Du lịch nguồn mở của châu Âu: Tây Ban Nha

Thứ ba - 01/07/2008 06:54
Open source tour of Europe: Spain

Matthew Aslett, June 27, 2008 @ 5:41 am ET

Theo: http://blogs.the451group.com/opensource/2008/06/27/open-source-tour-of-europe...

Bài được đưa lên Internet ngày: 27/06/2008

Lời người dịch: Chúng ta sẽ xem Tây Ban Nha, quốc gia có GDP/đầu người/năm trong năm 2006 là 21778,63 euro (theo: http://www.econstats.com/weo/V016.htm), tương đương với 34384,54 USD (tỷ giá tính theo: http://www.xe.com/ucc/), gấp 53 lần so với Việt Nam cùng năm 2006, ứng dụng và phát triển phần mềm tự do nguồn mở như thế nào.

Để trùng với EURO 2008, tôi lên một chuyến du lịch ảo châu Âu, xem lướt qua các chính sách và các dự án triển khai nguồn mở tại 16 quốc gia mà tham gia vòng chung kết này.

Tây Ban Nha thường xuyên làm không được tốt như mong đợi đã có được tấm vé vào chung kết chính thức lần đầu tiên sau nhiều năm với một chiến thắng thuyết phục trước Nga và đã giúp tôi chứng minh rằng tôi có thể biết thứ gì đó về bóng đã bằng việc đảm bảo, hy vọng như vậy, rằng 2 quốc gia cuối cùng được nói tới là các đội dự chung kết EURO 2008. Sẽ là Tây Ban Nha và Đức cũng trong cuộc tranh cãi về danh hiệu vô địch Nguồn Mở của EURO 2008 chăng? Hãy để cho tới thứ hai khi tôi sẽ công bố một trong 16 quốc gia đó là người chiến thắng.

To coincide with EURO 2008, I’m embarking on a virtual European tour, taking a quick look at open source policies and deployment projects in the 16 nations that are competing in the tournament.

Perennial underachiever Spain booked its place in its first major final for many years with a convincing win against Russia and helped me prove that I do maybe know something about football by ensuring, as hoped, that the last two countries covered were the EURO 2008 finalists. Will Spain and Germany also be in contention for the title of EURO 2008 Open Source Champion? Stay tuned on Monday as I declare one of the 16 nations the winner.

Key polices:

Các chính sách chính:

Biết rằng Tây Ban Nha có 17 cộng đồng tự trị, nên không ngạc nhiên rằng khi nói về sự áp dụng nguồn mở thì quốc gia này được thấy nhiều dự án hơn ở mức vùng hơn là các dự án ở mức quốc gia. Tuy nhiên, đã có một số sáng kiến về chính sách mà chúng có ảnh hưởng tới toàn bộ nhà nước này.

Tiêu chí cho An ninh, Tiêu chuẩn hoá và Trao đổi các ứng dụng được sử dụng bởi nền hành chính nhà nước, được thông qua vào tháng 06/2003, được gọi là cho sự áp dụng và việc áp dụng các phần mềm nguồn mở khi có thể và khi thoả mãn đối với nhiệm vụ.

Đã được nói tới vào tháng 06/2005 rằng, trong việc truy cập tới một dự àn chuyển đổi sang Linux cho máy tính để bàn tại Bộ Hành chính công, Toà án về Kiểm toán đã thấy rằng nền hành chính trung ương của Tây Ban Nha có thể giảm một cách mạnh mẽ giá thành giấy phép phần mềm của họ bằng việc áp dụng phần mềm nguồn mở trên một phạm vi rộng lớn.

Vào tháng 11/2005 Bộ Hành chính công đã xuất bản một hướng dẫn cung cấp các khuyến cáo cho áp dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan hành chính công.

Trogn năm 2006 Tổng giám đốc vì sự phát triển của Xã hội Thông tin, David Cierco, đã công bố rằng chính phủ có thể sẽ cung cấp 12 triệu lia [tiền Ý] để hỗ trợ các dự án nghiên cứu phần mềm nguồn mở, 3 triệu lia trong số đó là ở dạng trợ cấp và 9 triệu lia ở dạng vay nhà nước.

Báo cáo y như vậy được tham chiếu ở trên lưu ý rằng Kế hoạch quốc gia về Nghiên cứu phát triển khoa học và Đổi mới công nghệ (2004-2007) bao gồm một dòng ngân sách đặc biệt cho các dự án phần mềm nguồn mở, chiếm 5% tổng ngân sách cho đầu tư phát triển R&D cho các công nghệ của Xã hội Thông tin.

Given that Spain is composed of 17 autonomous communities, it is not surprising that when it comes to open source adoption the country has seen more projects at the regional level than national projects. However, there have been some policy initiatives that have state-wide impact.

The Criteria for the Security, Standardisation and Conservation of applications used by the State administration, adopted in June 2003, called for the adoption of adopting open source software when it is available and when is satisfactory for the task.

It was reported in June 2005 that, in assessing a Linux desktop migration project in the Ministry of Public Administration, the Court of Accounts found that Spanish central administrations could drastically reduce their software licensing costs by adopting OSS on a larger scale.

In September 2005 the Ministry of Public Administrations published a guide providing recommendations for open source adoption within public agencies.

In 2006 the Director-General for the development of the Information Society, David Cierco, announced that the government would be providing €12 million to support open source software research projects. €3 million of which is in the form of grants and €9 million in state loans.

The same report referenced above noted that The National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation (2004-2007) includes a specific budget line for OSS projects, representing 5% of the total budget for R&D for Information Society technologies.

Cuối năm đó một quyết định hầu như nhất trí về việc quốc hội Tây Ban Nha đã thúc giục chính phủ của mình khuyến khích các phần mềm tự do. “Quyết định này có 299 phiếu thuận. Có 1 phiếu trắng và 1 phiếu chống quyết định này sau này dường như là những sai sót”.

Sau đó một uỷ ban của quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua một luật mà nó cấp cho những công dân Tây Ban Nha quyết sử dụng các phần mềm theo sự lựa chọn của riêng họ khi họ giao tiếp điện tử với chính phủ.

Later that year an almost unanimous resolution of the Spanish parliament urged its government to promote free software. “The resolution got 299 votes in favour. One abstention and one vote against the resolution later appeared to have been mistakes.”

Later a commission in the Spanish parliament approved a law that grants Spanish citizens the right to use software of their own choice when they communicate electronically with the government.

Key projects:

Các dự án chính:

Như được báo cáo bởi FLOSSmetrics một câu chuyện thành công sớm là dự án Virtual MAP của Bộ Hành chính công mà nó đã triển khai Linux trên 220 máy chủ. Những thông tin tiếp sau về điều này có thể tìm thấy trong trường hợp điển hình này (xem đường liên kết bên dưới).

Trong khi đó, các dự án đáng kể nhất là các dự án cấp vùng. Dự án áp dụng nguồn mở Linux nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha là ở Extremadura, mà nó được thiết lập vào năm 2002 để làm tươi lại các dịch vụ của nó và gia tăng sự hiểu biết về công nghệ thông tin bằng việc là cho các phần mềm tự do sẵn sàng cho mọi người và việc xây dựng một mạng intranet của vùng. Toàn bộ đầy đủ trường hợp điẻn hình về dự án này có sẵn theo đường liên kết bên dưới. Hơn nữa, vào tháng 12/2004, SuSE Linux Enterprise đã được chọn như là hệ điều hành cho các hệ thống chăm sóc sức khoả của vùng này. Tuy nhiên, thường xuyên hơn là không, Extremadura đang triển khai LinEx, phát tán Linux của riêng vùng được thiết kế để sử dụng trong nền hành chính và các trường học của vùng.

As reported by FLOSSmetrics an early success story was the Virtual MAP Project of the Ministerio de Administraciones Públicas (Ministry of Public Administration) which implemented Linux on 220 servers. Further information on this can be found in this case study.

Otherwise, the most significant projects are regional. The most famous Spanish Linux open source adoption project has to be Extremadura, which set out in 2002 to rejuvenate its services and boost IT literacy by making free software available to everyone and building a regional intranet. A full case study of the project is available here. Additionally, in December 2004, SUSE Linux Enterprise was se-lected as the chosen operating system for the region’s healthcare systems. More often than not, however, Extremadura is deploying LinEx, its own Linux distribution designed for use in regional administration and schools.

Một dự án đáng kể khác tiếp theo tại Andalusia mà trong năm 2005 đã quyết định tự làm cho các phần mềm của mình sẵn sàng thông qua kho nguồn mở để giảm sự trùng lắp các nỗ lực và khuyến khích cạnh tranh. Như một phần của dự án này, Andalusia đã tạo ra Guadalinex, một phiên bản được chấp thuận của LinEx cho các trường học, thư viện và trung tâm Internet công cộng của riêng mình. Trường hợp điển hình đầy đủ là có sẵn trên http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6950/470. Gần đây nhất Andalusia đã chọn giải pháp quản lý hồ sơ của Alfresco cho việc triển khai trong vòng 3 năm tới.

Trong tháng 05/2005 Valencia đã công bố rằng nó có thể chuyển đổi sang các phần mềm nguồn mở như một phần của những gì nó đã thấy như là bổn phận dân chủ của nó như một nền hành chính công. Sự phát triển này đã băt đầu trong hệ thống giáo dục của vùng như một phần của dự án Lliurex, mà nó là khác mà nó là phát tán Linux cấp cùng chính thức đi vào cuộc sống vào tháng 10/2004.

Phát tán Linux khác vủa vùng là MoLinux ở Castilla-La Mancha, Max ở Madrid, và Linuxglobal ở Cantabria.

Another significant project followed in Andalusia which in 2005 decided to make its own software it owns available via an open source repository to reduce duplication of effort and promote competition. As part of the project, Andalusia cre-ated Guadalinex, an adapted version of LinEx for its own schools, libraries and public Internet centres. A full case study is available here. http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6950/470 More recently Andalusia se-lected Alfresco’s records management solution for implementation over the next three years.

In May 2005 Valencia announced that it would migrate to open source software as part of what it saw as its democratic duty as a public administration. The deployment began in the regional education system as part of project Lliurex, which is another which regional Linux distribution that officially went live in October 2004.

Other regional Linux distributions include MoLinux in Castilla-La Mancha, Max in Madrid, and Linuxglobal in Cantabria.

Asturias đã công bố sự áp dụng nguồn mở của vùng vào tháng 12/2004, trong khi đó Galicia đã tung ra kho nguồn mở Forxa vào tháng 01/2007 trong khi dự án Corunix của thành phố Galician của La CoruAa đã tạo ra (bạn có thể đoán) một phát tán Linux tuỳ biến khác cho giáo dục. Trong khi chờ đợi thì Trisquel là phát tán Linux ngôn ngữ Galician được phát triển bởi Đại học Vigo và được tài trợ bởi chính quyền Galicia.

Đại học Calalonia đã bắt đầu International Master trong phần mềm tự do vào năm 2003, trong khi đó vào năm 2004 chính quyền Catalan đã tạo ra lafarga.org, để khuyến khích sử dụng các phần mềm nguồn mở. Cuối năm đó Bộ Giáo dục xứ Catalan đã công bố một cuộc gọi thầu về phần mềm nguồn mở cho các trường học của vùng này. Vào tháng 04 hàng trăm các trường học đã bắt đầu chuyển đổi sang Linkat, một phát tán linux cho máy trạm và máy chủ dựa trên SuSE Linux. Trong khi đó thì thủ phủ của xứ Catalan, Barcelona, đã bắt đầu thí điểm nguồn mở của riêng mình vào tháng 07/2005.

Trong vùng Aragon, Đại học Zaragoza đã bắt đầu khuyến khích sử dụng các phần mềm nguồn mở vào tháng 01 trong khi hội đồng thành phố này đã bắt đầu một dự án thí điểm Linux cho máy tính để bàn vào tháng 04. Bất thường, thay vì tạo một phát tán mới khác, Zaragoza đã chọn SuSE Linux Enterprise Desktop từ Novell.

Asturias announced its adoption of open source in December 2004, while Galicia launched its Forxa open source repository in January 2007 while the Galician city of La Coruña’s Corunix project cre-ated (you guessed it) another custom Linux distribution for education. Meanwhile Trisquel is Galician language Linux distribution developed by the Universidad de Vigo and sponsored by the government of Galicia.

The Open University of Catalonia started up the first International Master’s in Free Software in 2003, while in 2004 the Catalan Government cre-ated lafarga.org, to promote the use of open source software. Later that year the Catalan Ministry of Education announced a call for tender for open source software for the region’s schools. In April a hundred schools began the migration to Linkat, a Linux desktop and server distribution based on SUSE Linux. Meanwhile the Catalan capital, Barcelona, began its own open source pilot in July 2005.

In the region of Aragon, the University of Zaragoza began promoting the use of open source software in January while the city council embarked on a pilot desktop Linux project in April. Unusually, rather than cre-ate another new distribution, Zaragoza opted for SUSE Linux Enterprise Desktop f-rom Novell.

Key vendors:

Các nhà cung cấp chính:

Nhà cung cấp nguồn mở nổi tiếng nhấ Tây Ban Nha có lẽ là Openbravo, nhà cung cấp ERP và điểm bán hàng. Các nhà cung cấp khác bao gồm cả công ty tư vấn Warp Networks, và nền tảng eBox có liên quan của nó.

The most publicized Spanish open source vendor is probably Openbravo, the ERP and point of sale vendor. Others include consultancy company Warp Networks, and its related eBox platform.
And another thing:

Và thứ khác:

Đối với một fan hâm mộ nước Anh thì thời điểm buồn lòng nhất của bất kỳ giải đấu bóng đá quốc tế nào là khi dõi theo sự hạn chế/thất bại không thể tránh được của Anh vè chất lượng – bình luận viên BBC nói một cách hạnh phúc rằng “cuối cùng sẽ có sự quan tâm về tiếng Anh nhờ vào thực tế rằng bà của trọng tài được sinh ra ở Cleethorpes”. Trong khí thế này tôi kể ra đây dự án áp dụng nguồn mở đang triển khai tại Specsavers, mà nó đã được tiêu chuẩn hoá trên nguồn mở cho 600 cửa hàng quang học trên phố. Dự án này một phần là của nhà quản lý kiến trúc toàn cầu của Specsavers, Nigel Spain.

Chúng tôi luôn chào đón sự tham gia của bạn. Nếu bạn có các ví dụ về sự áp dụng nguồn mở tại Tây Ban Nha mà chúng tôi đã bỏ qua, xin hãy để lại bình luận bên dưới. Để có thêm các điểm dừng chân về chuyến du lịch châu Âu này, xem đường liên kết bên dưới.

For an England fan the most depressing moment of any international football tournament is when – following England’s inevitable elimination/failure to qualify – the BBC commentator happily reports that “there will be English interest in the final thanks to the fact that the referee’s Grandmother was born in Cleethorpes”. It is in this spirit that I mention the open source adoption project underway at Specsavers, which has standardized on open source for its 600 high street optician stores. The project is partly the brainchild of Specsavers’ global architecture manager, Nigel Spain.

As always we welcome your input. If you have examples of open source adoption in Spain that we’ve overlooked, please leave a comment below. For more stops on the European tour, see this post.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay4,322
  • Tháng hiện tại145,586
  • Tổng lượt truy cập18,906,393
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây