Du lịch nguồn mở của châu Âu: Đức

Thứ ba - 01/07/2008 06:53
Open source tour of Europe: Germany

Matthew Aslett, June 26, 2008 @ 9:12 am ET

Theo: http://blogs.the451group.com/opensource/2008/06/26/open-source-tour-of-europe...

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/06/2008

Lời người dịch: Chúng ta sẽ xem Đức, quốc gia có GDP/đầu người/năm trong năm 2006 là 27527,49 euro (theo: http://www.econstats.com/weo/V016.htm), tương đương với 43460,95 USD (tỷ giá tính theo: http://www.xe.com/ucc/), gấp 66 lần so với Việt Nam cùng năm 2006, ứng dụng và phát triển phần mềm tự do nguồn mở như thế nào.

Để trùng với EURO 2008, tôi lên một chuyến du lịch ảo châu Âu, xem lướt qua các chính sách và các dự án triển khai nguồn mở tại 16 quốc gia mà tham gia vòng chung kết này.

Không phải vấn đề là cạnh tranh như thế nào, hoặc đội đã chơi tốt như thế nào, khi nói về các giải đấu bóng đá quốc tế, thì Đức luôn nằm trong số đội được ưa chuộng, và người Đức lại một lần nữa có mặt trong trận cuối cùng dù một sự thể hiện nghèo nàn trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-2.

Tương tự, khi nói về việc áp dụng nguồn mở, Đức có một truyền thống dài lâu dẫn đầu thế giới. Ví dụ, một nghiên cứu và những người đóng góp của Linux bởi Paul Jones của iBiblio năm 2000 thấy rằng những người Đức là đứng thứ nhì về những người đóng góp.

To coincide with EURO 2008, I’m embarking on a virtual European tour, taking a quick look at open source policies and deployment projects in the 16 nations that are competing in the tournament.

It doesn’t matter what the competition is, or how well the team has been playing, when it comes to international football tournaments, Germany is always amongst the favourites, and the Germans are in the final once again despite a poor performance in beating Turkey 3-2.

Similarly, when it comes to open source adoption, Germany has a long tradition of leading the world. For example, a study of Linux contributors by Paul Jones of iBiblio in 2000 found that Germans were the second largest contributors.

Key policies:

Các chính sách chủ chính:

“Tôi bị thuyết phục rằng sự phát triển của nguồn mở có thể định hình cho môt hình có ở châu Âu trong kỷ nguyên thông tin này”, Thư ký của Nhà nước trong Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang Đức, Siegmar Mosdorf đã phát biểu tại hội nghị LinuxTag 2000, đánh tín hiệu cho việc hỗ trợ phần mềm nguồn mở của chính phủ liên bang với mục tiêu cắt giảm giá thành và cải thiện an ninh.

Như đã công bố trong bài báo của tờ Michigan Telecommunications and Technology Law Review Những ưu tiên của Chính phủ cho việc khuyến khích các phần mềm nguồn mở: Một giải pháp trong sự tìm kiếm một vấn đề (PDF), quốc hội Đức Bundestag đã thông qua một quyết định vào tháng 11/2001 để khuyến khích các phần mềm nguồn mở trong hành chính liên bang, dựa trên nguyên tắc rằng nguồn mở là cơ hội đặc biệt cho nền công nghiệp phần mềm châu Âu.

Cũng trong năm 2002 thì Cơ quan Phối hợp và Tư vấn của Chính phủ Liên bang về Công nghệ thông tin – KBSt đã xuất bản 2 báo cáo, Phần mềm nguồn mở trong Hành chính Liên bang và Linux: Một cơ hội cho sự Đa dạng về Phần mềm Hơn trong Hành chính công (cả 2 ở dang PDF).

Một năm sau chính phủ đã xuất bản những hướng dẫn (PDF) để giúp các cơ quan liên bang, nhà nước và các chính quyền địa phương, và các cơ quan hành chính khu vực công chuyển sang các phần mềm nguồn mở và đã công bố rằng ít hơn 500 cơ quan đã ký để sủ dụng sự giảm giá của IBM.

Một phiên bản nâng cấp của các hướng dẫn này (PDF) đã được công bố vào năm 2005, tiếp sau là một phiên bản thứ 3 trong năm nay.

“I am convinced that open source development can form the European base model in the information age,” stated the then German Secretary of State in the Federal Ministry for Economy and Technology, Siegmar Mosdorf, at LinuxTag 2000, signaling the federal government’s official support for open source software with the aim of cutting costs and improving security.

As is stated in the Michigan Telecommunications and Technology Law Review’s article Government Preferences for Promoting Open-Source Software: A Solution in Search of a Problem (PDF), the Bundestag passed a resolution in November 2001 to promote open source software in the federal administration, based on the principle that open source is a special opportunity for the European software industry.

That support was followed up in 2002 as the Federal Ministry of the Interior signed a deal with IBM and what was then SUSE Linux that would enable government agencies to get discounts on Linux systems.

Also in 2002 the KBSt (Coordination and Advisory Agency of the Federal Government for Information Technology) published two reports, Open Source Software in the Federal Administration and Linux: An Opportunity for More Software Diversity in Public Administration (both PDF).

A year later the government published guidelines (PDF) to help federal agencies, state and local governments, and other public-sector administrations migrate to open source software and announced that no fewer than 500 agencies had signed up to make use of the IBM discounts.

An up-dated version of the guidelines (PDF) was delivered in 2005, followed by a third version this year.

Key projects:

Các dự án chính:

Có lẽ dễ dàng hơn để liệt kê các dự án mà không sử dụng các phần mềm nguồn mở. Vào tháng 06 năm ngoái Heisse đã báo cáo rằng 59% các công ty của Đức nói họ đang sử dụng các phần mềm nguồn mở, dựa trên một khảo sát của Actuate.

Các dự án của Liên bang bao gồm Bộ Tài chính chuyển sang Linux trên các máy chủ lớn mainframe, Trung tâm Vũ trụ Đức, Bộ Ngoại giao, Deutsche Bahn, Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ cho các chủ doanh nghiệp, Uỷ ban Độc quyền và cơ quan kiểm soát giao thông Đức. Hơn nữa, Viện các tài nguyên thiên nhiên và khoa học địa lý Liên bang đang sử dụng cơ sở dữ liệu Ingres.

Vào tháng 10 năm ngoái Bộ Ngoại giao đã lên tiếng ủng hộ cho định dạng tài liệu mở ODF, trong khi năm nay bộ đã triển khai áp dụng OOXML (ít nhất cho bây giờ).

Có lẽ dự án nguồn mở nổi tiếng nhất của tất cả là sự chuyển đổi sang máy tính để bàn Lĩu tại Munich. Thành phố này đã biểu quyết năm 2003 để bắt đầu những thí điểm hướng tới việc cuối cùng chuyển chuyển 14,000 máy tính để bàn sang Linux và OpenOffice.org và đã phác thảo trong IBM và SuSE Linux để trợ giúp các nỗ lực của thành phố. Vào tháng 06/2004 nó đã công bố rằng các thí điểm đã thành công và Munich có thể sẽ tiếp tục với kế hoạch này, mà nó có ngân sách tới 44 triệu USD.

Đưa ra sự tham gia của IBM và Novell/SuSE Linux trong các thí điểm này, thành phố đã dự kiến một cách rộng rãi rằng họ có thể cuối cùng sẽ có hợp đồng, nên điều ngạc nhiên khi Munich đã công bố rằng 2 nhà cung cấp bản địa là Softcon và Gonicus đã thắng thầu và có thể tạo ra phát tán LiMux dựa trên Debian. Quyết định này đã được thực hiện để đảm bảo sự độc lập với các nhà cung cấp của dự án này.

It might be easier to list the projects that do not use open source. In June last year Heise reported that 59% of German companies said they are using open source software, based on a survey by Actuate.

Federal projects include the Federal Finance Office move to Linux on the mainframe, the German Aerospace Centre, the Foreign Office (also here), Deutsche Bahn,
the Employers’ Liability Insurance Association, the Monopolies Commission, and German air traffic control. Additionally, the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources is using the Ingres database.

In October last year the Foreign Office voiced its support for the OpenDocument Format, while this year it ruled out the adoption of OOXML (for now, at least).

Perhaps the most famous open source project of all is the move to Linux desktop in Munch. The city voted in 2003 to begin trials aimed at eventually moving 14,000 desktops to Linux and OpenOffice.org and drafted in IBM and SUSE Linux to help its efforts. In June 2004 it announced that the trials were a success and Munich would move ahead with the plan, which has a budget of €35m ($44m).

Given IBM and Novell/SUSE Linux’s participation in the trials it was widely expected that they would get the eventual contract, so it came as a surprise when Munich announced that two local suppliers Softcon and Gonicus had won the tender and would cre-ate the LiMux distribution based on Debian. The decision was made to ensure the vendor-independence of the project.

Mặc dù bị chậm do các vấn đề về bằng sáng chế phần mềm và thử nghiệm bổ sung, dự án này đã bắt đầu trong tháng 09/2006. Novell cuối cùng cũng đã tham gia khi được thông báo rằng Munich có thể chuyẻn đổi từ NetWare sang Open Enterprise Server như một phần của một dự án hỗ trợ. Vào tháng 05 Munich đã công bố rằng các ứng dụng bổ sung được phát triển thông qua LiMux có thể được tung ra theo giấy phép công cộng của Liên minh châu Âu – EUPL (European Uni-on Public License). Thông tin nhiều hơn về dự án LiMux có thể thấy theo đường liên kết bên dưới.

Các triển khai của các cơ quan vùng và địa phương khác bao gồm Schwäbisch Hall, mà nó thực sự đi trưóc cả Munich, cũng như Mannheim, North Rhine Westphalia, Lower Saxony, Heidenheim, Berlin, Treuchtlingen, Osterburg, Stuttgart, Frisia, Friesland, Freiburg, Nordrhein-Westfalen, và the German Alliance of Cities and Communes.

Despite delays due to software patent issues and additional testing, the project began in September 2006. Novell did eventually get in on the act when it was announced that Munich would migrate f-rom NetWare to Open Enterprise Server as part of a supporting project. In May Munich announced that additional applications developed through LiMux would be released under the European Uni-on Public License. More on the LiMux project can be found here.

Other local and regional authority deployments include Schwäbisch Hall, which actually preceded Munich, as well as Mannheim, North Rhine Westphalia, Lower Saxony, Heidenheim, Berlin, Treuchtlingen, Osterburg, Stuttgart, Frisia, Friesland, Freiburg, Nordrhein-Westfalen, and the German Alliance of Cities and Communes.

Key vendors:

Các nhà cung cấp chính:

SuSE Linux có thể Novell giành được vào năm 2003 nhưng vai trò của nó trong các dự án áp dụng nguồn mở tại Đức đang diễn ra và không thể nói cường điệu hoá được. Open Source Barometer gần đây đã nhấn mạnh rằng trong khi việc sử dụng Red Hat Enterprise Linux trên toàn cầu là gấp đôi so với SuSE Linux Enterprise của Novell, thì tại Đức, việc sử dụng SuSE là 4 lần lớn hơn của Red Hat Enterprise Linux.

Tiếp theo việc mua của Novell thì nhiều cán bộ điều hành chủ chốt của SuSE Linux hiện này đang hợp tác với nhà cung cấp Open-Xchange. Được biết tới trước đây là Netline, hãng này đã đổi tên vào năm 2005 khi hãng chuyển trụ sở chính tới New York những vẫn giữ nét nhận diện Đức của mình nhờ các cán bộ điều hành các hoạt động tại Olpe và Nurnberg.

Nhà cung cấp khác duy trì nét nhận diện Đức của mình dù nhảy vào thị trường Mỹ là nhà cung cấp máy chủ Linux Collax. Nhà cung cấp cộng tác Mindquarry tới rồi đi, trong khi hãng dịch vụ nguồn mở Credativ tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của mình khắp châu Âu. Đặc biệt chú ý phải là Synerpy mà nó đem vào SAP sân sau của riêng mình với phần mềm ERP nguồn mở.

SUSE Linux may have been acquired by Novell in 2003 but its role in open source adoption projects in Germany is ongoing and cannot be overstated. The Open Source Barometer recently highlighted that while worldwide usage of Red Hat Enterprise Linux is double that of Novell’s SUSE Linux Enterprise, in Germany, use of SUSE is four times that of Red Hat Enterprise Linux.

Following the acquisition by Novell many of SUSE Linux’s key executives are now at collaboration vendor Open-Xchange. Formerly known as Netline, the company changed its name in 2005 as it moved its headquarters to New York but retains its German identity thanks to its executives an operations in Olpe and Nurnberg,

Another vendor maintaining its German identity despite entering the US market is Linux server vendor Collax. Collaboration vendor Mindquarry came and went, while open source services firm Credativ is focused on expanding its presence across Europe. Special mention should be made for Synerpy which is taking on SAP in its own backyard with open source ERP.

And another thing:

Và thứ khác:

Theo báo cáo của ZDNet từ 2004 về sự chuyển đổi của Schwäbisch Hall sang Linux, hội đồng Đức đã thấy được bí mật cho việc vượt qua sự không sẵn lòng sang Linux: “các con chim cánh cụt và những phụ nữ mạnh mẽ”.

Chúng tôi luôn chào đón sự tham gia của bạn. Nếu bạn có các ví dụ về sự áp dụng nguồn mở tại Đức mà chúng tôi đã bỏ qua, xin hãy để lại bình luận bên dưới. Để có thêm các điểm dừng chân về chuyến du lịch châu Âu này, xem đường liên kết bên dưới.

According to a ZDNet report f-rom 2004 on Schwäbisch Hall’s migration to Linux, the German council found the secret to overcoming user reluctance to Linux: “stuffed penguins and powerful women”.

As always we welcome your input. If you have examples of open source adoption in Germany that we’ve overlooked, please leave a comment below. For more stops on the European tour, see this post.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chính phủ Đức thu thập các ý tưởng về dữ liệu mở

German government collects ideas on open dataSubmitted by Adrian Offerman on April 07, 2015Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/german-government-collects-ideas-open-dataBài được đưa lên Internet ngày: 07/04/2015Lời người dịch: Các trích đoạn: “Chính phủ liên bang Đức đã khởi...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay5,721
  • Tháng hiện tại33,189
  • Tổng lượt truy cập15,040,124
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây