Nguồn mở đang thâm nhập vào dòng chính thống của các doanh nghiệp lớn(Phần 2 và hết)

Thứ hai - 09/06/2008 06:51
Open Source is Entering the Enterprise Mainstream, Survey Shows

Theo: http://www.cio.com/article/375916/

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/05/2008

What Makes Open Source Appealing—and Not

Điều gì làm cho nguồn mở quyến rũ – và Không

Những lý do ban đầu mà các phòng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp áp dụng nguồn mở là lý do tài chính. Tổng giá thành sở hữu thấp hơn (59%) và giá mua (56%) dẫn đầu. Nhưng tiền không phải là tất cả. Tính mềm dẻo lớn hơn đã được đưa ra như một lý do ban đầu bởi 32% số người được hỏi, và việc truy cập được tới mã nguồn là một động lực cho 1/3 (30%). Các thuộc tính của bản thân nguồn mở không phải là những nguyên nhân chủ đạo; mà chất lượng mã nguồn tốt hơn là một lý do đầu tiên cho việc áp dụng chỉ của 12%, và tính năng sản phẩm của 22%.

The primary reasons enterprise IT departments adopt open source are financial. Lower total cost of ownership (59 percent) and acquisition costs (56 percent) lead the pack. But money isn't everything. Greater flexibility was cited as a primary reason by 32 percent of respondents, and access to source code is a motivation for one in three (30 percent). Attributes of the source code itself aren't key drivers; better-quality code is a primary reason for adoption by just 12 percent, and product functionality by 22 percent.

Greatest Barriers to Open-Source Software Adoption at Your Company?

Những trở ngại lớn nhất đối với việc áp dụng các phần mềm nguồn mở trong công ty của bạn là gì?

Source: CIO.com survey of 328 IT and business executives and managers, April 2008. Up to three items se-lected.

Nguồn: Khảo sát của CIO.com đối với 328 nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp và công nghệ thông tin, tháng 04/2008. Có tới 3 tiêu chí được lựa chọn:Phần trăm

Lo lắng về hỗ trợ sản phẩm

45%

Nhận thức/tri thức về các giải pháp có sẵn

29%

Lo ngại về an ninh

26%

Thiếu sự hỗ trợ của quản lý

22%

Lo lắng về việc cấp phép và pháp lý

21%

Đầu tư về kiến trúc từ các nhà cung cấp khác

20%

Vấn đề chất lượng phần mềm

20%

Lo lắng về sự tuỳ biến

15%

Không phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

7%

Áp lực lên các nhà cung cấp nguồn mở từ các nhà cung cấp thương mại

5%

Chính sách giải ngân của phần mềm

2%

Khác

9%Percent

Product support concerns

45%

Awareness/knowledge of available solutions

29%

Security concerns

26%

Lack of support by management

22%

Licensing or legal concerns

21%

Investment in architecture f-rom other vendor(s)

20%

Software quality issues

20%

Customization concerns

15%

Not relevant to our product or service

7%

Pressure on open-source providers by commercial vendors

5%

Software cost allocation policies

2%

Other

9%

Trong khi đây là thông tin tốt lành (ít nhất đối với các đối thủ cạnh tranh) rằng gần 2/3 các công ty đang sử dụng nguồn mở ngày hôm nay hoặc có kế hoạch sử dụng nó sớm, vẫn có những rào cản cho việc áp dụng. Lý do đầu tiên là lo ngại về hỗ trợ sản phẩm (45%); các doanh nghiệp rõ ràng muốn đảm bảo rằng ai đó sẽ trả lời các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật. Các vấn đề thứ 2 là nhận thức hoặc tri thức của các giải pháp sẵn có – đó là, sự dễ dàng để học một ứng dụng nguồn mở có sẵn từ đầu mà đó là một thứ bệnh đặc thù của công nghệ thông tin (29%), lo lắng về an ninh (26%) và thiếu sự hỗ trợ của các nhà quản lý (22%).

Một lần nữa, bạn sẽ lưu ý rằng chất lượng của bản thân các ứng dụng nguồn mở sẽ không là một vấn đề lớn. Vấn đề chất lượng phần mềm được đưa ra như một rào cản ban đầu đối với việc áp dụng của 20% và lo lắng về sự tuỳ biến của 15%. Vì thế nếu bạn đang cố gắng bán cho ông chủ về những phẩm chất tốt của nguồn mở, hãy bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa về đảm bảo lại về tính sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và chất lượng hơn là các cơ hội tuỳ biến mà bạn sẽ làm.

While it's good news (at least to its proponents) that nearly two-thirds of companies are using open source today or plan to use it soon, there are still barriers to adoption. The primary reason is product support concerns (45 percent); enterprises clearly want assurance that someone will answer tech support calls. Secondary issues are the awareness or knowledge of available solutions—that is, the ease of learning that an open-source application is available to scratch that particular IT itch (29 percent), security concerns (26 percent) and lack of support by management (22 percent).

Again, you'll notice that the qualities of the open-source applications themselves aren't as big a deal. Software quality issues are cited as a primary barrier to adoption by 20 percent and customization concerns by 15 percent. So if you're trying to sell the boss on the virtues of open source, spend more time on reassurance about tech support availability and quality than you do on customization opportunities.

Các công ty mà sử dụng (hoặc có kế hoạch sử dụng) nguồn mở thường có cùng mối lo vì các công ty đó gắn với các giải pháp sở hữu độc quyền. Ngoại lệ chính là điểm gắn bó của nguồn mở. Một nửa những người được hỏi mà công ty của họ sử dụng nguồn mở ngày hôm nay (52%) nói lo lắng về hỗ trợ sản phẩm là rào cản lớn nhất để áp dụng. 1/3 (33%) trong số đó không sử dụng nguồn mở và đã xác định đó như một vấn đề đầu tiên. Hỗ trợ sản phẩm vẫn còn là vấn đề hàng đầu của họ – chỉ với ít sự hối thúc hơn. Nói cách khác, đám người mà đang sử dụng những thứ biết tới đó là một vấn đề; những người mà sẽ không sử dụng nó đơn giản mong đợi nó như thế.

Một vấn đề mà có thể tranh cãi là nỗi sợ hãi của doanh nghiệp khi dự liệu các giải pháp nguồn mở: Một khi bạn có được phần mềm trong nhà, lo lắng về chất lượng mã trở nên ít quan trọng hơn. Các doanh nghiệp mà sẽ không sử dụng nguồn mở nói chất lượng mã nguồn sẽ là vấn đề đứng thứ 3 (sau hỗ trợ sản phẩm và lo ngại về an ninh), nhưng đó là số 7 (trong số 12) cho những người đã và đang làm việc với các ứng dụng này. Một khi bạn có trong tay mình mã nguồn, thì hình như, bạn phát hiện được ra tình trạng là tốt hơn so với bạn đã tưởng tượng.

Companies that use (or plan to use) open source generally have the same concerns as do companies that stick with proprietary solutions. The main exception is open source's top sticking point. Half the respondents whose companies use open source today (52 percent) cite product support concerns as the greatest barrier to entry. A third (33 percent) of those who don't use open source identified this as a primary problem. Product support is still their top item - just with less urgency. In other words, the folks who are using this stuff know that it's a problem; those who aren't using it simply expect it to be.

One item that may quell the fears of enterprises contemplating open-source solutions: Once you have the software in-house, code quality concerns become far less important. Enterprises that aren't using open source cite code quality as the third-highest issue (after product support and security concerns), but it's number 7 (of 12) for those who have been working with the applications. Once you have your hands on the code, apparently, you discover the situation is better than you imagined.

Các nhà lập trình phát triển nguồn mở có các ưu tiên hơi khác một chút so với các nhà quản lý của họ. Theo khảo sát của Evans Data, trở ngại lớn nhất để áp dụng là một sự thích hơn của doanh nghiệp đối với các phần mềm sở hữu độc quyền, thiếu các trình điều khiển thiết bị và nhu cầu học một tập hợp các kỹ năng mới. Chất lượng của sự hỗ trợ là trở ngại lớn nhất chỉ đối với 15% các nhà lập trình phát triển.

Các nhà lập trình phát triển có rất nhiều lý do để chú ý tới nguồn mở. Ví dụ, xem Nguồn mở như một câu trả lời dễ dàng cho tính minh bạch tốt hơn đối với các nhà lập trình phát triển (và cơ hội nghề nghiệp) (Xem đường liên kết bên dưới).

Open-source developers have somewhat different priorities than do their managers. According to the Evans Data survey, the biggest obstacles to adoption are a corporate preference for proprietary software, lack of device drivers and the need to learn a new set of skills. The quality of support was the biggest obstacle to only 15 percent of developers.

Developers have plenty of reason to pay attention to open source. For example, see Open Source as An Easy Answer for Better Developer Visibility (and Career Opportunity).

Making Open Source Work In-House

Làm cho nguồn mở làm việc trong nội bộ

Khoảng 1/4 các doanh nghiêp9j (27%) có một chính sách chính thức về các ứng dụng nguồn mở, mặc dù 18% mong đợi áp dụng một chính sách như vậy trong 12 tháng sắp tới. Trong số các công ty có chính sách về nguồn mở, 45% cảm thấy các chính sách của họ rất hiệu quả và 46% là đôi khi được như vậy. Tổng hợp lại, những người được hỏi cho là “đôi khi được như vậy” đang nghĩ về số lượng các phần mềm nguồn mở mà chúng đã được cài đặt bởi bộ phận công nghệ thông tin và các nhà lập trình phát triển mà không có được sự chấp thuận của công ty; 1/5 (21%) thừa nhận việc này (thường là hoặc đôi khi).

Trong khi hơn một nửa các doanh nghiệp sử dụng ngồn mở ngày hôm nay, thì mức độ của sự thân thuộc với các triết lý khác nhau là một chút. Các công ty có thể thường (43%) hoặc đôi khi (24%) ứng xử với các ứng dụng như vậy như, vâng, chỉ với các phần mềm tự do; họ chạy ứng dụng đó nhưng không xem cả tới mã nguồn. Mặc dù họ có thể truy cập được mã nguồn đó, không thông thường đối với các phòng công nghệ thông tin của doanh nghiệp sử dụng các modules nguồn mở trong mã của riêng họ, bất kể là họ có thay đổi mã nguồn hay không. Ví dụ, 18% thường sử dụng các modules mã nguồn không thay đổi dù là các modules này là một thư viện nguồn tự do, và 36% thỉnh thoảng làm như thế. Vẫn còn, một nửa, 49%, thường hoặc đôi khi báo cáo các lỗi hoặc đóng góp những thay đổi của họ ngược trở lại cho cộng đồng nguồn mở; 11% có những người cam kết về nguồn mở trong số các cán bộ của họ.

Có thời nguồn mở đã bị khước từ như là thứ phù hợp cho sử dụng trong doanh nghiệp. Rõ ràng, tình trạng đó ngày nay đã không còn nữa.

About a quarter of corporations (27 percent) have a formal policy in place regarding open-source applications, though 18 percent expect to adopt such a policy in the next 12 months. Of those with open-source policies, 45 percent feel their policies are very effective and 46 percent somewhat so. Presumably, the "somewhat so" respondents are thinking about the amount of open-source software that's been installed by IT staff and developers without company approval; one in five (21 percent) admits to it (often or sometimes).

While more than half of enterprises use open source today, the degree of intimacy with the philosophy varies quite a bit. Companies may often (43 percent) or sometimes (24 percent) treat such applications as, well, just free software; they run the application but don't even look at the source code. Although they can access the source code, it isn't common for enterprise IT departments to use open-source modules in their own code, whether or not they make code changes. For example, 18 percent often use unchanged code modules as though the modules are a free source library, and 36% do so occasionally. Still, half, 49 percent, often or sometimes report bugs or contribute their changes back to the open-source community; 11 percent have open-source committers on their staff.

Once open source was rejected as appropriate for enterprise use. Clearly, that's no longer the situation today.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay6,106
  • Tháng hiện tại327,174
  • Tổng lượt truy cập16,067,411
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây