Dự án nguồn mở của Intel làm cho Linux xanh hơn

Thứ bảy - 13/10/2007 07:31
Intel open-source project to make Linux greener

Theo: http://www.linux-watch.com/news/NS8636277598.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/09/2007

Quản lý năng lượng trong Linux là công việc khó làm. Ngày 20/09 Intel đã công bố tung ra một một dự án cộng đồng nguồn mở, LessWatts.org, mà nó được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu cho hiệu quả của năng lượng đang gia tăng từ các máy chủ tại các trung tâm tịch hợp dữ liệu tới các thiết bị cá nhân cầm tay. LessWatts đã mở ra trên diễn đàn của các nhà lập trình phát triển của Intel – IDF (Intel Developer Forum) tại San Francisco bởi Renee James, phó chủ tịch tập đoàn và tổng giám đốc của nhóm giải pháp và phần mềm của Intel. Sáng kiến LessWatts.org mang lại cùng cho cộng đồng những nhà lập trình phát triển Linux, ISVs và những người sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghệ, triển khai, và tinh chỉnh và chia sẻ các thông tin về quản lý năng lượng của Linux. Những nhà lập trình phát triển lõi Linux đồng tình rằng có một sức ép cần thiết cho việc làm cho Linux xanh hơn. Tại Hội nghị hợp tác tổ chức Linux ở Googleplex vào tháng sáu, nhà lập trình phát triển hàng đầu nhân Linux Andrew Morton nói rằng “quản lý năng lượng là không còn là tắt hoặc bật nữa”. Vấn đề này, như mọi khi, như các nhà lập trình phát triển tán thành, là điều mà “Linux cần các đặc tả kỹ thuật cho các thiết bị”.

Power management in Linux has been difficult to do. On Sept. 20, Intel announced the launch of an open-source community project, LessWatts.org, which is designed to meet the demands for increased energy efficiency f-rom data center servers to personal mobile devices.
LessWatts was unveiled at IDF (Intel Developer Forum) in San Francisco by Renee James, corporate vice president and general manager of Intel's software and solutions group. The LessWatts.org initiative brings together the community of Linux developers, ISVs and users to facilitate technology development, deployment, and tuning and sharing of information around Linux power management.
Linux's core developers agree that there is a pressing need for making Linux greener. At the Linux Foundation Collaboration Summit held at the Googleplex in June, leading Linux kernel programmer Andrew Morton said that "power management is no longer on or off." The problem, as always, the developers agreed, is that "Linux needs specifications for devices."

Jesse Barnes, một nhà lập trình phát triển của Intel, bổ sung thêm rằng trong khi Intel đóng góp những tài nguyên vào quản trị năng lượng, “chúng ta không đủ, và chúng ta cần các nhà cung cấp khác cùng bước theo”.

Jesse Bottomley, phó chủ tịch và là người lãnh đạo công nghệ của Steeleye Technology, một nhà cung cấp Linux với tính sẵn sàng cao, nói: “Chúng ta đang có bất kỳ ai quan tâm tới các chiến lược về quản trị năng lượng”. Ông cảm thấy rằng trong khi quản lý năng lượng “sẽ không bao giờ hoàn hảo, ít nhất chúng ta sẽ có sự trang bị và nhiều nút để xoay vần”.

Đa phần mối quan tâm về cải thiện quản trị năng lượng không tới từ sự quan tâm trong công nghiệp máy tính xanh khi từ các nhà cung cấp mong muốn sử dụng Linux trong các thiết bị di động của họ. Greg Kroah-Hartman, một nhà lập trình phát triển SuSE Linux bổ sung: “Di động đòi hỏi quản lý năng lượng. Tôi nghĩ các máy chủ cũng muốn nó, nhưng chúng không biết nó”.

Jesse Barnes, a Linux developer f-rom Intel, added that while Intel has been putting resources into power management, "We don't have enough, and we need other vendors to step up."

James Bottomley, vice president and chief technology officer of Steeleye Technology, a high-availability Linux vendor, said: "We're getting everyone to look at power management strategies." He feels that while power management "will never be perfect, at least we will have the instrumentation and a lot of knobs to twiddle."

Much of the concern for improved power management comes not so much f-rom an interest in green computing as f-rom vendors wanting to use Linux in their mobile devices. Greg Kroah-Hartman, a SUSE Linux developer added: "Mobile is asking for power management. I think the servers want it too, but they don't know it."

Theodore 'Ted' T'so, một nhà lập trình phát triển của Linux IBM,nói: “Nhiều trái quả treo thấp đã bị ngắt trên phía nhân kernel” khi nói về quản lý năng lượng. Ví dụ, nhiều vấn đề về quản lý năng lượng có thể được giải quyết bằng việc cải thiện việc hỗ trợ cho cấu hình cao cấp và giao diện năng lượng – Linux ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), vì hầu hết việc kiểm soát năng lượng hiện còn ẩn trong các thiết bị phần nhão (firmware) sở hữu độc quyền, nơi mà những nhà lập trình phát triển Linux không thể chui vào được.

Nay thì, với LessWatts, Intel đang tìm kiếm để mở việc quản trị năng lượng từ các trung tâm dữ liệu lớn, nơi mà việc tiêu thụ năng lượng của máy chủ bắt ép những hạn chế về sự tăng trưởng của trung tâm và có giá thành kinh tế và môi trường đáng kể để những người sử dụng di động mà bị căng thẳng bởi những hạn chế tiêu thụ năng lượng, như không gian của pin bị ép chặt tiếp tục vào với sự suy giảm toàn phần về kích thước các thiết bị di động. “Chúng ta đã tạo ra LessWatts.org để tăng tốc độ phát triển công nghệ và đơn giản hoá việc chia sẻ thông tin cho quản trị năng lượng hiệu quả xuyên qua một dãy lớn các thiết bị và phân đoạn của ngành công nghiệp mà chúng đang sử dụng Linux”, James nói. “Sáng kiến được tập trung mà nó tổng hợp những nỗ lực riêng rẽ vào một hệ thống chính thống và xây dựng trên những nỗ lực hiện có của chúng ta với nền công nghiệp trong sáng kiến về khí hậu của máy tính chủ sẽ phục vụ như một chất xúc tác mạnh để có được các giải pháp hiệu quả về năng lượng trong phân khúc thị trường này nhanh hơn, vì thế sẽ có lợi cho những khách hàng, những người mua các sản phẩm của Intel”.

Theodore 'Ted' T'so, an IBM Linux developer, said: "A lot of the low-hanging fruit has been plucked on the kernel side" when it comes to power management. For example, many power management problems can be solved by improving Linux ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) support, because most of the power control is currently hidden away in devices' proprietary firmware, whe-re Linux developers can't get to it.

Now, with LessWatts, Intel is seeking to open up power management f-rom large data centers, whe-re server power consumption imposes limits on a center's growth and has significant financial and environmental costs to mobile users who are constrained by power consumption limits, as battery space is continually squeezed with the overall reduction in size of mobile devices.
"We cre-ated LessWatts.org to accelerate technology development and simplify information sharing for effective power management across a broad spectrum of devices and industry segments that are utilizing Linux," said James. "A focused initiative that aggregates the disparate efforts into a holistic system and builds on our existing efforts with the industry in the Climate Savers Computing Initiative will serve as a strong catalyst to get energy-efficient solutions into the market segment faster, thereby benefiting the customers who purchase Intel-based products."

Sáng kiến LessWatts.org nhấn mạnh vài dự án chủ chốt trong đó có những cải tiến nhân kernel của Linux (như tính năng “tickless idle” của Linux 2.6.21 mà nó lợi dụng được tốt hơn ưu điểm về các công nghệ phần cứng tiết kiệm năng lượng), công cụ PowerTOP giúp tinh chỉnh các ứng dụng Linux hiểu được vấn đề năng lượng và bộ công cụ Linux Battery Life Toolkit để đo và trang bị ảnh hưởng của những thay đổi của mã Linux lên việc tiết kiệm năng lượng.

Thêm nữa, LessWatts.org cung cấp hỗ trợ Linux đối với các tính năng tiết kiệm năng lượng đang được triển khai trong các nền tảng hiện hành và trong tương lai của Intel.

Intel không tạo ra động thái này một mình. Các nhà cung cấp khác đã tham gia trong sáng kiến LessWatts này. “Những đóng góp của cộng đồng là phần cơ bản của cam kết lâu dài của Oracle đối với Linux và sự hợp tác của chúng tôi với Intel trong các dự án như LessWatts.org là một minh chứng khác về điểm này”, Wim Coekaerts, phó chủ tịch của Oracle về thiết kế Linux, nói.

The LessWatts.org initiative encompasses several key projects including Linux kernel enhancements (such as the Linux 2.6.21 "tickless idle" feature that takes better advantage of power saving hardware technologies), the PowerTOP tool that helps tune Linux applications to be power aware and the Linux Battery Life Toolkit to measure and instrument the impact of Linux code changes on power savings.
Additionally, LessWatts.org provides Linux support for hardware power saving features being implemented in current and upcoming Intel platforms.

Intel is not making this move on its own. Other vendors have joined in the LessWatts initiative. "Community contributions are a fundamental part of Oracle's long-standing commitment to Linux and our collaboration with Intel in projects such as LessWatts.org is another proof point," said Wim Coekaerts, Oracle's vice president of Linux engineering.

LessWatts.org có thể giúp các khách hàng giảm thiểu tiêu thụ năng lượng của các trung tâm dữ liệu và sử dụng các công nghệ mới nhất của phần cứng, trong khi tiếp tục nâng cao sự phát triển, áp dụng và triển khai các giải pháp Linux chuyên nghiệp”.

Các hãng phân phối Linux hàng đầu cũng cùng chúng tôi. “Để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về tiết kiệm năng lượng trong toàn bộ môi trường công nghệ thông tin, chúng ta đã triển khai những tính năng đáng kể trên Red Hat Enterprise Linux 5 mà chúng cho phép các khách hàng của chúng ta giảm tối thiểu dấu vết carbon của họ”, Paul Cormier, phó chủ tịch điều hành của bộ phận thiết kế của Red Hat, nói. Red Hat sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Intel để cung cấp cho các khách hàng với các giải pháp nhạy cảm về sinh thái học, và chúng tôi nhìn về phía trước tiếp tục đóng góp một cách tích cực cho dự án LessWatts.org này”.

Jeff Jaffe, phó chủ tịch điều hành và là lãnh đạo công nghệ của Novell thì nói: “Novell đang làm việc cật lực để cùng một lúc trở thành thân thiện với khách hàng và với cộng đồng bằng việc cung cấp các công nghệ quản lý năng lượng tốt hơn như một phần của SuSE Linux Enterprise. Chúng tôi cam kết hỗ trợ điều khiển công nghệ tiến lên như một phần của LessWatts.org và cung cấp giá trị cho các khách hàng của chúng tôi bằng việc tích hợp công nghệ đó vào các phiên bản trong tương lai của SuSE Linux Enterprise”.

"LessWatts.org can help customers reduce data center power consumption and make use of the latest hardware technologies, while further advancing the development, adoption and deployment of enterprise Linux solutions."

The leading corporate Linux vendors are also on board. "In response to customer demand for power savings across their entire IT environment, we've implemented significant features in Red Hat Enterprise Linux 5 that allow our customers to minimize their carbon footprint," said Paul Cormier, executive vice president of engineering at Red Hat, in a statement. Red Hat continues to work closely with Intel to provide customers with ecologically sensitive solutions, and we look forward to actively contributing to the LessWatts.org project."

Jeff Jaffe, Novell executive vice president and chief technology officer, said: "Novell is working hard to be eco-friendly and customer-friendly at the same time by providing better power management technologies as part of SUSE Linux Enterprise. We are committed to helping drive the technology forward as part of LessWatts.org and providing value to our customers by incorporating that technology into upcoming SUSE Linux Enterprise releases."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay13,040
  • Tháng hiện tại95,540
  • Tổng lượt truy cập17,371,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây