Là sự lên hương cho Linux?

Thứ năm - 24/04/2008 07:14
Is it lift off for Linux?

Darren Waters, 21 Apr 08, 12:13 GMT

Theo: http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2008/04/is_it_lift_off_for_linux.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/04/2008

Lời người dịch: Bạn có thể học được nhiều điều từ bài phỏng vấn này của BBC với Mark Shuttleworth, chủ tịch hãng Canonical với hệ điều hành GNU/Linux nổi tiếng nhất trên các máy tính trạm hiện nay là Ubuntu, đồng thời là vị khách du lịch vũ trụ thứ 2 của thế giới.

Ảnh Mark Shuttleworth: http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/080421_shuttleworth432.jpg

Tôi đã có một cuộc trao đổi thú vị với Mr. Ubuntu, là Mark Shuttleworth, vào cuối tuần trước và bạn có thể đọc câu chuyện mới về việc này theo đường liên kết bên dưới.

Quan điểm chính của ông ta về Linux, và sử dụng Ubuntu, đang lên. Ông cũng có nhiều thứ thú vị để nói về nguồn mở một cách rộng hơn, vụ làm ăn của Microsoft – Yahoo, .v.v., mà tôi nghĩ tôi có thể chi tiết hoá ở đây như những câu hỏi đáp.

Hỏi: Liệu vụ sát nhập Microsoft – Yahoo ảnh hưởng tới thế giới nguồn mở thế nào?

Mark Shuttleworth: Nó sẽ là rất thú vị cho Microsoft, nếu vụ việc này đi qua được. Họ sẽ có 20,000 người (ở Yahoo) mà những người này chắc chắn là những người bảo vệ cho phần mềm tự do theo lời của Steve Ballmer.

Điều đó sẽ làm thay đổi văn hoá của Microsoft theo cách lành mạnh. Việc nói chuyện với các nhân việc của Microsoft tôi đoán có ý nghĩa là họ nhận biết được là họ không thể biến chuyển công ty đó thành một công ty dựa vào Microsoft mà không có việc giết họ đi. Nó sẽ là lành mạnh với họ vì họ sẽ ở trong cùng quan điểm với các khách hàng của họ – phải sử dụng các phần mềm nguồn mở cùng với các phần mềm sở hữu độc quyền và việc tìm thấy những chỗ phù hợp để làm cho mỗi thứ theo 2 hướng này.

Điều này sẽ làm cho họ trở thành một công ty thông thường hơn.

I had a very interesting conversation with Mr Ubuntu, aka Mark Shuttleworth, at the end of last week and you can read the resulting news story here.

His main point was that Linux, and use of Ubuntu, was on the rise. He also had lots of interesting things to say about open source more broadly, the Microsoft-Yahoo deal etc, which I thought I'd detail here as a Q&A.

Q: Will a combined Microsoft-Yahoo deal impact on the open source world?

Mark Shuttleworth: It will be very interesting for Microsoft, if the deal goes through. They will have 20,000 people (at Yahoo) who are firm free software advocates reporting to Steve Ballmer.

That is going to change Microsoft culture in a healthy way. Talking to Microsoft employees I get the sense they realise they can't transform that company into a Windows-based company without killing it.

It will be healthy for them because they will be in the same position as their customers - having to use open source software alongside proprietorial software and finding appropriate places to do each of these things.

That will make them a more normal company

Hỏi: Việc sáng tạo Linux ngoài máy tính để bàn như thế nào rồi?

Mark Shuttleworth: Chúng tôi đang thấy nhiều sự sáng tạo trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng – tất cả được dẫn dắt bởi Linux.

Motorola, ví dụ, đã nói rằng 60% các máy điện thoại của họ sẽ chạy Linux trong vòng 3 năm nữa. Tôi đồ rằng con số đó không dừng lại ở 60%. Nó sẽ chiếm lĩnh còn hơn thế.

Đa số các nhà sản xuất điện thoại nhỏ mới sẽ là một lò thực sự những sáng tạo tại Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đang sử dụng Linux như một nền tảng.

Dự đoán rằng Linux sẽ cho phép mọi người sáng tạo. Một trong những nhà phê bình cục cằn nhất mà tôi chưa bao giờ thấy tới từ thế giới phần mềm sở hữu của Linux cho đó chỉ là sao chép các ý tưởng mà chúng đã được chứng minh sẵn rồi trng thế giới phần mềm thương mại.

Đây là sự xúc phạm rất sâu sắc đối với bất kỳ ai đã từng gần gũi với nguồn mở. Nếu bạn xem tất cả các sáng tạo trong bản thân Internet, mà nó được trang bị một cách rộng rãi bởi phần mềm tự do, và rồi nếu bạn xem sự sáng tạo này được đặt lên trên đỉnh của cái đó – mọi thứ từ YouTube tới Facebook, eBay, Amazon, Google – các công ty công nghệ sáng tạo phi thường này thực sự được trang bị bởi các phần mềm tự do nguồn mở.

Hiện này chúng ta đang thấy ngày một gia tăng sự sáng tạo đang xảy ra trên những thứ mà người tiêu dùng hàng ngày sử dụng, như Firefox.

Nếu bạn xem sự sáng tạo trong trình duyệt web – Firefox đã đối mặt một đoạn đường dài trong sa mạc khi nó đã đạt được sự ngang bằng về tính năng với Internet Explorer. Mà một khi nó đã đạt được điều đó thì nó sẽ trở thành một lò các sáng tạo.

Bất kỳ ai đã quan tâm tới ý tưởng về làm thế nào làm cho trình duyệt này tốt hơn có thể xây dựng điều đó như một mở rộng của Firefox.

Q: How is Linux innovating beyond the desktop?

Mark Shuttleworth: We are seeing a lot of innovation in the consumer electronics area - all driven by Linux.

Motorola, for example, has said that 60% of their phones will be running on Linux within three years. I expect that figure to not stop at 60%. It will power on right past that.

The majority of the new small phone manufacturers are a real hotbed of innovation in China, Taiwan, Korea and Japan and are using Linux as a platform.

It suggests that Linux enables anyone to innovate. One of the harshest criticisms I ever saw coming f-rom the proprietorial software world of Linux was that it only copied the ideas that had already been proved in the commercial software world.

This is quite deeply offensive to anyone who has been close to the open source. If you look at all the innovation in internet itself, which is largely powered by free software, and then if you look at the innovation placed on top of that - everything f-rom YouTube to Facebook, eBay, Amazon, Google - these extraordinarily innovative technology companies are really powered by free software.

Now increasingly we are seeing innovation happening on things that every day consumers use, like Firefox.

If you look at innovation in the web browser - Firefox faced a long walk in the desert as it reached for feature parity with Internet Explorer. But once it reached that it became an extraordinary hotbed of innovation.
Anybody who had interesting idea about how to make the browser better could build that as a Firefox extension.

Hỏi: Nguồn mở có thể có ảnh hưởng gì trong thế giới thương mại?

Mark Shuttleworth: Nguồn mở là chìa khoá. Nền công nghiệp kỹ thuật đã hướng qua những sự độc quyền bẩm sinh, qua một công ty duy nhất mà nó tới để thống trị toàn bộ nền tảng – nó đúng với các cơ sở dữ liệu, đúng với các hệ điều hành, và với bất kỳ chủng loại phần mềm nào, nhờ hiệu ứng mạng.

Nguồn mở là sự bảo vệ tốt nhất mà chúng ta có để chống lại xu hướng tiềm ẩn đó.

Q: What impact can open source have in the commercial world?

Mark Shuttleworth: Open source is the key. The tech industry has tended towards natural monopolies, towards a single company which comes to dominate the whole platform - it's true of databases, true of operating systems, of every category of software, due to the network effect.

Open source is the very best defence we have against that underlying tendency.

Hỏi: Đâu là những hiểu lầm về khái niệm thường thấy về nguồn mở và Linux?

Mark Shuttleworth: Một trong những thứ chính là vì người sử dụng đầu cuối rất thường không nhận thức được rằng một mẩu cụ thể nào đó của phần mềm là nguồn mở hay không – và đó là một thứ tốt lành.

Ví dụ, khi mọi người ngồi trước một máy tính Apple [họ không biết điều đó] thì rất nhiều khả năng phím bàn phím được tạo ra là nguồn mở.

Mọi người phải áp dụng các phần mềm tốt nhất cho bản thân họ. Ngày một gia tăng đó là nguồn mở.

Tôi sẽ vui lòng đánh cá là đa số người dân ở Anh quốc đang chạy Linux ở nhà nếu họ có một hộp set top hoặc một khung ảnh số, hoặc một đầu truy cập không dây.

Đa số đông các thiết bị này được trang bị bởi Linux. Và sự kinh tế học của chúng chỉ có thể do nguồn mở.

Q: What are the common misconceptions of open source and Linux?

Mark Shuttleworth: One of the key things is that end users are very often not aware that a particular piece of software is open source or not - and that's a good thing.

For example, when people sit down in front of an Apple computer [they don't know that] a lot of key capabilities are produced as open source.

Folks should adopt the best software for themselves. Increasingly that's open source.

I'm willing to bet the majority of people in the UK are running Linux in the home if they have a set top box or digital photo frame, or wireless access point.

The vast majority of those devices are powered by Linux. And the economics of them only possible because of open source.

Hỏi: Ông đã làm gì với khẳng định của Microsoft rằng Linux vi phạm nhiều bằng sáng chế của Microsoft?

Mark Shuttleworth: Microsoft đã nói có lẽ có những vi phạm bằng sáng chế những sẽ không nói những bằng sáng chế nào mà Linux/Unix có thể vi phạm.

Mọi người, những ai làm việc trong nền công nghiệp Linux rất tin tưởng rằng nếu Microsoft có khả năng nói ra vấn đề bằng sáng chế nào cần đuợc giải quyết thì những người Linux có thể hoặc sẽ làm mất hiệu lực bằng sáng chế đó hoặc tìm một cách để triển khai Linux mà không không có việc dẫm chân lên quyền sở hữu trí tuệ đó.

Không có văn hoá ăn cắp trong cộng đồng Linux. Nó báo hại cho mỗi người khi Microsoft mô tả đặc điểm cộng đồng nguồn mở như một kỵ sĩ với sở hữu trí tuyệ.

Trên thực tế, cộng đồng nguồn mở là đặc biệt kính trọng các luật lệ của sở hữu trí tuệ.

Sự không thành thật của Microsoft khi nói có các vấn đề về bằng sáng chế và sau đó từ chối nói chúng là gì. Đối với tôi nó giống như họ đang cố gắng tạo ra một yếu tố của sự không chắc chắn.

Q: What do you make of Microsoft's assertion that Linux infringes many of the firm's patents?

Mark Shuttleworth: Microsoft has said there might be patent infringements but haven't said which patents Linux/Ubuntu might infringe.

Anybody who works in the Linux industry is very confident that if Microsoft were able to say which patent issue needs to be addressed then Linux folks would either invalidate that patent or find a way to implement Linux without trampling on that intellectual property.

There's no culture of piracy in the Linux community. It does everyone a bit of a disservice when Microsoft c-haracterises the open source community as being cavalier with intellectual property.

In fact, the open source community is extremely respectful of intellectual property rules.

It's disingenuous of Microsoft to say there are patent issues and then refuse to say what they are. It looks to me like they are trying to cre-ate an element of uncertainty.

Hỏi: Liệu ông có quay trở lại vũ trụ trong tương lai không?

Mark Shuttleworth: Tôi thực sự muốn thế, tôi hy vọng thế. Đó là một đặc ân và không phải là thứ mà tôi muốn phung phí.

Tôi cảm thấy tôi phải làm những việc khác trên trái đất mà nó minh chứng cho tôi việc bay lên một chiếc ghế quý.

Tôi vẫn giữ liên lạc gần gũi với đám người mà họ quản lý các dự án của Nasa và Nga để nếu mà cơ hội tốt có tới...

Q: Will you be returning to space in the future?

Mark Shuttleworth: I'd really like to. I expect to. It's a great privilege and not something I'd want to squander.

I feel I have to do some other things on earth that justify me taking up a precious seat.

I stay in fairly close contact with folks who run the Nasa and Russian projects so if the right opportunity comes up...

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,890
  • Tháng hiện tại116,202
  • Tổng lượt truy cập17,701,532
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây