Ước tính tổng giá thành phát triển của một phát tán Linux

Thứ tư - 08/04/2009 07:06
Estimating the Total Development Cost of a Linux Distribution

By Amanda McPherson, Brian Proffitt, and Ron Hale-Evans

October 2008

Theo: http://www.linuxfoundation.org/publications/estimatinglinux.php

Bài được đưa lên Internet ngày: Tháng 10/2008

Lời người dịch: Việt Nam mong ước tự xây dựng cho mình một hệ điều hành nguồn mở. Điều này có khả thi hay không? Câu trả lời là: Vừa có và vừa không! Có, là nếu chúng ta cũng tham gia vào cộng đồng nguồn mở thế giới để cùng đóng góp và chia sẻ những gì thế giới đã, đang và sẽ làm với các hệ điều hành đó. Còn Không là vì với thời giá của năm 2008, thì chỉ riêng nhân Linux có giá khoảng 1,4 tỷ USD, còn toàn bộ một hệ điều hành như Fedora 9 (hiện đang là Fedora 11 bản beta) có giá khoảng 10.8 tỷ USD, một số tiền mà không có bất kỳ ai dám ký duyệt tại Việt Nam cho một dự án siêu phiêu lưu như là làm một “Hệ điều hành thuần Việt”. Vấn đề có lẽ nằm ở tư duy của lãnh đạo, không nằm ở TIỀN. Bài học là nhiều nước trên thế giới vẫn có được hệ điều hành GNU/Linux cho riêng mình dù họ không cần phải bỏ ra số tiền khổng lồ như trên để có nó.

Và để làm được một hệ điều hành như vậy, cần có: “Hơn 1,000 lập trình viên, từ ít nhất 100 công ty khác nhau, đóng góp cho từng phiên bản nhân [của hệ điều hành]. Chỉ trong vòng 2 năm qua, hơn 3,200 lập trình viên từ 200 công ty đã đóng góp cho nhân này. Quan trọng để lưu ý rằng nhân chỉ là một phần nhỏ của một phát tán Linux. Một phát tán thực sự được làm ra từ nhiều thành phần bao gồm nhân, các môi trường máy tính để bàn GNOME và KDE, các thành phần GNU, hệ thống cửa sổ X, và nhiều thứ khác nữa. Tổng số các lập trình viên cá nhân đóng góp vào các dự án này chắc chắn là con số nhiều ngàn người.”

Trích đoạn:

Hệ điều hành Linux là dự án nguồn mở thành công nhất trong lịch sử, nhưng phần mềm theo một phát tán Linux có giá bao nhiêu? Vào năm 2002, David A. Wheeler đã xuất bản một nghiên cứu được coi là tốt rằng đã nghiên cứu số các dòng lệnh của phần mềm được trình bày trong một phát tán Linux thường thấy. Những phát hiện của ông ta ư? Tổng giá thành phát triển được trình bày trong một phát tán thường thấy của Linux là 1.2 tỷ USD. Chúng tôi đã sử dụng các công cụ và phương pháp của ông để cập nhật những phát hiện này. Sử dụng cùng các công cụ, chúng tôi ước lượng được rằng nó có thể chiếm khoảng 10.8 tỷ USD để xây dựng phát tán Fedora 9 với những thời giá ngày hôm nay, với những chi phí phát triển phần mềm của ngày hôm nay. Hơn nữa, nó có thể chiếm tới 1.4 tỷ USD chỉ để phát triển nhân Linux. Tài liệu này phác hoạ kỹ thuật của chúng tôi và nhấn mạnh giá thành mới nhất của việc phát triển Linux.

Hệ điều hành Linux là hệ điều hành nguồn mở phổ biến nhất trong thế giới máy tính ngày nay, đại diện cho một hệ thống tương trợ 25 tỷ USD vào năm 2008. Kể từ khi nó khởi sự vào năm 1991, nó đã phát triển và trở thành một lực lượng trong thế giới máy tính, trang bị mọi thứ từ thị trường chứng khoán New York cho tới các điện thoại di động và tới các siêu máy tính tới các thiết bị dân dụng.

Như một hệ điều hành mở, Linux được phát triển một cách hợp tác, nghĩa là không một công ty nào là duy nhất có trách nhiệm về sự phát triển hoặc sự hỗ trợ hiện hành của nó. Các công ty tham gia trong nền công nghiệp Linux chia sẻ giá thành nghiên cứu phát triển với các đối tác và các đối thủ cạnh tranh của họ. Việc mở rộng gánh nặng phát triển giữa các cá nhân và công ty đã tạo ra một hệ thống tương trợ rộng lớn và hiệu quả và sự sáng tạo đổi mới phần mềm không được báo trước.

The Linux operating system is the most successful open source project in history, but just how much is the software in a Linux distribution “worth”? In 2002, David A. Wheeler published a well-regarded study that examined the Software Lines of Code present in a typical Linux distribution. His findings? The total development cost represented in a typical Linux distribution was $1.2 billion. We’ve used his tools and method to up-date these findings. Using the same tools, we estimate that it would take approximately $10.8 billion to build the Fedora 9 distribution in today’s dollars, with today’s software development costs. Additionally, it would take $1.4 billion to develop the Linux kernel alone. This paper outlines our technique and highlights the latest costs of developing Linux.

The Linux operating system is the most popular open source operating system in computing today, representing a $25 billion ecosystem in 2008.1 Since its inception in 1991, it has grown to become a force in computing, powering everything f-rom the New York Stock Exchange to mobile phones to supercomputers to consumer devices.

As an open operating system, Linux is developed collaboratively, meaning no one company is solely responsible for its development or ongoing support. Companies participating in the Linux economy share research and development costs with their partners and competitors. This spreading of development burden amongst individuals and companies has resulted in a large and efficient ecosystem and unheralded software innovation.

Hơn 1,000 lập trình viên, từ ít nhất 100 công ty khác nhau, đóng góp cho từng phiên bản nhân [của hệ điều hành]. Chỉ trong vòng 2 năm qua, hơn 3,200 lập trình viên từ 200 công ty đã đóng góp cho nhân này. Quan trọng để lưu ý rằng nhân chỉ là một phần nhỏ của một phát tán Linux. Một phát tán thực sự được làm ra từ nhiều thành phần bao gồm nhân, các môi trường máy tính để bàn GNOME và KDE, các thành phần GNU, hệ thống cửa sổ X, và nhiều thứ khác nữa. Tổng số các lập trình viên cá nhân đóng góp vào các dự án này chắc chắn là con số nhiều ngàn người.

Vì Linux đã và đang được phát triển một cách hợp tác, không có một nguồn duy nhất nào cho việc ước lượng giá thành là bao nhiêu được thực hiện trong phát triển công nghệ này. Vào năm 2002, David A. Wheeler đã xuất bản một nghiên cứu được coi là tốt rằng đã nghiên cứu số các dòng lệnh của phần mềm được trình bày trong một phát tán Linux thường thấy (Red Hat Linux 7.1). Ông đã kết luận – như chúng tôi đã làm – rằng các dòng lệnh của phần mềm này là phương pháp thực tế nhất để xác định giá trị phần mềm nguồn mở khi mà nó tập trung vào kết quả cuối cùng và không dựa vào đánh giá ước lượng theo từng công ty hay theo từng lập trình viên. Việc sử dụng các công cụ tiêu chuẩn công nghiệp ông ta đã phát triển để tính và phân tích SLOC, ông đã xác định rằng nó có thể có giá hơn 1.2 tỷ USD để phát triển một phát tán Linux bằng những phương thức sở hữu độc quyền theo thường lệ tại Mỹ.

Đó đã là 6 năm về trước. Vì Linux đang đổi mới sáng tạo và phát triển với tốc độ cao theo từng năm, con số 1.2 tỷ USD cần phải được cập nhật để phản ánh giá trị thực của sự phát triển được phản ánh trong Linux ngày nay (và tự bản thân sự tăng giá phát triển phần mềm). Với tài liệu này, tổ chức Linux Foundation đã thiết lập để xác định tổng chi phí phát triển được đại diện trong một phát tán Linux thường thấy và để cập nhất con số 1.2 tỷ USD được sử dụng rộng rãi đó kể từ khi nó được xuất bản vào năm 2002.

Over 1,000 developers, f-rom at least 100 different companies, contribute to every kernel release. In the past two years alone, over 3,200 developers f-rom 200 companies have contributed to the kernel.2 It’s important to note that the kernel is just one small piece of a Linux distribution. A distribution is actually made up of multiple components including the kernel, the GNOME and KDE desktop environments, the GNU components, the X window system, and many more. The total of individual developers contributing to these projects surely numbers in the thousands.

Because Linux has been developed collectively, there is no single source for cost estimates of how much it has taken to develop the technology. In 2002, David A. Wheeler published a well-regarded study that examined the Software Lines of Code present in a typical Linux distribution (Red Hat Linux 7.1)3. He concluded—as we did—that Software Lines of Code is the most practical method to determine open source software value since it focuses on the end result and not on per-company or per-developer estimates.4 Using the industry standard tools he developed to count and analyze SLOC, he determined that it would cost over $1.2 billion to develop a Linux distribution by conventional proprietary means in the U.S.

That was six years ago. Since Linux is innovating and growing at a high rate year over year, the $1.2 billion number needed to be up-dated to reflect the true value of development reflected in Linux today (and the rising cost of software development itself). For this paper, the Linux Foundation set out to determine the total development cost represented in a typical Linux distribution and to up-date that $1.2 billion number widely used since its publication in 2002.

Chúng tôi đã phân tích phát tán Fedora 9, mà nó đã được tung ra vào ngày 13/05/2008. Nó là phát tán được sử dụng tốt và phổ biến và là cơ sở cho Red Hat Enterprise Linux mà nó đại diện cho số phần trăm lớn thị trường Linux. Nó cũng là một hậu bối trực tiếp của phần mềm Red Hat Linux 7.1 được phân tích bởi Wheeler trong tài liệu ban đầu của ông ta.

Đối với nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng công cụ SLOC nổi tiếng của David A. Wheeler, SLOCCount. SLOCCount sử dụng mô hình giá thành xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp (COCOMO), và mô hình thuật toán đánh giá giá thành phần mềm được phát triển bởi Barry Boehm. Mô hình này sử dụng một công thức hồi qui cơ bản, với các tham số mà xuất phát từ các dữ liệu của các dự án trong lịch sử và các đặc tính của các dự án hiện hành. Chúng tôi đã cập nhật nghiên cứu của ông ta từ năm 2002 để đưa vào cơ sở mã nguồn đang tăng trưởng của nhân Linux và các gói khác cũng như mức lương hàng năm cao hơn của một lập trình viên phần mềm. (Chi tiết hơn về điều này xem trong phần tiếp cận của tài liệu này).

Sử dụng tiếp cận này, chúng tôi ước tính được rằng nó có thể cần 10.8 tỷ USD để phát triển phát tán Linux Fedora 9 bằng các phương tiện sở hữu độc quyền truyền thống theo mức tiền của năm 2008.

We analyzed the Fedora 9 distribution, which was released on May 13, 2008. It is a popular and well-used distribution and is the base for Red Hat Enterprise Linux which represents a large percentage of the Linux market. It is also a direct descendant of the Red Hat Linux 7.1 software analyzed by Wheeler in his original paper.

For this study, we used David A. Wheeler’s well-known SLOC tool, SLOCCount. SLOCCount makes use of the industry standard COnstructive COst MOdel (COCOMO), an algorithmic Software Cost Estimation Model5 developed by Barry Boehm6. The model uses a basic regression7 formula, with parameters that are derived f-rom historical project data and current project c-haracteristics.8 We up-dated his study f-rom 2002 to include the growing code base of the Linux kernel and other packages as well as the higher annual salary of a software developer. (More detail on this follows in the Approach section of the paper.)

Using this approach, we estimate that it would take $10.8 billion to develop the Linux distribution Fedora 9 by traditional proprietary means in year 2008 dollars.

Toàn bộ bài viết xem tại: http://www.linuxfoundation.org/publications/estimatinglinux.php

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chính phủ Đức thu thập các ý tưởng về dữ liệu mở

German government collects ideas on open dataSubmitted by Adrian Offerman on April 07, 2015Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/german-government-collects-ideas-open-dataBài được đưa lên Internet ngày: 07/04/2015Lời người dịch: Các trích đoạn: “Chính phủ liên bang Đức đã khởi...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay466
  • Tháng hiện tại97,826
  • Tổng lượt truy cập15,372,312
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây