Người của Microsoft mà đã ôm lấy tà giáo (nguồn mở)

Thứ hai - 15/12/2008 06:59
The Microsoftie Who Embraced the Dark Side (Open Source)

Theo: http://itmanagement.earthweb.com/osrc/article.php/3789531/The+Microsoftie+Who+Embraced+the+Dark+Side+(Open+Source).htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/12/2008

Ảnh Keith Curtis ngày 06/12/2008: http://itmanagement.earthweb.com/img/2008/12/keith-curtis.jpg

Keith Curtis trải qua nhiều năm như một lập trình viên của Microsoft. Sau đó ông ra đi và trở thành một người nhiệt thành sâu sắc về phát triển nguồn mở. Đây là câu chuyện của ông ta.

Tại trường Đại học Michigan vào đầu năm 1990, tôi đã biết tôi muốn tới làm việc cho Microsoft mà tôi đã từ lâu là một fan hâm mộ của Apple, nhưng các máy tính của họ giá quá cao nên tôi cảm thấy chúng có thể bị bỏ qua trong công nghiệp máy tính. Tôi đã nghĩ Microsoft đã có một tầm nhìn rộng mở hơn về sức mạnh của máy tính cá nhân. Ngay cả trên máy Mac Plus của tôi, tôi đã bỏ ra gần như tất cả thời gian của mình trong Word và Excel.

Tôi đã rất quan tâm tới các lớp CS trong trường cao đẳng, nhưng tôi muốn học về phần mềm thực sự, giống như việc trình xử lý văn bản lưu trữ văn bản như thế nào. Tôi biết bạn không thể chỉ lưu trữ văn bản trong một dãy lớn, vì việc gõ văn bản lúc ban đầu của một tài liệu có thể rất chậm khi nó chuyển xuống tất cả các ký tự tiếp theo trong bộ nhớ đệm. Tôi muốn thấy mã nguồn sản xuất và học các ngón nghề lập trình, và tôi đã nghĩ là Microsoft có thể là nơi tốto nhất để thực hiện việc này.

Uy tín của Microsoft là rất cao trong vòng 15 năm qua, mà tại thời điểm này, đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Họ có những người làm việc trên nhiều khía cạnh của phần mềm: nhân, trình biên dịch, các thư viện các lớp, trình soạn thảo, cơ sở dữ liệu, và các nhà nghiên cứu làm những thứ mơ mộng. Và họ vẫn cứ tiếp tục tiến lên!

Trong năm 1993, tôi đã có được công việc như một người nội trú trong mùa hè trong nhóm FoxPro. Đó là một ngày phỏng vấn khó khăn, khi tôi đã viết những thủ tục nhỏ để điều khiển bit, và bị nghiền nát bởi những lập trình viên thông minh và kinh nghiệm, nhưng tôi đã vượt qua và được thuê làm việc như một lập trình viên nội trú của FoxPro. Cuối mùa hè đó, tôi đã hỏi liệu tôi có thẻ ở lại mà không quay về với trường học hay không, và họ đã chào tôi công việc làm cả ngày, mà tôi đã chấp nhận.

Keith Curtis spent years as a Microsoft programmer. Then he quit and became deeply enthusiastic about source development. This is his story:

At the University of Michigan in the early 1990s, I knew I wanted to go work for Microsoft. I had long been a fan of Apple, but their computers cost so much I felt they would be relegated to a niche in the computer industry. I thought Microsoft had a much more expansive view of the power of the PC. Even on my Mac Plus, I spent nearly all of my time inside Word and Excel.

I took lots of interesting CS classes in college, but I wanted to learn about real software, like how a word processor stores text. I knew you couldn't just store text in one big array, because typing text at the beginning of a document would be very slow as it shifted down all of subsequent c-haracters in the memory buffer. I wanted to see production code and learn the craft of programming, and I felt MS would be the best place to do it.

Microsoft's reputation has taken a hit over these last 15 years, but at the time, it was the best option for me. They had people working on many aspects of software: kernels, compilers, class libraries, word processors, databases, and researchers doing fancy things. And they were just getting going!

In 1993, I got a job as a summer intern in the FoxPro group. It took me a day of hard interviews, whe-re I had to write little routines to do bit manipulation, and be generally grilled by smart and experienced programmers, but I passed and got hired as an intern programmer in FoxPro. At the end of the summer, I asked if I could stay on and not go back to school, and they offered me a full-time job, which I accepted.

Tôi đã làm việc 2 năm đầu cho MS trong đội đó. Tôi được trả tiền, trong khi tôi đã đang học nhiều hơn về lập trình mà tôi có thể có khả nwng học được trong năm cuối cùng của tôi ở trường học. Tôi đã đọc đủ Homer và tâm lý cho vòng đời và đã sẵn sàng để đi vào nghiệp vụ làm việc trên các máy tính, thứ mà tôi yêu thích. Được trả tiền để học thì không phải là việc tồi. Giá mà trường cao đẳng cũng làm việc được theo cách này!

FoxPro không phải là sự lựa chọn lý tưởng về các công nghệ để làm việc. Tôi đã nghĩ ngôn ngữ xBASE là kỳ dị nhưng nó nó đã là bước đầu của tôi để vào cửa, và đội này đã rất thân thiện và thông minh. Tôi đã miệt mài nhiều từ đội của tôi, và từ những người làm việc trong các đội khác. Tôi nhớ đã bỏ ra vài tối khuya khai phá qua mã nguồn của NT, đưa FoxPro lên bộ vi xử lý MIPS, đọc các tranh luận ngạc nhiên về các bí danh hoàn thiện nội bộ, vân vân.

Sau đó, tôi đã làm việc 5 năm về các máy văn bản, 2 năm tại Thuỵ Điển về di động và phần mềm máy chủ, nơi mà tôi cũng đã học dược về .Net, mà nó là một tôn giáo chính đối với tôi. Tôi sau đó đã quay lại Redmond để làm việc trong việc theo dõi và đồng hành với mạng dữ liệu, Spot.

Tất cr đều thú vị và kinh nghiệm của tôi cho tôi hương vị của nhiều khía cạnh của công nghệ phần memef, từ việc quốc tế hoá nhúng tới các cơ sở dữ liệu và dịch vụ.

Một ngày nào đó – tôi sẽ phải ra đi. Đã không có những lý do lớn lao nào, chỉ vì nhiều lý do nhỏ. Tôi đã vừa đưa ra phiên bản v1 của máy chủ và máy trạm Spot, và trong khi nó chứa đựng các công nghệ phức tạp, thì tôi đã không thực sự tin tưởng nó có thể cất cánh trong thị trường. Tôi đã có được nhiều hiểu biết nhưng chỉ hiểu về thế giới của Microsoft. Tôi đã kiếm được một số tiền khá, nhưng tôi đã không có thời gian để mà hưởng thụ nó. Mặc dù ông chủ của tôi đã hạnh phúc với tôi, mà tôi đã đánh mất động cơ chỉ giữ làm cùng một công việc mà tôi đã làm hơn một thập kỷ. Tôi đã nhìn xung quanh công ty và thấy nhiều mã nguồn cũ kỹ và các đầu tư mạo hiểm không có khả năng sinh lãi.

I worked for my first two years of MS in that team. I got paid, while I was learning more about programming that I could possibly have learned in my last year of school. I had read enough Homer and psychology for a lifetime and was ready to get down to the business of working on computers, which I loved. Getting paid to learn is not a bad thing. If only college worked that way!

FoxPro was not my ideal choice of technologies to work on. I thought the xBASE language was bizarre but it was my step in the door, and the team was friendly and smart. I absorbed a lot f-rom my team, and f-rom people working on other teams. I remember spending some late nights browsing through the source code to NT, porting FoxPro to the MIPS processor, reading the fascinating discussions on the internal perf alias, etc.

After that, I left and worked for five years on text engines, two years in Sweden on mobility and server software, whe-re I also learned about .Net, which was a major epiphany for me. I then returned to Redmond to work on the watch and accompanying data network, Spot.

All were interesting and my experience gave me a flavor of many aspects of software technology, f-rom embedded to internationalization to databases and services.

One day it just hit me — I should quit. There were no big reasons, only a lot of little ones. I had just launched v1 of the client and server side of Spot, and while it contained sophisticated technologies, I didn't really believe it would take off in the marketplace. I had gained lots of knowledge yet only understood the Microsoft world. I had made some good money, but I had no time to enjoy it. Though my boss was happy with me, I was losing motivation to just keep doing the same thing I had been doing for over a decade. I looked around the company and saw a lot of ancient codebases and unprofitable ventures.

Mẹ tôi đã không chấp nhận việc tôi ra đi trước khi tìm được công việc tiếp theo cho tôi, nhưng tôi biết tôi chỉ có thể đưa ra chính xác những gì là tiếp đến sau khi tôi đã ra đi.

Tôi biết một chút những gì là dự trữ cho tôi.

Một vài tuần sau khi rời bỏ, tôi đã quyết định thử Linux. Tôi đã chơi với Firefox và OpenOffice một vài giờ đồng hồ trong khi còn ở công ty, và ngay cả còn viết một thư điên tử cho nhóm pháp lý của chúng tôi và nói với họ rằng công việc có bằng sáng chế của bạn tôi là Alex Mogilevsky về nền tảng kiểm tra lỗi chính tả đã bị ăn cắp bởi OpenOffice. Nhưng tôi đã không bao giờ sử dụng các ứng dụng đó ngoài việc thử nghiệm ngắn ngủi của tôi, và đã chưa bao giờ chạy Linux.

Tôi đã quên về Windows nhiều hơn hầu hết mọi người mà sẽ lo lắng để học, nên tôi đã cực kỳ sợ về việc thiết lập Linux, vì tôi đã không muốn kinh nghiệm nhỏ bé này tác động tơi môi trường chính của tôi.

Mỗi một quyết định nhỏ bé là lớn đối với tôi: liệu tôi làm ở 2 chế độ khởi động máy hay tôi có an toàn hay phải có một máy tính khác? Phát tán nào? Liệu nó có sẽ làm hỏng ổ cứng của tôi hay tôi có phải có ổ cứng khác hay không? Tôi đã có một vài mẹo và sự đảm bảo từ một đồng sự cũ, người mà đã cài đặt Fedora, và với sự giúp đỡ đó tôi đã thực hiện được việc cài đặt. Khi tôi đã không còn như thế mà sung sướng với Fedora Core 3 với tự bản thân mình, tôi đã bị bối rối đơn thuần bởi quá trình cài đặt này.

My mom didn't approve of my quitting before finding my next job, but I knew I could only properly figure out what was next after I left.

Little did I know what was in store for me.

A few weeks after leaving, I decided to try Linux. I had played with Firefox and OpenOffice for a few hours while at the company, and even wrote an e-mail to our legal team telling them that my friend Alex Mogilevsky's patented work on background spell-checking had been stolen by OpenOffice. But I had never used those apps beyond my brief testing, and had never run Linux.

I have forgotten more about Windows than most people will ever bother to learn, so I was extremely scared about setting Linux up, because I didn't want this little experiment to screw up my main environment.

Every little decision was big for me: do I dual boot or should I be safe and get another machine? Which distro? Will it corrupt my hard drive or should I get another hard drive? I got some tips and assurance f-rom a former co-worker who had installed Fedora, and with that help I proceeded with the installation.

While I came to not be all that thrilled with Fedora Core 3 itself, I was floored merely by the installation process.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay6,114
  • Tháng hiện tại306,978
  • Tổng lượt truy cập18,102,743
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây