Phần mềm tự do ở Brazil: (Phần 2)

Thứ sáu - 09/05/2008 06:37
Phân tích và phỏng vấn với Marcos Mazoni

Free Software in Brazil:

Analysis & Interview with Marcos Mazoni

by Ryan & Isabela Bagueros, May 5 2008, San Francisco, California

Read in English: Page 1, Page 2, Page 3, Page 4

Leia em Português: Página 1, Página 2, Página 3, Página 4

(continued f-rom page one)

Theo: http://www.northxsouth.com/brazil/page2.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/05/2008

Lời người dịch: Vì sao Brazil, một trong 4 quốc gia trong nhóm BRIC (Brazil, Rusia, India, China) có nền kinh tế mới nổi lên lại thành công đến như vậy với các phần mềm tự do nguồn mở và lôi kéo theo hàng loạt các quốc gia khác ở Mỹ Latin đi theo con đường này như Ecuador (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1332), Cuba (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=539), Venezuela, Chile và Argentina (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1330). Đối với Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, thì phần mềm tự do là vấn đề của sự phát triển (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4602325.stm). Không rõ tại Việt Nam, phần mềm tự do được coi là gì?

Những đóng góp thực tế từ sự phát triển phần mềm tự do của Brazil

Practical Contributions f-rom Brazil's Free Software Development

Trong lĩnh vực mà ngài Mazoni đã làm việc, các công ty công nghệ thông tin do nhà nước quản lý, nhiều sự đóng góp mà đã xảy ra là ở dạng phát triển phần mềm và việc giới thiệu mẫu về phần mềm tự do trong văn hoá quản lý của các công ty này. Ngoài kinh nghiệm này tới từ một số các chương trình phần mềm tự do mà chúng là sẵn sàng để tải về từ các công ty công nghệ thông tin đã xây dựng chúng.

Ngài Mazoni: “Chúng tôi có các công ty nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ở mức bang và liên bang, với nhiều khả năng kỹ thuật, chúng tôi có những người chuyên nghiệp hàng đầu mà khi họ được thể hiện cho công nghệ phần mềm tự do, đã rất hào hứng về khả năng làm việc thực tế với máy tính. Đây là một ví dụng đã sẵn sàng đang gia tăng mà nó tiến hoá tại Brazil trong vòng 10 năm qua. Vẫn còn có những thứ khiếm khuyết nhưng mỗi lần chúng tôi tiến bộ, chúng tôi thay đổi một cách có hiệu quả nền tảng cơ bản. Đây là câu hỏi về việc không phải phát triển mọi thứ. Tôi phải làm việc với sự phân tích các giải pháp mà chúng đang tồn tại và giữ cho việc hợp tác với các cộng đồng này”.

In the area that Mr Mazoni has worked in, the state-owned IT firms, much of the contribution that has happened is in the form of software development and introducing the paradigm of free software into the management culture of these firms. Out of this experience comes a number of free software programs which are available for download f-rom the IT firms which built them.

Mr Mazoni: "We have public companies in the IT area, on the state and federal level, with a lot of technical capacity, we have top professionals who, when they are exposed to free software technology, get very excited about the possibility of doing real computing. This is a steadily-growing example that evolved in Brazil in the past ten years. There are still things missing but every time we progress, we are effectively changing the baseline. It's the question of not having to develop everything. I have to work with the analysis of solutions that exist and keep cooperating with these communities."

“Quá trình sản xuất là hoàn toàn khác, vì nó tới từ một mô hình trí tuệ khác. Mô hình của phần mềm sở hữu độc quyền đã cho chúng ta logic để so sánh. Một sản phẩm làm một thứ, sản phẩm khác làm thứ khác nữa, tôi sẽ thấy cái nào tôi muốn hơn, hoặc cái nào là gần với những gì tôi cần. Trong thế giới phần mềm tự do, chúng tôi phải bắt đầu từ mô hình này. Tôi sẽ không bắt đầu so sánh bao nhiêu tiền phần mềm này làm hoặc những gì phần mềm khác phải làm. Để chọn sản phẩm mà tôi sẽ đưa vào mạng của tôi. Tôi sẽ thấy cái nào phù hợp hơn với các nhu cầu của tôi và tôi cũng sẽ tìm thấy bản thân mình như một yếu tố tích cực trong việc xây dựng sản phẩm này, cũng trả ngược về những thay đổi cho cộng đồng. Vì thế, chúng tôi tập trung vào nhiều hơn là chỉ những vấn đề kỹ thuật, đôi khi nó không phải là về những gì mà sản phẩm làm được nhiều hơn. Sự khác biệt này – về việc tạo ra mọi thứ cùng nhau, chia sẻ và không cạnh tranh là sự thay đổi lớn mà nó đi cùng với triết lý của phần mềm tự do”.

"The production process is completely different, because it comes f-rom a different mental model. The model of proprietary software gave us the logic of comparison. One product does one thing, another product does something else, I'm going to see which one I need more, or which one is closer to what I need. In the free software world, we have to depart f-rom this model. I'm not going to compare how much one does or what the other has to do. To choose the product I'm going to put in my network, I'm going to see which one more fits my needs and I'll also find myself as an active element in the construction of the product, returning these changes to the community as well. So, we focus on more than just technological metrics, sometimes it isn't about which product does more. This difference -- of creating things together, sharing and non-competition is the big change that comes with the free software philosophy."

“Vì thế khi chúng tôi xem xét một vài kinh nghiệm ở Brazil về xây dựng các hệ thống văn phòng, thư điện tử, lập lịch, thư mục... những thứ này được dựa trên các công nghệ phần mềm tự do. Chúng tôi đã có 'Direto' từ PROCERGS. 'Carteiro' từ SERPRO. Nhưng chúng tôi làm việc với 'Expresso' từ CELEPAR vì 'Expresso' là một phần mềm làm việc nhóm mà nó là trong một quá trình tiến hoá, nên nhiều người hơn đang làm việc trên nó, trong một môi trường sản xuất nhiều hơn nhiều, và hơn thế, chúng tôi sẽ có những thứ mới lạ xảy ra với sản phẩm này mà chúng tôi không thể nghĩ một mình. Vì thế, chúng tôi có những người mà họ chưa từng làm việc cùng nhau với chúng tôi về giải pháp này, từ cộng đồng, làm việc về nó và việc xây dựng các giải pháp mà chúng tôi còn chưa nghĩ tới”.

“Vì thế sự thay đổi này chắc chắn đặt 'Expresso' vào trong một sự tiến hoá lớn tại Brazil, đặc biệt trong khu vực nhà nước, mà không loại trừ. Vì chúng tôi cũng đã bắt đầu giới thiệu suy nghĩ rằng sự hợp tác là điều tốt nhất trong thế giới phần mềm tự do. Nó không phải là vấn đề của bản thân công nghệ, mà là sự hợp tác, làm việc cùng nhau bên ngoài phạm vi ranh giới tổ chức của tôi, và rằng tôi không cần có chi nhánh của tổ chức của tôi đối với mỗi sản phẩm. Tôi phải có một sản phẩm tốt mà nó làm việc, mà nó có một vòng đời lâu dài. Đây là logic mà phần mềm tự do chỉ cho chúng tôi như một sự đổi mới về tổ chức”,

"So when we look at some of the experiences in Brazil of building office systems, email, scheduling, directories ... those are based on free software technologies. We had 'Direto' f-rom PROCERGS, 'Carteiro' f-rom SERPRO. But we work with 'Expresso' f-rom CELEPAR because 'Expresso' is a groupware that's in a process of evolution, so more people are working on it, in a much more productive environment, and even more, we'll have new things happening with the product that we couldn't have thought of alone. So, we have people that haven't been working together with us on this solution, f-rom the community, working on it and building solutions that we haven't even thought of yet."

"So this change has certainly put 'Expresso' into a big evolution in Brazil, especially in the public sector, but not exclusively. Because we also started to introduce the thought that cooperation is the best thing in the free software world. It's not the matter of the technnology itself, but the co-operation, working together beyond the boundaries of my organization, and that I don't need to have the brand of my organization on every product. I have to have a good product that works, that has a permanent life cycle. This is the logic that free software shows us as a great organizational innovation."

Expresso là một ứng dụng phần mềm làm việc nhóm mà nó đã được phát triển bên trên đỉnh của phần mềm làm việc nhóm PHP bởi CELEPAR và chính phủ bang Parana. Nó bổ sung một số đổi mới tới phần mềm gốc ban đầu, bao gồm cả một giao diện mặt tiền dựa trên AJAX/Javascript. Bất kỳ ai cũng có thể tải về phần mềm này từ website của CELEPAR, và cả một số các chương trình khác nữa, bao gồm cả một ứng dụng qui hoạch đô thị.

Sự hợp tác này của quá trình phần mềm tự do trong việc lên kế hoạch và quản lý của một số công ty công nghệ thông tin lớn của Brazil (mà nó cũng phục vụ công cộng như các thực thể nhà nước quản lý mà chúng làm việc trên các dự án của nhà nước) không chỉ là việc cung cấp những đóng góp về mã nguồn, mà còn là việc lan truyền rộng rãi khái niệm về các phương pháp luận phát triển của phần mềm tự do cho một số lượng khổng lồ những người dân.

Hết phần 2. Đón xem phần 3: Sự kháng cự đối với phong trào phần mềm tự do của Brazil.

Expresso is a groupware application that was developed on top of PHPGroupware by CELEPAR and the government of the state of Parana. It adds a number of innovations to the original software, including an AJAX/Javascript front-end. Anyone can download this software f-rom CELEPAR's website, in addition to a number of other programs5, including an urban planning application6!

This incorporation of the free software process into the planning and management of some of Brazil's largest IT companies (which also serve the public as state-owned entities that work on public projects) is not only providing code contributions but is spreading the concept of free software development methodologies to a vast number of people.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay5,872
  • Tháng hiện tại139,356
  • Tổng lượt truy cập17,724,686
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây