Du lịch nguồn mở của châu Âu: Pháp

Thứ tư - 25/06/2008 06:45
Open source tour of Europe: France

Matthew Aslett, June 18, 2008 @ 4:40 am ET

Theo: http://blogs.the451group.com/opensource/2008/06/18/open-source-tour-of-europe...

Bài được đưa lên Internet ngày: 18/06/2008

Lời người dịch: Chúng ta sẽ xem Cộng hoà Pháp, quốc gia có GDP/đầu người/năm trong năm 2006 là 28.177,74 euro (theo: http://www.econstats.com/weo/V016.htm), tương đương với 43711 USD (tỷ giá tính theo: http://www.xe.com/ucc/), gấp 67,25 lần so với Việt Nam cùng năm 2006, ứng dụng và phát triển phần mềm tự do nguồn mở như thế nào.

Để trùng với EURO 2008, tôi lên một chuyến du lịch ảo châu Âu, xem lướt qua các chính sách và các dự án triển khai nguồn mở tại 16 quốc gia mà tham gia vòng chung kết này.

Một trong những đội tiềm năng và được mến chuộng nhất châu EURO 2008 sẽ bị loại khỏi vòng đấu bảng với Pháp, Ý và Hà Lan tất cả nằm trong bảng C và đó là Pháp mà nó đã bị loại sớm sau khi thua đội Ý 2-0 vào tối hôm qua.

Pháp cũng phải được xem là một trong những đội ứng cử viên cho chức vô địch về nguồn mở tại EURO 2008 với số lượng các chính sách, dự án và các nhà cung cấp liên quan tới nguồn mở. Có lẽ hầu như dễ dàng hơn để liệt kê những bộ của chính phủ Pháp mà chưa áp dụng nguồn mở.

To coincide with EURO 2008, I’m embarking on a virtual European tour, taking a quick look at open source policies and deployment projects in the 16 nations that are competing in the tournament.

One of the potential favourites for EURO 2008 was always going to be eliminated f-rom the group stages given France, Italy and The Netherlands were all drawn in Group C and it was France that made an early exit following a 2-0 defeat to the Italians last night.

France must also be considered one of the favourites to be crowned EURO 2008 Open Source champion given the number of open source-related policies, projects and vendors. It would almost be easier to list the departments of the French government that have not adopted open source.

Key policies:

Các chính sách chính:

Từ lâu khi năm 2001 Cơ quan về Công nghệ thông tin và Truyền thông Pháp trong Hành chính đã công bố rằng nó khuyến khích sử dụng các tiêu chuẩn mở và các phần mềm nguồn mở trong các ứng dụng chính phủ điện tử. Năm sau nó đã xuất bản một hướng dẫn được thiết kế để giúp các thực thể khu vực nhà nước chọn và sử dụng các phần mềm tự do và nguồn mở.

Trong năm 2002 Commissariat Général du Plan, một báo cáo phân tích nền công nghiệp phần mềm Pháp đã được xuất bản và khuyến cáo rằng các cơ quan nhà nước sẽ khuyến khích sự phát triển của các nền tảng phần mềm tự do và các tiêu chuẩn mở.

Gần đây hơn, vào tháng 04/2007 Bộ Quốc phòng đã công bố rằng bộ có thể ưa thích hơn các phần mềm nguồn mở cho cả các dự án phần mềm phải mua và được phát triển nội bộ.

As long ago as 2001 the French Agency for Information and Communication Technologies in the Administration announced that it was promoting the use of open standards and open-source software in e-government applications. The following year it published a guide designed to help public sector entities choosing and using free and open source software.

In 2002 the Commissariat Général du Plan, a report analyzing the French software industry was published and recommended that public agencies promote the development of free software platforms and open standards.

More recently, in April 2007 the Ministry of Defense announced that it would prefer open source software for both acquired and internally-developed software projects.

Trong khi đó thì Hướng dẫn thực tế về sử dụng các phần mềm nguồn mở của các cơ quan nhà nước đã được xuất bản vào cuối năm 2007, và trong tháng 05/2007 thì Bộ Giáo dục đã đồng ý một sự giảm trừ 60% trong vòng 4 năm với Mandriva về việc áp dụng Linux cho tất cả các giáo viên và cán bộ (dự tính khoảng 1,5 triệu nhân viên) tại 250 trường phổ thông và đại học của Pháp.

Một chút gì đó phi thường đưa ra số lượng các dự án triển khai được liệt kê bên dưới, được khuyến cào trong tháng 01 rằng Pháp phải gia tăng việc sử dụng của nó về các phần mềm nguồn mở và xem xét những lợi ích về thuế để khuyến khích sự phát triển của nguồn mở. Những khuyến cáo đã được thực hiện bởi một uỷ ban kinh tế được thiết lập bởi tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Meanwhile the Practical Guide to the use of Open Source software by public authorities was published in late 2007, while in May this year the Ministry of Education agreed a four-year 60% discount with Mandriva for the adoption of Linux by all teachers and staff (estimated at 1.5 million employees) at France’s 250 schools and universities.

Somewhat extraordinarily given the amount of deployment projects listed below, it was recommended in January that France should increase its use of open source software and consider tax benefits to stimulate open source development. The recommendations were made by an economic commission set up by France’s president Nicolas Sarkozy.

Key projects:

Các dự án chính:

Có hầu như quá nhiều để nói tới, và sau đây là chỉ là một phần. Bộ Thiết bị và Giao thông đã chuyển 1,500 máy chủ Windows NT sang những gì sau này là Mandrakelinux trong năm 2004. Trong khi đó Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng với 5 nhà cung cấp để tạo ra một phương án Linux an ninh, Cơ quan Trợ cấp Gia đình đã chuyển đổi sang Red Hat và JonAS, và Bộ Ngoại giao đã áp dụng một nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng web nguồn mở.

Bộ Nông Ngư nghiệp đã chuyển đổi 500 máy chủ Windows NT sang Mandriva trong năm 2005, tiếp sau là 400 máy chủ bắt đầu trong năm 2007. Bộ Thuế đã áp dụng máy chủ ứng dụng JBoss như một phần của dự án COPERNIC của nó để kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin mà làm nền tảng cho hệ thống thuế của Pháp.

There are almost too many to mention, and the following is just a taster. The Ministry of Equipment and Transport migrated 1,500 Windows NT Servers to what was then Mandrakelinux in 2004. Meanwhile the Ministry of Defense contracted five suppliers to cre-ate a secure Linux variant, the Family Allowance Agency migrated to Red Hat and JOnAS, and the Ministry of Foreign Affairs adopted an open source web application deployment and development platform.

The Ministry of Agriculture and Fisheries migrated 500 Windows NT servers to Mandriva in 2005, followed by a further 400 servers starting in 2007. The Tax Ministry (PDF) adopted the JBoss Application Server as part of its COPERNIC project to overhaul of the IT system that underpins the French tax system.

Trong năm 2006 Ban Tổng giám đốc về Hiện đại hoá của Quốc gia đã chấp thuận áp dụng OpenOffice cho 400,000 máy tính để bàn hành chính trung ương như một phần của một sự dịch chuyển sang hỗ trợ định dạng tài liệu mở.

Bộ Giáo dục đã chuyển đổi 2,500 máy chủ ở 30 cơ quan giáo dục địa phương của nó sang Red Hat Enterprise Linux vào năm ngoái, trong khi Bộ Văn hoá và Truyền thông đã chuyển đổi từ Microsoft Office sang OpenOffice.org.

Năm nay cảnh sát đã công bố kế hoạch để chuyển đổi 70,000 máy trạm sang Ubuntu chạy Firefox và OpenOffice.org, trong khi Ubuntu cũng được chọn cho việc áp dụng của các nghị sĩ Quốc hội Pháp như một phần của sự chuyển đổi của Quốc hội từ Windows sang Linux.

Nguồn mở cũng được áp dụng bởi các chính quyền địa phương bao gồm Arles, Grand Nancy, Lille, Val d'Oise, Marseille, Brest, Grenoble, Lyon, Rennes và Marseille.

In 2006 the Directorate General for the Modernisation of the State approved the adoption of OpenOffice for 400,000 central administration desktops as part of a move to support the Open Document Format.

The Ministry of Education migrated 2,500 servers across its 30 local education authorities to Red Hat Enterprise Linux last year, while the Culture and Communication Ministry migrated f-rom Microsoft Office to OpenOffice.org.

This year the gendarmerie announced plans to migrate up to 70,00 workstations to Ubuntu running Firefox and OpenOffice.org, while Ubuntu was also chosen for adoption by French MPs as part of the migration of the National Assembly f-rom Windows to Linux.

Open source has also been adopted by local authorities including Arles, Grand Nancy, Lille, Val d’Oise, Marseille, Brest, Grenoble, Lyon, Rennes, and Marseille again.

Việc áp dụng nguồn mở cũng là mạnh trong khu vực tư nhân. Các ví dụ bao gồm việc áp dụng MySQL của các nhà bán lẻ Franprix và Leader Price để quản lý các dữ liệu trong chuỗi cung cấp và các nền tảng phân phối sản phẩm của họ.

Những nơi khác là Cơ quan thông tấn Pháp, mà nó đã áp dụng hệ thống quản trị nội dung nguồn mở Nuxeo, cũng như SNCF, Bưu điện và Khí đốt Pháp, và những cơ quan khác nữa. Trong khi đó thì hãng Airbus đã tạo ra các công cụ phát triển nguồn mở của riêng mình cho việc xây dựng các hệ thống sống còn dựa trên Eclipse, và Peugeot Citroen đã chuyển sang SuSE Linux cho khoảng 20,000 máy tính để bàn.

Adoption of open source is also strong in the private sector. Examples include the adoption of MySQL by retailers Franprix and Leader Price to manage the data in their supply chain and product distribution platforms.

Another comes f-rom Agence France-Presse, which has adopted Nuxeo’s open source content management system, as have SNCF, La Poste, and Gaz de France, among others. Meanwhile Airbus cre-ated its own open source development tools for building mission critical systems based on Eclipse, and Peugeot Citroen moved to SUSE Linux for up to up to 20,000 desktops.
Key vendors:

Các nhà cung cấp chính:

Pháp có nhiều các nhà cung cấp nguồn mở, trong số đó nổi tiếng nhất có lẽ là nhà cung cấp Linux Mandriva. Người đã từng sáng lập ra Mandriva là Gaeo Duval đang có một công ty khác về máy tính để bàn nguồn mở với Ulteo, trong khi các nhà cung cấp nguồn mở khác của Pháp bao gồm cả nhà cung cấp hệ thống quản trị nội dung Nuxeo, hãng tích hợp dữ liệu Talend, và hãng dịch vụ Linagora. Cũng đáng nhắc tới là OW2 Consortium, một consortium về các phần mềm trung gian nguồn mở phi lợi nhuận được hình thành bởi sự sát nhập của ObjectWeb và Orientware. Mặc dù tổng hành dinh của nó thực tế là ở Bỉ, nhưng gốc gác của nó và trụ sở hành chính của nó là ở Paris.

France has a host of open source vendors, of which the most famous is probably Linux vendor Mandriva. Former Mandriva founder Gaël Duval is having another crack at the open source desktop with Ulteo, while other French open source vendors include content management vendor Nuxeo, data integration firm Talend, and services firm Linagora. Also worth a mention is the OW2 Consortium, a non-profit open source middleware consortium formed by the merger of ObjectWeb and Orientware. Although its headquarters is actually in Belgium, its roots and its administration home is in Paris.

And another thing:

Những thứ khác:

Pháp còn có họ các giấy phép nguồn mở của riêng nó. CeCILL đã được tung ra vào tháng 07/2004 và được thiết kế để tương thích vwois cả GNU GPL và luật pháp của Pháp. Nó đã được chấp thuận bởi Tổ chức Phần mềm Tự do. CeCILL đã được tuân theo bởi CeCILL-B, mà nó là một giấy phép kiểu BSD, và CeCILL-C, mà nó là có thể so sánh được với LGPL.

Chúng tôi luôn chào đón sự tham gia của bạn. Nếu bạn có các ví dụ về sự áp dụng nguồn mở tại Pháp mà chúng tôi đã bỏ qua, xin hãy để lại bình luận bên dưới. Để có thêm các điểm dừng chân về chuyến du lịch châu Âu này, xem đường liên kết bên dưới.

France even has its own family free software license. CeCILL was released in July 2004 and is designed to be compatible with both the GNU GPL and French law. It has been approved by the Free Sofware Foundation. CeCILL was followed by CeCILL-B, which is a BSD-style license, and CeCILL-C, which is more comparable wit the LGPL.

As always we welcome your input. If you have examples of open source adoption in France that we’ve overlooked, please leave a comment below. For more stops on the European tour, see this post.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay9,406
  • Tháng hiện tại133,685
  • Tổng lượt truy cập20,076,544
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây