay thế, bạn có thể sử dụng Wine (www.winehq.org), một nền tảng Linux nguồn mở, cho phép bạn chạy các ứng dụng Windows như Microsoft Office, các ứng dụng đang phương tiện, bao gồm cả QuickTime và Windows Media Player, và cả các trò chơi như Mã Payne và The SIMS trong Linux. Sự ảo hoá máy tính để bàn cũng có thể được sử dụng trong một vài trường hợp để chạy các ứng dụng Windows trên Linux.

Not everything is covered, though. There may be some proprietary products you need to have which just don’t have a Linux equivalent. The finance department, for example, might have an application it would be difficult to replace. But even here, the solution for those wanting to move to Linux would be to retain a few licenses for the folks in finance, and change the rest of the gear to Linux.

For Windows application that have no Linux al-ternatives, you can make use of Wine, an open-source Linux platform that allows you to run Windows applications such as Microsoft Office, multi-media applications, including QuickTime and Windows Media Player, and even games such as Max Payne and The SIMS on top of Linux. Desktop virtualization can also be used in some cases to run Windows applications on Linux.

Cost

Giá thành

Sự thúc đẩy luôn được đưa ra cho việc chuyển sang Linux là kinh tế. Theo Carr, OpenOffice còn hơn là đủ tốt mà mọi người phải hỏi khi phải trả tiền giấy phép cho Microsoft Office – y như vậy với Windows Vista.

“Trong khi giá thành là một phần của nó, các cán bộ của bạn phải không có cách nào cảm thấy họ đang chuẩn bị để có những hệ thống hạ cấp hơn để sử dụng”, Carr nói. “Chúng thường là nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, tin cậy hơn, không có phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại và virus, thân thiện với Internet hơn và thể hiện tốt hơn”.

Ví dụ, Whitelaw Twinning, đã đánh giá một sự chuyển đổi sang Vista, cũng như sang các phát tán Linux khác nhau. Hãng đã chọn SuSE Linux cho máy tính để bàn. “Chúng tôi đã đánh giá các giải pháp dựa trên khả năng tạo ra một môi trường an toàn, cũng như những gì nó có thể có giá thành đối với chúng tôi lúc này và số tiền để duy trì chúng”, Giroux nói.

Ông đã đánh giá sự thay đổi giá thành phần cứng giảm xuống 30% và thời gian duy trì máy tính để bàn giảm 20%.

The oft-cited motivation for switching to Linux is economics. According to Carr, OpenOffice is more than good enough that people should question having to pay licenses for Microsoft Office – the same for Windows Vista.

"While cost is part of it, your staff should in no way feel they are getting inferior systems to use,” said Carr. “They are often faster, easier to use, more reliable, without spyware, malware and viruses, more Internet-friendly and better presented.”

Whitelaw Twinning, for instance, evaluated a move to Vista, as well as to various Linux distributions. It se-lected SUSE Linux for desktop. "We evaluated solutions based on the ability to cre-ate a safe environment, as well as what it would cost us in time and money to maintain them,” said Giroux.

He estimated the change reduced hardware costs by 30 percent and desktop maintenance time by 20 percent.

Gradual Change

Thay đổi dần dần

Mặc dù, những gì các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không phải làm, là nắm lấy con đường khổng lồ sang Linux. Hãy bắt đầu với một hoặc hai máy tính để bàn, hoặc một vài máy chủ và xem cảm giác của hệ thống. Được trang bị bằng những thành công ban đầu, nó sẽ cung cấp động cơ thúc đẩy để triển khai nó xa hơn trong doanh nghiệp.

Và theo các nhà phân tích, ngày càng nhiều các doanh nghiệp quay đầu sang hướng Linux.

“Cái tiếng Linux là quá kỹ thuật cho cả các nhà quản trị và người sử dụng đầu cuối đã nhanh chóng tan đi”, Ho nói. “Từ kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chuyển cả sang máy chủ và máy trạm Linux trong một loạt rộng lớn các lĩnh vực công nghiệp – bán lẻ, các dịch vụ tài chính, khu vực nhà nước, phi lợi nhuận – trên khắp toàn cầu”.

Drew Robb là một người làm nghề tự do ở Los Angeles chuyên về công nghệ và thiết kế kỹ thuật. Ban đầu từ Scotland, ông đã tốt nghiệp với bằng địa chất từ Đại học Strathclyde ở Glasgow. Những năm gần đây ông đã là tác giả của hàng trăm bài báo cũng như sách, quản lý đĩa máy chủ của CRC Press.

What SMBs shouldn’t do, though, is take the big bang route to Linux. Start out with a desktop or two, or a couple of servers and get a feel for the system. Armed with initial successes, it provides the motivation to roll it out further into the business.

And according to analysts, more and more small businesses are heading in the direction of Linux.

“The reputation that Linux is too technical for both administrators and end-users is rapidly fading,” said Ho. “F-rom our experience, we see SMBs moving to both server and desktop Linux in a wide variety of industries – retail, financial services, public sector, non-profit – all around the world.”

Drew Robb is a Los Angeles-based freelancer specializing in technology and engineering. Originally f-rom Scotland, he graduated with a degree in geology f-rom Glasgow's Strathclyde University. In recent years he has authored hundreds of articles as well as the book, Server Disk Management by CRC Press.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay4,606
  • Tháng hiện tại252,795
  • Tổng lượt truy cập18,048,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây