Phần mềm tự do ở Brazil: (Phần 4 và hết)

Chủ nhật - 11/05/2008 07:57
Phân tích và phỏng vấn với Marcos Mazoni

Free Software in Brazil:

Analysis & Interview with Marcos Mazoni

by Ryan & Isabela Bagueros, May 5 2008, San Francisco, California

Read in English: Page 1, Page 2, Page 3, Page 4

Leia em Português: Página 1, Página 2, Página 3, Página 4

(continued f-rom page three)

Theo: http://www.northxsouth.com/brazil/page4.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/05/2008

Lời người dịch: Vì sao Brazil, một trong 4 quốc gia trong nhóm BRIC (Brazil, Rusia, India, China) có nền kinh tế mới nổi lên lại thành công đến như vậy với các phần mềm tự do nguồn mở và lôi kéo theo hàng loạt các quốc gia khác ở Mỹ Latin đi theo con đường này như Ecuador (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1332), Cuba (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=539), Venezuela, Chile và Argentina (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1330). Đối với Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, thì phần mềm tự do là vấn đề của sự phát triển (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4602325.stm). Không rõ tại Việt Nam, phần mềm tự do được coi là gì?

Hợp tác với các quốc gia Mỹ Latin khác

Co-operation with Other Latin American Countries

Brazil là một quốc gia lớn nhất ở Nam Mỹ (gần bằng kích thước của Mỹ) và vị trí của nó là một sự ảnh hưởng lên các quốc gia khác trong khu vực. Có thể nói rằng sự cam kết của Brazil đối với các phần mềm tự do đã mang lại một cách tự nhiên cùng với các quốc gia khác ở Nam Mỹ. Có các phong trào phần mềm tự do đang diễn ra khắp nơi ở châu Mỹ Latin nhưng, đặc biệt, tại Ecuador, Cuba, Venezuela, Chile và Argentina.

Ngài Mazoni: “Chúng tôi có một mối quan hệ mạnh mẽ với tất cả các quốc gia tại Mỹ Latin và các quốc gia khác, đặc biệt là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Vì thế, Tây Ban Nha đã làm công việc mạnh mẽ với chúng tôi trong các trung tâm kiến thức tự do. Và chúng tôi dã có một vài dự án đang thực hiện với các nước khác tại châu Mỹ Latin. Ví dụ, Paraguay, nơi mà chúng tôi đã có những dự án kinh tế cùng nhau, như Itaipu. Các phần mềm mà chúng tôi làm tuyệt vời ở Brazil đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và đang được tung ra cho tát cả các quốc gia ở Nam Mỹ”.

“Tất cả điều này sẽ giúp để có được các mối quan hệ tốt với Cuba, Argentina (mà nước này có một hệ thống kiểm soát sử dụng các phần mềm tự do, kiểm soát môi trường), Chile có một dự án mà nó tập trung nhiều hơn vào khu vực tư nhân. Đây là một quốc gia nơi mà các phần mềm tự do đã tiến bộ nhiều trong khu vực tư nhân hơn là khu vực chính phủ. Nhưng chúng tôi có các mối quan hệ này và chúng tôi đang tổ chức một sự kiện vào cuối tháng 08 nơi mà Chính phủ của (tổng thống Brazil) Lula, 'Chính phủ điện tử' đang bàn thảo một cách riêng biệt về các phần mềm tự do, nơi mà chúng tôi sẽ được mang tới tất cả những yếu tố này từ phần nhỏ bé của chúng tôi trên trái đất này để nói về những dự án chung, vì hiện trạng của chúng tôi là rất giống nhau. Brazil chiếm một nửa tổng sản phẩm quốc nội tại Nam Mỹ. Nhưng chúng tôi có vấn đề ở đây, chúng tôi có những khó khăn cũng y như các quốc gia khác tại Nam Mỹ và cũng có những vấn đề hiện đại mà những nước khác không có. Vì thế, chúng tôi có một nghĩa vụ lãnh đạo để cải thiện chất lượng cuộc sống ở đây tại Nam Mỹ. Bao gồm cả quan điểm mạnh mẽ của chính phủ Lula về gìn giữ hoà bình tại nam bán cầu của chúng tôi. Những mối quan hệ hợp tác này cũng giúp cho nhiệm vụ của chúng tôi mà ngài tổng thống có hôm này tại Nam Mỹ, mà nó là gìn giữ hoà bình. Vì thế, các phần mềm tự do sẽ bổ sung thêm yếu tố về giải phóng con người”.

Brazil is the largest country in South America (nearly the size of the United States) and its position is an influence on other countries in the region. It probably can be stated that Brazil's commitment to free software has naturally brought along other countries in South America. There are free software movements happening all throughout Latin America but, in particular, in Ecuador, Cuba, Venezuela, Chile and Argentina.

Mr Mazoni: "We do have a strong relationship with all the countries in Latin America and other countries, especially Portugal and Spain. So, Spain has done strong work with us in the free knowledge centers. And we already have some projects underway with other countries in Latin America. For example, Paraguay, whe-re we already have economic projects together, i.e. Itaipu. Software that we perfected in Brazil is already translated to Spanish and being released to all the other countries in South America."

"All this helps to have good relationships with Cuba, Argentina (which has a control system using free software, environmental controls), Chile has a project that is focused more in the private sector. It's a country whe-re free software has advanced in the private sector, more than the government. But we have these relationships and we are organizing an event for the end of August whe-re the Lula Government, the 'Electronic Government' is going to be discussing exclusively free software, whe-re we will be bringing all these actors f-rom our little part of the globe to talk about common projects, because our situations are very similar. Brazil holds half of the gross domestic product in South America. But we have situations here, we have difficulties just like any other country in South America and also modern problems that the others don't have. So, we have a leadership obligation to improve quality of life here in South America. Included is the strong stand of the Lula government for the preservation of peace in our southern hemisphere. These co-operative relationships also help in our mission that the president has today in South America, which is the preservation of peace. So, free software adds the element of liberation of the people."

Future of Free Software Migration in Brazil

Tương lai của sự chuyển đổi của phần mềm tự do ở Brazil

Hiện này chỉ có 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ của tổng thống Lula. Đưa ra được những chuyển dịch to lớn về tổ chức sang các phần mềm tự do mà nó đã xảy ra, thật khó mà tưởng tượng một hướng kinh tế để quay ngược các dự án này được – không chỉ những thay đổi bên trong các công ty công nghệ thông tin do nhà nước quản lý, mà còn nhiều dự án khác mà Brazil đã khởi xướng với các phần mềm tự do: dự án đồ sộ Digital Inclusion (Tạm dịch: đưa vào số hoá), các dự án giáo dục Linux cũng như việc sử dụng nói chung các phần mềm nguồn mở wikis, các phần mềm quản trị dự án, các phần mềm làm việc nhóm, .v.v.

Ngài Mazoni: “Tôi nghĩ rằng ngay bây giờ tại Brazil, chúng tôi có thể đã chỉ ra chính phủ như một trường hợp điển hình thành công, kinh nghiệm của chính phủ ở mức liên bang và bang. Với số lượng tốt của sự hỗ trợ cộng đồng màm nó đã nổi lên ở Brazil, chúng tôi có thể tiến lên trong tất cả các khía cạnh của hệ thống tương trợ mới này của các phần mềm tự do. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có những trách nhiệm trong những năm sắp tới này để củng cố các phần mềm tự do ở Brazil như một mô hình kinh doanh có thể sống được, làm cho nó độc lập hơn với các chính sách của chính quyền hiện hành, làm cho nó là một phần của bang của người Brazil với những tay chơi khác nhau của nó; chính phủ, xã hội dân sự, các trường đại học. Chúng tôi phải sử dụng thời điểm tuyệt vời này mà chúng tôi đang sống vì sự đưa vào số hoá, vì sự tổ chức lại đất nước của chúng tôi để khắc sâu vào một triết lý mới và một mô hình kinh doanh mới. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là để tạo ra một mô hình kinh doanh có thể chịu đựng được mà ngày càng nhiều hơn trong tay của xã hội, chứ không phải trong tay của chính phủ. Vì thế tôi nghĩ rằng kinh nghiệm quý báu này mà Brazil đã có trong giai đoạn này là đủ mạnh đối với chúng tôi để làm việc vì một sự thay đổi trong xã hội nơi mà mọi người đang bảo vệ logic của các phần mềm tự do, nơi mà [việc nhấn mạnh] mô hình này là không còn cần thiết nữa”.

There are now only two years left in the administration of President Lula. Given the vast institutional shifts to free software that have occurred, it is hard to imagine an economical way to rollback these projects — not only the changes within state-owned IT firms but the many other projects that Brazil has launched with free software: the massive Digital Inclusion project, the educational Linux projects as well as the general use of open source wikis, project management software, groupware, and so on.

Mr Mazoni: "I think that right now in Brazil, we can already point to the government as a success case, the governmental experience at the federal and state level. With the good amount of community support that emerged in Brazil, we can move forward in all respects of this new ecosystem of free software. I think that we have obligations in these next years to consolidate free software in Brazil as a viable business model, making it more independent f-rom the policies of the current administration, making it a part of the Brazilian state with its different actors: the government, civil society, universities. We should use this great moment that we're living in for digital inclusion, for the re-organization of our country to implant a new philosophy and a new model of business. Our mission here is to cre-ate a sustainable business model that each time is more in the hands of society, not in the hands of government. So I think that this rich experience that Brazil had in this period is strong enough for us to work for a change in society whe-re people are going to defend the logic of free software, whe-re [emphasizing] the model is no longer necessary."

Có 3 mặt trận cho sự cam kết về phần mềm tự do của Brazil: 1) chuyển đổi nội bộ, 2) đưa vào số hoá và 3) đầu tư từ chính phủ vào khu vực công nghệ thông tin của Brazil.

“Chính xác, đó là đúng, chúng tôi có 3 mặt trận. Và chúng tôi có một vài khía cạnh khác mà chúng là quan trọng cho chúng tôi để khuyến khích và làm cho sẵn sàng cho xã hội toàn cầu, chúng tôi không chỉ là những kỹ sư phần mềm tốt. Chúng tôi có thể tạo ra các hệ thống thông tin trí tuệ, để kết hợp các hệ thống thông tin. Chúng tôi sẽ không chỉ làm việc về phát triển mã nguồn, mà chúng tôi làm việc về việc tạo ra các giải pháp công nghệ thông tin hoàn chỉnh. Tôi nghĩ vai trò đó của Brazil là rất quan trọng, đặc biệt tại đây ở Nam Mỹ, để sử dụng sự giàu có này để đưa thêm vào nhiều người hơn nữa trong nền kinh tế toàn cầu, trong hệ thống tương trợ, để tạo ra một hệ thống tương trợ mà nó làm việc được. Vì chính phủ là một khách hàng mua lớn... chính phủ Brazil, trong 3 mức độ này, sẽ mua một nửa trong số tất cả mà nó được sử dụng trong công nghệ thông tin (mà nó là không có gì mới vì nó lặp lại những gì nước Mỹ làm). Nó có ý nghĩa rằng một khách hàng mua chủ yếu như thế này đang làm ảnh hưởng tới thị trường. Nó làm ra các quyết định mà chúng ảnh hưởng tới thị trường. Vì thế chúng tôi tạo ra một quyết định như một khách hàng của công nghệ, trong thực tế những gì chúng tôi muốn là tính mở này, kiến thức mở này, nhiều hơn là bản thân công nghệ mặc dù nó cũng phản ánh lên công nghệ. Chúng tôi có thể thiết kế một thị trường nơi mà mọi người có nhiều giá trị hơn so với các giấy phép phần mềm, và đó là những gì chúng tôi tin tưởng và là nhiệm vụ của chúng tôi cho cái lệnh thứ 2 từ Tổng thống Lula”.

There are three fronts to the Brazilian free software commitment: 1) internal migration, 2) digital inclusion and 3) investment f-rom the government into Brazil's IT sector.

"Exactly, that's right, we have three fronts. And we have some other aspects that are important for us to promote and make available for global society, we are not only good software engineers. We can cre-ate intelligent information systems, to aggregate systems of information. We don't only work on code development, we work on creating complete IT solutions. I think that the role of Brazil is very important, especially here in South America, to use this richness to include more people in the global economy, in the ecosystem, to cre-ate an ecosystem that works. Because the government is a major purchaser ... the Brazilian government, in these three levels, buys half of everything that is used in information technology (which is nothing new because it repeats what the USA does). It makes sense that a major purchaser like this is going to affect the market. It makes decisions that affect the market. So we make a decision as a customer of technology, in truth what we want is this openness, this open knowledge, much more than the technology itself although it also reflects on the technology. We can design a market whe-re people have more value than software licenses, and this is what we believe and it's our task for the second mandate f-rom President Lula."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay5,381
  • Tháng hiện tại138,865
  • Tổng lượt truy cập17,724,195
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây