Phần mềm tự do ở Brazil:(Phần 1)

Thứ năm - 08/05/2008 06:31
Phân tích và phỏng vấn với Marcos Mazoni

Free Software in Brazil:

Analysis & Interview with Marcos Mazoni

by Ryan & Isabela Bagueros, May 5 2008, San Francisco, California

Read in English: Page 1, Page 2, Page 3, Page 4

Leia em Português: Página 1, Página 2, Página 3, Página 4

Theo: http://www.northxsouth.com/brazil/

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/05/2008

Lời người dịch: Vì sao Brazil, một trong 4 quốc gia trong nhóm BRIC (Brazil, Rusia, India, China) có nền kinh tế mới nổi lên lại thành công đến như vậy với các phần mềm tự do nguồn mở và lôi kéo theo hàng loạt các quốc gia khác ở Mỹ Latin đi theo con đường này như Ecuador (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1332), Cuba (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=539), Venezuela, Chile và Argentina (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1330). Đối với Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, thì phần mềm tự do được coi là vấn đề của sự phát triển (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4602325.stm). Không rõ tại Việt Nam, phần mềm tự do được coi là gì?

Brazil đã gây ấn tượng lên thế giới phần mềm tự do trong vòng 5 năm vừa qua của nền hành chính của Tổng thống Luiz Inacio “Lula” da Silva bằng việc khuyến khích một chính sách chuyển đổi sang các phần mềm nguồn mở cho chính phủ và nền công nghiệp do nhà nước quản lý. Thông tin báo chí ban đầu về sự thay đổi chính sách từ bỏ các phần mềm sở hữu độc quyền đã được ca tụng trên nhiều hệ thống truyền thông dòng chính thống. Kể từ đó, các phương tiện truyền thông dòng chính thống thực sự đã không đưa ra nhiều thời gian cho việc triển khai chính sách thực tế này và những người viết blog tiếng Anh đã bắt đầu hỏi liệu có gì hứng khới đối với những người bảo vệ nguồn mở về: “Mối quan tâm trong các phần mềm tự do nguồn mở FOSS vẫn còn tồn tại khắp Brazil, nhưng những dấu hiệu của sự tiến bộ là khó thấy trong năm 2007”, xác nhận một bài báo trên Linux.com và được lặp lại trong không gian blog nguồn mở.

Viễn cảnh này là bước đầu đáng kể từ thực tế trên mặt đất. Sự cam kết của Brazil về các phần mềm tự do được biểu thị trong một số sáng kiến gây ấn tượng, bất kỳ sáng kiến nào trong số đó cũng có thể là chưa từng thấy đối với chính họ. Tóm lại, các chương trình này bao gồm một sự đóng góp to lớn cho cộng đồng nguồn mở ở dạng cả mã nguồn lẫn kinh nghiệm thực tế cuộc sống trong việc triển khai các phần mềm tự do như một giải pháp cho các tổ chức lớn và phức tạp, nếu không phải là toàn bộ xã hội.

Trong một nỗ lực để cung cấp các thông tin về nỗ lực của phần mềm tự do Brazil đối với thế giới nói tiếng Anh, chúng ta đã nói gần đây trên một băng ghi với Marcos Mazoni, hiện là chủ tịch của hãng xử lý dữ liệu do nhà nước quản lý SERPRO (là công ty công nghệ thông tin lớn nhất của châu Mỹ Latin). Ngài Mazoni đã được chỉ định, vào tháng 4, như là người đứng đầu mới của Uỷ ban Kỹ thuật cho việc Triển khai các Phần mềm Tự do, một nhóm hoạt động ở mức liên bang tại Brazil để điều phối tất cả các khía cạnh của chính sách về sử dụng các phần mềm tự do. Những thành công trong điều hành trước đó của ngài Mazoni trong việc triển khai các giải pháp phần mềm tự do đối với một số tổ chức lớn nhất của Brazil có những người nói về 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ cầm quyền của Lula và động lực mà ngài Mazoni mang lại cho nỗ lực nguồn mở của họ.

Brazil made an impression on the free software world during the past five years of President Luiz Inacio "Lula" da Silva's administration by promoting a policy of migration to open source software for the government and state-owned industry. Initial press coverage of this policy change away f-rom proprietary software was celebrated in many mainstream media outlets1. Since then, the mainstream media hasn't really given much time to the actual policy implementation and English-language bloggers have started to question whether there is anything for open source advocates to be excited about: "Interest in FOSS still exists throughout Brazil, but signs of progress are hard to see in 2007," asserts an article at Linux.com2 and repeated in the open source blogosphere3.

This outlook is a significant departure f-rom the reality on the ground. Brazil's commitment to free software is demonstrated in a number of impressive initiatives, any one of which would be unprecedented by themselves. Collectively, these programs comprise an enormous contribution to the open source community in the form of both code and real-life experience in deploying free software as a solution for large and complex organizations, if not society as a whole.

marcos mazoni

Marcos Mazoni, new president of Brazil's free software implementation

In an effort to provide information about the Brazilian free software effort to the English-speaking world, we recently spoke on the record with Marcos Mazoni, currently president of the state-owned data processing firm SERPRO (Latin America's largest IT company). Mr Mazoni was appointed, in April, as the new head of the Technical Committee for the Implementation of Free Software, a group operating on the federal level in Brazil to co-ordinate all aspects of Brazil's policy of using free software. Mr Mazoni's prior managerial successes in implementing free software solutions for some of Brazil's largest organizations has people talking4 about the remaining two years of Lula's term in office and the momentum that Mr Mazoni brings to their open source effort.

Marcos Mazoni: Background

Marcos Mazoni: Kinh nghiệm

Ngài Mazoni là một trong những quan chức nhà nước đầu tiên tại Brazil bắt đầu bảo vệ cho việc sử dụng các phần mềm tự do. Công việc ban đầu cảu ông trong lĩnh vực này là trong PROCERGS, hãng xử lý dữ liệu cho bang Rio Grande do Sul. Ông sau đó là lãnh đạo của CELEPAR, một hãng công nghệ thông tin mà nó phục vụ toàn bộ bang Parana. Ngài Mazoni sau đó chuyển sagn SERPRO nơi mà ông đã tiếp tục triển khai các phần mềm tự do cho tới khi được chỉ định như hiện nay để lãnh đạo uỷ ban của liên bang về triển khai các phần mềm tự do.

Ngài Mazoni: “Sự thực là tôi có mối liên lạc lần đầu tiên với các phần mềm tự do khi tôi là chủ tịch của PROCERGS ở Rio Grande do Sul vào những năm 90. Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng các phần mềm tự do bên trong chính phủ bang Rio Grande do Sul, mà chúng đã tập trung vào các hoạt động xã hội như giáo dục, y tế, và ngay cả an ninh nhà nước. Dự án này, mà nó đã bắt đầu ở Rio Grande do Sul, đã được tăng cường tại Parana năm 2003, với CELEPAR. Những gì chúng tôi đã có không phải là những kinh nghiệm rất tốt, chúng tôi đã trải qua một kinh nghiệm mà đã không tốt lắm. Phần quan trọng đó là xây dựng các cộng đồng xung quanh các tổ chức. Đó là khi một logic mới về quản lý tri thức, nơi mà kiến thức không chỉ bên trong một tổ chức mà được chia sẻ với nhiều người, mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào từ bản thân các tổ chức đó”.

Mr Mazoni was one of the first public officials in Brazil to begin advocating for the use of free software. His initial work in this area was within PROCERGS, the data processing firm for the state of Rio Grande do Sul. He then moved on to head up CELEPAR, the IT firm which serves the entire state of Parana. Mr Mazoni then went to SERPRO whe-re he continued to deploy free software until his current appointment to lead the federal committee on free software implementation.

Mr Mazoni: "The truth is that I first had contact with free software when I was the president of PROCERGS in Rio Grande do Sul in the 90's. We started to use free software inside of the government of Rio Grande do Sul, which focused on social activities like education, health, even the public security. This project, which started in Rio Grande do Sul, was solidified in Parana in 2003, with CELEPAR. What we had wasn't a very good experience, we went through an experience that wasn't so good. The important part is to build the communities around the organization. It's when a new logic of knowledge management comes in, whe-re the knowledge isn't only inside of the organization but is shared with lots of people, without any control f-rom the organization itself."

“Chúng tôi đã có khả năng tạo ra các công cụ dựa trên logic cộng đồng này, nó không chỉ để phát triển các phần mềm tự do, mà còn sử dụng những gì xung quanh, làm cho nó tốt hơn và có khả năng trả lại cho xã hội và giữ cho quá trình này tích cực. Chúng tôi đã tạo ra các công cụ cho việc quản trị văn phòng bên trong chính phủ bang Parana, chúng tôi đã phát triển các hệ thống quan trọng và chiến lược trong lĩnh vực an ninh nhà nước, trong lĩnh vực quản lý ô tô, với những rủi ro cao đối với chính phủ. Vì điều này, dự án này tại Parana là lớn hơn so với một dự án khác ở Rio Grande do Sul”.

“Khi tôi tới SERPRO, thì SERPRO đã có văn hoá riêng của nó, đây là một công ty công nghệ thông tin lớn nhất tại nam bán cầu. Vì thế, nó có nhiều mối quan hệ với thế giới phần mềm tự do những cũng với cả các phần mềm truyền thống nữa. Nhưng, nó đã làm việc, trong 4 năm đầu tiên của thời gian của chính phủ này, với các phần mềm tự do. Những gì chúng tôi cố trình bày là khía cạnh tích hợp với cộng đồng, tích hợp với môi trường bên ngoài, về việc hiểu biết rằng sử dụng các phần mềm tự do là quan trọng nhưng để áp dụng triết lý của nó còn quan trọng hơn. Đây là sự đổi mới mà chúng tôi muốn”.

Hết phần 1. Đón xem phần 2: Những đóng góp thực tế từ sự phát triển phần mềm tự do của Brazil.

"We were able to cre-ate tools based on this community logic, it wasn't only to develop free software but to use what was around, make it better and be able to give it back to society and keep this process active. We cre-ated tools for office management inside of the Parana government, we developed important and strategic systems in the public security area, in the area of automobile management and so on ... And we started to work with the private economy as well, the entrepreneurial area, with high risks for the government. Because of this, the project in Parana was bigger than the one in Rio Grande do Sul."

"When I arrived at SERPRO, SERPRO already had its own culture, it is the largest IT company in the southern hemisphere. Therefore, it has a lot of ties to the free software world but also to traditional software. But, it has been working, in the first four years of this government period, with free software. What we try to demonstrate is the aspect of integration with the community, integration with the external environment, of understanding that the use of free software is important but to adopt its philosophy is even more important. This is the innovation that we want."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,361
  • Tháng hiện tại115,673
  • Tổng lượt truy cập17,701,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây